זבחים דף ק"ב ע"א

האם משה רבינו היה כהן, והאם נתייחסה כהונה גם לזרעו?

משה זרעו
לר' שמעון בר יוחאי לא היה כהן לא היו כהנים
לחכמים לא היה כהן (חוץ מז' ימי המילואים) לא היו כהנים
ליש אומרים [ולרב דלעיל] היה כהן תמיד [1] לא היו כהנים

מה ילפינן מהפסוקים דלהלן גבי בעל מום?

שבעל מום...
לחם אלהיו יאכל (ויקרא כ"א כ"ב) אוכל בקדשים
כל זכר (דמנחה - שם ו' י"א) חולק בקדשים
כל זכר (דחטאת - שם ו' כ"ב) מעיקרא ג"כ דינו כן
כל זכר (דאשם - שם ז' ו') לרב ששת: קבוע ג"כ מתרבה [2]
לרב אשי: עובר ג"כ מתרבה

זבחים דף ק"ב ע"ב

היה טמא בזמנים דלהלן האם חולק בקדשים?

למשנתנו לאבא שאול
טמא בשעת זריקה וטהור בשעת הקטר אינו חולק אינו חולק
טהור בשעת זריקה וטמא בשעת הקטר חולק אינו חולק
טהור בשעת זריקה והקטר וטמא בינתים חולק תיקו

-------------------------------------------------

[1] אמנם מבואר בסוגיא לעיל שבכל אופן לא היה בא לחלוק בקדשים, משום שהיה טרוד בשכינה.

[2] כלומר, דכל הנ"ל מדברים בבעל מום עובר לרבותו, ובא כל זכר דאשם לומר שה"ה בבעל מום קבוע. ורב ששת עשה איפוך בלימודים, דהרי יותר מסתבר לרבות בעל מום עובר שחשוב פחות בעל מום, וצריך עוד ריבוי מיוחד גם לבעל מום קבוע. ורב אשי להלן יישב דלעולם לא תיפוך וכמבואר בסוגיא.

עוד חומר לימוד על הדף