1)

TOSFOS DH ka'Savar Shmuel Kol ha'Bo'el Al Da'as Kidushin ha'Rishonim Hu Bo'el

תוספות ד"ה קסבר שמואל כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל

(SUMMARY: Tosfos challenges Shmuel from Tana'im, and answers for him.)

וא"ת לשמואל דלית ליה דקדושין גדלי בהדה מ"ט דר"ג

(a)

Question: Shmuel does not hold that the Kidushin matures with her. How does he explain R. Gamliel?

ולעיל בריש פ"ב (דף יח.) משמע דשמואל אית ליה מילתא דר"ג דפריך אמילתיה ואי אין זיקה תיבטל דהא אמר ר"ג כו'

1.

Above (18a), it connotes that Shmuel holds like R. Gamliel's opinion, for we ask against [Shmuel's] teaching "if Ein Zikah, [he should allow the Mitzvah] to be Batel, for R. Gamliel taught...!

וי"ל דלשמואל צ"ל דמיירי כדמפרש בהדיא שבועל לשם קידושין

(b)

Answer #1: Shmuel must say that (R. Gamliel) discusses when he explicitly specifies that he has Bi'ah for the sake of Kidushin.

ועוד אור"י דהתם כיון דיבמתו ואשתו שתיהן לפניו אפילו בסתמא בועל לשם קידושין כדי לדחות יבמתו ממנו דבאשתו ניחא ליה מיבמתו

(c)

Answer #2 (Ri): There, since both his Yevamah and wife are in front of him, Stam he has Bi'ah for the sake of Kidushin to dispel his Yevamah, for he prefers his wife to his Yevamah.

ומיהו קשה דתיקשה לשמואל מדרבנן דרבי אליעזר כשהחזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו דמסתמא בועל לשם קידושין

(d)

Question: However, we can challenge Shmuel from Rabanan of R. Eliezer! When he remarried her when she is a Ketanah and she grew up with him, presumably he has Bi'ah for the sake of Kidushin.

דליכא למימר דאיירי כשפירש שבועל לשם קידושין

1.

Suggestion: Perhaps they discuss when he specified that he has Bi'ah for the sake of Kidushin.

דא"כ היכי פריך מיניה בהמדיר (כתובות דף עג: ושם) לרב

2.

Rejection: If so, how did we ask from there in Kesuvos (73b) against Rav?!

אלא ע"כ כשבועל סתם ולא מצי לאוקומי כשפירש דא"כ היינו החזירה כשהיא גדולה

3.

Conclusion: You are forced to say that he has Bi'ah Stam. We cannot establish that he specified [that he has Bi'ah for the sake of Kidushin], for this is like remarrying her when she is an adult!

ואר"י דשמואל סבירא לי' כר"ש בן יהודה (משום ר' ישמעאל) דאמר בהמדיר (ג"ז שם) אם בעלו לא קנו

(e)

Answer #1 (Ri): Shmuel holds like R. Shimon ben Yehudah, who says in Kesuvos (73b) that if they (men who mistakenly thought that they were Mekadesh, e.g. with less than a Perutah) had Bi'ah, they did not acquire.

אי נמי כר' ישמעאל דאמ' שמואל משום רבי ישמעאל והיא לא נתפשה כו'.

(f)

Answer #2: [Shmuel holds] like R. Yishmael. Shmuel taught in the name of R. Yishmael (above 100b) "she was not grabbed... (There is a case in which even though she was not forced, she is permitted, i.e. mistaken Kidushin. Even if she has a child, she may do Mi'un and leave her husband.)

2)

TOSFOS DH v'Ha Ifligu Bah Chada Zimna

תוספות ד"ה והא אפליגו בה חדא זימנא

(SUMMARY: Tosfos explains the Hava Amina to teach only one argument.)

תימה לר"י והא תרוייהו צריכי

(a)

Question (Ri): Both of these are needed!

דאי אתמר ההיא דאמר רב צריכה הימנו גט ה"א צריכה מספק דלא ידעינן אי בעל לשם קידושין אם לאו

1.

Had we taught only there, that Rav says that she needs a Get, one might have thought that she needs due to Safek. We do not know whether or not he had Bi'ah l'Shem Kidushin;

קמ"ל דאין צריכה גט משני דודאי ראשון בעל לשם קידושין

i.

[Here] he teaches that she does not need a Get from the latter, for surely the first had Bi'ah l'Shem Kidushin.

ואי אתמר ההיא דקאמר שמואל צריכה גט משני ה"א היינו מספק ומראשון נמי צריכה גט מדאורייתא דשמא לשם קידושין בעל

2.

Had we taught only here, that Shmuel says that she needs a Get from the latter, one might have thought that this is due to Safek, and mid'Oraisa she needs a Get also from the first, lest he had Bi'ah l'Shem Kidushin.

ואר"י דהכי פריך והא איפליגו בה חדא זמנא ואמאי פליגי בשני מקומות דבחד מהנך הוה מצי לאשמועי'

(b)

Answer (Ri): The Gemara asks that they already argued about this once. Why did they argue in two places? They could have taught [everything] from one case!

ולימא הכי קדשה על תנאי ובעל רב אמר צריכה גט מראשון ולא משני ושמואל אמר אין צריכה גט מראשון אלא משני

1.

It should teach if one was Mekadesh on condition and did Bi'ah, Rav says that she needs a Get from first, but not from the second, and Shmuel says that she does not need a Get from the first, only from the second!

אי נמי ליתני באידך קטנה שהגדילה ועמדה ונשאת רב אמר אינה צריכה גט משני אלא מראשון ושמואל אמר צריכה גט משני ולא מראשון

2.

Alternatively, it could teach the other argument. If a Ketanah [Arusah] matured and married [someone else], Rav says that she does not need a Get from the second, only from the first, and Shmuel says that she needs a Get from the second, but not from the first!

מה"ת אבל מדרבנן צריכה.

(c)

Explanation: This is mid'Oraisa. Mid'Rabanan she needs [a Get from the first].

3)

TOSFOS DH beha'Hi ka'Amar Rav Mishum d'Ika Tenai Achulei Achlei l'Tan'ei

תוספות ד"ה בההיא קאמר רב משום דאיכא תנאי אחולי אחליה לתנאיה

(SUMMARY: Tosfos defends our text, which is unlike the text in Kesuvos.)

פי' משום דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות אית לן למימר דאחליה לתנאיה והיה בדעתו שיחולו קידושי כסף מדלא הזכיר התנאי

(a)

Explanation: Because one does not [want to] have Bi'as Zenus, we should say that he pardoned his Tenai, and intended that the [initial] Kidushin through money take effect, since he did not mention his Tenai.

אבל בהא דליכא בעילת זנות שהרי יש שם קדושין דרבנן

(b)

Distinction #1: However, here there is no Bi'as Zenus, for there is Kidushin mid'Rabanan.

ועוד דליכא קדושין הראשונים דנימא שיחולו

(c)

Distinction #2: Here there is no initial Kidushin [mid'Oraisa], which we could say that it should take effect.

אימא מודי ליה לשמואל

(d)

Conclusion: Therefore, one might have thought that [Rav] would agree with Shmuel here.

ובקונטרס הגיה הכא צריכותא דכתובות

(e)

Rashi's opinion: Rashi changed the text to give the Tzrichusa (reason why both needed to be taught) given in Kesuvos (had we taught only a minor who matured, we would have thought that Rav agrees when there was a Tenai, that he does not pardon the Tenai).

ואין למחוק גירסא זו דהא למ"ד בהמדיר (כתובות דף עד.) קידשה ע"ת ובעל ד"ה צריכה הימנו גט ואפ"ה פליגי (שם דף עג. ושם) בקטנה שלא מיאנה והגדילה ועמדה ונשאת

(f)

Rebuttal: One should not erase our text here, for according to the opinion (Kesuvos 74a) that if he was Mekadesh her on condition and did Bi'ah, all agree that she needs a Get, even so they argue about a Ketanah who did not do Mi'un, and she matured and married.

א"כ פשיטא ליה טפי במקדש ע"ת דצריכה גט מבקטנה שלא מיאנה

1.

Inference: It is more obvious to him that one who is Mekadesh with a Tenai needs a Get than a Ketanah who did not do Mi'un;

דכוותיה מיתוקמא הך צריכותא דהכא וצריכותא דכתובות (ג"ז שם) אליבא דאביי.

2.

The Tzrichusa here is according to him. The Tzrichusa in Kesuvos is according to Abaye (who says there (73a) that Rav's reason is because one does not have Bi'as Zenus. One might have thought that if he stipulated, he was insistent about his Tenai!)

4)

TOSFOS DH Lefichach Asu Lo she'Lo Kehugan v'Afke'inhu l'Kidushei Minei

תוספות ד"ה לפיכך עשו לו שלא כהוגן ואפקעינהו לקידושי מיניה

(SUMMARY: Tosfos questions how Chachamim were able to uproot the Kidushin.)

מספקא לר"י אי טעמא דאפקעינהו משום דכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש

(a)

Question: The Ri was unsure whether the reason they were able to uproot the Kidushin was because everyone who is Mekadesh, is Mekadesh based on Chachamim's intent;

או משום דיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה מדלא הזכיר כאן כמו שהזכיר בכל מקום כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש.

1.

Or perhaps, it is because Chachamim have power to uproot Torah law, for here the Gemara did not mention, the way it mentions everywhere [that it discusses uprooting Kidushin] that everyone who is Mekadesh, is Mekadesh based on Chachamim's intent.

i.

Note: Tosfos (Bava Basra 48b DH Tinach) says that here, since he did improperly, even if he was not Mekadesh based on Chachamim's intent, they uprooted his Kidushin. Our Sugya holds that Chachamim have power to uproot Torah law.

5)

TOSFOS DH v'Chereshes Bas Chalitzah Hi veha'Tanan v'Chulei

תוספות ד"ה וחרשת בת חליצה היא והתנן כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whether Chalitzas Ketanah is l'Chatchilah.)

וא"ת תיקשי נמי מקטנה דתנן במתניתין דחליצת אחת מהן פוטרת צרתה

(a)

Question: He should ask also about a Ketanah, for the Mishnah says that Chalitzah of one exempts her Tzarah;

ואילו בפרק מצות חליצה (לעיל דף קד:) תנן קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה פסולה

1.

Above (104b), a Mishnah teaches that if she did Chalitzah, she does Chalitzah [again] after maturity. If she did not, her Chalitzah is Pasul!

ומיהו בקונט' פי' דחליצתה לכשתגדיל פוטרת צרתה

(b)

Answer #1 (Rashi): Her Chalitzah after maturity exempts her Tzarah.

ועוד דאיכא לאוקמא מתני' דהכא כר' יוסי דאמר אשה בין גדולה בין קטנה

(c)

Answer #2: We can establish our Mishnah here like R. Yosi, who say that a woman [may do Chalitzah] whether she is an adult or a minor.

ולפי הירושל' דגרסי' לעיל ואם לא חלצה חליצתה כשרה אתי שפיר טפי.

(d)

Answer #3: According to the Yerushalmi, which has the text above "if she did not do Chalitzah [again after maturity], her Chalitzah is Kosher, this is better. (Zera Yitzchak - seemingly, according to the Yerushalmi, our Mishnah is even like Rabanan (the Stam Tana of the Mishnah 104b). Perhaps Tosfos means that according to the Yerushalmi, R. Yosi permits a Ketanah l'Chatchilah, and our Mishnah is like him.)

1.

Note: The episode with R. Yishmael b'Rebbi Yosi (105b) connotes that also the Bavli holds that R. Yosi permits l'Chatchilah! However, perhaps since Chalitzas Ketanah is Kosher b'Di'eved, if we know that she is at least 12, Rebbi decided that we may rely on the Chazakah that she brought Simanim.

110b----------------------------------------110b

6)

TOSFOS DH Mai Lav mid'Hu Pike'ach me'Ikara

תוספות ד"ה מאי לאו מדהוא פקח מעיקרא

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask from a previous case in the Mishnah.)

דהכי משמע שפקח נשא חרשת משמע שבשעת נישואין היה זה פקח וזו חרשת

(a)

Explanation: "A Pike'ach who married a Chereshes" connotes that at the time of Nisu'in, he was a Pike'ach and she was a Chereshes;

אבל בבבא קמייתא דחרש בעל חרשת לא מצי לאוקומי בחרשת מעיקרא דומיא דפקח בעל פקחת דהא לא שייכי מידי אהדדי.

1.

However, the first clause (the previous case in the Mishnah)) of a Cheresh married to a Chereshes, we cannot (i.e. we have no basis to) establish it that she was initially a Chereshes, similar to a Pike'ach married to a Pikachas, for they are not connected to each other.

7)

TOSFOS DH v'Chi Teima Hacha Nami b'Pike'ach v'Achar Kach Nischaresh u'Mi Matzi Mafik Lah

תוספות ד"ה וכי תימא הכא נמי בפקח ואח"כ נתחרש ומי מצי מפיק לה

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask a stronger question.)

הוה מצי לאקשויי טפי דכיון דפקח הוה דנשואין דאורייתא הוי אמאי צריך לגרש את אשתו

(a)

Implied question: We could have asked stronger! Since he was a Pike'ach, his marriage is mid'Oraisa. (We assume that also she was Pikachas at the time.) Why must he divorce his wife?!!

דקתני ומוציא את אשתו בגט והלא תצא אחותה משום אחות אשה

1.

The Mishnah says that he divorces his wife with a Get. We should say that [he keeps his wife, and] her sister is exempt due to Achos Ishah!

אלא לרבות' נקטיה דאפי' היה צריך גט מי מצי לאפוקי.

(b)

Answer: The Gemara taught a bigger Chidush. Even if she needed a Get, he could not divorce her.

8)

TOSFOS DH Oh Nishtatah Lo Yotzi Olamis

תוספות ד"ה או נשתטה לא יוציא עולמית

(SUMMARY: Tosfos asks that this is not unanimous, and answers this.)

וא"ת מאי קושיא והא רשב"ג פליג עליה בפ' מי שאחזו (גיטין דף עא. ושם)

(a)

Question: What is the difficulty? R. Shimon ben Gamliel argues with this in Gitin (71a);

ואית ליה בפקח ואח"כ נתחרש הוא היה כותב ואחרים חותמים ונוקי הך משנה כרשב"ג

1.

He holds that a Pike'ach who later became deaf can write [a Get] and others sign it. We can establish our Mishnah like him!

וי"ל דלא בעי לאוקומי כרשב"ג כיון דרישא לא מיתוקמא כוותיה ההיא דנתחרש (הגהת הרש"ש) או נשתטה

(b)

Answer #1: We do not want to establish our Mishnah like R. Shimon ben Gamliel, since the Reisha, [which says that he can never divorce if] he became deaf or insane, cannot be like him.

ועוד דבלאו הכי הוה פריך ליה ומי צריך לגרש את אשתו כדפי' (הגהת מהר"ם) .

(c)

Answer #2: Even without this, we could have asked that he need not divorce his wife, like I explained (in the previous Tosfos).

9)

TOSFOS DH v'Tanan Gabei Nochris Kones Iyn Choletz Lo Ishtik

תוספות ד"ה ותנן גבי נכרית כונס אין חולץ לא אישתיק

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not answer like above.)

הכא לא בעי לשנויי הא כדאיתא והא כדאיתא כדמשני לעיל גבי פקח וחרשת

(a)

Implied question: Why didn't he answer here that the cases are different, like he answered above regarding a Pike'ach and Chereshes?

שהם שני מינין אבל הכא שניהם חרשים ובמין אחד לא שייך למימר הא כדאיתא והא כדאיתא.

(b)

Answer: They are two different kinds. However, here both of them are deaf. Within one kind, we cannot say that the cases are different.

10)

TOSFOS DH Mai Taima Lo Tusvei mi'Ha

תוספות ד"ה מאי טעמא לא תותביה מהא

(SUMMARY: Tosfos asks why Abaye did not ask from here.)

תימה לר"י דמה היה בדעתו של אביי שלא הקשה לו מזאת הבבא שהיא ראשונה וקושיא טובה ולא היה צריך לכל אלו הבבות.

(a)

Question (Ri): Why didn't Abaye ask from this clause, which is earlier, and a stronger question? He would not have needed [to ask from] all these clauses!

11)

TOSFOS DH veka'Makvu Akvasa

תוספות ד"ה וקמקוו אקוותא

(SUMMARY: Tosfos explains like Rashi's second explanation.)

פי' בקונטרס מקשין קושיות זה לזה

(a)

Explanation (Rashi and R. Chananel): They were asking difficulties of each other.

וכן פי' ר"ח והביא ראיה מר' יהושע קיהה וטהר (נגעים פ"ד מי"א) דקדק בדבר הרבה וטיהר.

(b)

Proof (R. Chananel): It says (Nega'im 4:11) "R. Yehoshua Kihah and was Metaher", i.e. he was very meticulous and ruled that it is Tahor.

12)

TOSFOS DH ka'Savar Rav Chereshes Kenuyah u'Meshuyeres Ketanah Kenuyah v'Chulei

תוספות ד"ה קסבר רב חרשת קנויה ומשויירת קטנה קנויה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains how Rav Chisda was able to derive this.)

וא"ת והיכי שמעינן דקסבר רב הכי דלמא לעולם מספקא ליה אי חרשת קנויה ומשויירת קטנה קנויה ואינה קנויה או איפכא

(a)

Question: How do we know that Rav holds like this? Perhaps really, he is unsure whether a Chereshes is partially acquired, and a Ketanah is Safek acquired, or vice-versa!

להכי קאמר כונס את החרשת ומוציאה בגט וקטנה תמתין עד שתגדיל דמספיקא אזיל לחומרא

1.

Therefore, he said that he enters the Chereshes and divorces her, and the Ketanah waits until she matures. He is stringent due to Safek!

וי"ל דקים ליה לרב חסדא דחדא קנויה ומשויירת וחדא קנויה ואינה קנויה אלא דהוא לא הוה ידע הי מינייהו

(b)

Answer: Rav Chisda knew that one of them is partially acquired, and one is Safek, but he did not know which. (Maharsha - Tosfos means that also, he know that Rav had no Safek about which.)

והשתא פשיטא דחרשת משויירת וקטנה קנויה ואינה קנויה

1.

Now [that he heard Rav's teaching], surely a Chereshes is partially acquired, and a Ketanah is Safek acquired.

ומברייתא נמי מצי למפשט דקטנה קנויה ואינה קנויה

(c)

Observation: One can derive this also from the Beraisa!

אבל כל כמה דלא ידע ברייתא פשיט ממילתיה דרב.

1.

However, before he knew the Beraisa, he derived this from Rav's teaching.