12th CYCLE DEDICATIONS
 
YEVAMOS 115 (12 Elul) - l'Iluy Nishmas Rivkah bas Yechezkel, who passed away on 6 Elul 5767. Dedicated by her daughters at the conclusion of the Shiva.

1)

TOSFOS DH Mi Amrinan Asi Mah Li Leshaker v'Mara Lei l'Chazakah (cont.)

תוספות ד"ה מי אמרי' אתי מה לי לשקר ומרע ליה לחזקיה (המשך)

ומהאי טעמא מיבעי ליה הכא דלמא לא אתי מה לי לשקר ומרע לחזקה משום דאמרה בדדמי

(a)

Summation of question: This is why we ask here whether the Migo weakens the Chazakah. [Perhaps it does not, because] she says based on estimation!

וי"ל דשאני התם דנהי דטרוד בפועליו הוא מכל מקום נחשב קצת שקרן במה שטוען דרך ודאי שפרעו

(b)

Answer: There is different. Granted, he is distracted with his workers, but in any case he is considered somewhat of a liar to claim that he definitely paid him;

ולכך יש להאמינו במיגו דלא שכרתיך כיון שטוען שברור לו שפרעו ואינו תולה בשכחה וגם יש לו מיגו.

1.

Therefore, we should believe him through a Migo "I never hired you", since he claims that it is clear to him that he paid him, and he does not attribute [the dispute] to [his own] forgetting, and also, he has a Migo.

2)

TOSFOS DH d'Iy Boya Amrah Shalom ba'Olam

תוספות ד"ה דאי בעיא אמרה שלום בעולם

(SUMMARY: Tosfos explains why she does not have a different Migo)

וא"ת אמאי לא קאמר מיגו שיכולה לומר מת על מטתו

(a)

Question: Why don't we say [that she has] a Migo that she could have said that he died on his bed?

ונראה דהיכא שנהרג במלחמה אמרינן מתוך שיכולה לומר נהרג ולא במלחמה

(b)

Answer: When he was killed in war, we say a Migo that she could have said that he was killed not in war;

אבל נהרג אטו מת לא.

1.

However, we do not [believe her to] say [that] he was killed, due to [a Migo that she could have said that] he died.

3)

TOSFOS DH Oh Dilma Lo Asi Mah Li Leshaker v'Mara l'Chazakah

תוספות ד"ה או דלמא לא אתי מה לי לשקר ומרע לחזקה

(SUMMARY: Tosfos explains why this does not depend on similar questions elsewhere.)

אר"י דלא דמי להא דמיבעיא בפ"ק דבבא בתרא (דף ה: ושם) פרעתיך בתוך זמני אי מהימן במיגו דאי בעי למימר פרעתיך אחר זמני

(a)

Implied question (Ri): This is like the question in Bava Basra (5b) of one who says "I paid you within the time (before the loan was due)", if he is believed through a Migo. He could have said "I paid you after the time";

אי אתי מה לי לשקר ומרע לה לחזקה או לא

1.

Does the Migo weaken the Chazakah, or not?

דהתם מרע לה הכא לא מרע לה כיון דאמרה בדדמי

(b)

Answer (Ri): [Perhaps] there, [the Migo] weakens [the Chazakah], but here it does not, since she says based on estimation;

ואי לא מרע התם לפי שאין הווה כלל שיהיה פורע בתוך זמנו אבל הכא מרע דיכול להיות אמת דמת במלחמה

1.

[Alternatively, if we say that] there, it does not weaken [the Chazakah], this is because it is not common at all to pay within the time, but here it weakens the Chazakah, for it could be true that he died in war.

וכן הא דקאמר בפ' האומר בקידושין (דף סד.) אמר בשעת קידושין יש לי בנים ואין לי אחים ובשעת מיתה אמר אין לי בנים ויש לי אחים נאמן להתיר

(c)

Observation: Similarly [we cannot learn from] Kidushin (64a). If one said at the time of Kidushin "I have sons, and I have no brothers", and at the time of deaths "I have no sons, and I have brothers", he is believed to permit;

פירוש אי הוי איפכא ואין נאמן לאסור

1.

Explanation: This means if it was vice-versa (he initially said that he has only brothers, but no sons, and at the time of death said oppositely, he is believed), but he is not believed to forbid [his wife l'Shuk after his death].

דברי רבי ור' נתן אומר כו'

2.

Citation (64a): This is Rebbi's opinion. R. Noson says...

ומפרש התם טעמא דרבי משום דאתי מה לי לשקר ומרע לה לחזקה מיגו דאי בעי פטר לה בגיטא

3.

The Gemara explains that Rebbi's reason is that the Migo weakens the Chazakah, since if he wanted, he could exempt her [from Zikas Yibum] through a Get.

אבל הכא אמרה בדדמי ולכך לא מרע

i.

However, here she says based on estimation. Therefore [the Migo] does not weaken the Chazakah.

ולרבי נתן דאמר התם לא מרע התם דבשעת מיתה יש לו להיות נאמן יותר.

4.

R. Noson holds there that it does not weaken [the Chazakah. Even so, he is believed, for] at the time of death, it is proper to believe him more.

4)

TOSFOS DH Taima d'Ed Echad Ne'eman Mishum d'Milsa d'Avida Le'igluyei Lo Meshaker Hacha Nami Lo Meshaker

תוספות ד"ה טעמא דעד אחד נאמן משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר הכא נמי לא משקר

(SUMMARY: Tosfos explains how the Halachah depends on the reason.)

ולא יאמר בדדמי כיון שהדבר יהיה גלוי

(a)

Possibility #1: He will not say based on estimation, because the matter is prone to become known.

או דלמא טעמא דנאמן משום דדייקא ומינסבא והכא לא דייקא

(b)

Possibility #2: Or, perhaps one witness is believed because she investigates well before marrying, and here she will not investigate well;

כלומר לעולם לא יאמר עד אחד בדדמי כמו האשה עצמה

1.

Explanation: Really, one witness would not say based on estimation, like a woman herself would;

ומכל מקום אין להאמינו דנהי דלא אמר בדדמי האשה לא דייקא כאן

2.

Even so, we should not believe him. Granted, he does not say based on estimation. [However,] here she does not investigate;

וסומכת עליו יותר ממה כשאומר מת על מטתו כיון דיש רגלים לדבר

i.

She relies on him more than when he says that he died on his bed, since there are Raglayim l'Davar (supporting evidence).

אבל אין לפרש או דלמא טעמא דעד אחד משום דדייקא ואפי' אמר בדדמי נאמן

(c)

Alternative explanation of Possibility #2: Perhaps one witness is believed because she investigates well before marrying, so even if he says based on estimation, he is believed.

דהא אפילו דדייקא האשה למה לו להיות נאמן כיון דאמר בדדמי.

(d)

Rejection: Even if she investigates well, why should he be believed, since he says based on estimation?!

5)

TOSFOS DH Amar R. Akiva keshe'Yaradti l'Neharde'a Le'aber Shanah

תוספות ד"ה אמר רבי עקיבא כשירדתי לנהרדעא לעבר שנה

(SUMMARY: Tosfos discusses when we may make a leap year in Chutz la'Aretz.)

בסוף מסכת ברכות (דף סג.) אמרי' דרבי עקיבא לא הניח כמותו בארץ ישראל ולכך היה יכול לעבר שנים בחוצה לארץ

(a)

Citation (Berachos 63a): R. Akiva did not leave a Chacham as great as himself in Eretz Yisrael, therefore he was able to be Me'aber years in Chutz la'Aretz.

וכן צריך לומר בפ' שני דמגילה (דף יח:) גבי ר"מ שהלך לעבר שנה בעסיא שלא הניח כמותו בארץ

1.

We must say similarly in Megilah (18b) about R. Meir, who went to be Me'aber the year in Asya, that he did not leave a Chacham as great as himself in Eretz Yisrael;

דעסיא חוצה לארץ היא כדאמרינן בחזקת הבתים (ב"ב דף נו.) קיני קניזי וקדמוני עסיא ערדיסקיס אספמיא

i.

Asya is Chutz la'Aretz, like we say in Bava Basra (56a). Kini, Kenizi and Kadmoni (they will be added to Eretz Yisrael in the future) are [now called] Asya, Ardiskis and Aspamya.

ומה שלא עיברו בארץ ישראל

(b)

Implied question: Why weren't they Me'aber the years in Eretz Yisrael?

י"ל דשום אונס היה

(c)

Answer: There was an Ones that prevented them.

וכן יש בירושלמי ירמיה עיבר בחוצה לארץ וכן יחזקאל וברוך בן נריה

(d)

Observation: The Yerushalmi says that Yirmeyah, Yechezkeil and Baruch ben Neriyah were Me'aber in Chutz la'Aretz.

ומיהו קשיא לר"י דבפ' זה בורר (סנהדרין דף כו. ושם) ר' חייא בן זרנוקי ור' שמעון בן יהוצדק כו' ושם היה רבי יוחנן גדול מהם מדריש לקיש היה קורא אותם רועי בקר

(e)

Question (Ri): In Sanhedrin (26a), it says that R. Chiya bar Zarnuki and R. Shimon ben Yehotzadak [were going to Asya for Ibur Shanah]. R. Yochanan was greater than them, for Reish Lakish called them cattle shepherds [and R. Yochanan did not object].

וי"ל דלעבר דקאמר התם לאו דוקא אלא חישוב בעלמא עשו אם השנה צריכה להתעבר

(f)

Answer: They were not going to make a leap year, just to calculate whether they must make a leap year.

דהא שנת שביעית היתה כדמוכח התם דקאמר כהן וחריש

(g)

Proof: It was Shevi'is. This is clear from the episode, for he said "a Kohen plows [in Shemitah. Kohanim were suspected of transgressing Shemitah";

ובפ' קמא דסנהדרין (דף יב. ושם) אמר דאין מעברין שנה שביעית

1.

In Sanhedrin (12a), it says that we are not Me'aber the year in Shemitah.

ושום אונס היה שלא חישבו בארץ ישראל כדפרישי' לעיל.

2.

Some Ones prevented them from making the calculation in Eretz Yisrael, like I explained above.

6)

TOSFOS DH v'Ha Mayim dechi'Milchamah Damu

תוספות ד"ה והא מים דכמלחמה דמו

(SUMMARY: Tosfos explains why we thought that they said based on estimation.)

השתא סלקא דעתך שראו הנשים שטבעו אבל לא ראו שהעלום המים ולכך אמרו בדדמי.

(a)

Explanation: Now we are thinking that women saw that they drowned, but they did not see the bodies leave the water. Therefore, they said based on estimation.

115b----------------------------------------115b

7)

TOSFOS DH v'Chazinhu Le'alter

תוספות ד"ה וחזינהו לאלתר

(SUMMARY: Tosfos explains that this means right after they left the water.)

פי' לאלתר שהעלום מן המים אבל אם שהו במים הרבה אין לחוש דמיא מצמת צמתי כי ליתא למכה כדאמר בפ' בתרא (לקמן קכא.)

(a)

Explanation: [They saw them] right after they left the water. However, [even] if they delayed in the water a long time, we are not concerned, for water preserves [the appearance] when there is no wound, like it says below (121a);

אבל כששוהה אחר העלאה מיתפח תפח.

1.

However, when the body delays after coming up [from the water], it swells up.

8)

TOSFOS DH veka'Amrei Simanim

תוספות ד"ה וקאמרי סימנים

(SUMMARY: Tosfos discusses what kind of Simanim help.)

אבל על ידי טביעת עין אין להאמינם דאמרי בדדמי ובדבר מועט יאמרו שאלו בעליהן של אלו

(a)

Explanation: However, we do not believe them based on recognition [without Simanim], for they say based on estimation, and due to a small matter (resemblance) they will say that these are the women's husbands.

אבל מה שפי' בקונט' דמים משנים צורת הפנים

(b)

Explanation (Rashi): Water changes the form of the face.

אין נראה דהא אמרי' לקמן בפרק בתרא (שם) דמיא מצמת צמתי היכא דליכא מכה

(c)

Rejection: We say below (121a) that water preserves [the appearance] when there is no wound!

ואי סימנים לאו דאורייתא

(d)

Implied question: If Simanim are not mid'Oraisa (to rely on them to return an Aveidah, and also for matters of Isurim, how could Rebbi rely on them)?

איירי הכא בסימנים מובהקים דהוו דאורייתא כדאמרינן באלו מציאות (ב"מ דף כז: ושם)

(e)

Answer #1: Here we discuss Simanim Muvhakim (utterly reliable. All agree that) they are mid'Oraisa, like it says in Bava Metzi'a (27b).

אי נמי מהני ע"פ טביעות עינא, ר"י.

(f)

Answer #2 (Ri): [Even standard] Simanim help together with recognition.

9)

TOSFOS DH veka'Amrei Simanim

תוספות ד"ה וקאמרי סימנים

(SUMMARY: Tosfos discusses the ruling of R. Chananel.)

פי' רבינו חננאל דאשה (הגהת בית פנחס, וכן הוא בדפוס ישן) ועד אחד בספינה שטבעה ואמרו מת לא מהני וכל שכן עובד כוכבים אפי' מסיח לפי תומו

(a)

Pesak (R. Chananel): If a woman and one witness testified about a boat that sank, and they said that he died, do not help, and all the more so a Nochri, even if he spoke l'Fi Tumo (unaware of the consequences).

ותימה היאך משיאין נשי בני אדם שטבעו על ידי טביעת עין בלא שום הכרת סימנים

(b)

Question: How do we permit wives of men who drowned, through recognition, without any recognition of Simanim?

ושמא איירי כשנשחתה קצת צורת פניהם דאכלום כוורי ולא נשאר אלא מה ששנו במשנה בפ' בתרא (לקמן קכ.)

(c)

Answer: Perhaps [R. Chananel] discusses when the form of the face is partially missing, for fish ate from it, and remains only what it says in the Mishnah (below 120a, i.e. the forehead and nose; some include the cheeks).

וכן מפרש רבינו תם לקמן גבי אין מעידין אלא עד ג' ימים שכשנשחתה צורת פניו מיירי כמו שמפרש במשנה

(d)

Support: R. Tam explains like this below, regarding "we testify until three days." This is when the form of the face is partially missing, like the Mishnah explains;

אבל אם צורת פניו שלימה שריא אפי' אחר כמה ימים.

1.

However, if the face is intact, one may testify even after many days.

10)

TOSFOS DH v'Chen Haviyan uv'Chavisa Ramiyan

תוספות ד"ה וכן הויין ובחביתא רמיין

(SUMMARY: Tosfos explains that this is when the depositor has witnesses.)

אר"י דאיירי בהפקיד אצלו בעדים ולכך היה נוטל בסימן מובהק

(a)

Explanation (Ri): We discuss one who deposited in front of witnesses. Therefore, he could take them if he had a Siman Muvhak;

דאי ליכא עדים מה מועיל הסימן יכול לומר לקוחין הן בידי

1.

If there are no witnesses, how does a Siman help? He (the Shomer) can say "I bought them"!

וכן הא דאמר פרק איזהו נשך (ב"מ דף ע. ושם) הני זוזי דיתמי היכי עבדינן להו חזינא איניש דאית ליה דהבא פריכא כו'

(b)

Explanation (cont.): We likewise explain in Bava Metzi'a (70a), it says "what do we do with orphans' coins? We find a man with pieces of gold...

ודוקא דהבא פריכא אבל כלים לא דלמא אפקדינהו גביה ויהיב סימנא ושקיל להו

1.

Citation (70a): He must have pieces of gold. It is not enough that he has Kelim. Perhaps someone deposited them, and the owner will give a Siman and retrieve his deposit! (Also there, he must have witnesses.)

ומיהו קשה דאמר בהכותב (כתובות דף פה: ושם) גבי כסא דכספא דאפקידו בי חסא שכיב חסא ולא פקיד כו'

(c)

Question: In Kesuvos (85b), regarding a silver cup deposited in the house of Chasa. Chasa died, without leaving any instructions... (David claimed it, and gave a Siman. Rav Nachman ruled that David gets it.)

עד ולא אמרן אלא דלא רגיל דעייל לביתיה אבל רגיל דעייל לביתיה אימר איניש אחרינא אפקיד ומיחזא חזא

1.

Citation (85b): This is only if David is not frequent in the house. If he is, perhaps another man deposited it, and David saw it there.

ומשמע דאיירי שלא הפקיד זה בעדים ואפ"ה קאמר חדא דידענא ביה בחסא דלא אמיד ועוד הא קיהיב סימנא

2.

Inference: He did not deposit with witnesses, and even so [Rav Nachman] said "firstly, I know that Chasa is not established to be rich (it is unreasonable that it is his). Also, David gave a Siman."

ומה מועיל הסימן כיון שלא הפקיד אצלו בעדים

3.

Summation of question: Why does a Siman help, since he did not deposit with witnesses?!

וי"ל ששני הטעמים מצריך דלא אמיד וקא יהיב סימנא

(d)

Answer: Both reasons are needed, that Chasa is not established to be rich, and David gave a Siman. (Therefore, he does not need witnesses.)

ואם תאמר אם כן בספ"ק דכתובות (דף יג:) גבי ארוס וארוסתו דקאמר רב יוסף חדא דהא קא מודי

(e)

Question: In Kesuvos (13b), regarding an Arus and his Arusah, Rav Yosef said "firstly, they admit (that she is pregnant from him);

ועוד האמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל

1.

Citation (13b - Rav Yosef): Also, Rav Yehudah said in the name of Shmuel that the Halachah follows R. Gamliel.

ואמר ליה אביי ובהא כי לא מודי מי מכשר רבן גמליאל

2.

Citation (cont. - Abaye) Objection: If they did not admit, would R. Gamliel be Machshir [the child]?!

ומאי קושיא דלמא רב יוסף מצריך שני הטעמים

3.

Summation of question: What was the question? Perhaps Rav Yosef requires both reasons [just like Rav Nachman requires both reasons]!

וי"ל דאי טעמא דהא קא מודי לא מהני לחודיה לא מהני נמי מאי דהלכה כרבן גמליאל כיון דלא מכשר רבן גמליאל אלא ברוב כשרים אצלה

(f)

Answer: If the reason that they admit did not suffice by itself, it would not help that the Halachah follows R. Gamliel, for R. Gamliel is Machshir only when the majority are Kosher to her;

והכא כולן פסולין לבד מארוס

1.

Here, everyone is Pasul to her (their child from her is a Mamzer), except for the Arus.

ולהכי פריך כי לא מודי פירוש כי לא מהני טעמא דמודי לחודיה מי מהני בהדיה טעמא דהלכה כר"ג כו'.

2.

Therefore, [Abaye] asked "if they do not admit...", i.e. if the reason of admission does not suffice by itself, does it help to join to it that the Halachah follows R. Gamliel...?!

11)

TOSFOS DH Isremuyei Isrami Lei

תוספות ד"ה אתרמויי אתרמי ליה

(SUMMARY: Tosfos explains when number and measure are Simanim.)

הכא משמע דמנין ומדה לא הוי סימן

(a)

Inference: Here it connotes that number and measure are not Simanim.

והא דאמר באלו מציאות (ב"מ דף כג:) מדמשקל הוי סימן מדה ומנין נמי הוי סימן

(b)

Implied question: In Bava Metzi'a (23b), it says "since weight is a Siman, also measure and number are Simanim"!

התם מיירי בענין שאין דרך בני אדם להצניע

(c)

Answer: There we discuss an amount that is not normal to store away;

אבל הכא דרך בני אדם להצניע במדה זו.

1.

Here, people often store away this measure. (Ya'avetz - they often store away in a Kli of this measure, and it is normal to fill the Kli.)

12)

TOSFOS DH u'Mi Chaishinan Shema Pinan

תוספות ד"ה ומי חיישינן שמא פינן

(SUMMARY: Tosfos explains why we ask from Isur to Mamon.)

תימה מאי קשיא היא מהאי דהא בממונא יש לחוש לעולם שמא פינן ולא נפיק ממונא מחזקתיה

(a)

Question: What is difficult from this? Regarding money, we should always be concerned lest he cleared them out, and not remove money from its Chazakah!

וי"ל דנראה לו לדמות כיון דרגילות לפנותם ואפי' הכי לא חיישינן שמא פינן

(b)

Answer: He sees it proper to compare them, since it is common to clear them out, and even so we are not concerned for this [regarding Isur];

לענין ממונא נמי מפקינן ליה מחזקה כיון דלא חיישינן אף על גב דרגילות הוא.

1.

[Therefore,] also regarding money, we should remove it from its Chazakah, since we are not concerned, even though it is common.

13)

TOSFOS DH Eimur Ishteluyei Ishtelei

תוספות ד"ה אימור אישתלויי אישתלי

(SUMMARY: Tosfos brings an episode from the Yerushalmi like this.)

פי' רבינו חננאל כדאמרינן (הגהת באר המים) בירושלמי דמעשר שני בפרק ד (כן צריך להגיה) רבי יונה ורבי יוסי הוו שותפי בגרבי דחמרא

(a)

Explanation (R. Chananel): This is like it says in the Yerushalmi Ma'aser Sheni (4:6), that R. Yonah and R. Yosi were partners in barrels of wine;

כד דמך רבי יונה אמר רבי מני בריה דרבי יונה לרבי יוסי כל גרבי דכתיב ביה רבי יונה דידיה הוא

1.

Citation (cont.): After R. Yonah died, his son R. Mani said to R. Yosi that every barrel that says "R. Yonah" is his.

א"ל אשתקד הוה דידיה והשתא דידי.

2.

Citation (cont.) R. Yosi: It used to be his. Now, it is mine.

14)

TOSFOS DH Yitzchak Reish Galusa Bar Achtei v'Chulei

תוספות ד"ה יצחק ריש גלותא בר אחתיה כו'

(SUMMARY: Tosfos proves that there was no Chazakah of another Yitzchak, and caravans were common.)

איירי דלא הוחזקו תרי יצחק ובשכיחי שיירתא

(a)

Explanation: The case is, there was no Chazakah of another Yitzchak [Reish Galusa], and caravans were common;

דאי לא שכיחי שיירתא ולא הוחזקו התנן בפ"ק דבבא מציעא (דף כ. ושם) דכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר

1.

If caravans were not common, and there was no Chazakah, a Mishnah (Bava Metzi'a 20a) teaches that one returns all deeds of Beis Din (we are not concerned lest it is from a namesake. Why would Abaye be concerned?!)

ואי שכיחי שיירתא והוחזקו תרי יצחק א"כ אמאי לא חייש רבא

2.

If caravans were common, and there was a Chazakah of two Yitzchak's, why wasn't Rava concerned?!

דהא לקמן גבי ענן בר חייא מחגרא חייש רבא דלמא בגמלא פרחא אזיל כיון שהוחזקו שהיה שם ענן אחר

i.

Below, regarding Anan bar Chiya of Chigra, Rava was concerned lest he went on a fast camel, since another Anan was Muchzak there.

אלמא בלא הוחזקו איירי.

ii.

Inference: [Here], we discuss when there was not a Chazakah.

15)

TOSFOS DH Amar Rava Mina Amina Lah d'Hinahu Trei Shetarei v'Chulei

תוספות ד"ה אמר רבא מנא אמינא לה דהנהו תרי שטרי כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why Rava did not bring a proof from Rabah.)

וא"ת ואמאי לא מייתי רבא מרבה רביה דאמר בפ"ק דב"מ (דף יח: ושם) ובפרק כל הגט (גיטין דף כז.) גבי גיטא דאשתכח בבי דינא דרב הונא ואמר דיחזיר משום דלא הוחזקו אפי' בשיירות מצויות

(a)

Question: Why didn't Rava bring from his Rebbi Rabah, who said (Bava Metzi'a 18b, Gitin 27a) regarding a Get found in Rav Huna's Beis Din, that we return it, since there was no Chazakah [of a namesake], even though caravans were common?

וי"ל דאין הכי נמי אלא דניחא ליה לאיתויי ראיה מאמוראי קמאי.

(b)

Answer: Indeed, he could have. Rather, he preferred to bring a proof from earlier Amora'im.

16)

TOSFOS DH v'Ha Chavi bar Nanai v'Chulei

תוספות ד"ה והא חבי בר ננאי כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why Rava learns Isur from money.)

וא"ת היכי פשיט רבא איסורא מממונא

(a)

Question #1: How did Rava learn Isur from money?

דהכי פרכי' על רבה בפ"ק דב"מ (דף כ: ושם) גבי גיטא דאשתכח בי דינא דרב הונא

1.

We ask this against Rabah in Bava Metzi'a (20b) regarding a Get found in Rav Huna's Beis Din.

ועוד הא בהוחזקו תרי יצחק מודה רבא כדפי' לעיל והכא בהוחזקו שני חבי בר ננאי

(b)

Question #2: When there was a Chazakah of two Yitzchak's, Rava agrees, like I explained above. Here, there was a Chazakah of two Chavi bar Nanai's!

וי"ל דמדמה רבא ממונא היכא דהוחזקו לאיסורא דלא הוחזקו.

(c)

Answer: Rava compares a monetary case with a Chazakah to a case of Isur without a Chazakah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF