עבודה זרה דף י"ז ע"א

מה דרשינן מהפסוקים דלהלן?

הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה
לר' אליעזר זו מינות זו הרשות
לאיכא דאמרי זו מינות והרשות זו זונה [1]

עבודה זרה דף י"ז ע"ב

מה היה מעשה ר' חנינא בן תרדיון שמעות של פורים נתחלפו וכו'? תד"ה מעות].

מה היה מעשה? מה היתה המצוה?
לרש"י חילק ארנקי של פורים לצדקה [2] שלא חזר ונפרע מהצדקה
לתוס' חילק ארנקי של פורים לצדקה שחילק אף שנזכר שהוא של פורים [3]

-------------------------------------------------

[1] ולרב חסדא נאסר להתקרב אפי' תוך ד' אמות, ולר' פדת לא אסרה תורה אלא קריבה של גילוי עריות. ומבואר בתד"ה פליגא שכל המחלוקת היא האם יש לדרוש באסמכתא מהקרא לאסור גם ד' אמות, שלרב חסדא כן ולר' פדת לא, אולם מדרבנן ודאי שאסור ד' אמות.

[2] ובזה פירש רש"י שתי לשונות, ללשון ראשון פירש שגבה מעות מבני העיר לסעודת פורים לעניים, ונתן אותם בתורת צדקה, וכיון שאסור לחלק ממעות פורים לצדקה, לכך חזר ופרע משלו את מעות פורים. וללשון אחר פירש, שחילק מעות של סעודת פורים שלו לעניים, ולא חזר לגבותם מהצדקה. ועל לשון זה הקשו תוס' שלא מצינו בשום מקום מעות של סעודת פורים.

[3] תוס' ס"ל שעיקר המצוה היתה בשעת החלוקה, [דלרש"י שעיקר המצוה היתה אח"כ שלא נפרע מהצדקה את מה שחילק], קשה, דא"כ עיקר המצוה שעשה לא נזכר בספר.

עוד חומר לימוד על הדף