יומא דף מז: א

כיצד צריך לנהוג בקמיצה מחמה מה שנכנס מהסולת בין האצבעות - שדינו ספק?

לכתחילה בדיעבד
לרבנן שיקמצו כהנים שאצבעותיהן שמנות שלא יכנס סולת שם
לר' אליעזר שיקמצו כהנים וכו' מקטיר הקומץ, ואח"כ לבין הבינים בתנאי [1]
-------------------------------------------------

[1] פי', כיון שספק לנו מה דין בין הבינים הללו האם הם מהקומץ או מהשירים, לכן יש להקטיר את הקומץ ברישא, דאם יקטיר את בין הבינים ברישא, הרי על הצד שהם שיריים - הם יהיו שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה ואין מקטירים עליהם את הקומץ, ולכן יש להקטיר הקומץ ברישא. אלא שגם אם יעשה כן יש בעיה איך יקטירם אח"כ, הרי על הצד שהם שיריים הם בכלל "כל שממנו לאשים הרי בבל תקטירו", ר"ל כל שנתת כבר את חלקו לאש - אסור להקטיר את השאר, ואיך יקטיר לבין הבינים אח"כ. ועל זה תירצה הגמ' שאליבא דר"א יש עצה שיתנה שאם הם צריכים הקטרה הרי הוא מקטירם, ואם לא שיעלו לשם עצים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף