עבודה זרה דף כ"ו ע"א

האם מותר שעובדת כוכבים תיילד את בת ישראל?

כשאחרות עומדות על גבה כשאין אחרות עומדות על גבה
לר' מאיר אסור אסור
לרבנן מותר אסור

האם מותרת בת ישראל ליילד את העובדת כוכבים?

בחול בשבת
בחינם אסור אסור
בשכר מותר [1] לסברת רב יוסף: מותר
לאביי: אסור [2]

עבודה זרה דף כ"ו ע"ב

מי הם הנחשבים כמומרים, ומי הם כמינים [3], לרב אחא ורבינא?

מומר לתאבון מומר להכעיס העובד אלילים
חד אמר מומר מין מין
וחד אמר מומר מומר מין

האם יכול ישראל למול את העכו"ם?

לשום גר לשום רפואה
בשכר יכול יכול [4]
בחינם יכול לא יכול [5]

-------------------------------------------------

[1] והטעם משום איבה.

[2] ואף שיאמרו לנו שהנה אנו מחללים בשבת כשמיילדים בת ישראל, מ"מ אפשר להשיב להם שעל ישראל ששומרים שבת מחללים עליהם אבל על עכו"ם שלא שומרים שבת אין מחללים עליהם.

[3] ויש נפק"מ בזה, דס"ת שכתבו מין ישרף, ואילו במומר לא. וכן מין מורידים לבור ומומר לא מורידים.

[4] כן כתבו רש"י ותוס' ד"ה לאפוקי, שמה שאסרו בגמ' הוא רק כשעושה בחינם אבל בשכר מותר משום איבה.

[5] ואם עושה כדי להתחכם ברפואה כתבו התוס' בתי' השני שמותר אפי' בחינם.

עוד חומר לימוד על הדף