PAST DEDICATIONS
 
YOMA 48 (23 Teves) - Dedicated in memory of Nachum ben Shlomo Dovid Mosenkis Z"L, who passed away on 23 Teves 5700, by his son and daughter-in-law, Mr. and Mrs. Sid Mosenkis.

1)

TOSFOS DH Bo'i Rav Papa Davkei k'Kometz b'Dofnei d'Mana v'Chulei

תוספות ד"ה בעי רב פפא דבקיה לקומץ בדופניה דמנא וכו'

(SUMMARY: Tosfos discusses the question of Mar bar Rav Ashi.)

- בתר הכי גרס בעי מר בר רב אשי אפכיה למנא ודבקיה לקומץ בארעיתיה דמנא מאי

(a)

Tosfos' text: After this, the text says "Mar bar Rav Ashi asked 'if he inverted the Kli and stuck the Kometz to the bottom of the Kli, what is the law?

הנחה בתוכו בעינן והא איכא או דילמא כתיקונו בעינן והא ליכא תיקו

1.

Do we require Hanachah inside, and this is fulfilled? Or, perhaps it must be done normally, and this is not fulfilled? This question is not resolved."

וברוב ספרים ליתא לבעיא דמר בר רב אשי אבל בפרק קמא דמנחות (דף יא.) איתא בכל הספרים

(b)

Alternative texts: In most texts, this question of Mar bar Rav Ashi does not appear. However, in Menachos (11a) it is in all the Seforim.

וכיון דמייתי לכולה מילתא דהתם הכא אגב גררא נראה דגרסינן נמי לבעיא דמר בר רב אשי

1.

Since the entire matter is brought there, it seems that here, by the way (along with Rav Papa's question), also Mar bar Rav Ashi's question is brought.

ותימה לי דבפרק המזבח מקדש (זבחים דף פח.) אמר שמואל כלי שרת אין מקדש אלא בפנים ופר"ח למעוטי חקק מושבו מבחוץ

(c)

Question: In Zevachim (88a), Shmuel said that a Kli Shares is Mekadesh only inside. R. Chananel (perhaps this stands for "R. Chayim", in whose name Tosfos cites this there) explained that he excludes a cavity carved into the Kli from the outside! (If so, this answers the question!)

ושמא יש לומר דהוא היה מפרש כאן שהיפך הכלי כי כיתונא ונעשה תוכו ברו וברו תוכו שפיר מקדש

(d)

Answer: Perhaps we can say that he explains here that he turned the Kli inside out, like a cloak, and its inside became its outside and its outside became its inside. It can be Mekadesh in this way.

ורש"י פי' שם אלא בפנים בעזרה

(e)

Rashi's opinion: There, Rashi explained "only inside" to mean inside the Azarah.

וקשה דהוה ליה למימר בקודש כדתנן התם.

(f)

Question: If so, it should have said "ba'Kodesh", like it says in the Mishnah there!

2)

TOSFOS DH Gor'in u'Mosifin v'Dorshin

תוספות ד"ה גורעין ומוסיפין ודורשין

(SUMMARY: Tosfos discusses what the Drashah excludes.)

לא שייך למיפרך סכינא חריפא דמפסקא לקראי כדפריך בפ' יש נוחלין (ב"ב דף קיא:)

(a)

Implied question: We can ask "a very fine knife cuts the verse", like we ask in Bava Basra (111b)!

דהתם [נמי] נסיב וי"ו דונחלתו ולמ"ד דלשארו ועושה תיבה בפני עצמה

(b)

Answer: There, we take a Vov from Nachalaso and a "Lamed" from li'Sh'ero, and make a word by itself (Lo. Here, we merely add to an existing word, so we do not ask.)

בפ"ב דזבחים (דף כה.) גרס אמר רב יהודה אמר שמואל השוחט צריך שיגביה סכין למעלה שנאמר ולקח מדם הפר ולא מדם הפר ודבר אחר

(c)

Citation (Zevachim 25a - Rav Yehudah citing Shmuel): The Shochet must lift the knife above [lest blood from the knife fall into the bucket], for it says "v'Lakach mi'Dam ha'Par", and not from the blood of the bull and something else;

ותימה מדמעטינן דם הסכין כל שכן שעל הרצפה

(d)

Question: Since we exclude blood of the knife, all the more so we exclude blood of the floor!

וי"ל דילמא דם הסכין גרע טפי שנתקבל בפסול כדאמרינן במנחה

(e)

Answer #1: Perhaps blood of the knife is worse, for it was received in a Pasul way, like we say about a Minchah;

לא בלל כשר ואם בללה חוץ לחומת העזרה איכא למאן דאמר פסולה בפ"ק דמנחות (דף ט.)

1.

If he did not mix [the flour with the oil], it is Kosher. If he mixed it outside the wall of the Azarah, some say that it is Pasul (Menachos 9a).

אי נמי אי לאו טעמא דגורעין ומוסיפין ודורשין ה"א דמדם הפר ודבר אחר אתא למעוטי שעל הרצפה אבל דסכין שפיר דמי

(f)

Answer #2: If not that we subtract [a letter from a word] and add [to a different word] and expound, one might have thought that "from blood of the bull and something else" excludes blood on the floor, but blood on the knife is fine.

הא דלא מיבעיא לן הכא אין לי אלא קדשי קדשים קדשים קלים מניין

(g)

Implied question: Why don't we ask here "I would know only Kodshei Kodoshim. What is the source for Kodshim Kalim"?

כדקא מיבעיא בפרק שני דזבחים (דף כה:) גבי הצורם אוזן הפר ואחר כך קיבל דמו פסול שנאמר הפר שהיה כבר

1.

We asked this in Zevachim (25b), regarding one who nicked the ear of Par [Yom Kipur], and afterwards received the blood. It is Pasul, for it says "ha'Par" - the bull [must be intact] like it was. (The Gemara brought a source that the same applies to Kodshim Kalim.)

דכיון דגלי בחד מינייהו דה"ה קדשים קלים הכי נמי באידך.

(h)

Answer: Since the Torah revealed about one of them that the same applies to Kodshim Kalim, the same applies to the other.

3)

TOSFOS DH Oh Dilma k'Chli Shares Dami v'Lo Pesulah

תוספות ד"ה או דילמא ככלי שרת דמי ולא פסולה -

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot resolve this from what we said above.)

תימה לי תיפשוט מדקא מייתי ליה לפני ולפנים בכף ולא מייתי ליה בחפניו

(a)

Question: We should resolve this from the fact that he brings [the Ketores] into the Kodesh ha'Kodoshim in a Kaf, and not in Chafnav;

ואמר לעיל משום דלא אפשר

1.

We said above that this is because it is impossible.

ואי ידיו ככלי שרת דמו נעייל בחפניו וננחה למחתה עילויה

2.

If his hands are like a Kli Shares, he should enter it in Chafnav, put the Machtah on top [of his hands];

וכי מטי התם ירפה קצת ידיו זו מזו ויניח לקטורת ליפול על הרצפה והמחתה תשאר עדיין בידיו

3.

When he gets there, he loosens his hands slightly and lets the Ketores fall on the floor, and the Machtah is still on his hands;

ולישקלה למחתה ולותבה אארעא והדר יגביה הקטורת מן הקרקע ויתננה על הגחלים כיון דידיו ככלי שרת דמו

i.

He would take the Machtah, put it on the ground, take the Ketores from the floor, and put it on the coals, since his hands are like a Kli Shares!

וצ"ל אפילו את"ל דידיו ככלי שרת דמו ולא מיפסיל אי נפלה אארעא ואספה מכל מקום לאו אורח ארעא לעשות כן לכתחילה בכל שנה ושנה

(b)

Answer: We must say that even if you will say that his hands are like a Kli Shares, and the Ketores is not disqualified if it falls on the ground, it is improper to do so l'Chatchilah every year.

השתא לפני מלך ב"ו אין עושין כן לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עאכ"ו.

1.

One would not do so in front of a mortal king. All the more so, we should not do so in front of Hash-m!

4)

TOSFOS DH Mi Yalif Melo Melo mi'Hasam

תוספות ד"ה מי יליף מלא מלא מהתם

(SUMMARY: Tosfos discusses how we could learn this about Ketores.)

- פירש"י ומנחה מתפגלת בקמיצה דילפא בהיקשא מזאת התורה לעולה למנחה (כן צריך להגיה) וגו'

(a)

Rashi's opinion: A Minchah can become Pigul through Kemitzah [with intent Chutz li'Zmano]. We learn this from a Hekesh - "Zos ha'Torah la'Olah la'Minchah... [ul'Zevach ha'Shelamim]";

דהוקשה לשלמים שמפגלין ומתפגלין

1.

[Minchah] is Hukash to Shelamim, which [can] make Pigul and become Pigul.

ותימה לי והאמרינן בפרק איזהו מקומן (זבחים דף מט:) דדבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בג"ש בקדשים

(b)

Question: We say in Zevachim (49b) that something learned from a Hekesh cannot teach through a Gezeirah Shavah regarding Kodshim!

ונ"ל לפרש דפשיטא ליה דשייך בה פיגול בהליכתה ובהקטרתה למ"ד במנחה הקטרה מפגלת הקטרה בפרק הקומץ זוטא (מנחות דף יז.)

(c)

Answer: It was obvious to him that Pigul applies to Holachah and Haktarah [of Ketores], according to the opinion that regarding Minchah, Haktarah is Mefagel Haktarah (Menachos 17a);

כיון דכל הני עבודות דמו לגמרי לעבודת המנחה

1.

This is because all of these Avodos are totally like those of a Minchah;

ואף על גב דלא איתקש לשלמים

(d)

Implied question: There is no Hekesh equating Ketores to Shelamim! (If so, what is the source that Pigul applies to Ketores?)

הא כתב בתר קרא דוזאת התורה ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם (ויקרא ז) ודרשינן מיניה זה בכור מעשר ופסח וכל מידי דשייך ביה הקרבה והקטרה

(e)

Answer: After the verse "Zos ha'Torah...", it says "b'Yom Tzavoso Es Bnei Yisrael Lehakriv Es Korbeneihem." We expound from it Bechor, Ma'aser, Pesach, and everything to which Hakravah and Haktarah apply;

עד שאני מרבה לוג שמן של מצורע דמוכח בפרק הקומץ רבה (מנחות דף כח.) דבעינן לשמו

1.

We include even the Log of oil that a Metzora brings. It is clear from Menachos 28a that it must be Lishmo.

ושאל הרב רבי יום טוב הקדוש את ריצב"א מנלן

2.

Question (R. Yom Tov ha'Kadosh): What is the source [for a Metzora's Log of oil]?

והשיב לו מביום צוותו להקריב את קרבניהם נפקא דאיהו נמי איקרי קרבן כדכתיב (ויקרא יד) והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן

3.

Answer (Ritzva): We learn from "b'Yom Tzavoso." Also the oil is called a Korban - "v'Hikriv Oso l'Asham v'Es Log ha'Shamen."

ודרשינן בפרק בית שמאי (זבחים דף מד:) כל קרבנם (במדבר יח) לרבות לוג שמן של מצורע כ"ש קטורת דאיהי גופה קריבה לאשים וכתב בה לשון הקטרה

i.

We expound in Zevachim (44b) "Kol Korbanam" to include a Metzora's Log of oil, and all the more so Ketores, for it itself is offered on the fire, and it says regarding it (Ketores) an expression of Haktarah;

ולא מיבעיא ליה הכא אלא אי חשיבא חפינה עבודה כמו קמיצה

(f)

Explanation: Here we ask only whether Chafinah is considered an Avodah like Kemitzah;

דבקמיצה פשיטא לן דהיא עבודה ומפגלין בה כמו שחיטה בזבח

1.

It is clear to us that Kemitzah is an Avodah, and one can be Mefagel in it, just like Shechitah of a Zevach (animal Korban);

שהשחיטה היא מפרשת חלק גבוה הדם מחלק הדיוט כך קמיצה מפרשת הקומץ מן המותר

2.

Shechitah separates the part offered to Hash-m, i.e. the blood, from the part for people [to eat]. Similarly, Kemitzah separates the Kometz from the remainder;

אבל בחפינה לא שייך למימר הכי דאפילו מה שנשאר במחתה הוא חלק גבוה ובפעם אחרת מקריב אותה

(g)

Distinction: However, we cannot say so about Chafinah. Even what remains in the Machtah pertains to Hash-m, and will be offered another time;

אבל מספקא ליה אי גמר מלא מלא וחשיבא כמו קמיצה או לא

1.

The Safek is whether we learn [a Gezeirah Shavah] "Melo-Melo" and say that Chafinah is like Kemitzah, or not.

ופשיט רב שימי בר אשי מדפסלה בה לינה פסלה בה מחשבה ככל עבודה שהזקיק לה הכתוב ואם כן בחפינה נמי פסלה בה מחשבה.

2.

Rav Simi bar Ashi answered that since Linah disqualifies it, intent disqualifies it, like every Avodah that the Torah obligates for it. If so, intent disqualifies also Chafinah.

5)

TOSFOS DH mid'Pasil Bah Tevul Yom Paslah Bah Linah

תוספות ד"ה מדפסיל בה טבול יום פסלה בה לינה

(SUMMARY: Tosfos discusses why we learned from here that Linah disqualifies it.)

- תימה האמר בפ"ק דשבועות (דף יא:) נתנה למכתשת נפסלת בטבול יום

(a)

Question: In Shevuos (11b), we say that once it was put in the mortar, it becomes Pasul through a Tevul Yom;

ואפילו הכי לא פסלה בה לינה שהרי היו משהין אותה כל השנה כולה

1.

Even so, Linah does not disqualify it, for they leave it for the entire year!

י"ל ההוא פסולה דפסיל בה טבול יום אינו אלא מדרבנן ולהכי לא פסלה בה לינה

(b)

Answer: It becomes Pasul through a Tevul Yom only mid'Rabanan. Therefore, Linah does not disqualify it;

אבל האי דהכא מדאורייתא כמו שאפרש

1.

Here is mid'Oraisa, like I will explain.

הקשה רש"י אמאי מייתי מדיוקא מדפסיל בה טבול יום פסל בה לינה לייתי ממתניתין דפ"ב דמעילה (דף י.)

(c)

Question (Rashi): Why do we infer that since it becomes Pasul through a Tevul Yom, Linah disqualifies it? We should bring a Mishnah in Me'ilah (10a) to show this!

דקתני בהדיא הקומץ והלבונה והקטרת מנחת כהנים ומנחת כהן משוח ומנחת נסכים מועלין בהן משהוקדשו

1.

Citation (10a): The Kometz, Levonah, Ketores, Minchas Kohanim, Minchas Kohen Mashi'ach, and Minchas Nesachim, Me'ilah applies from when they were Hukdash;

קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה

2.

Citation (cont.): From when they were Hukdash in a Kli, they are Huchshar (able) to become Pasul through a Tevul Yom or Mechusar Kipurim, or through Linah.

ולא תירץ

(d)

Rashi did not answer this.

וריב"א תירץ דההיא דהתם איכא למימר (מכאן מעמוד ב) דאיירי בקטורת דכל השנה דחשיבא קידוש כלי דידה לאיפסולי בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה

(e)

Answer #1 (Riva): We could say that that Mishnah discusses Ketores of the entire year. Its Kidush in a Kli is important, and it is Machshir (enables) it to become Pasul through a Tevul Yom or Mechusar Kipurim, or through Linah.

48b----------------------------------------48b

מדקתני קדשן בכלי אלמא דאיירי בההיא שהיא צריכה כלי כדי לקדשה קידוש גמור

1.

Inference: Since it says "they were Hukdash in a Kli", this shows that we discuss something that requires a Kli to receive full Kedushah;

אבל קטרת דיוה"כ דלא חשיבא קידוש כלי דידה דמן הדין הוה לן למימר שלא תהא בכלי

2.

However, the Ketores of Yom Kipur, its Kidush Kli is not important, for letter of the law we should have said that it does not require a Kli;

אלא נעייל בחפניו אלא משום דלא אפשר כדאמר לעיל

i.

Rather, he should enter it in his hands, just this is impossible, like we said above.

אימא דלא תיפסל בלינה בקדושת כלי דידה דבההיא ודאי לא איירי התם

3.

I would say that Kedushas Kli does not enable it to become Pasul through Linah, for the Mishnah does not discuss it.

מדקתני קדשו בכלי דמשמע שנותנין אותה בכלי כדי לקדשה בכלי

4.

"They were Hukdash in a Kli" connotes that they were put in a Kli in order to be Mekadesh them in the Kli.

וההיא דיום הכפורים אינה כן דאדרבה טפי הוה עדיף בלא כלי אלא משום דלא אפשר

i.

The case of Yom Kipur is unlike this. Just the contrary! It would be better without a Kli, just it is impossible!

אבל מהכא מייתי ראיה שפיר דמדקתני קטורת סתמא בכל מיני קטורת איירי

5.

However, there is a good proof from here. It taught Ketores Stam, which connotes all kinds of Ketores.

אי נמי אומר ר"י דמההיא ליכא למידק מדפסלה בה לינה פסלה בה מחשבה דדילמא לינה לא פסלה בה אלא מדרבנן

(f)

Answer #2 (Ri): We cannot learn from there, that because Linah disqualifies, intent disqualifies. Perhaps Linah disqualifies only mid'Rabanan;

ואף על גב דקתני סיפא וחייב עליהן משום נותר וטמא

(g)

Implied question: The Seifa says "one is liable for them for Nosar and Tamei." (Surely this is mid'Oraisa!)

היינו נמי מדרבנן

(h)

Answer: Also that is mid'Rabanan!

כדתנן בפרק אמרו לו (כריתות דף יב:) אכל אוכלים טמאים ושתה משקין טמאין ונכנס למקדש חייב אף על פי דפסול גוייה הוי מדרבנן כדאיתא בפרק בתרא דיומא (דף פ:)

1.

A Mishnah (Kerisus 12b) says that if one ate Tamei food or drank Tamei liquids and entered the Mikdash, he is liable, even though these are Metamei a person only mid'Rabanan, like it says in Yoma (80b).

ולהכי לא הוי מחמרינן כולי האי דליטמא אפילו על ידי צירוף

i.

Therefore, we are not so stringent to be Metamei even through joining [Tamei food and drink].

אבל הכא דייק שפיר מדפסל בה טבול יום דאורייתא פסל בה לינה והמחשבה נמי דאורייתא

2.

However, there is a good proof from here. Since a Tevul Yom disqualifies, also Linah and intent disqualify.

והקשה ריצב"א והא אשכחן צירוף כלי במילתא דרבנן

(i)

Question (Ritzva): We find Tziruf Kli in a matter that is mid'Rabanan! (Perhaps also here, the Tevul Yom is Metamei all of it mid'Rabanan.)

דקתני רישא במס' עדיות (פרק ח מ"א) העיד ר"ש בן בתירא על אפר חטאת שנגע טמא במקצתו טימא את כולו

1.

Citation (Idiyos 8:1, Reisha of the Mishnah of R. Akiva): R. Shimon ben Beseirah testified that if a Tamei touched some Efer Chatas (ashes of Parah Adumah), he was Metamei all of it.

אף על גב דאפר חטאת אין לו טומאה דאורייתא

2.

Even though Efer Chatas has no Tum'ah mid'Oraisa [Tziruf Kli applies]!

ואי משום חיבת הקדש

3.

Suggestion: Perhaps it is due to Chibas ha'Kodesh (a stringency due to the dearness of Kodshim, it is Tamei mid'Oraisa)!

הא לא שייכא בה כשנעשית אפר כדמשמע ס"פ התכלת (מנחות דף נא:) גבי ועל הפרה שלא יהו מועלין באפרה

4.

Rejection: This does not apply after it became ashes, like Menachos 51b connotes. It says there is no Me'ilah with the ashes.

מיהו יכילנא לשנויי דנהי דבטמא גזרו רבנן בטבול יום דקלישה טומאתו לא הוי גזרי'

(j)

Answer: I can answer that even though Chachamim decreed about a Tamei, they would not decree about a Tevul Yom, for his Tum'ah is lighter. (Therefore, R. Akiva must say that a Tevul Yom is Metamei mid'Oraisa.)

ואדרבה יש ראיה משם מדקתני ברישא גבי אפר חטאת טמא ובסיפא קתני טבול יום

(k)

Support: The Reisha mentions a "Tamei" regarding Efer Chatas, and in the Seifa it mentions a Tevul Yom. (I.e. a Tevul Yom is not Metamei Efer Chatas mid'Oraisa, so even mid'Rabanan he is not Metamei all of it. He is Metamei Ketores mid'Oraisa, so he is Metamei all of it.)

ורבינו יצחק בן אברהם מפרש דהכא דייק מדפסיל ביה טבול יום ע"י צירוף ש"מ דצריך לכלי הוא

(l)

Answer #3 (R. Yitzchak ben Avraham): Here we derive that since a Tevul Yom disqualifies through Tziruf, we must say that it (Ketores) requires a Kli;

דאי לא צריך לכלי לא היה כלי מצרפו כדאיתא בפרק בתרא דחגיגה (דף כד.)

1.

If it did not require a Kli, a Kli would not join it, like it says in Chagigah (24a).

ואף על גב דאמר התם דהוי דרבנן וכגון שצברו על גבי קטבלייא ודאורייתא יש לו תוך דווקא ואתו רבנן וגזור אפי' אין לו תוך

2.

Implied question: We say there that this is mid'Rabanan, e.g. he gathered it (Ketores or Levonah) on a hide. Mid'Oraisa, Tziruf applies only to a Kli with an interior. Chachamim decreed even if it has no interior. (Perhaps they decreed also about what does not need a Kli!)

היינו דעשו דאין לו תוך כיש לו תוך אבל לא עשו אין לו תוך יותר חשוב מיש לו תוך

3.

Answer: They decreed to make a Kli without an interior as if it has an interior, but they did not make a Kli without an interior more important than one with an interior [to join what does not need a Kli];

ולעולם צריך לכלי בעינן

i.

Always (even mid'Rabanan), Tziruf is only if it requires a Kli.

וכיון דצריך לכלי פסלה ביה לינה כדאמר בפרק התכלת (מנחות דף נא.)

4.

Conclusion: Since it requires a Kli, Linah disqualifies it, like it says in Menachos (51a);

על מחבת בשמן מלמד שטעונה כלי ואי אפיה לה מאתמול איפסלא לה בלינה

i.

Citation: "Al Machavas ba'Shemen" teaches that it requires a Kli, and if he baked it from the day before, it would be Pasul due to Linah.

וכיון דפסלה בה דאורייתא פסלה בה מחשבה

5.

Since Linah disqualifies it mid'Oraisa, also intent disqualifies.

ולהכי לא מייתי מההיא דמעילה אף על גב דקתני קדשו בכלי

(m)

Rashi's Question: Why didn't we learn from the Mishnah in Me'ilah? It says "from when they were Hukdash in a Kli..."!

הוה אמינא מדרבנן

(n)

Answer #1: One might have thought that this is mid'Rabanan.

ואף על גב דכתיב כף אחת

1.

Implied question: It says "Kaf Achas" (regarding the Ketores of the Nesi'im. This teaches that everything inside joins, i.e. mid'Oraisa!)

לא הוה ילפינן דורות משעה

2.

Answer #1: We would not learn [Mitzvos that apply to all] generations from [those that applied] only once [at Chanukas ha'Mishkan].

אי נמי משום דלא כתב בלשון ציווי ה"א דאינה טעונה כלי

3.

Answer #2: Because it (Kaf Achas) was not written like a command, I would think that it does not require a Kli.

ומיהו (גירסת מהרש"א) למאי דאוכחן ממתניתין דמסכת עדיות דטעונה כלי מהתם ילפינן מדכתיב כף אחת

i.

However, based on what I proved from the Mishnah in Idiyos that it requires a Kli, [indeed] we learn from there, from "Kaf Achas."

ול"נ דלא הוה מצי לאיתויי ממתניתין דמעילה דהוי אמר

(o)

Answer #2: Had we tried to learn from the Mishnah in Me'ilah, we could have rejected this;

דקתני קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה לא קאי אקטורת אלא אשארא

1.

We would say "from when they were Hukdash in a Kli, they are Huchshar to become Pasul through a Tevul Yom or Mechusar Kipurim, or through Linah" does not refer to Ketores, rather, to the other matters taught there;

ולהא מילתא לחודה הוא קתני התם קטורת לענין דמועלין בה משהוקדשה

2.

Ketores was listed only to teach that Me'ilah applies to it from when it was Hukdash.

ותדע דלא קאי אקטורת דקתני קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יום

(p)

Support: This [part of the Mishnah] cannot apply to Ketores, for it says "from when they were Hukdash in a Kli, they are Huchshar to become Pasul through a Tevul Yom";

וקטורת נפסלת בטבול יום מיד שנתנה במכתשת כדאמר בפ"ק דשבועות (ד' יא.)

1.

Ketores can be disqualified through a Tevul Yom from when it is put in the mortar, like it says in Shevuos (11a)!

ומיהו הא לאו ראיה היא דשאני התם דנהי דקטורת מיפסלא מעיקרא משנתנה למכתשת מ"מ נקט קדשו בכלי הוכשרו כו'

(q)

Rejection: This is not a proof. There is different. Even though Ketores can be disqualified through a Tevul Yom from when it is put in the mortar, it says "from when they were Hukdash in a Kli, they are Huchshar..."

דאפי' בקטורת שייך האי לישנא דבקדושת כלי דמכתשת מיפסלא בטבול יום ובמחוסר כפורים ובקדושת כלי דמחתה מיפסלא בלינה

1.

This applies even to Ketores. Kidush Kli of the mortar enables it to become Pasul through a Tevul Yom or Mechusar Kipurim, and Kidush Kli of the Machtah enables it to become Pasul through Linah.

מיהו בלא זה איכא טובא בהש"ס דקאמר אשארא היכא דלא מצי קאי אכל מאי דקתני

2.

However, [even] without this [support, we can give this answer, for] there are many places in Shas where we say "it applies to the others" when it cannot apply to everything taught.

והא דפריך בפ"ק דשבועות (גם זה שם) אלא מאי קדושת הגוף היא תיפסל בלינה

(r)

Implied question - Citation (Shevuos 11a) Question: If it (Ketores) has Kedushas ha'Guf, it should become Pasul through Linah!

אלמה תנן הקומץ והלבונה והקטורת כו' קדשו בכלי אין לא קדשו לא

1.

Citation (cont.): Why does the Mishnah say "the Kometz, Levonah and Ketores... from when they were Hukdash in a Kli", i.e. but not without Kidush Kli?

i.

Note: Tosfos asks that it was clear to the Gemara that "from when they were Hukdash in a Kli" applies to Ketores!

ממה נפשך דייק שפיר

(s)

Answer: The Gemara asks "either way you will say";

אי אקטורת נמי קאי אם כן משמע לא קדשו בכלי לא מיפסלי בלינה

1.

If [you will say that "from when they were Hukdash in a Kli"] applies also to Ketores, this implies that without Kidush Kli, it cannot become Pasul through Linah;

ואי לא קאי אקטורת דבקטורת אפילו קדשו בכלי לא מיפסלא בלינה כדפרישית הכא בקא סלקא דעתך כל שכן דקשה טפי (גירסת הרש"ש) אמאי לא מיפסלא בלינה

2.

If it does not apply to Ketores, for even after Kidush Kli Ketores cannot become Pasul through Linah, like I explained here (o:1) in the Hava Amina, all the more so this is difficult, why Linah does not disqualify it!

ולמאי דדייקינן הכא דמיפסלא בלינה בההיא דהוסיף ר"ע אז נימא נמי דההיא דמעילה נמי קיימא אקטורת קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בלינה

(t)

Conclusion: According to what we derive here from R. Akiva's addition, that it is disqualified through Linah, we can say that in the Mishnah in Me'ilah, "from when they were Hukdash in a Kli, they were Huchshar to become Pasul through Linah" applies also to Ketores.

מיהו לענין טבול יום לאו דווקא קדשו בכלי דאפילו מעיקרא נמי משנתנה למכתשת נפסלת בטבול יום

1.

However, regarding a Tevul Yom, [after] Kidush Kli is not precise. Also beforehand, from when it was put in the mortar, it can become Pasul through a Tevul Yom.

והא דנקט קדשו בכלי ולא נקט אפילו קודם קידוש כלי

(u)

Implied question: Why did the Mishnah discuss after Kidush Kli, and not even before Kidush Kli?

משום הנך דמיתנן בהדה דלא מיפסלי קודם קידוש כלי.

(v)

Answer: It is due to the matters taught with it. They cannot become Pasul before Kidush Kli.

6)

TOSFOS DH Chishev b'Chatiyas Gechalim Mahu

תוספות ד"ה חישב בחתיית גחלים מהו

(SUMMARY: Tosfos discusses when the laws of Linah and intent depend on each other.)

- הקשה רש"י אמאי לא פשיט נמי מההיא דהוסיף רבי עקיבא מדפסל בהו טבול יום פסיל בהו לינה פסיל בהו מחשבה

(a)

Question (Rashi): Why don't we learn also this from that Mishnah? Since R. Akiva added that a Tevul Yom disqualifies, Linah disqualifies, so [also] intent disqualifies!

ולי נראה דנהי דלינה פסלה בה אי לא חשיבא עבודה לא פסלה בה מחשבה

(b)

Answer: Even though Linah disqualifies, if it is not considered Avodah, intent does not disqualify.

תדע שהרי קידוש מנחה והנחתה בביסא פסלה בה טבול יום ולינה ואפ"ה אם חישב בשעת הנחתה לא פסלה בה מחשבה

(c)

Support: [After] Kidush of a Minchah and putting it in a Bisa (the Kli in which the flour and oil are mixed), a Tevul Yom and Linah disqualify it, and even so, if he intended [Chutz li'Zmano] at the time he put it in, his intent did not disqualify;

וכן בשעת יציקה ובלילה לא פסלה בה מחשבה אלא בד' עבודות שבמנחה שיש כנגדן בזבח

1.

The same applies at the time of Yetzikah (pouring the oil) and mixing. Intent disqualifies only in the four Avodos of a Minchah that correspond to those of a Zevach.

ולהכי מיבעיא ליה את"ל חפינת קטורת חשיבא עבודה כמו קמיצה חתיית גחלים מהו

2.

This is why we ask "if you will say that Chafinah of Ketores is considered Avodah, just like Kemitzah, what is the law of scooping coals"?

מכשירי מצוה כמצוה דמו וחפינה אריכתא היא והויא חתיית גחלים וחפינה במקום קמיצה או לא

i.

Do we say that preparations of a Mitzvah are like the Mitzvah, and it is like an extended Chafinah, and [both] scooping and Chafinah are in place of Kemitzah, or not?

בס"פ טבול יום (זבחים דף קד.) בעי רבי ירמיה לינה מהו שתועיל בבשר פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים וכו'

(d)

Citation (Zevachim 104a) Question (R. Yirmeyah): Does Linah takes effect on the meat of Parim ha'Nisrafim and Se'irim ha'Nisrafim...?

עד ושוין שאם חישב באכילת פרים ובשריפתן לא עשה ולא כלום

1.

Citation (cont.): All agree that if he intended to eat them, this has no effect.

מאי לאו מדמחשבה לא פסלה לינה נמי לא פסלה

2.

Citation (cont.) Suggestion: Since intent does not disqualify, also Linah does not disqualify!

ודחי לה מחשבה לא פסלה לינה פסלה

3.

Citation (cont.) Rejection: No. Intent does not disqualify, but Linah disqualifies.

ותימה א"כ היכי פשיט הכא מדפסלה בהו לינה בחפינה פסלה בה מחשבה

(e)

Question: If so, how do we infer here that since Linah disqualifies [after] Chafinah, also intent in it disqualifies?

וי"ל הכא כיון דאכילת מזבח היא מדפסלה בה לינה פסלה בה מחשבה

(f)

Answer: Here, since this is consumption of the Mizbe'ach, since Linah disqualifies, intent disqualifies;

אבל בשר פרים ושעירים הנשרפים שנשרפים חוץ לג' מחנות נהי דלינה פסלה בהו דילמא מחשבה לא פסלה בהו

1.

However, meat of Parim ha'Nisrafim and Se'irim ha'Nisrafim is burned outside of three Machanos. Granted, Linah disqualifies, but perhaps intent does not disqualify!

וא"ת דהכא מסקינן דמחשבה פסלה בקטורת ובזבחים פרק בית שמאי (דף מב:) תנן אלו דברים שאין חייבין עליהן משום פיגול הקטורת כו'

(g)

Question: Here we conclude that intent disqualifies Ketores. In Zevachim (42b), a Mishnah says that one is not liable for Pigul for Ketores and...!

יש לומר דאין חייבין דקתני התם היינו להתחייב כרת האוכלן

(h)

Answer: There it teaches that one is not Chayav Kares for eating those matters;

מיהו מיפסל על ידי מחשבת פיגול דלהכי אהני גזירה שוה דמלא מלא ממנחת חוטא

1.

However, they are disqualified through Pigul intent, due to the Gezeirah Shavah "Melo-Melo" from Minchas Chotei.

וכי האי גוונא אמרינן בסוף פרק קמא דזבחים (דף יד.) ר"ש אומר כל שאין על מזבח החיצון אין חייבין עליו משום פיגול

(i)

Support: We say like this in Zevachim (14a). R. Shimon says, anything not brought on the outer Mizbe'ach, one is not liable for it for Pigul;

ואפילו הכי קאמר התם מודה רבי שמעון ליפסול מקל וחומר דשלא לשמן.

1.

Even so, we say there that R. Shimon agrees that it is disqualified [through Pigul intent], from a Kal va'Chomer from Lo Lishmah.

7)

TOSFOS DH Holachah bi'Smol Mahu

תוספות ד"ה הולכה בשמאל מהו

(SUMMARY: Tosfos explains the questioner's Safek.)

תימה אי לא אסיק אדעתא למיפשטא מלקח את הכף בשמאלו מאי קמבעיא ליה

(a)

Question: If he did not think to resolve this from "he took the Machtah in his left hand", what was his question?

האמר בפ"ק דזבחים (דף ד.) דלכל מילי הולכה לא נפקא מכלל קבלה

1.

We say in Zevachim (4a) that Holachah has the laws of Kabalah!

וי"ל דהיא גופה מספקא להו אי גמרינן מכף או איכא שום סברא שאין ללמוד משם ונימא הולכה לא תפקא מכלל קבלה

(b)

Answer: This was his Safek! Do we learn from the Kaf, or is there some reason not to learn from it, and say that Holachah has the laws of Kabalah!

ופשיט להו רב ששת דגמרינן מינה

1.

Rav Sheshes resolved that we learn from it;

דכיון דכתב רחמנא הבאה אחת בקטורת ואי אפשר לעשות בהבאה אחת אא"כ יוליך הכף בשמאלו אלמא הולכה בשמאל כשירה

2.

Since the Torah wrote "bringing" once regarding Ketores, and it is possible to bring [the Machtah and Ketores] at once only if he takes the Kaf in his left hand, this teaches that the left hand is Kosher.

וטפי הוי סברא למיגמר הולכה מהולכה מלמיגמר הולכה מקבלה.

i.

It is more reasonable to learn Holachah from Holachah than to learn Holachah from Kabalah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF