1)

TOSFOS DH Irah l'Socho Rose'ach Minayin... Asher Tevushal Bo Yishaver (cont.)

תוספות ד"ה עירה לתוכו רותח מנין... אשר תבושל בו ישבר (המשך)

וקשה לרבינו שמואל נהי דמהני עירוי רותחין מכלי ראשון לתוך קערות ושאר כלים שדרך לערות בהן

(a)

Question (Rashbam): Granted, Iruy of boiling water from a Kli Rishon helps for bowls and other Kelim that it is normal to pour into them;

היאך יועיל לאותן קערות וכלים שהוכנסו כולן לתוך כלי ראשון (ומלואן) (צ"ל ומלאין - שיטה מקובצת) איסורין מכל צד בכל עובי הכלי

1.

How does it help for those bowls and Kelim that were totally entered into a Kli Rishon, and they are full of Isurim on every side, in the entire thickness of the Kli...

לענין שיוכל לחזור ולהכניסן בתוך אילפס וקדירה מרותחין של היתר כיון דקיימא לן כשמואל דאמר תתאה גבר ואינו מבשל אלא כדי קליפה

2.

[How will this help] so that it will be permitted to return and enter them in a boiling pan or pot of Heter, since we hold like Shmuel, who says that Tatah Gavar, and [Iruy] cooks only Kedei Klipah?! (Likewise, it cannot Kasher more than Kedei Klipah!)

ואם היינו מפרשים דעירוי ככלי ראשון לגמרי ומבשל יותר מכדי קליפה ומאי דאמר שמואל דאינו מבשל אלא בכדי קליפה זה דוקא בשני דברים יבשים שנוגעין זה בזה

(b)

Answer: If we would explain that Iruy is totally like a Kli Rishon, and it cooks more than Kedei Klipah, and Shmuel's teaching that it cooks only Kedei Klipah is only regarding two dry matters that touch each other...

ואפילו בדבר לח כגון נטף מרוטבו על הסולת שאותו רוטב אינו כמו עירוי שהרי נפסקה

1.

... And even a moist matter, e.g. the soup dripped on flour, that soup is not like Iruy, for it was interrupted [from the Kli Rishon]...

אבל עירוי שאין כח הכלי ראשון נפסק מבשל לגמרי לפי זה יתיישב מה שאומר ר''ת דשופכין רותחין עליהן הוא הכשר גמור אפילו לקערות שנותנן בתוך הסיר והאילפס

2.

... However, Iruy in which the power of the Kli Rishon is not interrupted totally cooks - according to this, we resolve R. Tam's words that pouring boiling water on them is total Hechsher, even for bowls that one puts them in a pot or pan.

ולא תקשי נמי מה (שפירשתי) (צ"ל שהקשיתי - בארות המים) לעיל דמוגלשין על גבי קמח היכי פטור מחלה והלא אינו מבשל אלא כדי קליפה

(c)

Support - Question: Also, [if so] you cannot ask what I asked above that boiling water on flour, how is it exempt from Chalah? It cooks only Kedei Klipah!

דאיכא למימר דמבשל לגמרי כדפירשתי

1.

We can say that it cooks totally, like I explained!

מיהו ר''ת לא היה סובר כן מדאיצטריך ליה למימר דעירוי אינו מבשל אלא כדי קליפה משום קושיא דתתאה גבר

(d)

Disclaimer: However, R. Tam did not hold like this, since he needed to say that Iruy cooks only Kedei Klipah, due to the question from Tatah Gavar!

וא''ת הא דתנן בפ' חבית (שבת דף קמה:) כל שבא בחמין מלפני השבת שורין אותו בחמין בשבת וכל שלא בא בחמין מלפני השבת מדיחין אותו בחמין [בשבת] חוץ ממליח הישן וקולייס האיספנין

(e)

Question: A Mishnah in Shabbos (145b) teaches that anything that came in boiling water before Shabbos, one may soak it in hot water on Shabbos. Anything that did not come in boiling water before Shabbos, one may rinse it in hot water on Shabbos, except for old salted fish and Spanish tuna fish;

ואי עירוי ככלי ראשון אמאי מדיחין

1.

If Iruy is like a Kli Rishon, why may one rinse?!

וי''ל התם בכלי שני מיירי ואפי' הכי מדיחין אין שורין לא משום דמיחזי כמבשל

(f)

Answer #1: There it discusses a Kli Sheni, and even so one may rinse [other foods from the Kli Sheni], but one may not soak [them in the Kli Sheni], for it looks like cooking;

ולא דמי לתבלין דשרי בפרק כירה (שם מב:) ליתן לתוך הקערה או לתוך התמחוי דעשויין למתק את הקדירה ולא מיחזי כמבשל

1.

This is unlike spices, which we permit in Shabbos (42b) to put them in a bowl or plate, for they are made to sweeten the [food in] the pot (one is not interested in cooking the spices themselves), and it does not look like cooking.

אי נמי לרבותא נקט מדיחין דאפי' הדחה אסור במליח ישן וקולייס האיספנין:

(g)

Answer #2: [It discusses a Kli Sheni. Really, one may rinse and even soak other foods in the Kli Sheni. The Mishnah] taught rinsing for a bigger Chidush. Even rinsing is forbidden for salted fish and Spanish tuna fish.

2)

TOSFOS DH v'Im Tash Kol ha'Pas Kulah Asurah (pertains to Daf 95b)

תוספות ד"ה ואם טש כל הפת כולה אסורה (שייך לדף צה:)

(SUMMARY: Tosfos discusses when we permit Nat Bar Nat.)

וא''ת מאי שנא מהא דאמרינן בפ' כל הבשר (חולין קיא:) דגים שעלו בקערה מותר לאוכלם בכותח דנותן טעם בר נותן טעם מותר

(a)

Question: Why is this different than what we say in Chulin (111b), that fish that came in a [meaty] bowl (i.e. it was previously used for meat), one may eat them with Kutach (a dairy dip), for Nosen Ta'am Bar Nosen Ta'am is permitted? (The bowl merely received taste from the meat, and the fish merely received taste from the bowl.)

ובשם רש''י פירש ה''ר יהודה חתנו דדוקא עלו שרו הא נתבשלו אסור

(b)

Answer #1 (Rashi citing his father-in-law Rabbeinu Yehudah): We permit only if they came in [the bowl], but if they were cooked in it, it is forbidden;

ובא מעשה לפניו בביצים שנתבשלו בקדירה שבשלו בה חלב ואסר לעשות (מולייתא על גבי) (צ"ל מהם מולייתא של - שיטה מקובצת) בשר

1.

An episode came in front of him in which eggs were cooked in a pot in which milk was cooked, and he forbade making from them stuffing for meat.

ואין להביא ראיה לדבריו מקדירה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב ואם בישל בנותן טעם (לקמן ע''ב)

(c)

Implied suggestion: A proof for him is from a pot in which meat was cooked. One may not cook milk in it. If he did, it is forbidden if there is taste [of meat in the milk - 96b]!

דהתם לאו נותן טעם בר נותן טעם הוא שהטעם שני באיסור

(d)

Rejection: That is not Nosen Ta'am Bar Nosen Ta'am, for the secondary taste (meat in the milk) is forbidden;

אבל כאן הטעם שני בהיתר וקודם שיבא לידי איסור נתבטל הטעם בדגים לפי שהוא שני

1.

However, here the secondary taste (meat in the fish) is Heter. Before it comes to Isur, the taste is Batel in the fish, since it is a secondary [taste].

אבל יש לדקדק מצנון שחתכו בסכין של בשר דאסור לאוכלו בכותח (חולין דף קיא:) דאגב חורפיה בלע טפי וחשיב כחד טעמא

(e)

Support: We can learn from a radish cut with a meaty knife. One may not eat it with Kutach (Chulin 111b), for due to [the radish's] sharpness, it absorbs more, and it is considered like one (primary) taste;

ולא גרע נתבשל מצנון

1.

What was cooked (in a meaty Kli) is no less [forbidden with milk] than a radish cut with a meaty knife.

מיהו לפי לשון אחר שפירש שם בקונטרס היינו טעמא שיש חילוק בין קערה לסכין

(f)

Retraction: However, according to the other version that Rashi explained there, the reason [to forbid the radish with Kutach] is because a bowl is unlike a knife;

דסתם קערה מקנחין אותה משומן הקרוש עליה משום מיאוס אבל סכין (טעמא) (צ"ל פעמים - שיטה מקובצת) שהשומן קרוש עליו ואינו ניכר כשחותך הוי (כצונן) (צ"ל בצנון - צאן קדשים) טעם הבא מן הממש ולפי זה אין ראיה מצנון שחתכו בסכין

1.

A Stam bowl, people clean off the congealed lard on it, for it is repulsive, but a knife, sometimes lard is congealed on it and it is not noticed. When he cuts, there is in the radish taste that comes from real [lard, and not a mere absorbed taste]. According to this, there is no proof [to fish cooked in a meaty bowl] from a radish cut with a knife.

והך דתנור שטשו באליה נמי מפרש ר''ת דאי אפשר לו לתנור להתקנח יפה ונדבק בו השמנונית והוי בעין עד שיוסק

(g)

Explanation (R. Tam): Also an oven smeared with lard of the tail, it is impossible to clean it well, and some grease sticks to it, and it is intact, until the oven is ignited.

ומיהו יש לדקדק דאפי' נתבשלו שרי מהא דאמר לקמן (דף צז.) דכל יום ויום נעשה גיעול לחבירו ומותר לבשל האידנא שלמים בקדירה שבישל בה שלמים אתמול

(h)

Rejection (of Answer #1): We can derive that even [fish] cooked [in a meaty bowl] is permitted [with Kutach] from what it says below (97a) that [Kodshim cooked in a pot] every day Kashers what was absorbed the previous day, and one may cook now [today's] Shelamim in a pot in which Shelamim was cooked yesterday;

ולא אמרינן דקממעט באכילת שלמים דהאידנא דטעם שני הוא ונתבטל קודם שיבוא לידי איסור

1.

We do not say that he diminishes the [time to] eat today's Shelamim (for it absorbs taste from yesterday's), for it is a secondary taste, and it is Batel before it becomes Asur.

(ואפי' למ''ד) (צ"ל ואין לומר - צאן קדשים) דשאני התם שהוא טעם שלישי שיש מים בקדירה שמבשלים בה שלמים

(i)

Implied suggestion: There is different, for [the taste of yesterday's Shelamim] is a third level taste, for there is water in the pot in which Shelamim is cooked! (The water received primary taste, and the pot received only secondary taste from yesterday's Shelamim, so today's Shelamim receives a third level taste.)

מטעם זה נמי יהו מותרין הביצים שנתבשלו בקדירה החולבת לעשות מהם מולייתא בבשר שבתוך המים נתבשלו

(j)

Rejection #1: For this reason also we should permit eggs cooked in a dairy pot, to make stuffing for meat from them, for [the eggs] were cooked in water! (Even if the pot received primary taste, eggs cooked in it get only a third level taste, i.e. from the water, which gets a secondary taste.)

ועוד דגבי שפוד ואסכלא מייתי בסוף ע''ז (דף עו.) ההיא דכל יום ויום נעשה גיעול לחבירו

(k)

Rejection #2: Regarding a spit and grate, they bring the teaching that every day Kashers [absorptions of] the previous day. (There is no water in the middle. The spit or grate received primary taste from yesterday's Shelamim, and today's Shelamim receives secondary taste!)

ומיהו על כרחין אין זו ראיה דלענין חטאת אין שייך לומר כן דבסוף ע''ז (שם) קשרי לבשל חטאת והדר שלמים

(l)

Rejection #3: You are forced to say that this is not a proof, for regarding Chatas we cannot say so, for in Avodah Zarah (76a) we permit to cook Chatas and then Shelamim;

והרי ממעט באכילתן דמיתסרי לזרים לנשים ולעבדים ואין נאכלין אלא ליום ולילה גם מיפסלי ביוצא כחטאת

1.

He diminishes the [Shelamim's] edibility, for [due to the taste of Chatas] it becomes forbidden to Zarim, women (even Kohanos) and slaves (even of Kohanim), and it is eaten only one day and a night, and it is disqualified through leaving [the Azarah] like Chatas!

ואין שייך כאן להתיר מכח נותן טעם בר נותן טעם כי אם היכא שיש שני נותני טעם של היתר אבל האחד של איסור לא

2.

We cannot permit here due to Nosen Ta'am Bar Nosen Ta'am, only when there are two Nosen Ta'am's of Heter, but when one is forbidden, no. (Perhaps 'two Nosen Ta'am's of Heter" means that even after the secondary taste is absorbed, it is permitted.)

דהוי כמו קדירה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב תרומה לא יבשל בה חולין

i.

This is like any pot in which meat was cooked. One may not cook milk in it. If Terumah was cooked in it, one may not cook Chulin in it.

ועל כרחין יש לומר שם משום דמין במינו דאורייתא ברובא בטל ובכלי המקדש ברגל אוקמיה אדאורייתא

3.

You are forced to say that there it is because Min b'Mino is Batel mid'Oraisa in a majority. Regarding Kelim of the Mikdash during the festival, [Chachamim] left Torah law in place.

ואע''ג דאסרי לקמן (דף צז.) רקיק שנגע ברקיק וחתיכה בחתיכה

(m)

Implied question: Below (97a), they forbid a wafer that touched a wafer, and a piece that touched a piece!

גבי כלים אקילו רבנן טפי

(n)

Answer: Regarding Kelim they were more lenient.

ותימה אי נתבשלו נמי מותר אמאי אמרו רבנן מזמן אכילה של ראשון טעון מריקה ושטיפה לגבי שלמים דאתמול ושלמים דהאידנא דשניהם היתר

(o)

Question: If even when they were cooked it is permitted, why did Rabanan say that it requires Merikah u'Shtifah from the time that the first may be eaten, regarding yesterday's Shelamim and today's Shelamim? Both of them are Heter! (Merikah u'Shtifah is needed after it becomes Nosar. Tosfos asks, since yesterday's taste is Batel, why must we do Merikah u'Shtifah based on yesterday's Korban? Chak Nasan question's Tosfos' question. Chachamim do not say that each day Kashers yesterday's absorptions!)

דאין סברא לומר גזירת הכתוב היא בדבר שמותר גמור בחולין אפי' מדרבנן. ברו''ך:

1.

It is unreasonable to say that it is a Gezeiras ha'Kasuv regarding something that is totally permitted in Chulin, even mid'Rabanan. This is from R. Baruch.

3)

TOSFOS DH Ela Kedeiros Shel Mikdash Amai Yishberu

תוספות ד"ה אלא קדירות של מקדש אמאי ישברו

(SUMMARY: Tosfos explains the Havah Amina.)

תימה מאי קשיא ליה הא טעמא דשבירה לאו משום בליעה הויא אלא גזירת הכתוב אי סבירא ליה דתלאו באויר תנור טעון שבירה אע''ג דליכא אלא בישול בלא בלוע

(a)

Question: Why is it difficult why they must be broken? It is not due to absorptions, rather, it is a Gezeiras ha'Kasuv, if he holds that something suspended in the airspace of an oven must be broken, even though there is only cooking without absorption!

ור''ת היה אומר דכשהוסקו נעשו ככלים חדשים

(b)

Answer: R. Tam used to say that when they are Husak (heated, in order to bake in them), they become like new Kelim. (Therefore, they should be permitted through Hasakah.)

תדע דאמרינן בכולה הש''ס (פסחים ל: ע''ז לג:) התורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם ואמאי הרי יוצא מידי דופיו ע''י החזרת כבשן

(c)

Proof - Question: We say in the entire Gemara that the Torah testified about a Kli Cheres, that the taste never leaves its walls. It leaves its walls through returning it to the kiln!

אלא ודאי כשהוסקו נעשו ככלים חדשים וחשיבי כלים אחרים דפנים חדשות באו לכאן

1.

Rather, surely when they are Husak, they become like new Kelim, and they are considered new Kelim, for Panim Chadashos came. (As long as it is the initial Kli, the taste never leaves.)

ואע''ג [דלגבי] טומאה כלי חרס טעון שבירה ואמרינן (כלים פ''ה מ''ז) תנור חולקו לשלשה כדכתיב תנור וכירים יותץ

(d)

Implied question #1: Regarding Tum'ah, a Kli Cheres must be broken, and we say (Kelim 5:7) that one divides an oven into three, like it says "Tanur v'Kirayim Yutatz";

ולא אמרינן אמאי יותץ והלא כשמסיקו לאפות בו זו היא טהרתו דחשיב ככלי אחר

1.

We do not say "why must it be broken? When it is ignited to bake in it, this is its Taharah, for it is considered a different Kli!"

וכן תנור שהסיקו בקליפי ערלה דאמרינן (פסחים דף כו:) חדש יותץ אמאי לא דמי כלי חרס לתנור

(e)

Implied question #2: If an oven was Husak with peels of Orlah (which are Asur b'Hana'ah), if it is new, it must be broken (for the first Hasakah solidified it. We should suffice to heat it again, and it will be like a new Kli!) Why is a Kli Cheres unlike an oven?

דכיון דתנור תשמישו ע''י היסק לא חשיב פנים חדשות

(f)

Answer #1: Since an oven is used through Hesek, it is not considered Panim Chadashos.

ושמא אף בתנור אם היה מסיקו בפנים ובחוץ כעין תחילת עשייתו כשהיוצר עושהו נותנו בכבשן אפשר שזה היה מועיל

(g)

Answer #2: Perhaps even in an oven, if he would heat it inside and out, like its initial construction when the potter makes it, and puts it in the oven, perhaps this would help.

מיהו קשה מהא דאמרי' בסוטה פרק היה מביא (דף טו:) גבי פיילי של חרס חדשה (וגבי כלי חרס של מצורע) אמר רבא לא שנו אלא שלא נתאכמו אבל נתאכמו פסולין

(h)

Question #1: In Sotah (15b) regarding a new Cheres flask, Rava said "[Chachamim permit a used Kli] only if it has not blackened. If it blackened, it is Pasul';

מ''ט דומיא דמים מה מים שלא נשתנו אף כלי שלא נשתנה

1.

Citation (15b): What is the reason? Just like water is unchanged, the Kli must be unchanged.

בעי רבא נתאכמו והחזירן לכבשן ונתלבנו מהו מי אמרינן כיון דאידחו אידחו או דלמא כיון דהדור הדור ולא פשיט מינה מידי

2.

Rava asked "if it had blackened, and it was returned to a furnace and whitened, what is the law? Do we say, once it became invalid, it remains invalid? Or, do we say, since it is new again, it is valid?" He did not resolve this at all.

ומאי תיבעי ליה הא אמרינן פנים חדשות באו לכאן וככלי חרס [חדש] דמי ושפיר הוי האי כלי דומיא דמים שלא נשתנו

3.

What was his question? We say that Panim Chadashos came here, and it is like a new Kli Cheres. This Kli is properly like the water, which did not change!

ועוד קשה הא אפי' בחולין קי''ל פסחים (דף ל:) התורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם מנא לן

(i)

Question #2: Even regarding Chulin, we say (Pesachim 30b) that the Torah testified about a Kli Cheres, that the taste never leaves its walls. What is the source of this?

דמחטאת ליכא למילף דהתם גזירת הכתוב (כדפירש) (אולי צ"ל כדפרישית) אם תמצא לומר דבישול בלא בלוע טעון שבירה

1.

We cannot learn from Chatas, for it is a Gezeiras ha'Kasuv, like I explained, if you will say that cooking without absorption obligates breaking!

ונראה לפרש דמאחר שהתיר הכתוב כלי נחשת במריקה ושטיפה ובכלי חרס לא התיר ש''מ דטעם משום בליעה הוא דזה יוצא מידי דופיו וזה אינו יוצא מידי דופיו

(j)

Answer: Since the Torah permitted copper Kelim through Merikah u'Shtifah, and it did not permit Klei Cheres, this teaches that the reason is due to absorption. The taste leaves the walls of [copper Kelim], but it does not leave the walls of [Klei Cheres];

ובישול בלא בלוע (טעון) (צ"ל דטעון - שיטה מקובצת) שבירה

(k)

Implied question: Why does cooking without absorption obligate breaking?

בזה סברא לומר לפי שהחמיר בו הכתוב לחושבו כבלוע

(l)

Answer: For this, it is reasonable to say that it is because the Torah was stringent to consider it absorbed.

ודוקא בהגעלה אינו יוצא מידי דופיו אבל בהחזרת כבשונות יוצא

(m)

Limitation: Only through Hag'alah the taste never leaves it walls, but through returning it to the kiln it leaves.

וא''ת למה הצריך הכתוב שבירה דלא שייך למימר על הכתוב דלמא חייס ולא שאין עושין כבשונות בירושלים

(n)

Question: Why did the Torah obligate breaking? You cannot say about the verse that it is lest one be concerned [for his Kli, and not heat it enough lest it break], nor because we do not make furnaces in Yerushalayim!

ויש לומר חידוש הוא שהתירו הכתוב בשבירה דהוה אמינא דלא מהניא שבירה כיון דעדיין טעם חטאת בחרס

(o)

Answer: This is a Chidush, that the Torah permitted through breaking it. One might have thought that breaking does not help, since the taste of Chatas is still absorbed in the Cheres;

דצריך שיהא הטעם בטל מן העולם כמו בכלי נחשת שעשו בו מריקה ושטיפה אבל הא פשיטא דכ''ש החזרת כבשונות דמהניא טפי

1.

[One might have thought that] the taste must be Batel from the world [in order to permit], similar to copper Kelim for which Merikah u'Shtifah were done. However, obviously returning to the kiln permits more.

ולא כספרים דגרסי הכא קדירות של מקדש אמאי אמר רחמנא ישברו ליהדרו לכבשונות דמשמע דפריך אקרא מדקאמר אמאי אמר רחמנא

(p)

Remark: This is unlike Seforim in which the text says here "pots of the Mikdash, why did the Torah say to break them? They should return them to the kilns!" [This text] connotes that we question the verse, since it says "why did the Torah say...?"

4)

TOSFOS DH Hachi Garsinan Kivan d'Ika Shtei ha'Lechem...

תוספות ד"ה הכי גרסינן כיון דאיכא שתי הלחם...

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not answer from Minchas Ma'afeh Tanur.)

תימה דשבק מנחת מאפה דכתיב בה תנור בהדיא (ויקרא ב)

(a)

Question: Why did [the Tartzan] abandon Minchas Ma'afeh, about which it explicitly says "Tanur" (and mention Menachos about which the Torah did not write Tanur)?

וכי תימא משום דר''ש לא בעי הקדש בתנור כדדריש בסוף כל המנחות באות מצה (מנחות סג.) מדכתיב תנור תנור ב' פעמים אלא שיהא הקדישן לשם תנור

1.

Suggestion: It is because R. Shimon does not require Hekdesh in the oven [for Ma'afeh Tanur], like he expounds in Menachos (63a), since "Tanur" is written twice. Rather, he requires only that they were Hukdash for the sake of baking in an oven.

א''כ שתי הלחם ולחם הפנים נמי ר''ש לא מפליג כדמוכח התם

2.

Rejection: If so, also Shtei ha'Lechem and Lechem ha'Panim, [for] R. Shimon does not distinguish (also for those he does not require Hekdesh in the oven), like is proven there;

ודייק לה מדתנן בפרק שתי הלחם (שם צה:) ר''ש אומר לעולם הוי רגיל לומר שתי הלחם ולחם הפנים כשרות בעזרה וכשרות אבי פאגי

3.

The Gemara infers this from what the Mishnah teaches (Menachos 95b) that R. Shimon says "you should be used to saying that Shtei ha'Lechem and Lechem ha'Panim are Kosher [if they were] baked in the Azarah, or in Beis Pagi (outside the Azarah).

ויש לומר דלא נקט מנחת מאפה משום דהיא גופה לא ידעינן לרבנן דר''ש אלא משתי הלחם ולחם הפנימית שהן גמרא כדאמר בריש שתי הלחם (שם צו.) דרבי יהודה ור''ש בגמרא פליגי:

(b)

Answer: He did not mention Minchas Ma'afeh, because that itself Rabanan of R. Shimon know only from Shtei ha'Lechem and Lechem ha'Panim, which are a tradition, like it says in Menachos (96a) that R. Yehudah and R. Shimon argue about a tradition.

96b----------------------------------------96b

5)

TOSFOS DH Bishel b'Miktzas Kli Ta'un Merikah u'Shtifah...

תוספות ד"ה בישל במקצת כלי טעון מריקה ושטיפה...

(SUMMARY: Tosfos questions the question.)

תימה מאי קמבעיא ליה ומאי ס''ד דרב יצחק

(a)

Question: What was the question, and what was Rav Yitzchak's Havah Amina?

אי כשמקצת כלי על האש שמבשל בו [חם] ושאר הכלי צונן קמבעיא ליה

1.

Suggestion: He asks when part of the Kli is on the fire with which he cooks is hot, and the rest of the Kli is cold.

אם כן מאי קאמר בישול מפעפע הא לא מפעפע בכוליה כלי

2.

Rejection: If so, why did he say "cooking [makes the absorptions] diffuse"? It does not diffuse in the entire Kli!

ואי בשכל הכלי חם פשיטא דמפעפע בכוליה ובעי מריקה ושטיפה

3.

If the entire Kli is hot, obviously [the absorptions] diffuse in all of it, and [all] needs Merikah u'Shtifah!

ואי קמבעיא ליה אי מפעפע בכוליה כלי או לא אם כן בשאר איסורים נמי תיבעי ליה:

4.

If he asks whether or not [the absorptions] diffuse in the entire Kli, if so he should ask also about other Isurim!

6)

TOSFOS DH Chomer bi'Merikah u'Shtifah v'Chulei

תוספות ד"ה חומר במריקה ושטיפה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that being after Zerikah is not a stringency.)

תימה אמאי לא קאמר שהמריקה ושטיפה היא לאחר זריקה מה שאין כן בהזאה

(a)

Question: Why doesn't it say that Merikah u'Shtifah are after Zerikah, unlike Haza'ah?

וי''ל דלא חשיב חומרא אלא מה שלפני זריקה קודם כפרה שתלוי בעבודת הדם

(b)

Answer: We consider a stringency only what is before Zerikah, i.e. before Kaparah, which depends on Avodas ha'Dam.

7)

TOSFOS DH mid'Itztrich Osah Lemi'utei Terumah v'Chulei

תוספות ד"ה מדאיצטריך אותה למעוטי תרומה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why this includes.)

דמקדש קדשים הוה ממעטינא קדשים קלים וכל שכן תרומה

(a)

Explanation: From "Kodesh Kodoshim" we would exclude Kodshim Kalim, and all the more so Terumah;

הלכך (דרשינן אותה למעוטי תרומה דוקא ודאי) (צ"ל כי דרשינן אותה למעוטי תרומה ע"כ דוקא תרומה ולא קדשים קלים - צאן קדשים) דאין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות

1.

Therefore, when we expound Osah to exclude Terumah, you are forced to say [that it excludes] only Terumah, and not Kodshim Kalim, for an exclusion after an exclusion is only to include (Yoma 43a).

8)

TOSFOS DH Lo Tzericha mid'Amar Mar Merikah u'Shtifah b'Tzonen

תוספות ד"ה לא צריכא (לדאמר) [צ"ל מדאמר - שיטה מקובצת] מר מריקה ושטיפה בצונן

(SUMMARY: Tosfos explains how the two opinions explain.)

אחר הגעלה הא אפי' בחמין פירוש תרומה סגי בהגעלה ולא בעיא מריקה ושטיפה בצונן

(a)

Explanation: [It was taught that Kodshim require Merikah u'Shtifah in cold water] after Hag'alah. This, even in hot water [alone suffices]. I.e. for Terumah, Hag'alah suffices, and Merikah u'Shtifah in cold water are not needed;

ופריך הניחא למאן דאמר מריקה ושטיפה בצונן פירוש אחר הגעלה

1.

[The Gemara] asks this is fine for the opinion that Merikah u'Shtifah is in cold water, i.e. after Hag'alah;

אלא למ''ד מריקה בחמין ושטיפה בצונן דמריקה היינו הגעלה מאי איכא למימר

i.

However, according to the opinion that Merikah is in hot water and Shtifah is in cold water, for Merikah is Hag'alah, how can we answer?

ומשני שטיפה יתירתא דצריך לעשות בקדשים שטיפה יתירתא אחר הגעלה משא''כ בתרומה

2.

It answers that this is an extra Shtifah. For Kodshim, one must do an extra rinsing after Hag'alah, unlike Terumah.

ויש ללמוד מכאן דכלים האסורין כשמגעילן אין צריך לשוטפן בצונן אחרי כן אף על פי שנוהגין עתה לעשות כן:

(b)

Inference: We can learn from here that forbidden Kelim, when one Kashers them through Hag'alah, he need not rinse them in cold water afterwards, even though the custom is to do so.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF