עבודה זרה דף ט"ז ע"א

האם מותר למכור חיטים ושעורים לעכו"ם?

כשיש איבה כשאין איבה
לרב [פפא] מותר אסור
לאיכא דאמרי מותר מותר [1]

האם מוכרים סוס לעכו"ם? [תד"ה אלא].

המיועד לעופות המיועד לאדם
לבן בתירא מותר [2] מותר
לרבנן אסור מותר
לרבי אסור אסור [3]

עבודה זרה דף ט"ז ע"ב

האם מותר למכור לעכו"ם חיה גסה באופן שאין בה נזק לרבים?

בשלימה בשבורה [4] לר' יהודה [5]
לרב אסור מותר
לרב חנן מותר מותר

האם מותר לבנות עמהם בסיקלאות דלהלן?

של מלכים של אוצרות של מרחצאות של גרדום וכו'
לרבא אסור מותר אסור אסור
לאיכא דאמרי מותר מותר מותר אסור

-------------------------------------------------

[1] דס"ל שדבר שמגן עליהם מותר למכור, ואפי' תריסין היה מותר למכור לולי שכששלים זינייהו קטלי בגוייהו. ולדעת יש אומרים דכי שלים זינייהו מיערק ערקי איה"נ שמותר למכור תריסין.

[2] עי' לעיל דף י"ד ע"ב תד"ה ובן בתירא.

[3] ביארו תוס' מדאסר רבי משום תורת כלי זין משמע שגם במיוחד לרכיבת אדם אסור, וששייך בזה גם לטעם של תורת בהמה גסה. ולכן ביארה הגמ' הטעם משום שכשמזקין מטחינו בריחים.

[4] או בסוג חיות שאינם ראויות לשום מלאכה כמו ארי, וכדאוקמה רב אשי.

[5] אולם לרבנן גם כשאינה בת מלאכה אסור, כן פירש רש"י. ובתד"ה ארי ס"ל שלפי תירוץ רב אשי דאוקים לה בארי ששבור הוא אצל מלאכה גם לרבנן מותר, דהא כל טעם רבנן שעזרו בשבורה שיבואו לומר ששלימה מכרה לו ונשברה אצל העכו"ם ויבואו להתיר בשלימה, אולם בארי אין גזירה כזו דלעולם ארי שבור הוא אצל מלאכה.

עוד חומר לימוד על הדף