1)

TOSFOS DH Aharon Karov Hu v'Ein Karov Ro'eh Es ha'Nega'im

תוספות ד"ה אהרן קרוב הוא ואין קרוב רואה את הנגעים

(SUMMARY: Tosfos points out that this is like R. Meir.)

פלוגתא היא במסכת נגעים פ''ב (מ''ה) דתנן כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו ר''מ אומר אף לא נגעי קרוביו

(a)

Reference: Tana'im argue about this in Nega'im (2:5). A Mishnah says that one may see (rule on) any Nega'im, except for his own. R. Meir says, one may not see even his relatives;

ותנא ברייתא דהכא כרבי מאיר

1.

The Tana of the Beraisa here is like R. Meir.

וטעמא דרבי מאיר כדמפרש באחד דיני ממונות מקיש ריבים לנגעים מה נגעים ביום אף ריבים ביום ומה ריבים שלא בקרובים אף נגעים שלא בקרובים

(b)

Explanation: R. Meir's reason is like it explains in Sanhedrin (34b). The verse equates Rivim (monetary cases) to Nega'im [and vice-versa]. Just like [we rule about] Nega'im during the day, also Rivim. And just like relatives may not [rule about] Rivim, also Nega'im are not through relatives;

ורבנן לא מקשי דסברי דיני ממונות בלילה

1.

Rabanan do not equate them. They hold that Rivim may be at night.

2)

TOSFOS DH Ani Masgirah Ani Choltah Ani Potrah

תוספות ד"ה אני מסגירה אני חולטה אני פוטרה

(SUMMARY: Tosfos brings the Sifri, and questions it.)

בספרי תניא אמר אהרן נמצאת מפסיד לאחותנו שאינו יכול להסגירה ולא לטמאה ולא לטהרה

(a)

Citation (Sifri - Beraisa): Aharon said "[if you will not pray for her,] you will [cause us to] lose our sister, for no one can be Metamei her for Hesger, for [absolute] Tum'ah, or to be Metaher her;

לפי דבריו למדנו שהיה אהרן דורש אין אדם רואה בנגעי קרובו

1.

From his words we learn that Aharon expounded that one may not see his relatives' Nega'im.

ותימה במה היה מפסידה הא [צ"ל כיון - שיטה מקובצת] דאין (אדם) (צ"ל קרוב - מראה כהן) רואה את הנגעים כל שכן שהיתה טהורה:

(b)

Question: How would she lose? Since a relative cannot see Nega'im, all the more so she is Tehorah! (Bechor Shor and Chidushei Basra answer that Nega'im are a Kaparah for sin. Since he cannot be Metamei her, she will lose this.)

102b----------------------------------------102b

3)

TOSFOS DH Ba'al Mum Over Minayin... Kol Zachar (pertains to Amud A)

תוספות ד"ה בעל מום עובר מנין... כל זכר (שייך לעמוד א)

(SUMMARY: Tosfos discusses why we are able to learn this.)

תימה דלמא איצטריך לבעל מום מעיקרו חד לאכילה וחד לחלוקה

(a)

Question: Perhaps it is needed for a Ba'al Mum from birth - one teaches that he eats, and one teaches that he divides!

דאי מחד ה''א דוקא אכילה ולא חלוקה כמו קטן דאוכל ואינו חולק

1.

If we had only one [verse], one might have thought that he eats, but does not divide, like a minor!

וי''ל כיון דאשכחן תם ונעשה בעל מום דאין חילוק בין אכילה לחלוקה דבסתמא ה''ה לבעל מום מעיקרו

(b)

Answer: Since we find that one who was Tam and became a Ba'al Mum, there is no distinction between eating and dividing (both apply to him), the same applies to a Ba'al Mum from birth.

וא''ת דהכא מייתרי ליה הנך תלתא כל זכר דכתיבי במנחה וחטאת ואשם משמע דילפי מהדדי

(c)

Question: Here these three verses "Kol Zachar" are extra for him - those written regarding Minchah, Chatas and Asham. It connotes that we learn from each other. (If not, we would learn only one Chidush, for all three of them);

וגבי טבול יום בדינא דר''א בר' שמעון מצריך תלת קראי למנחת ישראל וחטאת וחזה ושוק

1.

In the Kal v'Chomer of R. Elazar b'Ribi Shimon [below], he requires three verses for Minchas Yisrael, Chatas and Chazah v'Shok! (Birkas ha'Zevach - since a Ba'al Mum never offers, and the Torah revealed that he divides and eats, there is no reason to distinguish between different Korbanos. A Tevul Yom, Mechusar Kipurim or Onen can serve later. It is feasible to say that he has rights only in certain Korbanos, due to their leniencies or stringencies.)

4)

TOSFOS DH Harei Tamei b'Korbanos Tzibur d'Ra'uy l'Avodah v'Eino Cholek

תוספות ד"ה הרי טמא בקרבנות ציבור דראוי לעבודה ואינו חולק

(SUMMARY: Tosfos asks why we did not ask from a case in which the law is clear.)

תימה דפריך מטמא בקרבנות ציבור שהיא בעיא לעיל והוה מצי למיפרך מכהן גדול אונן וראוי לעבודה דאינו חולק דפשיטא לן לעיל בריש פירקין כדתניא בהדיא

(a)

Question: He asks from a Tamei regarding Korbanos Tzibur, which was a question above. He could have asked from a Kohen Gadol Onen. He is proper for Avodah, and he does not divide. This was obvious to us above (99a), like a Beraisa explicitly teaches!

5)

TOSFOS DH Mah Im Dichisani mi'Chatas she'Chen Hura Kochi...

תוספות ד"ה מה אם דחיתני מחטאת שכן הורע כחי...

(SUMMARY: Tosfos asks why he does not say like above.)

תימה אמאי לא קאמר כדקאמר לעיל ומה אם דחיתני מחטאת שכשם שיפה כחי כך יפה כחך תדיחני מחזה ושוק שכשם שהורע כחי כך הורע כחך

(a)

Question: Why didn't he say like he said above "if you rejected me from Chatas, for just like my rights are great, your rights are great, will you reject me from Chazah v'Shok, for just like my rights are weak, your rights are weak?!"

6)

TOSFOS DH Parich Rav Achai

תוספות ד"ה פריך רב אחאי

(SUMMARY: Tosfos discusses whether he was an Amora.)

בכל מקום לשונו משונה כדאשכחן בריש כתובות (דף ב:) פשיט רב אחאי

(a)

Observation: Everywhere, the expression [for Rav Achai's questions and answers] are different [from that of other Amora'im], like we find in Kesuvos (2b) "Pashit Rav Achai (he resolved the question)."

ומתוך כך היה אומר רבינו שמואל דהוא רב אחאי שעשה השאלתות שהיה מרבנן סבוראי דבתר רבינא ורב אשי דהוסיף הוראה וכתבו אחרי כן דבריו בסוף הש''ס

(b)

Explanation (Rashbam): This is Rav Achai, the author of the She'altos. He was among the Savora'im [Chachamim] after Ravina and Rav Ashi (but before the Ge'onim. Rav Achai) added Hora'ah (teaching), and wrote his words afterwards after the Gemara.

ומיהו בההיא דכתובות אשכח רב אשי דמיירי בתריה:

(c)

Question: In Kesuvos, we find that Rav Ashi discusses afterwards [Rav Achai's answer. This shows that they were contemporaries! Sefer Yuchsin says that Ba'al ha'She'altos lived until around the year 4500. Rav Sherira Gaon says that Rav Ashi died in the year 738 (from Binyan Bayis Sheni, i.e. more than 350 years earlier)!]

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF