יומא דף כה. א

במה זכו י"ג כהנים בפיס השני של הקרבת התמיד והעבודות הסמוכות לו?

מה העבודה? הערות.
א. מי שוחט אף שכשרה בזר מ"מ בתמיד הכהנים עשו אותה
ב. מי זורק ובכלל זה הוא גם מה שמקבל את הדם
ג. מי מדשן את המזבח הפנימי מאפר הקטורת שעליו
ד. מי מדשן את המנורה מאפר הפתילות והשמן
ה. 1 הראש והרגל היינו רגל ימין האחורית
ו. 2 שתי הידים היינו הרגלים הקדמיות של הבהמה
ז. 3 העוקץ והרגל היינו הזנב ורגל שמאלית אחורית
ח. 4 החזה הגרה שומן הרואה את הקרקע, והצואר עם הקנה והכבד והלב
ט. 5 ושתי הדפנות צידי הבהמה - הצלעות
י. 6 הקרבים היינו המעיים, ומדיחן ונותנן בכף גדולה
יא. סולת עשירית האיפה למנחה
יב. חביתין חביתי כהן גדול [1]
יג. יין רביעית ההין (ג' לוגים) לנסכים

יומא דף כה: א

כיצד סדר הקרבת התמיד לפי השיטות דלהלן?

1 [2] 2 3 4 5
למשנתנו [3] ראש ורגל ימין שתי ידים זנב ורגל שמאל חזה וגרה שתי דפנות
לבן עזאי [4] ראש ורגל ימין חזה וגרה שתי ידים שתי דפנות זנב ורגל שמאל
לר' יוסי [5] ראש ורגל ימין זנב ורגל שמאל שתי דפנות שתי ידים חזה וגרה
לר' עקיבא [6] ראש ורגל ימין שתי ידים חזה וגרה שתי דפנות זנב ורגל שמאל
לריה"ג [7] ראש ורגל ימין חזה וגרה שתי דפנות זנב ורגל שתי הידים
-------------------------------------------------

[1] הכה"ג צריך להקריב משלו בכל יום עשירית האיפה סולת ועושים מזה מנחה מטוגנת מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. ומנחה זו, אף שצריכה לבוא מממונו של כה"ג מ"מ גם שאר הכהנים יכולים להקטירה.

[2] לכו"ע ראש קודם לכל האברים, דילפינן מדכתיב (ויקרא א:יב) את ראשו ואת פדרו וערך, היינו שהם קודמים לעריכה. והפדר נועד לכסות את השחיטה. וכיון שהראש רובו עצמות ואין עמו בשר, לכן מקריב עמו את הרגל הימנית.

[3] הוא מונה לפי עילוי הנתחים בגודלם, שאבר הגדול מחברו מקדימו בהקרבתו.

[4] הוא מונה כדרך הלוכה של הבהמה בחייה.

[5] הוא מונה כדרך הפשט העור אחר השחיטה.

[6] הוא מונה כדרך ניתוחו, דהיינו אחר שמפשיטים את העור זה הסדר שחותכים את האברים.

[7] הוא מונה לפי עילוי הנתחים בשומן הבשר שעליהם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף