יבמות דף קטו. א

איש ואשה שהיו בבית שנשרף ונצלה האשה ואומרת שבעלה נשרף, האם נאמנת?

בסתם באומרת "חזו גבראי" וכו' [1]
לרבא אינה נאמנת [2] נאמנת
לרב חייא בר אבין אינה נאמנת אינה נאמנת [3]
-------------------------------------------------

[1] כהמעשה שהיה באדם אחד שבסוף חתונתו אחזה האש בבית שהיה נמצא שם עם כלתו, וברחה אשתו החוצה וצעקה לעומדים שם "חזו גברא חזו גברא", כלומר "לכו ותראו את בעלי שנשרף ותנסו להצילו" ונכנסו ומצאו שם גברא חרוכא, והיה שרוף עד בלי היכר מי הוא, וגם ראו פיסת יד שגם היא שרופה ולא ידוע מהיכן היא.

[2] דאמרינן לה כמו שהיא נצלה כך הוא ניצל, ומה שלא בא לכאן משום שברח לאיזה מקום.

[3] ס"ל דיש לחוש שאין זה בעלה, והגברא חרוכא שנמצא שם היא של אדם אחר שניסה להצילו ונשרף שם, וכן היד שהיתה שם היא של אותו אדם אחר שניסה להציל. והבעל של האשה באמת ניצל ומה שלא נשאר שם י"ל שנולד לו מום בגופו מחמת השריפה ומחמת הבושה ברח לעלמא.

-------------------------------------------------