1)

TOSFOS DH GIRDINA

תוספות ד"ה גירדנא

(SUMMARY: Rashi and the Aruch argue regarding the text and definition of our Gemara.)

פ"ה עניו כי סתם גירדן עז פנים הוא

(a)

Explanation#1: Rashi explains that this means he has no humbleness, as most weavers are brazen.

ובערוך גריס גירדנא דלטייה קללה כלומר דלייט מזליה שתא בצרא משניה כלומר בתר ענייא אזל עניותא

(b)

Explanation#2: The Aruch has the text, "A weaver who is cursed is a curse" meaning that his Mazal s cursed, and therefore one year is worse than the next. This is like the saying, "After the poor go poverty."

2)

TOSFOS DH OVEDES

תוספות ד"ה עובדת

(SUMMARY: Tosfos explains under what circumstances one is permitted to leave a child in the company of an idolator.)

פירוש ואפילו ברשות הישראלית דפלוגתא דהנקה דומיא דמילדת ומילדת סתמא ברשות ישראל היא ואפ"ה אינו שרי אלא באחרות עומדות על גבה

(a)

Explanation: This means that even in the domain of a Jewish woman, a Nochris may not nurse a Jewish child. The argument of nursing is similar to the argument regarding midwives, and the case of a midwife is presumably in the house of the Jewish woman giving birth. Even so, we say a Nochris may only be the midwife if others are standing over her.

ומיהו בישראל יוצא ונכנס שרי דעומד על גביו קרינא ביה כדמוכח פרק רבי ישמעאל (לקמן דף סא.) ואם כן צריך ליזהר שלא להניח ישראלית ההולכת חוץ לעיר את בנה יחידי בבית ביד מינקת עובדת כוכבים אם אין ישראלית בעיר יוצאות ונכנסות תמיד שם ואפ"ה מזמן שכיבה ואילך אסור להניחו יחיד

1.

Explanation (cont.): However, if a Jew is going in and out of the room, it is permissible, as this is called standing over her back, as indicated later (61a). Accordingly, one must be careful not to allow a Jewish woman who is going out of the city to leave her child alone in the house with a Nochris woman, unless there is a Jewish woman who constantly going in and out of the house. Even with such a woman going in and out, one cannot allow the child to be by himself with the Nochris (as she will not go in and out as much during the night, and this will give the Nochris opportunity to kill the child).

ועל תינוק ותינוקת שמשהין בבית העובד כוכבים יחידים לרפאותן הורה ר"י דאסור מכמה עניינים שהם חשודים על שפיכות דמים ואפילו הם גדולים קצת ימשיכו' למינות

(b)

Opinion: Regarding a boy and girl who stay in a Nochri's house in order to become healthy from sickness, the Ri said that this is forbidden for many reasons. The Nochrim are suspected to kill them, and if the children are older they are suspected of turning the children into heretics.

ירושלמי עובדת כוכבים מניקה בנה של ישראל דכתיב (ישעיה מט) והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך תני יונק התינוק והולך מן העובדת כוכבים ומבהמה טמאה ומביאין לו חלב מ"מ ואין חוששין לא משום שקץ ולא משום טומאה

(c)

Observation: The Yerushalmi states that a Nochris woman may nurse the son of a Jew, as the Pasuk says, "And kings will be your workers, and the wives of their officers will be your nursemaids." The Beraisa states that a child can nurse from a Nochris and an unkosher animal, and they can bring him milk from anywhere. We do not say that there is a problem with nursing from someone who eats unkosher crawling creatures (see Ran), or suspect that the milk is from an unkosher animal. (See Ran who discusses whether this leniency is only regarding a sick child.)

3)

TOSFOS DH U'RIMINHU

תוספות ד"ה ורמינהו

(SUMMARY: Tosfos asks why the questioner did not give a simple answer to his question.)

והמקשה לא עלה בדעתו להעמיד המשנה בחנם

(a)

Implied Question: The questioner in our Gemara did not think that the Mishnah was saying that a Jewish woman cannot help a Nochris give birth for free. (Why not? This would be a simple answer to the question!)

משום דתלי טעמא מפני שמילדת בן לעבודת כוכבים ורב יוסף אסיק דאפילו הכי בשכר שרי משום איבה

(b)

Answer: This is because he thought the reason of the Mishnah is that a Jewish woman may not help a Nochris bring a child into the world who will serve idols. Rav Yosef's conclusion is that even so, this is permitted due to the hatred it would otherwise promote.

4)

TOSFOS DH SAVAR

תוספות ד"ה סבר

(SUMMARY: Tosfos explains why the discussion regarding helping a Nochris give birth on Shabbos does not entail a Torah prohibition.)

תימה לרב יוסף דס"ד דשרי ולאביי נמי דמשני דליכא איבה משמע הא איכא איבה שרי היכי שרינן משום איבה מילתא דאית ביה איסורא דאורייתא דאמרינן בפרק שמונה שרצים (שבת דף קז:) הושיט ידו למעי בהמה ודלדל עובר שבמעיה חייב משום עוקר דבר מגידולו דהוא תולדה דגוזז

(a)

Question: It is difficult to understand how Rav Yosef could have thought this was permitted. According to Abaye as well, who answers that there is no hatred in this case, the implication is that if there was hatred it would be permitted. How can we permit committing a Torah prohibition due to possible hatred? We say in Shabbos (107b) that if a person stuck their hand into an animal and detached the fetus that is in its uterus on Shabbos, he is liable for uprooting something from its place of growth, which is a Toldah of Gozez (shearing).

י"ל דהכא ביושבת על המשבר שכבר נעקר לצאת

(b)

Answer#1: The case is where she has already sat on the birthing stone and the baby has already detached itself in order to come out.

א"נ כיון דכלו לו חדשיו פסקו גידוליו

(c)

Answer#2: Alternatively, being that the child is full term, it has already stopped growing.

5)

TOSFOS DH V'HA'RO'IM

תוספות ד"ה והרועים

(SUMMARY: Tosfos explains why Chazal were so hard on shepherds.)

פירוש בשלהן דאי בשל אחרים הא אמרינן בפ"ק דב"מ (דף ה:) אין אדם חוטא ולא לו

(a)

Explanation: This refers to shepherds who are shepherding their own animals. If they are shepherding other people's animals, we say in Bava Metzia (5b) that a person does not sin for someone else's benefit.

וא"ת מאי האי דאחמור רבנן ברועים שאינם פסולים אלא מדרבנן וגם הם כשרים לעדות אשה כדאיתא בספ"ק דר"ה (דף כב.) ואילו בגזלנין שהם פסולין מן התורה לכל עדות שבתורה לא אחמור כולי האי וכן מומר אוכל נבילות לתיאבון דלכ"ע אמרי' הכא דאיתרבי בין השבת גופו והשבת ממונו דחייב להעלות ואסור להוריד

(b)

Question: Why were the Rabbanan so stringent regarding the shepherds who are only unfit to testify according to Rabbinic law, and who are even fit to testify to permit a woman to remarry, as stated in Rosh Hashanah (22a)? They were not stringent regarding thieves, who are unfit to testify according to Torah law for all testimony! Similarly, a person who purposely eats Neveilos (improperly slaughtered animals) due to his desires (i.e. it is cheaper), according to all opinions, is someone who we must be careful about his body and money. We are obligated to save him from a pit, and may not lower him into a pit!

ואור"י דהיא הנותנת משום דלא פסילי אלא דרבנן עשו חכמים חיזוק כדי שיתנו לב לשוב וב"ד היו מכין ועונשין שלא מה"ת

(c)

Answer: The Ri answers that the logic of this question is in fact the reason we are so stringent with the shepherd. Being that he is only unfit according to Rabbinic law, the Chachamim strengthened their words about him in order that he should repent. Beis Din has the right to hit and punish even if it is not required by Torah law.

6)

TOSFOS DH LO MA'ALIN

תוספות ד"ה לא מעלין

(SUMMARY: Tosfos explains that not saving an idolater is even according to Rebbi Meir.)

ואפי' לר"מ דאמר בפ"ק (דף כ.) לעובד כוכבים בנתינה

(a)

Observation: This is even the law according to Rebbi Meir (20a) who says that one may give a Nochri a Neveilah as a present.

26b----------------------------------------26b

7)

TOSFOS DH V'LO MORIDIN

תוספות ד"ה ולא מורידין

(SUMMARY: Tosfos discusses why we do not kill Canaanim.)

וא"ת הא אמרינן במסכת סופרים [פט"ו] כשר שבכנענים הרוג

(a)

Question: Don't we say in Meseches Sofrim (ch.15) that the good Canaanite should be killed?

וי"ל דבירושלמי דקדושין מפרש דהיינו בשעת מלחמה

(b)

Answer: The Yerushalmi in Kidushin explains that this is only during wartime.

ומביא ראיה מויקח שש מאות רכב בחור ומהיכן היו מהירא את דבר ה'

(c)

Proof: It brings a proof to this from the Pasuk, "And he took six hundred choice chariots" (Shemos 14:7). Where were these from? They were obviously from the Egyptians who feared Hash-m (and brought their horses into the house before the plague of Barad).

ואע"פ שסתם כנענים עובדי כוכבים ומזלות הם ועוברין על שבע מצות

(d)

Implied Question: This is despite the fact that regular Canaanites are idolaters, and they transgress the Sheva Mitzvos. (Why isn't this a reason that we should be able (or be commanded to) kill them?)

מכל מקום אין מורידין דרבינהו בקרא להתירא דכתי' והיה לך למס ועבדוך (דברים כ)

(e)

Answer: Even so, we do not kill them, as the Pasuk included them (to live) when it said, "And they will be for you for taxes, and they will serve you."

8)

TOSFOS DH ANI SHONEH

תוספות ד"ה אני שונה

(SUMMARY: Tosfos discusses the status of a purposeful sinner.)

תימה מאי פריך דלמא לעולם אימא לך דמורידין ואפילו הכי משיבין לו אבידתו דהא במסור לאנסים אף על פי שממונו אסור לאבד ביד משום דדלמא נפיק מיניה ברא מעליא דכתיב יכין רשע וצדיק ילבש ואפ"ה היו מורידין

(a)

Question: This is difficult. What is the Gemara's question? Perhaps I will tell you that while we do lower them into a pit, we still return his lost object. This is similar to the fact that a person is not allowed to take away the money of a Moser (meaning he directs bandits to the money of other Jews), because perhaps he will have a son who is righteous, as the Pasuk says, "An evildoer will prepare and a righteous person will wear." Even so, the law is that we lower him into the pit.

וי"ל דשאני הכא דמההוא קרא דמרבינן השבת אבידתו ילפינן השבת גוף בישראל והשבותו לרבות אבידת גופו וכמו דאתרבי ישראל איתרבי לכולהו בין לממונו בין לגופו

(b)

Answer: Our case is different, as from the Pasuk that we learn that he should include the return of his lost object, we also derive that a regular Jew's body should be returned (i.e. one should heal him). This is as the Pasuk says, "And it will be returned to him," including the returning of his body. Just as a Jew is included, they are all included (even a purposeful sinner), whether regarding their money or health.

ואפילו להעלותו צריך ולפדותו כדמשמע פרק השולח (גיטין דף מז.) דבעי רבי אמי למיפרקיה אם היה מומר לתיאבון אלא לפי שהיה מומר להכעיס קאמר לא שבקינן לי למפרקינך וגם להלוותו ברבית אסור כדמשמע בפרק איזהו נשך (ב"מ דף סב.) אהדר ליה דניחי בהדך ומומר לתיאבון אתה מצווה להחיותו

1.

Answer (cont.): We even have to bring him up from the pit and redeem him. This is as implied in Gitin (47a) that Rebbi Ami would have wanted to redeem a captive if he was someone who purposely sinned due to his desires (i.e. ate unkosher instead of kosher because it was cheaper). However, being that he was someone who sinned to upset Hash-m, he said that he could not redeem this person. It is also forbidden to lend him money with interest, as implied in Bava Metzia (62a) that one must return Ribis in order that the borrower can "live with him." This seems to include a purposeful sinner due to desire, who one is commanded to make live.

ומיהו מומרים של זמניהם להכעיס הן דשבקי התירא ואכלי איסורא ומטמעי בין העובדי כוכבים וכל להכעיס אי אתה מצווה להחיותו כדמשמע מההיא דגיטין (דף מז.) דלא מחייב למפרקיה ומותר ליקח מהם רבית

(c)

Observation: However, the purposeful sinners in the time of the Gemara were people who did so on purpose to upset Hash-m. They would not eat (readily accessible and cheap) kosher food in order to specifically eat unkosher, and mix amongst the Nochrim. We are not commanded to give life to anyone who sins on purpose to anger Hash-m. This is as is indicated in Gitin (47a) that we do not redeem such a person, and one may even take interest from them.

ואע"פ שאסור ליתן להם רבית משום לא תשיך ומשום לפני עור והוי ליה למימר כל היכא דקרינא ביה לא תשיך קרי ביה לא תשוך

(d)

Implied Question: This is despite the fact that it is forbidden to give them interest because of the Pasuk of "Lo Sashich" and "Lifnei Iver." It would therefore seem that we should invoke the teaching that wherever we are commanded "Lo Sashich" we are also commanded "Lo Sashuch." (How, then, can we say that one can take interest from them (Lo Sashuch), but not give them interest (Lo Sashuch)?)

מ"מ כיון דאין אתה מצווה להחיותו אינך מצווה להלוותו בלא רבית דלא קרינא ביה וחי אחיך עמך

(e)

Answer: However, being that you are not commanded to give him life, you are not commanded to give him a loan without interest, as regarding him the Pasuk does not say, "And your brother should live with you."

ואמרינן בירושלמי דמכילתין כותאי דקסרי מותר להלוותן ברבית

1.

Answer (cont.): We say in the Yerushalmi that it is permitted to lend the Kusim of Caesaria money with interest.

והא דאמרינן עובדיה לוה מיהורם בן אחאב ברבית כדי לפרנס הנביאים אף על גב דיהורם ישראל מומר הוה ואסור ליתן לו רבית

(f)

Implied Question: We say that Ovadiah borrowed from Yehoram ben Achav with interest in order to support the prophets (who Ovadiah was hiding), even though Yehoram was a purposeful sinner to whom he was not allowed to pay interest. (How, then, was he able to borrow from him with interest?)

שאני התם לפיקוח נפש הוה ומצוה

(g)

Answer: The reason that was permitted was because it was a life threatening situation, and it was a Mitzvah to save them.

אבל מסור מיגרע גרע מיניה ובכל מקום שונה מסור אצל מין ולא איתרבי אצל אבדה ושמא מאן דאית ליה ממון מסור אסור לאבדו ביד אית ליה נמי דמשיבין אבידתו ומטעמא דיכין רשע וצדיק ילבש

(h)

Observation: However, a Moser is worse than a purposeful sinner. A Moser is always associated with a heretic, and is not usually included as someone whose lost object we must return. Perhaps the one who holds that one cannot destroy the money of a Moser also holds that we return a lost object to him, due to the reasoning of the Pasuk, "An evildoer will prepare and a righteous person will wear."

9)

TOSFOS DH SAMI

תוספות ד"ה סמי

(SUMMARY: Tosfos explains that while Rebbi Yochanan says purposeful sinners should not be on this list, they share other lists with heretics.)

נראה דדוקא לגבי הורדה לבור מסמי ר' יוחנן מומר מלמתנייה בהדי מינים אבל לדברים אחרים מצינו בכמה מקומות שונה מינים ומומרים יחד

(a)

Explanation: It appears that Rebbi Yochanan says to take away the text, "a purposeful sinner" specifically regarding lowering him into a pit, as he holds he should not be listed together with the heretics. However, regarding other things we find that heretics and purposeful sinners share the same list.

בפ"ק דראש השנה (דף יז.) המינים והמומרים והמסורות יורדין לגיהנם ובפרק השולח (גיטין דף מה:) ס"ת שכתבו מין ומומר ומסור וכו'

1.

Explanation (cont.): For example, in Rosh Hashanah (17a) the Gemara states that heretics, purposeful sinners, and a Moser go down into Gehinnom. Similarly, in Gitin (45b) the Gemara says that a Sefer Torah that a heretic, purposeful sinner, and a Moser wrote etc.

10)

TOSFOS DH V'CHAD

תוספות ד"ה וחד

(SUMMARY: Tosfos reconciles the Beraisa in Horayos with the opinion in our Gemara that one who eats Neveilos to anger Hash-m is a purposeful sinner..)

תימה מדתני בפ"ב דהוריות (דף יא.) אכל חלב הרי זה מומר ואיזהו מומר אוכל נבלות וטרפות שקצים ורמשים ובעי תלמודא מאי קאמר ומסיק ה"ק אכל חלב לתיאבון הרי זה מומר להכעיס הרי זה מין

(a)

Question: This is difficult, as the Beraisa states in Horayos (11a) that if he ate forbidden fats he is a purposeful sinner. What is a purposeful sinner? It is someone who eats Neveilos, Treifos, Shekatzim, and Remasim. The Gemara asks, what does this mean? (How is this a definition?) The Gemara answers, this means that if he eats forbidden fats because he likes them, he is a purposeful sinner (due to desire). If he does it to anger Hash-m, he is a heretic.

ואיזהו מומר שסתמו מין פי' דמחלב לא ידעינן דשמא אכלו לתיאבון משום שהוא טוב לאכול ומש"ה קאמר זה האוכל נבילות וטרפות פי' נבלה שמתה מחמת חולי וטרפה שנשברה מפרקתה שמתה והולכת ואינה ראויה לאכילה ואם כן לא אכל אלא להכעיס אבל לא מיירי בשנשחטה בסכין דלא הוי קרוי מין בסתמא דשמא אכלה לתיאבון שהיא טובה לאכול

1.

Question (cont.): How do we assume that someone is a purposeful sinner who is really a heretic? In other words, we cannot decide a person's status if he eats forbidden fats, as he might have eaten them just because they taste good. This is why it describes a purposeful sinner who is like a heretic by saying that he eats Neveilos and Treifos, meaning [a Neveilah in this case is] an animal that died due to sickness and [a Treifah in this case is] an animal whose spine was broken and it then died. If he ate these animals, he is clearly eating them to anger Hash-m. The Beraisa is not referring to healthy animals that were merely not slaughtered with a knife (or slaughtered by a Nochri), as this would not clearly categorize him as a heretic, as perhaps he ate them because they tasted good.

ובשלמא לרבי יוחנן ניחא דקאמר דמומר אוכל נבלות להכעיס מין הוא אלא למ"ד מומר מאי איכא למימר הרי זה אוכל נבלות שקצים ורמשים

2.

Question (cont.): This is understandable according to Rebbi Yochanan, as he says that a purposeful sinner who eats Neveilos to anger Hash-m is a heretic. However, according to the opinion that he is a purposeful sinner, how can he explain the Beraisa in Horayos? This person is an eater of Shekatzim and Remasim, meaning he is a heretic!

י"ל דמאן דאית ליה הכא דהוי מומר מפ' לברייתא הכי אכל חלב הרי זה מומר סתמו לתיאבון שטוב הוא לאכול ומכריזין על אבידתו ואין מורידין ואיזהו מומר שסתמו להכעיס ואין מכריזין על אבידתו וגם היו מורידין אותו לבור אוכל נבלות וטרפות דמאיסי דומיא דשקצים ורמשים

(b)

Answer: The opinion here that holds that he is a purposeful sinner explains the Beraisa in Horayos as follows. If he ate forbidden fats, he is a purposeful sinner who presumably acts on his desires, as forbidden fat tastes good. We announce the lost object of such a person, and we do not lower him into a pit. Who is a purposeful sinner who presumably wants to anger Hash-m, and who we therefore would not announce his lost object and would lower him into a pit? This is someone who Neveilos and Treifos that are disgusting, as they are similar to Shekatzim and Remasim (however, it does not indicate that he is a heretic).

11)

TOSFOS DH EIZEHU

תוספות ד"ה איזהו

(SUMMARY: Tosfos explains that a heretic for idolatry whose general slaughtering is prohibited is a priest of idolatry.)

הכא משמע דישראל מומר לעבודת כוכבים נקרא מין ותניא בפ"ק דחולין (דף יג.) שחיטת מין לעבודת כוכבים פתו פת כותי וכו'

(a)

Observation: Our Gemara implies that a Jew who purposely commits idolatry is called a heretic. In Chulin (13a), the Beraisa states that the slaughtering of a heretic is assumed to be to an idol, and his bread is like the bread of a Nochri etc.

וקשה דבפ"ק דחולין (שם:) אמרינן אין מינין בעובדי כוכבים ובעי למאי הלכתא לשחיטה ויין נסך השתא שחיטת מין דישראל אסורה דעובדי כוכבים מיבעיא

(b)

Question: This is difficult. In Chulin (13b), we say that Nochrim are not classified as heretics. The Gemara asks, what is the halachic significance of this classification? The Gemara answers that it is regarding slaughtering and Yayin Nesech. The Gemara asks, if the slaughtering of a Jewish heretic is forbidden, certainly the slaughtering of a Nochri idolater is forbidden!

ומאי קושיא הא אשכחנא ישראל עובד עבודת כוכבים חמור מעובד כוכבים דאילו ישראל מומר לעבודת כוכבים הרי זה מין ולכ"ע משמע הכא דמורידין ועובדי כוכבים אע"פ שכולם עובדי עבודת כוכבים אין מורידין ואף לענין שחיטה כיון דהוי מין תניא התם שחיטת מין לעבודת כוכבים ואילו עובד כוכבים לא אשכחנא דאמר סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים אלא ר' אליעזר

1.

Question (cont.): What is the question? We indeed find that a Jew who is an idolater is worse than a Nochri idolater! A Jewish idolater is considered a heretic, and according to everyone the implication here is that we lower him into a pit. Nochrim, despite the fact most of them are idolaters, are not lowered into a pit. Even regarding slaughtering, the Beraisa states that when a Jewish heretic slaughters he slaughters for idolatry. However, regarding a regular Nochri, only Rebbi Eliezer holds that his slaughtering is for idolatry.

י"ל דהא דאמר שחיטת מין לעבודת כוכבים היינו בכומר לעבודת כוכבים שהוא אדוק ביותר אבל ישראל העובד עבודת כוכבים אין שחיטתו כשחיטת מין

(c)

Answer: It is possible to answer that when we say "a heretic for idolatry" we are referring to a priest of idolatry who is very into his idolatry. However, the slaughtering of a Jew who serves idols is not the same as the slaughtering of a heretic.

וראיה מדאמר בפ"ב דחולין (דף לט.) השוחט לזרוק דמה לעבודת כוכבים רבי יוחנן אמר אסורה ורשב"ל אמר מותרת ופ"ה לשם דמותרת אף באכילה ואע"פ שהשוחט חייב מיתה כדאמר פרק ארבע מיתות (סנהדרין דף סא.) עד כאן לא אמר רשב"ל אלא בהמה אבל גברא בר קטלא הוא מידי דהוה אמשתחוה להר דהר מותר ועובדו בסייף אלמא אף בעובד עבודת כוכבים אין שחיטתו נאסרת בסתם

1.

Answer (cont.): Proof to this can be found in Chulin (39a). The Gemara says that if someone slaughtered an animal in order to sprinkle its blood for idolatry, Rebbi Yochanan says that the animal is forbidden from benefit, while Rebbi Shimon ben Lakish says that one can have benefit from the animal. Rashi there explains that Rebbi Shimon holds that one can even eat the animal, despite the fact that the one who slaughters it is killed. This is as stated in Sanhedrin (61a) that Rebbi Shimon ben Lakish was only referring to the animal. The person who slaughtered it is killed. This is akin to someone who bows down to a mountain. One can still have benefit from the mountain, despite the fact that the one who bowed down is killed by the sword. This implies that even someone who serves idols does not cause an animal that he slaughters to become forbidden when he slaughters in general (without stating his intent or it being obvious that it is for idolatry).

12)

TOSFOS DH HASAM

תוספות ד"ה התם

(SUMMARY: Tosfos explains the difference between a person who eats a mosqutio and a person who eats Shekatzim.)

תימה מאי שנא אוכל פרעוש או יתוש מאוכל שקצים ורמשים דהוא מין אף בסתמא בברייתא דהוריות (דף יא.) שהבאתי לעיל

(a)

Question: This is difficult. How is someone who eats a flea or mosquito different than someone who eats Shekatzim or Remasim who is classified as a heretic in general in the Beraisa in Horayos (11a) which I quoted earlier?

י"ל דהכא מיירי במפרש בהדיא דלכך הוא עושה

(b)

Answer#1: The case here is where the person says explicitly that he is doing so to anger Hash-m.

א"נ התם קתני אוכל שקצים ורמשים דמשמע הרבה בזה אחר זה דמקמייתא טעם טעמא אבל הכא קתני פרעוש אחד או יתוש אחד

(c)

Answer#2: Alternatively, the case there is where he eats Shekatzim and Remasim, implying he is eating a lot of them, one after the other (in order to satisfy his hunger). He already tasted the first one. However, our case is where he only ate one flea or mosquito.

13)

TOSFOS DH D'LO

תוספות ד"ה דלא

(SUMMARY: Tosfos explains that we do not save idolaters even when we have the ability to do so.)

משמע דאמר הכי לאשתמוטי כי היכי דלא תהוי איבה

(a)

Explanation: This implies that he says this in order to give himself an excuse, in order not to cause hatred.

ותימה מאי איבה שייכא הכא הא (אין) מורידין ואפילו לכתחלה

(b)

Question: Why is hatred relevant here? We say one should lower him into the pit Lechatchilah!

י"ל דמורידין היינו כשידינו תקיפה בזה"ב אבל לא מעלין אף אין ידינו תקיפה היכא דאית ליה לאשתמוטי

(c)

Answer: This is only when our hands are stronger. However, we do not bring him out of the pit even when we are not stronger, as long as we have an excuse.

ומעיקרא הכי פריך השתא אחותי מחתינן כשידינו תקיפה אסוקי השתא מיבעיא כיון שיוכל לאשתמוטי ולילך לו

1.

Answer (cont.): The Gemara originally asked that if we lower him down when our hands are stronger, is there a question regarding whether or not we should bring him up, being that he can give an excuse and go?!

14)

TOSFOS DH L'AFUKEI

תוספות ד"ה לאפוקי

(SUMMARY: Tosfos explains that one must receive some sort of compensation, whether wages or experience, for healing a Nochri.)

כפ"ה דאסור לרפאות בחנם אבל בשכר שרי משום איבה

(a)

Explanation: The correct explanation is like Rashi, that it is forbidden to heal for free. However, for pay it is permitted due to hatred.

וראיה בפרק מי שאחזו (גיטין דף ע.) דרב שימי בר אשי עבדא ליה לההוא עובד כוכבים לדבר אחר ואיתסי אלמא שרי לרפאות עובד כוכבים אלא ודאי בשכר הוה

(b)

Proof: There is proof to this in Gitin (70a). Rav Simi bar Ashi healed a Nochri who suffered from leprosy. This implies that it is permitted to heal a Nochri. It must be that he received wages for doing so.

ועוד י"ל דהתם נמי בחנם הוה ולהתחכם ברפואות יכול להיות מותר וכן משמע מפני שלא היה בקי ברפואות עשה כן

1.

Proof (cont.): It is possible to explain that Rav Ashi did so for free. However, it is possible that to do so in order to learn how to heal is permitted. The implication there indeed is that he did so because he was not yet an expert in healing.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF