1)

TOSFOS DH b'Idan Hatavah Tehei Mekater Ketores

תוספות ד"ה בעידן הטבה תהא מקטר קטורת

(SUMMARY: Tosfos explains why Chachamim did not say that he burns Ketores in the middle of fixing the Neros.)

- תימה לי אמאי לא קאמר בהיטיבו את הנרות היינו חמש נרות ואחר כך יקטיר דבקטורת מפסיק להו

(a)

Question: Why don't we say that "when he fixes the Neros" is when he fixes five Neros, and afterwards he burns, i.e. the Ketores interrupts [in the middle of the Neros]!

ויש לומר משום דדרשינן לקמן בפ"ג (דף לג:) בבקר בבקר בהיטיבו חלקיהו לשני בקרים פירוש חמש נרות לחודייהו ומפסיק והדר ב' נרות

(b)

Answer #1: We expound below (33b) "ba'Boker ba'Boker b'Heitivo" to divide it into two mornings. I.e. the five Neros are by themselves, and later two Neros;

וא"כ בהיטיבו הנרות מיירי נמי בשתי נרות

1.

If so, "b'Heitivo [Es] ha'Neros" discusses also the two Neros! (We cannot say that it discusses only five Neros.)

ועוד י"ל דשינויא דמשני עדיפא ליה דמייתי ראיה לדבריו כדקאמר דאי לא תימא הכי

(c)

Answer #2: The answer we gave is better, for it brings a proof to his words, like it says "if you will not say so..."

2)

TOSFOS DH Eima Seifa Hevi'u Lo Es ha'Tamid Kartzo v'Chulei

תוספות ד"ה אימא סיפא הביאו לו את התמיד קרצו כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why he asked from the third Perek, and not from the second.)

תימה לי אמאי פריך מההיא דפ"ג (לקמן דף לא:) ליפריך מההיא דפ"ב גופא

(a)

Question: Why do we ask from the third Perek? We can ask from the same Mishnah in the second Perek [cited above on 14b]!

דקתני (דף כה.) מי שוחט מי זורק והדר מי מדשן מזבח הפנימי והמנורה

1.

(Mishnah): [The lottery determines] who slaughters, who does Zerikah, and afterwards, who is Medashen the inner Mizbe'ach and the Menorah;

ואבא שאול סבירא ליה לקמן פרק אמר להם הממונה (דף לג.) גבי אביי מסדר מערכה ואליבא דאבא שאול דדישון מזבח הפנימי קודם להטבת חמש נרות והטבת חמש נרות קודם לדם התמיד

2.

Aba Sha'ul holds below (33a), in Abaye's order of the Ma'arachah according to Aba Sha'ul, that Dishun of the inner Mizbe'ach precedes Hatavas Chamesh Neros, and Hatavas Chamesh Neros precedes Dam ha'Tamid!

ויש לומר דילמא רב פפא פליג עליה דאביי וסבירא ליה אפילו לאבא שאול דם התמיד ברישא והדר דישון מזבח הפנימי

(b)

Answer: Perhaps Rav Papa argues with Abaye, and holds that even Aba Sha'ul holds that Dam ha'Tamid precedes Dishun of the inner Mizbe'ach.

3)

TOSFOS DH Oruyei b'Alma d'Ka Mori v'Sidra Hadar Masni Lah

תוספות ד"ה אורויי בעלמא דקא מורי וסידרא הדר מתני לה

(SUMMARY: Tosfos explains that the Mishnah really is in order.)

- אין להקשות כיון דלא תנא סידרא במתניתין אם כן לדידיה לא צריכא לשינויא דלעיל (יד:) דמשני ארומיא דמתניתין אמתניתין דתמיד

(a)

Implied question: Since our Mishnah did not teach the order, if so above (14b) there was no need to answer the contradiction between our Mishnah and the Mishnah in Tamid!

דיש לומר דלעולם מאי דקתני במתניתין על הסדר שנה אותו

(b)

Answer: Really, what was taught in the Mishnah is in order;

וה"פ הא דלא תנא נמי הטבת ה' נרות משום דלא הויא בכהן גדול

1.

[Abaye] means that [the Mishnah in the first Perek] did not teach Hatavah of five Neros because the Kohen Gadol did not do it.

4)

TOSFOS DH k'Matzlif

תוספות ד"ה כמצליף

(SUMMARY: Tosfos explains the Chidush of the answer.)

תימה במאי טעה והא בהדיא תנן בה הכי כמצליף לקמן בפרק הוציאו לו (דף נג:) לא היה מכוין לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף

(a)

Question: What was his mistake? Below (53b), a Mishnah explicitly says so! He did not intend [to sprinkle] above or below, rather, k'Matzlif!

ויש לומר שבא לתרץ דהאי כמצליף היינו כמנגדנא והכל במקום אחד

(b)

Answer: He comes to answer that k'Matzlif is k'Menagdana. Everything was in one place;

וכמו שפירש בערוך כמנגדנא שמרים ידו ואינו מכה עד שיורד

1.

This is like the Aruch explains k'Menagdana, that he lifts his hand, and does not lash until it descends.

5)

TOSFOS DH Mai Lav a'Palga d'Mizbe'ach

תוספות ד"ה מאי לאו אפלגיה דמזבח

(SUMMARY: Tosfos explains that sprinkling on the middle is considered below.)

ואם כן מצינו דמים שחציין למטה וחציין למעלה דמתחילה נתן על הקרנות ואחר כך על חצי המזבח

(a)

Explanation: If so (above and below is relative to the middle of the Mizbe'ach), we find blood half below and half above! First he put on the corners [above], and afterwards on half the Mizbe'ach!

ורש"י לא פירש כן

1.

Rashi did not explain like this. (Rather, since he tries to sprinkle in the middle seven times, surely some will be above, and some will be below.)

15b----------------------------------------15b

6)

TOSFOS DH v'Achas Lishkas Beis ha'Mokad

תוספות ד"ה ואחת לשכת בית המוקד

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of the use of the fire in Beis ha'Mokad.)

- פר"ח דשני בית המוקד היו ליטול מהם אש לצורך המזבח שמצוה להביא מן ההדיוט

(a)

R. Chananel's opinion: There were two Batei ha'Mokad to take from them fire for needs of the Mizbe'ach. It is a Mitzvah to bring human fire;

ששנים היו שאם יכבה האחד יביאו מן השני

1.

There were two of them, so if one of them would extinguish, they can bring from the other.

ואף על גב דאכתי הואי מערכה לקיום האש לקמן בס"פ טרף בקלפי (דף מה.)

(b)

Implied question: Why were two needed? There was a Ma'arachah (woodpile) on the Mizbe'ach to keep an eternal fire going (45a)!

שמא שלשתן היו צריכות לקיום האש שאם יכבה האש משני בתי המוקד יקחו מן המערכה העשויה לכך

(c)

Answer: Perhaps all three were needed to keep the fire going, so if both of the Batei ha'Mokad would extinguish, they can bring from the Ma'arachah made for this purpose.

וכפירושו משמע בפ"ק דשבת (דף כ.) ומאחיזין האור במדורת בית המוקד מאי טעמא בכל מושבותיכם אי אתה מבעיר אבל אתה מבעיר במדורת בית המוקד

(d)

Support: Shabbos (20a) says that we make the bonfire catch in Beis ha'Mokad. We expound "in all your dwellings" you may not burn [on Shabbos], but you may burn in the bonfire in Beis ha'Mokad.

משמע דלפי שהוא צורך המזבח יכול להבעיר בשבת

1.

This connotes that since it is a need of the Mizbe'ach, one may burn on Shabbos.

ורש"י פירש לפי שהכהנים הולכים יחפים דבעינן שלא יהא דבר חוצץ בינו לרצפה כדאיתא בפ"ב דזבחים (דף כד.) היו שני בתי המוקד

(e)

Rashi's opinion: Since Kohanim walk barefoot [on the cold floor], for nothing may separate between their feet and the floor (Zevachim 24a), there were two Batei ha'Mokad;

ואש של מערכה לקיום האש

1.

And there was fire of the Ma'arachah was to keep the fire going.

וצריך לומר לפירושו דהתירו להבעיר האש במדורת בית המוקד אע"ג דלא הוה צורך מזבח

(f)

Implied question: According to Rashi, why did they permit burning the bonfire of Beis ha'Mokad? It was not needed for the Mizbe'ach!

כיון דבעזרה הוא לא קרינן ביה בכל מושבותיכם.

(g)

Answer: Since it was in the Azarah, "in all your dwellings" does not apply to it. (The Torah did not forbid burning there.)

7)

TOSFOS DH Amar Lahem ha'Memuneh

תוספות ד"ה אמר להם הממונה

(SUMMARY: Tosfos proves that the appointee was not the Segan, unlike Rashi.)

הכא ולקמן בריש פ"ג (דף כח.) אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן שחיטה פירש רש"י הסגן

(a)

Rashi's opinion: Here, and in 28a, the appointee told them to see if the time for Shechitah arrived. Rashi explained that this was the Segan (the Kohen ready to substitute for the Kohen Gadol, if needed).

וליתא דבירושלמי חשיב ה' דברים שהסגן משמש

(b)

Rejection: The Yerushalmi lists five functions of the Segan:

אישי כ"ג הגבה ימינך לקמן בפרק טרף בקלפי (דף לט.)

1.

He says [in the lottery] "Kohen Gadol, raise you right hand!"

הסגן בימינו וראש בית אב בשמאלו בפ' כ"ג (סנהדרין דף יט.)

2.

[When the Kohen Gadol is consoled after a relative died,] the Segan is at his right, and the head of the Beis Av is at his left (Sanhedrin 19a);

והניף הסגן בסודרין דסוף מסכת תמיד (דף לג:)

3.

The Segan waves flags [so the Leviyim will know when to play and sing] (Tamid 33b);

והסגן בימינו והעלהו בההיא פירקא נמי

4.

[When the Kohen Gadol offers limbs of the Tamid,] the Segan is at his right, and brings him up [from the middle of the ramp to the top of the Mizbe'ach] (ibid.);

לא היה כה"ג מתמנה עד שנעשה סגן

5.

One cannot be appointed Kohen Gadol until he is first made Segan.

ולא קא חשיב להא בהדייהו אלמא ממונה לאו סגן הוא

6.

It does not list this (saying to check if it is time for Shechitah) among his functions! Rather, the appointee was not [necessarily] the Segan.

8)

TOSFOS DH Neisiv Dromis Mizrachis

תוספות ד"ה ניתיב דרומית מזרחית

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not give an alternate answer.)

- דומיא דחטאת דכשעלה בכבש בא לו לקרן דרומית מזרחית תחלה

(a)

Explanation: This is like a Chatas. When he (a Kohen offering a Chatas) ascends the ramp, he comes first to the southeast corner.

ולא הוה מצי לשנויי כיון דעולה נשחטת בצפון וקיבול דמה בצפון יהיב מזרחית צפונית דפגע ביה ברישא שהוא סמוך לו יותר מלקרן מזרחית דרומית

(b)

Implied question: Why didn't we answer that since an Olah is slaughtered in the north, and the blood is collected [in a Kli] in the north, we put the blood first on the northeast corner? It is closer than the southeast corner!

חדא דאדרבה כיון דכל פונות דרך ימין נמצא כי קאי בצפון ופניו למזבח ומקיף דרך ימין פגע בקרן דרומית מזרחית ברישא

(c)

Answer #1: Just the contrary! Since we always turn to the right, when he is in the north facing the Mizbe'ach, and surrounds going to the right, he comes first to the southeast corner!

1.

Note: Tana'im (36a) argue about what is considered "Tzafon" which is Kosher for Shechitas Olah. Tosfos assumes that the Tana does not permit all of Tzafon (Malei ha'Ro'im), i.e. even east of the Mizbe'ach. Rather, he permits only directly north of the Mizbe'ach. Therefore, if he faces the Mizbe'ach and circles to the right, he encounters [first the northwest and then southwest corners, and then] the southeast corner "first", i.e. before the northeast corner. (Alternatively, if he permits also west of the Mizbe'ach on the north half, like R. Elazar b'Rebbi Shimon (36a), he encounters the southwest, southeast and northeast corners in this order.) Therefore, the Gemara could not answer that this is why he put first on the northeast corner, and not on the southeast corner. Indeed, after answering that we require a Yesod, the Gemara asks that we should put first on the southwest corner! The Gemara answered that he must turn right. Tosfos says that [now we hold that] the Tana permits all of Tzafon, even east of the Mizbe'ach (like Rebbi, 36a), and he slaughters there. A difficulty is that according to Tosfos, the Gemara did not mention a retraction about what is considered Tzafon, and the Gemara's answer [that he must turn to the right] was already known. (Alternatively, one could answer that we always held like Rebbi, but initially assumed that Shechitah was in the rings to the north of the Mizbe'ach (like it says below 62b and Tamid 31b), and in the answer we retract. However, it is still difficult why the Gemara did not mention the assumption from which it retracts.)

ועוד האמת משיב לו לקרן דרומית מזרחית לא היה לו יסוד

(d)

Answer #2: The Gemara answered the truth, that the southeast corner did not have a Yesod.

9)

TOSFOS DH Neisiv bi'Dromis Mizrachis

תוספות ד"ה ניתיב ברישא מערבית דרומית

(SUMMARY: Tosfos explains why we put first on the northeast corner.)

- דכיון דבעיא מעשה חטאת נהי דלא מצי למיתב דרומית מזרחית כחטאת משום דעולה טעונה יסוד מ"מ ניתיב ברישא מערבית דרומית

(a)

Explanation: [The Gemara asked] since we must offer it [partially] like a Chatas, even though we cannot put blood on the southeast corner, for it has no Yesod, we should put first on the southwest corner;

שהיא קרן הסמוכה לכבש שהיה בדרום שהיה עולה בו לתת מתנות דחטאת וקרובה לו טפי ממזרחית צפונית

1.

This corner is next to the ramp, which is in the south, on which the Kohen ascended to put the blood of a Chatas. It is closer than the northeast corner!

ומשני כיון דאמר מר כל פונות כו'

2.

The Gemara answered that whenever we turn [we turn to the right. Therefore, the southwest corner is last for Chatas!]

ואף על גב דאי שחיט על ירך המזבח צפונה פגע ברישא דרך ימין לקרן מערבית דרומית מקמי קרן מזרחית צפונית

(b)

Implied question: When one slaughters [Olah] north of the Mizbe'ach [and does not ascend the ramp], if he circles to the right, he encounters the southwest corner [second], before the northeast corner [which is last]!

ס"ל לרבי שמעון איש המצפה כמאן דאמר דכל חצי העזרה עד הפתח הויא צפון

(c)

Answer: R. Shimon Ish ha'Mitzpah (our Tana) holds like the opinion that the entire [north] half of the Azarah, up to the opening [of the Azarah in the east] is considered Tzafon;

והיה שוחט להלן מן המזבח כנגד הפתח וכי מקיף תו דרך ימין פגע מיד בקרן מזרחית צפונית

1.

He would slaughter past (east of) the Mizbe'ach, opposite the opening. When he circles to the right, he encounters first the northeast corner. Note: It is not clear to me what forced Tosfos to say so. We say (62b) that the Tamid was slaughtered in rings north of the Mizbe'ach, and no Tana explicitly argues! The previous Tosfos explained that even though it is slaughtered in the north, since it is like Chatas, we begin from the south, just like a Chatas!

שהיא קרובה לקרן מזרחית דרומית שהיא קרן שנותנין בה תחלה מתנות חטאת טפי מלקרן מערבית דרומית וניחא נמי דנקט דרך ימין למזרח.

2.

It is closer to the southeast corner, which is the first corner for blood of a Chatas, than [the other corner on which we put blood of an Olah, i.e.] the southwest corner. (Maharsha - it is closer, i.e. Dam Chatas is put on it right after the southeast corner, and the southwest corner is last.) Note: The above reason (1) seemed sufficient. Tosfos did not call this another reason! It seems that Tosfos adds this to explain why we slaughter east of the Mizbe'ach, i.e. in order that the first corner we encounter [northeast] will be a corner that receives Dam Chatas earlier.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF