1)

TOSFOS DH Hashta Lifnei Melech Basar v'Dam Ein Osin Ken

תוספות ד"ה הוציאו לו, השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין כן

(SUMMARY: Tosfos asks from below, when some say that he uses his teeth.)

- תימה לי והאמר לקמן (דף מט:) נוטל הבזך בראשי אצבעותיו ויש אומרים בשיניו

(a)

Question: We say below (49b) one takes the spoon in the ends of his fingers, and some say, in his teeth;

והיכי עביד הכי השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין כן

1.

How can he do so? One would not do so in front of a mortal king!

ויש לומר דהתם אינו אלא מושך הבזך אצלו והבזך אינו מונח באויר אלא על ידו הוא מונח

(b)

Answer: There is different, for he merely draws the spoon towards himself. It is not resting in the air, rather, it rests on his hand;

ומושכו אצלו בשיניו כדי לחפון פעם אחרת

1.

He draws it towards himself with his teeth, in order to return [the Ketores] to his cupped hands;

אבל לימשוך למחתה בשיניו ולאחותה אארעא לאו אורח ארעא

2.

However, to take the Machtah with his teeth and put it on the ground is improper.

אבל תימה לי לעביד למחתה בית יד ארוך דבלאו הכי אמרינן לעיל דביום הכפורים ידה ארוכה

(c)

Question: Why didn't they make a long handle for the Machtah? In any case we said above that on Yom Kipur, it had a long handle;

ויעשה לה בית יד ארוכה שתגיע עד בית השחי ויתפוש אותה בבית השחי וראש המחתה תהא מונחת על ידיו או על זרועו השמאלי

1.

They should make a long handle that reaches until his underarm, and he can hold it in his underarm, and the end of the Machtah on his hands, or on his left arm;

וכי מטי לפנים ישלשל ידיו עד הרצפה וישמוט ידיו בנחת מתחת המחתה ויושיב המחתה על הרצפה

2.

When he gets inside, he lowers his hands to the floor, and gently removes his hands from under the Machtah, and rests the Machtah on the floor!

וי"ל כיון דבעינן מלא המחתה גחלי אש אי אפשר שלא יפזר מהן קצת אי הוה עביד הכי

(d)

Answer #1: We require "Melo ha'Machtah Gachalei Esh", and it is impossible that some would not spill if he did it this way.

אי נמי י"ל לפני מלך בשר ודם אין עושין כן כו'.

(e)

Answer #2: One would not do so in front of a mortal king!

2)

TOSFOS DH v'Kach Haysah Midaah Mai Lav she'Im Ratzah La'asos Midah Oseh v'Chulei

תוספות ד"ה וכך היתה מדתה מאי לאו שאם רצה לעשות מדה עושה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why they didn't make a Kaf as big as his Chafnav.)

- תימה אמאי לא קאמר כך היה מדתה של הכף כשיעור חפניו של כל כהן גדול

(a)

Question: Why don't we say that the measure of the Kaf was like the Shi'ur of Chafnav of each Kohen Gadol?

הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו היו עושין כל שעה כף אחת כפי אותו שיעור

1.

If he was big or small, they would make it a Kaf corresponding to the Shi'ur [of Chafnav]!

יש לומר דלמה היה להם לעשות כן אדרבה טפי ניחא אם הכף היתה גדולה יותר

(b)

Answer: There is no reason to do so. Just the contrary, it is better to have a bigger Kaf!

דאי שוה למלא חפניו היתה אם כן כשמערה מחפניו לתוכה אי אפשר שלא יתפזר ויפול לארץ מעט.

1.

If it were equal to Chafnav, when he pours from his hands into it, it is impossible that some would not scatter and spill on the ground a little!

3)

TOSFOS DH v'Zo Hi Avodah Kasheh sheb'Mikdash (pertains to Amud B)

תוספות ד"ה וזו היא עבודה קשה שבמקדש

(SUMMARY: Tosfos says that not all agree that this was one of the hardest Avodos.)

- סבירא ליה כמאן דאמר בפרק אלו מנחות (דף עה:) שהיה קופל אחד לשנים ושנים לארבעה

(a)

Explanation: He holds like the opinion (Menachos 75b) that he folded [a Minchah] one into two and two into four.

אבל לתנא דבי רבי ישמעאל דאמר פותתן עד שמחזירן לסולתן אינה עבודה קשה יותר משאר מנחות.

1.

However, according to Tana d'Vei R. Yishmael, who says that he crumbles them until they are like flour again, this is no harder than other Menachos.

47b----------------------------------------47b

4)

TOSFOS DH Hadar Pashtah Bein ha'Beinayim Safek

תוספות ד"ה הדר פשטה בין הביניים ספק

(SUMMARY: Tosfos explains in what sense he resolved his question.)

לא ידענא מאי קאמר הדר פשטה הא מעיקרא נמי כי הוה מיבעי ליה ספק הוא

(a)

Question: What does this mean "later he resolved it"? Also initially, when he asked, it was a Safek!

ושמא יש לומר דמעיקרא מספקא והוה סלקא דעתך למיפשט האי בכלל קומץ הוא או בכלל שיריים

(b)

Answer #1: Perhaps initially he was unsure, and thought to prove that it is considered part of the Kometz, or it is part of the Shirayim;

והדר פשטה דספק הוא ואינו בא לחזור ולפשוט הבעיא אי ודאי קומץ אי ודאי שיריים

1.

He later resolved that it is a Safek, and he does not come to resolve the question, if it is Vadai part of the Kometz, or Vadai Shirayim;

אלא בודאי ספק הוא ואין אדם יכול לעולם לעמוד עליו

2.

Rather, Vadai it is a Safek, and no one will ever be able to resolve it.

אי נמי נראה לי דמעיקרא מיבעיא ליה אי טיבלא הוי כדמעיקרא אי ספק הוי

(c)

Answer #2: Initially, he asked whether it is Tevel (part of a Minchah from which a Kometz was not taken), or a Safek;

ספק קומץ ספק שיריים אי טיבלא הוי כמו מרבה במעשרות

1.

[Perhaps] it is Safek Kometz, Safek Shirayim. Or, it is Tevel, like one who separates too much Ma'aser;

דאמר (קדושין דף נא.) פירותיו מתוקנין ומעשרותיו מקולקלות

i.

We say (Kidushin 51a) that his Peros are fixed, but his Ma'aser is messed up.

ii.

Note: Seemingly, only separating too much Ma'aser Rishon is problematic, for the excess is Chulin, so Ma'aser Sheni or Ma'aser Oni must be separated from it (Aruch l'Ner Rosh Hashanah 14a). This is unlike Bein ha'Beinayim, which does not become Kometz, and the Kometz does not exempt it! Rather, Tosfos holds like the Rashash (Gitin 31a) explains Rashi (Kidushin 51a), that if one separates too much of any Ma'aser, only an [outer] 10th of what he intended to exempt becomes Ma'aser, and the rest remains Tevel. E.g. if he separates two measures to exempt nine others, exactly one becomes Ma'aser.

דכל מאי דשקיל טפי מדיניה ואינו נראה בחוץ בדעתיה דכהן תליא מילתא

2.

[Here,] whatever he takes more than is proper, and is not seen outside [his hand], depends on the Kohen's intent;

ואין דעתו שיהא קומץ אלא דגואי ומה שנשאר בכלי ומאי דבראי להוו שיריים

3.

The Kohen intends only what is inside his hand to be the Kometz. What is left in the Kli, and what is outside, is Shirayim;

אבל דביני ביני טיבלא הוי כדמעיקרא קודם קמיצה או דילמא פשיטא דטיבלא לא הוי אלא ספק או קומץ או שיריים

i.

However, what is in the middle [between his fingers] is Tevel, like initially, before Kemitzah. Or, perhaps surely it is not Tevel, rather, a Safek, either Kometz or Shirayim.

הדר פשטה דספק הוא

4.

He later resolved that it is a Safek.

ונפקא מינה אי טיבלא הוי אם נתערב בחולין שבעזרה הנאכל עם המנחה

(d)

Relevance: If it would be Tevel, this would affect if it became mixed with Chulin in the Azarah eaten with the Minchah;

כדאמר בהקומץ רבה (מנחות דף כא:) יאכלו שיאכלו עמה חולין כדי שתהא נאכלת על השובע

1.

This is like it says in Menachos (21b) "Yochlu" - they may eat with it Chulin, so it (the Minchah) will be eaten when he is satiated;

לא בטיל וטבל במשהו ואי ספיקא הוי בטיל.

2.

[If it would be Tevel], it is not Batel, for any amount of Tevel forbids a mixture. If it is a Safek, it is Batel.

5)

TOSFOS DH v'Amar Mar Shirayim she'Chasru Bein Kemitzah l'Haktarah Ein Maktirin Aleihen Es ha'Kometz

תוספות ד"ה ואמר מר שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה אין מקטירין עליהן את הקומץ

(SUMMARY: Tosfos resolves this with R. Yochanan, who says that we are Maktir the Kometz in this case.)

ואפי' רבי יוחנן דאמר פ"ק דמנחות (דף ט.) מקטיר קומץ עליהן מודה הוא דאותם שיריים אסורים באכילה כדיליף התם מקרא

(a)

Assertion: Even R. Yochanan, who said in Menachos (9a) that [if the Shirayim became Chaser], we are Maktir the Kometz [based] on them, agrees that one may not eat the Shirayim, like he learns there from a verse;

והכי קאמר אין מקטירין עליהן כלומר אין מקטירין בשבילן את הקומץ כדי להתירן באכילה

1.

Here we say that we are not Maktir on them, i.e. we are not Maktir the Kometz for the sake of the Shirayim, in order to permit eating them;

ולהכי שני בלישניה דהתם קאמר אין מקטירין קומץ עליהן דסמיך לשון הקטרה אצל הקומץ דעיקר הקטרה דהתם בשביל קומץ היא

(b)

Support: This is why it changed the wording. There it says "we are not Maktir the Kometz on them", and mentions Haktarah adjacent to the Kometz, for the Haktarah is primarily for the sake of the Kometz;

והכא יש ברוב ספרים אין מקטירין עליהן כו'

1.

Here, most texts say "we are not Maktir on them [the Kometz]";

ולהכי קאמר דלא לקטיר בין הבינים ברישא דא"כ מפסיד להו לשיריים מאכילה.

2.

It says that we are not Maktir first what is in between, for this would forfeit ability to eat the Shirayim.

6)

TOSFOS DH Ela Amar Rav Papa Hachi Ka Miboi Lei Melo Chafnav Amar Rachmana

תוספות ד"ה אלא רב פפא הכי קא מבעיא ליה מלא חפניו אמר רחמנא

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

- פי' את"ל דגבי קומץ פסול משום דכתיב וקמץ הכהן ולא בין הבינים דלאו כהן קומץ אלא ממילא עייל להתם

(a)

Explanation: If you will say that regarding the Kometz it is Pasul because it says "v'Kamatz ha'Kohen", and not what is in between, for the Kohen did not [overtly] take it. Rather, it entered by itself...

אבל בחפינה לא כתיב ולקח מלא חפניו אלא מלא חפניו דמשמע אפי' בא ממילא לתוך חפניו

1.

However, regarding Chafnav, it does not say "v'Lakach Melo Chafnav", rather, "Melo Chafnav", which connotes even what enters Chafnav by itself;

דקרא ולקח גבי גחלים כתיב ולא אקטרת

i.

The verse "v'Lakach" is written regarding coals, and not regarding Ketores.

או דילמא ולקח והביא כלומר ולקח דרישיה דקרא קאי נמי אקטרת כמו אגחלים.

2.

Or, perhaps "v'Lakach v'Hevi" i.e. v'Lakach at the beginning of the verse refers also to Ketores, just like it refers to coals.

7)

TOSFOS DH Kamatz b'Roshei Etzba'osav Mahu

תוספות ד"ה קמץ בראשי אצבעותיו מהו

(SUMMARY: Tosfos explains why he could not settle this from above.)

- לאו היינו כמו ההוא דלעיל יכול אפי' בראשי אצבעותיו

(a)

Implied question: We already said above "one might have thought even with his fingertips"!

דההוא דלעיל היינו שאין לו סלת אלא בראשי אצבעותיו והכא בעי למימר שהתחיל לקמוץ בראשי אצבעותיו ונוטל סלת כל כך עד שחופה אצבעותיו על פס ידו.

(b)

Answer: That is when there is flour only on his fingertips. Here we suggest that he begins to take the Kometz with his fingertips, and takes so much until his fingers cover his palm.

8)

TOSFOS DH mi'Lematah l'Ma'alah Mahu

תוספות ד"ה מלמטה למעלה מהו

(SUMMARY: Tosfos explains according to Rashi.)

פרש"י שהכניס ראשי אצבעותיו בסלת וגב ידו כנגד הקמח וקמץ

(a)

Rashi's opinion: He stuck his fingertips into the flour, and the back of his hand faced the flour, and he took a Kemitzah.

ואין זה בראשי אצבעותיו דקא מיבעיא ליה מעיקרא

(b)

Implied question: This is taking with his fingertips, which we asked about above!

דההוא הוי פירוש שקמץ בראשי אצבעותיו ופס ידו כנגד הקמח.

(c)

Answer: This is when he took with his fingertips, and his palm faced the flour.

9)

TOSFOS DH Chafan b'Roshei Etzba'osav Mahu

תוספות ד"ה חפן בראשי אצבעותיו מהו

(SUMMARY: Tosfos explain why this is not the same question as regarding Kemitzah.)

- אין להקשות כיון דכבר איבעיא לן גבי קמיצה מאי הדר תו מבעיא ליה בחפינה היינו הך כדפריך לעיל

(a)

Implied question: Since we already asked Kemitzah, why do we ask about Chafinah? It is the same, like we asked above [about between the fingers]!

וי"ל דפשיטא גוף החפינה והקמיצה אינם שוו להדדי דהאי כדקמצי אינשי והאי כדחפני אינשי

(b)

Answer: Obviously, Chafinah and Kemitzah themselves are not the same. One is the way people take a Kemitzah (a handful, through curling three fingers to the palm), and one is the way people take Chafnav (a double handful);

ולהכי הדר תו מיבעיא ליה אפי' את"ל דרך קמיצה בכך או אין דרך קמיצה בכך דרך חפינה בכך או לא.

(c)

Therefore, we ask even if you will say that this (using the fingertips) is the way people take a Kemitzah, or it is not the way people take a Kemitzah, is it the way people take Chafinah, or not?

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF