1)

TOSFOS DH Dochin Kodshim Kalim

תוספות ד"ה דוחין קדשים קלים

(SUMMARY: Tosfos gives a difference between the answers.)

נראה דבין ר' יוסי בר' אבין ורבי אבין איכא בינייהו בכור דלרבי אבין ליכא למיפרך מבכור דאין נאכל לכל אדם

(a)

Explanation: R. Yosi b'Ribi Avin and R. Avin argue about a Bechor. According to R. Avin we cannot ask from a Bechor, for not everyone may eat it.

2)

TOSFOS DH d'Lo Liba'i Nesachim

תוספות ד"ה דלא ליבעי נסכים

(SUMMARY: Tosfos points out another Nafka Minah.)

הוה מצי למימר דלא ליבעי תנופת חזה ושוק

(a)

Observation: He could have said that it does not require waving the chest and foreleg.

3)

TOSFOS DH l'Mai Nafka Minah l'Milka Alei b'Lo Yiga'el

תוספות ד"ה למאי נפקא מינה למילקא עליה בלא יגאל

(SUMMARY: Tosfos questions how he can be lashed.)

תימה היכי לקי אחר שחיטה אלא יגאל הא אמרינן בבכורות בפרק כל פסולי המוקדשין (דף לב:) דלאחר שחיטה מדרבנן

(a)

Question: How is he lashed after Shechitah for Lo Yiga'el? We say in Bechoros (32b) that after Shechitah [the Isur to sell] is mid'Rabanan! (Keren Orah says that the Havah Amina was that after verbal Akirah it becomes Ma'aser.)

4)

TOSFOS DH ha'Asiri Zeh Ma'aser

תוספות ד"ה העשירי זה מעשר

(SUMMARY: Tosfos points out that we make another Drashah from "ha'Asiri".)

אכתי דרשינן מינה (ב''מ דף ז.) עשירי ודאי ולא עשירי ספק

(a)

Observation: We also expound from this (Bava Metzi'a 7a) "a definite 10th, and not a Safek 10th." (Shalom Rav - "Asiri" suffices to exclude a Safek. Here we expound the prefix Hei.)

5)

TOSFOS DH Iy Nami d'Leisvei l'Kohanim

תוספות ד"ה אי נמי דליתביה לכהנים

(SUMMARY: Tosfos points out another Nafka Minah.)

הוה מצי למימר נמי דלא בעי סמיכה כדדרשינן בת''כ וסמך ידו על ראש קרבנו ולא בכור ומעשר ופסח (מנחות דף צב:)

(a)

Observation: We could have said that it does not require Semichah, like we expound in Toras Kohanim "v'Samach Yado Al Rosh Korbano", but not Bechor, Ma'aser or Pesach (Menachos 92b).

6)

TOSFOS DH Dilma b'Mosar Asham Kesiv

תוספות ד"ה דילמא במותר אשם כתיב

(SUMMARY: Tosfos justifies the Havah Amina.)

תימה הא כתיב הכא לזבח השלמים ואילו מותר אשם קרב עולה

(a)

Question: It says here "l'Zevach Shelamim", and Mosar Asham is offered for an Olah!

וי''ל דהאי דכתיב לזבח השלמים לאו שיהיה לזבח השלמים אלא שיעקור שם אשם ממנו לשוחטו לשם שלמים או לשם זבח אחר

(b)

Answer: "L'Zevach Shelamim" does not mean that it will be a Korban Shelamim. Rather, he must uproot the name of Asham from it, to slaughter it l'Shem Shelamim or another Korban;

כדדרשינן ליה (לעיל דף ח:) בכלל ופרט ולעולם קרב עולה ואתא קרא למימר דבעי עקירה

1.

This is like we expound above (8b) through Klal u'Ferat. Really, it is offered for an Olah. The verse comes to teach that it needs Akirah.

7)

TOSFOS DH u'Shelamim ha'Ba'in Machmas Pesach l'Chol Mitzvos Shelamim

תוספות ד"ה ושלמים הבאין מחמת פסח לכל מצות שלמים

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is Mosar Pesach.)

פי' בקונטרס חגיגת ארבעה עשר

(a)

Explanation #1 (Rashi): This refers to Chagigah of the 14th (a Shelamim brought with Pesach. One eats it before Pesach, so he is already satiated when he eats Pesach.)

וכן לקמן סוף כל הפסולים (דף לו.) גבי תודה שנאכלת ליום ולילה מנין לרבות שלמי נזיר ושלמי פסח ת''ל שלמיו

1.

Also below (36a), regarding a Todah that is eaten one day and a night, "what is the source to include Shalmei Nazir and Shalmei Pesach? It says Shelamav";

ופי' בקונטרס שלמי פסח חגיגת י''ד

2.

Rashi explained that Shalmei Pesach is Chagigah of the 14th.

וקשה דבפסחים באלו דברים (דף עא:) דריש מקרא בהדיא דחגיגת י''ד נאכלת לשני ימים ולילה אחד

(b)

Question #1: In Pesachim (71b), it expounds explicitly from a verse that Chagigah of the 14th is eaten for two days and a night!

[ובת''כ בפ' בשר זבח תודת שלמיו מרבי חגיגת י''ד לשני ימים ולילה אחד] ושלמים הבאין מחמתו ליום ולילה

(c)

Question #2: In Toras Kohanim, on the verse "[u']Vasar Zevach Todas Shelamav", it includes Chagigah of the 14th for two days and a night, and Shelamim that comes due to [Pesach] for one day and a night!

ונראה דודאי שלמי פסח דכל הפסולין (שם) היינו מותר הפסח כי ההוא דת''כ

(d)

Explanation #2: Surely, Shalmei Pesach below (36a) is Mosar Pesach, like in Toras Kohanim;

ובפסחים פ' האשה (דף פט.) גבי חמשה שנתערבו עורות פסחיהם דקאמר ונייתי מותר הפסח דנאכל ליום ולילה

1.

And in Pesachim (89a), regarding five groups [that offered Pesachim, and] the skins of their Pesachim became mixed (and a Mum was found on one, so we are unsure which group did not fulfill Pesach), it says "they should bring Mosar Pesach, which is eaten for one day and a night";

ובפ''ק דר''ה (דף ה.) קרי למותר הפסח שלמי פסח דחשיב פסח לבל תאחר ופריך פסח זימנא קביעא ליה כו' ומשני מאי פסח שלמי פסח סד''א הואיל ומחמת פסח קאתו

2.

In Rosh Hashanah (5a), Mosar Pesach is called Shalmei Pesach, for it is considered Pesach regarding Bal Te'acher (the Isur to delay offering Korbanos), and it asks "Pesach has a fixed time!", and answers that "Pesach" refers to Shalmei Pesach. One might have thought that since it comes to due to Pesach...

ועל כרחיה לאו היינו חגיגת י''ד דכיון דקתני פסח לא שביק מותר הפסח דמיקרי פסח טפי דהיינו פסח ממש ומוקי לה בחגיגת י''ד

3.

You are forced to say that it is not Chagigah of the 14th. Since it taught Pesach, it would not abandon Mosar Pesach, which is called Pesach more, for it is truly Pesach (that was not offered in its time), and establish it to discuss Chagigah of the 14th.

ושלמים הבאין מחמת הפסח דשמעתין נמי היינו מותר הפסח

(e)

Answer (cont.): Also "Shelamim that comes due to Pesach" of our Sugya is Mosar Pesach.

אע''ג דכבר תנא פסח שעיברה שנתו

1.

Implied question: It already taught Pesach that its year passed!

האי שלמי פסח הוי לא עיברה שנתו ולא זמנו או עיברה זמנו ולא שנתו

2.

Answer: Shalmei Pesach is when its year and its time (to be offered, i.e. Pesach) did not pass, or its time passed but its year did not pass.

אע''ג דמקרא אחרינא נפקי

3.

Implied question: We learn it from another verse!

הכי רגילות התנא כמו (ב''מ דף ל.) והתעלמת

4.

Answer: The Tana often [attributes many laws to a verse that teaches only one of them], like (Bava Metzi'a 30a) "v'His'alamta";

דדריש פעמים שמתעלם כגון זקן ואינה לפי כבודו וכהן והוא בבית הקברות [ושלו מרובה משל חבירו אע''ג] דקרא לא אתי אלא לזקן ואינה לפי כבודו

i.

It expounds "sometimes you may avoid (returning an Aveidah), e.g. a Chacham and it is below his dignity (to carry such an item), or a Kohen, and the Aveidah is in a cemetery, or if his own loss [if he goes to take the Aveidah] exceeds the value of his colleague's [Aveidah]", even though the verse comes to teach only a Chacham and it is below his dignity.

ובפ' מי שהיה טמא (פסחים דף צו:) פי' בקונטרס דהיינו תמורת פסח עצמו

(f)

Explanation #3: In Pesachim (96b), Rashi explained [that Shelamim that comes due to Pesach] is Temurah of Pesach itself.

ואע''ג דדרשינן התם הוא קרב ואין תמורתו קריבה

(g)

Implied question: We expound there "it is offered, but its Temurah is not offered"!

הא מוכח התם דכל היכא דפסח קרב גם תמורתו קריבה ולקמן פרק ב''ש (דף לז.) בתחלתו נדקדק

(h)

Answer: It is proven there that whenever Pesach is offered, also its Temurah is offered. Below, at the beginning of Perek 4 (37b, DH Shamati) we will be meticulous [to explain this].

וכן משמע דפריך מותר הפסח ליהוי תודה למאי להטעינו לחם מי איכא מידי כו'

(i)

Support (for Explanation #2): It connotes like this [above], for it asks "Mosar Pesach should be a Todah! For what law [should it be considered Todah]? To obligate offering bread with it. Do we ever find [that Mosar of Todah itself does not need bread, and Mosar that comes from elsewhere (Pesach) requires bread?!]

ולימא להיות נאכל ליום ולילה כמו תודה

1.

Question: The Gemara should have said [that it is called Mosar Todah] to be eaten for one day and a night, like Todah!

אלא ש''מ מותר פסח נמי בלאו הכי נאכלים ליום ולילה דהיינו שלמי פסח. נ''ל ברו''ך:

2.

Answer: [Since it did not say so,] this shows that in any case, Mosar Pesach is eaten for one day and a night. I.e. it is Shalmei Pesach. So it seems to me, R. Baruch.

9b----------------------------------------9b

8)

TOSFOS DH Chad l'Ivrah Shenaso u'Zmano

תוספות ד"ה חד לעיברה שנתו וזמנו

(SUMMARY: Tosfos points out that the same applies in the opposite case.)

ה''ה שנתו בלא זמנו

(a)

Observation: The same applies if its year [passed], but not its time.

ואע''פ שבשעה שהקדישו לא היה ראוי לפסח דכשיגיע זמנו תעבור שנתו

(b)

Implied question: When he was Makdish it, it was not proper for Pesach, for when the time will come, its year will pass!

דאפי' מפריש נקיבה לפסחו או זכר בן שתי שנים תורת שלמים עליו כדתנן במי שהיה טמא (פסחים דף צז:) ירעה עד שיסתאב וימכר ויביא בדמיו שלמים

(c)

Answer: Even if one separated a female or a two-year old, it has the law of Shelamim, like the Mishnah in Pesachim (97b) says that that it is Ro'eh until it gets a Mum, and it is sold, and he brings Shelamim with the [redemption] money.

9)

TOSFOS DH Eisivei Rav Mesharshiya l'Rava v'Chulei

תוספות ד"ה איתיביה רב משרשיא לרבא כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not this is difficult for Rava.)

תימה מאי קושיא הא רבא הוא דמפרש טעמא דר''ש בריש מנחות (דף ג:) מזאת תורת

(a)

Question: What was the question? Rava explains R. Shimon's reason in Menachos (3b) from "Zos Toras"!

ואומר ר''ת דהכא גרסי' רבה ורבה לטעמיה דמשני התם כאן בשינוי קודש כאן בשינוי בעלים

(b)

Answer #1 (R. Tam): Here the text says "Rabah". [It is a proper question] according to Rabah's reasoning, for he answers there "this refers to Shinuy Kodesh, and this refers to Shinuy Ba'alim."

ועוד י''ל דאפי' גרסינן רבא רוצה ליישב דברי רב לכולהו אמוראי דהתם

(c)

Answer #2: Even if the text says "Rava", [Rav Mesharshiya] wants to resolve Rav's words according to all Amora'im there.

ולפי' ר''ת קשה דנראה דרב משרשיא תלמידו של רבא היה ולא של רבה

(d)

Question (against Answer #1): [Our Gemara] is difficult for R. Tam, for it seems that Rav Mesharshiya was Rava's Talmid, and not Rabah's.

ועוד י''ל שרוצה רבא ליישב דברי רב משמיה דמבוג אפי' כרבנן דפליגי עליה דר''ש דלית להו זאת תורת

(e)

Answer #3: Rava wants to resolve Rav's words in the name of Mavog even according to Rabanan who argue with R. Shimon. They do not expound Zos Toras.

ורב משרשיא כשהקשה לו מר''ש היה יכול להקשות ממתני' דמנחות

(f)

Implied question: When Rav Mesharshiya asked from R. Shimon, he could have asked from our Mishnah in Menachos!

אלא ניחא ליה למיפרך מברייתא דאפי' לר''ש דמכשיר לא מזאת תורת מכשיר וכן משמע מפי' הקונטרס

(g)

Answer: He prefers to ask from the Beraisa, for even R. Shimon who is Machshir, he is not Machshir due to Zos Toras. Also Rashi connotes like this.

ואע''ג דבפ' דם חטאת (לקמן דף צב.) דרשינן תורה אחת לכל החטאות וליכא מאן דפליג

(h)

Implied question: Below (92a), we expound "one Torah (law) for all Chata'os", and no one disagrees!

היינו במידי דכתיבא בהדיא בחטאת גופה דרשינן ליה לכ''ע כגון האי (הגהת שיטה מקובצת) דפרק דם חטאת אבל שינוי קודש לא כתב בחטאת

(i)

Answer: This refers to something written explicitly about Chatas itself. All agree that we expound [Zos Toras for such matters], e.g. the matter below (92a, Dam Chatas that fell on a garment). However, Shinuy Kodesh was not written regarding Chatas.

ובריש איזהו מקומן (לקמן דף מח.) דדריש תורה אחת לכל האשמות וקאמר הניחא למאן דאית ליה תורת אלא למאן דלית ליה תורת היינו לר''ש ולרבנן בריש מנחות (דף ג:) לרבא

(j)

Remark: Below (48a), we expound "one Torah for all Ashamos", and it says "this is fine for the one who expounds Toras. However, the one who does not expound Toras" - these [opinions] refer to R. Shimon and Rabanan in Menachos (3b), according to Rava (i.e. Rava holds that they argue about Zos Toras. Rabah and Rav Ashi hold that R. Shimon is Machshir for a different reason.)

10)

TOSFOS DH l'Shem Chatas Nazir l'Shem Chatas Metzora

תוספות ד"ה לשם חטאת נזיר לשם חטאת מצורע

(SUMMARY: Tosfos points out that Rava taught a similar teaching above.)

לעיל (דף ז.) איכא שמעתא אחריתי דרבא (הגהה בגליון, משיטה מקובצת) דמחלק בין שוחט [לשם חטאת] לשוחט לשם עולה

(a)

Explanation: Above (7a), there is another teaching of Rava that distinguishes between Shechitah l'Shem Chatas and Shechitah l'Shem Olah;

ושם פירשתי תרתי דרבא למה לי

1.

There (DH Amar) I explained why Rava needed to teach two teachings. (One teaches that Shinuy Kodesh is opposite to Shinuy Ba'alim. The other distinguishes between Chata'os.)

11)

TOSFOS DH v'Shachat Osah l'Chatas

תוספות ד"ה ושחט אותה לחטאת

(SUMMARY: Tosfos justifies two Drashos from this verse.)

לעיל בפירקין דרשינן ליה למילתא אחריתי

(a)

Explanation: Above (5a) we expound this for a different matter!

ושמא הכא דריש מדלא כתיב ושחט לחטאת אותה

(b)

Answer: Perhaps here we expound since it did not write 'v'Shachat l'Chatas Osah.'

12)

TOSFOS DH Al Mi she'Mechuyav Chatas d'Tum'as Mikdash v'Kodoshav Mahu

תוספות ד"ה על מי שמחוייב חטאת דטומאת מקדש וקדשיו מהו

(SUMMARY: Tosfos explains why this does not follow from what was taught above.)

מיהו גרע ממי שאינו מחוייב כלום

(a)

Observation: This is worse than one who is not obligated anything. (Then it is Pasul (7a), for surely he was Mevatel an Aseh, and a Chatas atones somewhat for an Aseh. Here, he needs a different Kaparah; it does not atone for him at all, so perhaps it is Kosher. Why don't we say that also here, it atones for Bitul Aseh? The case is, the person separated an Olah to atone for every Bitul Aseh that he did (Chidushei GRY"M Feinstein).

13)

TOSFOS DH Mechashvin me'Avodah l'Avodah

תוספות ד"ה מחשבין מעבודה לעבודה

(SUMMARY: Tosfos discusses when such intent disqualifies.)

כדאמר כגון משחיטה לזריקה (כמו שינוי בעלים)

(a)

Explanation: This is like it says, e.g. from Shechitah to Zerikah.

אבל משחיטה לקבלה לא דהא מפיגול יליף לה

(b)

Distinction: However, from Shechitah to Kabalah, no (intent does not disqualify), for we learn from Pigul;

וק''ו דרב אשי דיליף משינוי בעלים לא הוי אלא משחיטה לזריקה כמו שינוי בעלי'

1.

All the more so, Rav Ashi, who learns from Shinuy Ba'alim, [intent from Avodah to Avodah] is only from Shechitah to Kabalah, just like Shinuy Ba'alim. (Holachah is like Kabalah. This Dibur continues on the next Daf.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF