1)

TOSFOS DH Mechashvin me'Avodah l'Avodah (cont.)

תוספות ד"ה מחשבין מעבודה לעבודה (המשך)

ותימה דלקמן (דף יג.) דפריך וקבלה מי פסלה כו' ומשני כאן במחשבת שלא לשמן כאן במחשבת פיגול

(a)

Question: Below (13a), it asks "does Kabalah disqualify?!..." and answers "this refers to intent Lo Lishmah, and this refers to intent of Pigul";

אמאי לא משני אידי ואידי במחשבת שלא לשמן וקבלה לא עשה בה מחשבה כמעשה כגון בשוחט על מנת לקבל שלא לשמן ובזריקה (לא) עשה בה מחשבה כמעשה

1.

Why doesn't it answer that both of them refer to intent Lo Lishmah, and Kabalah does not make intent like action, e.g. Shechitah with intent to do Kabalah Lo Lishmah, and Zerikah makes intent like action?

ונראה לי דלקמן מיירי שחישב בעבודה עצמה אם קבל [לגמור הקבלה] שלא לשמן פסול ואם קבל [לגמור] חוץ לזמנו כשר

(b)

Answer: Below, we discuss when he intended in the Avodah itself - if he received in order to finish the Kabalah Lo Lishmah, it is Pasul. If he received in order to finish Chutz li'Zmano, it is Kosher;

ואם זרק לגמור הזריקה חוץ לזמנו פסול

1.

If he did Zerikah in order to finish the Zerikah Chutz li'Zmano, it is Pasul;

וכן מקטיר לגמור ההקטרה למחר דהוה פסול אי לאו דמעטיה קרא לקמן משום דאין מעכבת כפרה

2.

Similarly, Haktarah in order to finish the Haktarah tomorrow, it would be Pasul, had a verse not excluded this below, because [Haktarah] is not Me'akev Kaparah.

אבל ליכא לפרושי לקמן מחשבת פיגול דלא פסלה בקבלה כגון שוחט על מנת לקבל דמן חוץ לזמנו דבשלא לשמן נמי לא פסלה

(c)

Implied suggestion: Below it says that intent for Pigul does not disqualify in Kabalah, e.g. Shechitah with intent to receive the blood Chutz li'Zmano, and also Lo Lishmah does not disqualify.

דמעבודה לעבודה ילפינן מפיגול (הגהת חילופי גרסאות, בגליון מצטטו)

(d)

Rejection: We learn from Pigul [that intent disqualifies] from Avodah to Avodah.

אלא כדפרשינן בחישב בעבודה עצמה. ברו''ך

(e)

Conclusion (R. Baruch): Rather, it is like I explained. He had intent in the Avodah itself.

ובלאו הכי תימה דהוי מצי למימר קבלה לא עשה בה מחשבה כמעשה לענין שינוי בעלים

(f)

Question: Even without this, this is astounding. It could have said that for Kabalah, intent is not like action regarding Shinuy Ba'alim!

2)

TOSFOS DH Reish Lakish Amar Muteres

תוספות ד"ה ריש לקיש אמר מותרת

(SUMMARY: Tosfos explains that he agrees that the person is executed.)

מודה ר''ל דחייב מיתה כדאמרינן בפרק ארבע מיתות (סנהדרין סא.) מידי דהוה אמשתחוה להר דהר מותר ועובדו בסייף

(a)

Explanation: Reish Lakish agrees that he is Chayav Misah, like we say in Sanhedrin (61a), like we find regarding one who bowed to a mountain. The mountain is permitted and the one who served it is killed by the sword [if he is a Nochri. A Yisrael is stoned for idolatry];

ושחיטת מומר לא חשיב כדפי' בפ''ק דחולין (דף יד.) גבי שוחט בשבת

1.

[Even so, the meat is permitted. It] is not considered Shechitah of a Mumar, like I explained in Chulin (14a DH ha'Shochet) regarding one who slaughtered on Shabbos (that one does not become a Mumar the first time he transgresses).

ואין לתמוה והיאך נהרג דילמא מימלך ולא זריק לעבודת כוכבים כדאמר בפרק ד' מיתות (סנהדרין סא.) דניסת שאמר אלך אעבוד פטור דמימלך ולא עביד

(b)

Question: How is he killed? Perhaps he will reconsider, and not do Zerikah for idolatry, like it says in Sanhedrin (61a) that if one was enticed [to do idolatry] and said "I will go and serve", he is exempt, for he will reconsider and not serve!

דהכא ודאי לא מימלך כיון דעבד מעשה ששחט על מנת לזרוק

(c)

Answer #1: Here surely he will not reconsider, since he did an act and slaughtered with intent to throw.

ועוד הכא אפילו ידוע ודאי שלא יזרוק חשיב עובד עבודת כוכבים בשחיטה [ [זו] כששוחט ע''מ לזרוק

(d)

Answer #2: Here, even if we knew surely that he will not throw, he is considered one who serves idolater through Shechitah, when he slaughtered with intent to throw.

3)

TOSFOS DH Makom she'Im Amar Hareini Shochet she'Lo Lishman v'Chulei

תוספות ד"ה מקום שאם אמר הריני שוחט שלא לשמן כו'

(SUMMARY: Tosfos asks from Pesach she'Lo l'Shem Ochlin, and answers.)

וא''ת שוחט שלא לשם אוכלין בפסח יוכיח דשוחט שלא לשם אוכלין פסול ושוחט ע''מ לזרוק שלא לשם אוכלין כשר

(a)

Question: One who slaughtered Pesach she'Lo l'Shem Ochlin disproves this. One who slaughters she'Lo l'Shem Ochlin is Pasul, but Shechitah in order to do Zerikah she'Lo l'Shem Ochlin is Kosher!

ויש לומר דלא דמי התם דזורק עצמו שלא לשם אוכלין כשר

(b)

Answer: There is different, for one who does Zerikah itself she'Lo l'Shem Ochlin, it is Kosher.

4)

TOSFOS DH Lo Somar bi'Zerikah v'Teisi b'Kal v'Chomer mi'Shechitah v'Kabalah

תוספות ד"ה לא תאמר בזריקה ותיתי בק''ו משחיטה וקבלה

(SUMMARY: Tosfos concludes that this opinion has an exclusion for Zerikah.)

תימה מאן דלא פריך שכן טעונות צפון וישנן בחטאות הפנימיות משום דבשלמים קיימא (הגהת שיטה מקובצת) מאי צריך למילף מבינייא

(a)

Question #1: The one who does not ask that [Shechitah and Kabalah] require the north, and they apply to inner Chata'os, because we discuss Shelamim, why do we need to learn from both of them?

ניליף בק''ו מקבלה שאין חייבין עליה בחוץ ואפילו הכי פסלה בה מחשבה

1.

We should learn from a Kal v'Chomer from Kabalah, for which one is not liable outside [the Mikdash], and even so, intent disqualifies in it!

ועוד למה לי קרא בזריקה לשינוי בעלים דדרשי' לכפר עליו תיתי מבינייא משחיטה וקבלה

(b)

Question #2: [And according to him,] why do we need a verse for Zerikah with Shinuy Ba'alim, which we expound (4b) from "Lechaper Alav"? We should learn from the Tzad ha'Shavah of Shechitah and Kabalah!

ועוד קשה אמאי אין מחשבת אוכלין בפסח בזריקה תיתי בק''ו משחיטה שכשירה בזר כיון דלא פרכינן מצפון וחטאות הפנימיות

(c)

Question #3: [And according to him,] why is there no intent of eaters in Pesach in Zerikah? We should learn from a Kal v'Chomer from Shechitah, which is Kosher through a Zar, since we do not ask from the north and inner Chata'os!

ומיהו דילמא תנא (הגהת פנים מאירות) מיעוטא הוא

(d)

Answer: Perhaps the Tana [expounds] an exclusion [to exclude Zerikah].

ואע''ג דשלא למנויין דהיינו שינוי בעלים כתיב נמי (הגהת פנים מאירות) ולא ממעטי זריקה

(e)

Implied question: She'Lo li'Mnuyav (for people who do not own a share of it), i.e. Shinuy Ba'alim, is also written in the verse (there is a Hekesh to Lo l'Ochlav), and we do not exclude Zerikah!

לא דמי (עיין פסחים דף סא.)

(f)

Answer: It is different. (Shinuy Ba'alim applies to all Korbanos.)

5)

TOSFOS DH v'Hadar Bei Rabah Legabei Rav Nachman mi'Kal v'Chomer d'Rav Ashi

תוספות ד"ה והדר ביה רבה לגבי דרב נחמן מקל וחומר דרב אשי

(SUMMARY: Tosfos points out that this is only according to Rabanan.)

[היינו] לרבנן דאליבא דר' שמעון ליכא קל וחומר

(a)

Explanation: This is according to Rabanan, for according to R. Shimon, there is no Kal v'Chomer;

דאיכא למיפרך מה לשינוי בעלים שכן נוהג במנחות תאמר בשינוי קודש שאינו נוהג במנחות לרבי שמעון (מנחות דף ב:):

1.

We can challenge it. You cannot learn from Shinuy Ba'alim, which applies to Menachos, to Shinuy Kodesh, which does not apply to Menachos according to R. Shimon (Menachos 2b).

10b----------------------------------------10b

6)

TOSFOS DH Chatas Ne'emar Bah Hi

תוספות ד"ה חטאת נאמר בה היא

(SUMMARY: Tosfos points out that there are also other sources for Ikuva.)

בכמה מקומות משמע דמדכתיב היא נפקא לן עכובא

(a)

Observation: In several places, it connotes that since it says "Hi", we learn Ikuva.

ותימה דלעיל נפקא לן מקראי אחרינא

(b)

Question: Above, we learn from other verses!

ולעיל (דף ה:) פירשתי

(c)

Answer: I explained above (5b DH Mi'et. We need additional verses because we cannot learn all Chata'os from each other.)

7)

TOSFOS DH Harei Hu Omer k'Chatas k'Asham

תוספות ד"ה הרי הוא אומר כחטאת כאשם

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gezeirah Shavah did not suffice.)

באשם (הגהה בגליון) כתיב והוה מצי למילף אשם מחטאת בגזירה שוה דעון עון מחטאת דשמיעת קול דהא למותרו (גירסת רע"א) נדבה גמירי ואין ג''ש למחצה (הגהת שיטה מקובצת)

(a)

Implied question: This is written regarding Asham. We could have learned Asham from Chatas from a Gezeirah Shavah "Avon-Avon" from Chatas Shevu'as ha'Edus, for we learn [from this Gezeirah Shavah] that Mosar [of Asham] is Nedavah, and a Gezeirah Shavah is not partial (we learn everything possible from it)!

אלא אי לאו היקשא הוה ממעט אשם מאותה

(b)

Answer: If not for this Hekesh, we would have excluded Asham from "Osah".

8)

TOSFOS DH Mah leha'Tzad ha'Shavah she'Bahen she'Chen Tzad Kares

תוספות ד"ה מה להצד השוה שבהן שכן צד כרת

(SUMMARY: Tosfos justifies this Pircha, and gives another Pircha.)

ואע''ג דאשם תלוי נמי בא על כרת

(a)

Implied question: Also Asham Taluy comes for [a Safek about] Kares!

אינו בא לכפר אלא להגן ולכי מתיידע מייתי חטאת

(b)

Answer: It does not come to atone, rather to protect [from punishment], and when he finds out [that he truly sinned] he will bring a Chatas.

וה''נ הוה מצי למימר שכן באין בצבור

(c)

Observation: We could have said [that we cannot learn from Chatas and Pesach] because they come b'Tzibur.

9)

TOSFOS DH mi'Chatas di'Shemi'as ha'Kol

תוספות ד"ה מחטאת דשמיעת הקול

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not reject this due to Kares.)

וליכא למיפרך מה לשם חטאת שכן כרת

(a)

Implied question: We should ask that we cannot learn from Chatas, for it pertains to Kares!

דחדא מחדא לא פרכינן כל דהו

(b)

Answer: When we learn from one source, we do not ask flimsy Pirchos.

10)

TOSFOS DH u'Mah Olah she'Hi Kalil v'Chulei

תוספות ד"ה ומה עולה שהיא כליל כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not disqualify Olah Lo Lishmah.)

תימה כיון דאתי האי ק''ו ומפיק מהיקישא אם כן תהא עולה פסולה שלא לשמה ק''ו מחטאת שאינה כליל

(a)

Question: Since this Kal v'Chomer overrides the Hekesh, if so an Olah should be Pasul Lo Lishmah, from a Kal v'Chomer from Chatas, which is not Kalil (totally burned).

וכי תימא מה לחטאת שכן מכפרת

1.

Suggestion: You cannot learn from Chatas, for it atones!

פסח יוכיח

2.

Rejection: Pesach Yochi'ach (proves that the law does not depend on this).

ומיהו כיון דכתיב אותה בחטאת לא קשה

(b)

Answer: Since it says Osah regarding Chatas (this excludes other Korbanos), this is not difficult.

ותימה לסברתו דעביד קל וחומר מעולה שהיא כליל שלא לשמו נמי ליכשר באשם

(c)

Question: According to [Abaye's] reasoning, that he makes a Kal v'Chomer from Olah, which is Kalil, Lo Lishmah should be Kosher also for Asham!

וי"ל דתו ליכא למימר חטאת העוף (הגהת שיטה מקובצת) יוכיח

(d)

Answer: [Olah does not atone, so Abaye needed Chatas ha'Of to be Yochi'ach that it does not depend on this. If we seek to be Machshir Lo Lishmah,] now Chatas ha'Of cannot be Yochi'ach [for it is Pasul Lo Lishmah].

11)

TOSFOS DH Hagahah Kol Damim she'Nichnesu l'Heichal Lechaper Pesulim

תוספות ד"ה הג''ה כל דמים שנכנסו להיכל לכפר פסולים

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara below and in Menachos.)

לא דמי להא דאמר (לקמן דף סג. ומנחות דף ח. ושם) [שלמים ששחטן] בהיכל כשירות לא יהא טפל חמור מן העיקר

(a)

Implied question: Why is this unlike what we say (below 63a, Menachos 8a) that a Shelamim slaughtered in the Heichal is Kosher. What is secondary (the Azarah) should not be greater than what is primary (the Heichal)!

דהני מילי היכא דכתיב אל פתח אהל מועד שתלה הכשירו בהיכל:

(b)

Answer: That is only when it says Pesach Ohel Mo'ed, for it attributes the Hechsher to the Heichal.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF