יומא דף ט. א

מפני מה חרב מקדש שילה?

מפני גילוי עריות ובזיון קדשים
לר' יוחנן בת תורתא מפני זה חרב
לר' שמואל בר נחמני מפני זה לא חרב [1] מפני זה חרב

יומא דף ט: א

מי עדיפי, ראשונים - בני בית ראשון, או אחרונים - בני בית שני?

מי עדיפי? ולמה?
לר' יוחנן ור' אלעזר בני בית ראשון דראינו שחזרה להם הבירה [2]
לריש לקיש בני בית שני דאע"ג דיש עליהם שעבוד מלכויות עוסקים בתורה

מפני מה לא שרתה שכינה בבית שני?

מפני מה לא שרתה שכינה בבית שני?
לריש לקיש מפני שלא עלו כל בני בבל רק כ40,000 איש
לר' יוחנן משום שנבנה ע"י בני פרס [3]
-------------------------------------------------

[1] ס"ל דמה שכתוב (שמואל א', ב:כב) על בני עלי "ואת אשר ישכבון את הנשים הצובאות פתח אהל מועד", אין הכוונה כפשוטו, אלא מתוך ששיהו מלהקריב את קיניהן והיו מונעין אותם מלחזור אל בעליהן ומיעטו בזה פריה ורביה בישראל מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבום.

[2] פי', לא רק שחזרה לבני אותו דור, אלא היו כאלה שעוד היו במקדש ראשון וראו שוב את מקדש שני, וזה סימן שהראשונים טובים יותר, ולכן שאמר ר' יוחנן "טובה צפורנן של ראשונים (דהיינו אפי' ציפורן שהוא אבר קטן שבאדם, עדיפה) מכריסן של אחרונים (הינו אבר גדול שבאדם)". והראיה, מזה שחזר בית המקדש להבנות לדור הראשונים שהיו בחורבן הראשון, ולא חזרה להבנות לדור של חורבן בית שני.

[3] וכתיב (בראשית ט:כז) "יפת אלהים ליפת וישכן באהל שם", והיינו דאע"ג שזכו בני יפת - שהם הפרסיים - לבנות את בית המקדש השני, מ"מ השכינה לא תשרה אלא במקדש שנבנה ע"י בני שם - דהיינו בני ישראל.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף