יומא דף טו. א

בזמנים דלהלן מה קודם למה קטורת לנרות או להיפך?

בתמיד של שחר בתמיד של בין הערבים
לרבנן קודם קטורת ואח"כ הטבת שתי נרות קודם קטורת ואח"כ הדלקת הנרות
לאבא שאול הטבת שתי נרות ואח"כ קטורת קודם קטורת ואח"כ הדלקת הנרות [1]

יומא דף טו: א

איזה ארבע לשכות והיכן היו בתוך לשכת בית המוקד?

למשנה במס' תמיד למשנה במס' מדות [2]
איזה לשכה? והיכן? איזה לשכה והיכן?
א. לשכת הטלאים צפונית מערבית [3] לשכת הטלאים מערבית דרומית [4]
ב. לשכת החותמות ----- לשכת לחם הפנים דרומית מזרחית
ג. לשכת בית המוקד [5] ----- לשכה שגנזו בה אבני מזבח מזרחית צפונית
ד. לשכת לחם הפנים ----- לשכה שבה יורדין לטבילה צפונית מערבית
-------------------------------------------------

[1] כאן אבא שאול מודה, מכיון שכתוב "מערב עד בקר" ודרשינן שאין לך עבודה שכשרה מערב עד בוקר אלא זו בלבד. ודין זה דוקא בתמיד של בין הערבים משום דכתיב ביה "יערוך אותו אהרן ובניו".

[2] וביארו התוס' (לקמן טז. בד"ה דרומית), שעל השינוי במיקום לשכת לחם הפנים בין שתי משניות בזה הגמ' תתרץ לקמן (דף יז.). ועל השאלה שבמשנה בתמיד מונה לשכת החותמות ובית המוקד, ואילו במשנה במדות מונה לשכה שבה גנזו את האבנים ששיקצום מלכי יון ולשכת בית הטבילה. תירצו, שכל לשכה היתה משמשת לכמה דברים, ופה מנה חלקם, ופה מנה חלקם.

[3] בית המוקד היתה לשכה גדולה, ובארבע זויותיה היו עוד ד' לשכות קטנות פרטיות.

[4] וזה סותר למשנה בתמיד, ועל זה משיבה הגמ' דמאן תנא מדות ר' אליעזר בן יעקב הוא, וחולק על סתמא דמתניתין דתמיד.

[5] היא לשכה קטנה שנקראת כן ופתוחה ללשכת בית המוקד הגדול, וגם בה היו מסיקים מדורות בשביל הכהנים להתחמם, לפירש"י. ורבינו חננאל (מובא בתוס' בד"ה ואחת) מפרש, שעשו אש בכמה בשתי מקומות של בית המוקד ובמערכה על המזבח, כדי שאם ח"ו תכבה האש, תהיה אש אחרת מזומנת. דאף שבאה האש מגבוה, מ"מ מצוה להביא מן הדיוט.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף