יומא דף כו. א

האם הזוכה בעבודות הבוקר זוכה בעבודות בין הערבים, או שעושים פייס חדש?

לענין עבודות התמיד לענין עבודת הקטורת
בימי חול כהן שזכה בו שחרית זכה בו ערבית [1] עושים לה פייס חדש
בשבת עושים לו פייס חדש [2] עושים לה פייס חדש

לתנאים דלהלן, מה היו הפייס השלישי והרביעי?

הפייס השלישי הפיס הרביעי
לתנא דמתניתין ולר' יהודה [3] מי זוכה בקטרת מי מעלה אברים מהכבש למזבח
לר' אליעזר בן יעקב [4] מי זוכה בקטרת מי זוכה להביא את המחתה לקטורת

יומא דף כו: א

בכמה כהנים קרב התמיד, וכמה כהנים היו זוכים בפיס?

של שחר של בין הערבים
בחול כל ימות השנה: בתשעה - ופייס י"ג
סוכות: בעשרה, אחד לצלוחית מים - ופייס י"ד
כל ימות השנה:
בי"א, שנים לשני גזרי עצים [5]
- פייס ט"ו
בשבת כל ימות השנה: בי"א, שנים לב' בזיכי לבונה - פייס ט"ו
סוכות: בי"ב, עוד אחד לצלוחית מים - פייס ט"ז [6]

ראש השנה דף כו:

כמה כהנים השתתפו בהקרבת: כבש, איל ופר?

כבש איל פר [7]
א. ראש ורגל ימין אחד אחד ראש- אחד; רגל - שנים = 3
ב. שתי ידים אחד אחד בשנים = 2
ג. זנב ורגל שמאל אחד אחד זנב - שנים; רגל - שנים = 4
ד. חזה וגרה אחד אחד חזה - אחד; גרה - שלשה = 4
ה. שתי דפנות אחד אחד בשנים = 2
ו. קרבים אחד שנים בשלשה = 3
ז. סולת אחד שנים בשלשה = 3
ח. חביתי כה"ג אחד ------ ------
ט. יין אחד שנים בשלשה = 3
סך הכל: תשעה אחד עשר עשרים וארבע
-------------------------------------------------

[1] הקשו התוס' (בד"ה אלא), דהרי על כרחך דצריך לעשות פייס בבין הערבים בשביל שני הכהנים הנושאים שני גזרי עצים, דבבוקר נעשה בכהן אחד שזכה בתרומת הדשן, אבל לבין הערבים צריך לזה פייס חדש. ותירצו, דלר' יוחנן עושים בפייס של הבוקר פייס גם על שני גזרי עצים של בין הערבים.

[2] והטעם, כיון שבשבת משמרות מתחלפות, ומשמרה שעבדה שחרית אינה המשמרת שעובדת בבין הערבים, לכן צריך לעשות פייס חדש בתמיד של בין הערבים בשביל המשמרת החדשה.

[3] ר' יהודה ס"ל שלא מונים פייס בפני עצמו למחתה של הקטורת.

[4] ס"ל שלא היה פייס נפרד בשביל כהן המעלה אברים מן הכבש למזבח, אלא ס"ל שאותם כהנים שזכו לעלות אברים לכבש הם מעלים את האברים למזבח. וכך היה עושה, היה מניח את האבר שזכה בו מחציו של כבש ולמטה, ולאחר זמן חוזר ומעלה אותו משם עד המזבח.

[5] וכאן אין חילוק בין כל השנה לסוכות, כיון שזמן ניסוך המים הוא רק בתמיד של שחר.

[6] ומצינו ברייתא דאמרה: "פייס י"ז", וביארה הגמ' דהיא דלא כראב"י, דברייתא זו סוברת שעוד אדם זוכה בעליית האברים מהכבש למזבח, ואילו לראב"י יש רק ט"ז כהנים, דהמעלים לכבש הם המעלים למזבח. ולגירסת רש"י התנא הזה דס"ל שהם י"ז - הוא ר' יהודה דס"ל שאמנם לא היה פייס למחתה, מ"מ היה פייס למי מעלה את האברים מהכבש למזבח, ויש כאן י"ז כהנים. וע' בתוס' ד"ה ההוא.

[7] כבר העירו התוס' (בד"ה פר), שהסדר במשנה אינו כאף אחד מהתנאים הנזכרים לעיל (דף כה:). וע"ש בטעם שנתנו לסדר דמשנתנו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף