1)

TOSFOS DH Biti Amodi

תוספות ד"ה בתי עמודי

(SUMMARY: Tosfos infers that one version obligates standing l'Chatchilah for Chalitzah.)

ללשון שפי' בקונטרס עמודי וחלצי לו משמע שצריך עמידה לחלוץ

(a)

Inference: According to the version in which Rashi explained "stand and do Chalitzah", this connotes one must stand to do Chalitzah;

ושמא לכתחלה בעי ולא מיפסלא בהכי כדפרישי' לעיל (דף קג.) גבי בין עומד בין יושב בין מוטה.

1.

Perhaps this is l'Chatchilah, but it does not disqualify [if she sat], like I explained above (103a) regarding "whether standing, sitting or leaning."

2)

TOSFOS DH Ein Lo Ela Secharo

תוספות ד"ה אין לו אלא שכרו

(SUMMARY: Tosfos explains when this law applies.)

היינו דוקא כגון הכא ששואל דבר גדול במקום שאין לוקחין אלא דבר מועט

(a)

Explanation: This is only in a case like here, in which he requests a large amount in a place where people take only a small amount.

וכן ההיא דהגוזל בתרא (ב"ק קטז: ושם) גבי הלך להביא כרוב ודורמסקין לחולה דאין לו אלא שכרו

(b)

Support: Similarly, in Bava Kama (116b), regarding one who went to bring cabbage and plums for a Choleh. He receives only his usual wage. (The Gemara there says that he gets his full wage! Zera Yitzchak says that words are missing from our Tosfos. Aruch l'Ner suggests that Tosfos alludes to what he wrote there. Why can't he say "I was joking with you"? We must say that the worker could have received the full amount elsewhere. If not, he receives only his usual wage.)

אבל היכא שלוקחין דבר גדול התם אין יכול לומר לו משטה אני בך ואף על פי שלא הוציא כלום מאותו דבר שתובע עליו שכר.

1.

However, where people take a large amount, there he cannot say "I was joking with you", even if he did not spend anything for the amount for which he demands wages.

3)

TOSFOS DH Rava Amar Rav Sechorah

תוספות ד"ה רבא אמר רב סחורה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with elsewhere, where it seems that Rava was not his Talmid.)

והא דאמר באלו מציאות (ב"מ דף לג. ושם) אמר רבא כגון רב סחורה דאסברן זוהמא ליסטרון פירוש שהאיר עיני באותה משנה אחת

(a)

Implied question: In Bava Metzi'a (33a), [R. Yosi said that even if he explained only one Mishnah to him, he is considered his Rebbi.] Rava said "such as Rav Sechorah, who explained to us 'Zuhama Listron' (a ladle to push aside the froth). I.e. he enlightened my eyes about that Mishnah.

רבה גרס התם אבל רבא היה תלמידו מובהק כדמשמע הכא ובכמה דוכתין

(b)

Answer: The text there should say "Rabah". Rava was a Talmid Muvhak (Rav Sechorah was his primary Rebbi), like it connotes here and everywhere.

ואית דגרסי התם רבא

(c)

Implied question: Some texts there say "Rava". (How can we answer for them?)

וי"ל דה"ק אפילו לא אסברן אלא זוהמא ליסטרון בלבד אני חייב לקרוע עליו.

(d)

Answer: He means that even if he explained only 'Zuhama Listron', I would tear for him (like for a Rebbi).

4)

TOSFOS DH Lefichach Ein Kosvin Get Chalitzah Ela Im Ken Makirin v'Chulei

תוספות ד"ה לפיכך אין כותבין גט חליצה אא"כ מכירין כו'

(SUMMARY: Tosfos explains the mistake we are concerned for.)

פירש בקונטרס דחיישינן שמא יטעו בית דין האחרון וישיאוה בלא הכרת יבם ויסמכו על בית דין הראשון

(a)

Explanation (Rashi): We are concerned lest the latter Beis Din err, and marry her off without recognizing the Yavam. They will rely on the first Beis Din.

וא"ת ואמאי חולצין בית דין הראשון אף על פי שאין מכירין

(b)

Question: Why does the first Beis Din do Chalitzah, even if they do not recognize?

וניחוש דלמא מייתי סהדי שחלצה בב"ד ויסמכו בית דין האחרון עלייהו וישיאוה לשוק בלא הכרה

1.

We should be concerned lest she bring witnesses that she did Chalitzah in Beis Din, and the latter Beis Din will rely on them, and she will marry l'Shuk without recognition [that she did Chalitzah with her Yavam]!

וי"ל דעדים אינם מעידין לחצאין וישאלו להם אם הכירום בית דין הראשון דכולי האי ודאי לא חיישינן.

(c)

Answer: Witnesses do not give partial testimony. They will ask them whether the first Beis Din recognized them. Surely we are not concerned for something so unlikely (that they will not be asked about this.)

5)

TOSFOS DH v'Rava Didei Amar v'Chulei v'Lo Chaishinan l'Beis Din To'in

תוספות ד"ה ורבא דידיה אמר כו' ולא חיישינן לבית דין טועין

(SUMMARY: Tosfos favors an old text that switches the opinions.)

פירוש שמא טעו ב"ד הראשון ועשו בלא הכרה כך פירש הקונטרס

(a)

Explanation #1 (Rashi): [The latter Beis Din is not concerned] lest the first Beis Din did [Chalitzah] without recognition.

וקשה דאין פירוש בית דין טועין שוה דחיישינן לבית דין טועין דרב סחורה היינו בית דין אחרון

(b)

Question #1: This is unlike the meaning of "Beis Din erring" according to Rav Sechorah, i.e. the latter Beis Din.

ולא חיישינן לבית דין טועין דרבא היינו בית דין הראשון

1.

According to Rava, "we are not concerned lest Beis Din err" refers to the first Beis Din!

ועוד קשה לר"י דאמר פ' יש נוחלין (ב"ב דף קלח: ושם) אמר רב דימי הילכתא לא חיישינן לב"ד טועין

(c)

Question #2 (Ri): In Bava Basra (138b), Rav Dimi said that the Halachah is, we are not concerned lest Beis Din err;

ופריך מ"ש מדרבא דאמר רבא אין חולצין אא"כ מכירין דחיישי' לבית דין טועין כו'

1.

Citation (138b) Question: Why is this different than Rava? Rava taught that we do Chalitzah only if we recognize, for we are concerned lest Beis Din err!

אלמא בדרבא גרסי' חוששין לבית דין טועין

2.

Inference: The text in Rava is "we are concerned lest Beis Din err"!

ונראה לר"י כגירסת ספרים ישנים דגרסי בדרב סחורה לא חיישינן ובדרבא חיישינן

(d)

Explanation #2 (Ri): The text of old Seforim is correct. The text in Rav Sechorah is "we are not concerned", and the text in Rava is "we are concerned."

וה"פ לא חיישינן לבית דין טועין שמא יטעו בית דין אחרון להשיאה ע"י חליצה שיעידו בחליצה ולא בהיכירא

(e)

Explanation: [Rav Sechorah holds that] we are not concerned lest Beis Din err, i.e. lest the latter Beis Din err to let her marry based on Chalitzah, i.e. [witnesses] testified about Chalitzah without recognition [that he was really her Yavam];

דכולי האי לא חיישינן אלא יחזרו עליהם אם הכירו ב"ד הראשון

1.

We are not concerned for such a mistake. Rather, they will check whether the first Beis Din recognized.

ורבא סבר דאין חולצין אא"כ מכירין שמא יטעו בית דין האחרון להשיאה על ידי עדים ויאמרו שלא עשו כ"א בהכרה

2.

Rava holds that we do Chalitzah only if we recognize, lest the latter Beis Din err, to let her marry based on witnesses who will say that they [the first Beis Din] did [Chalitzah] only with recognition.

והקשה הר"ר יהודה מדתניא בתוספתא (פי"ב) חולצין לאשה אף על פי שאין מכירין אותה תיקשה לרבא משמיה דנפשיה

(f)

Question (Rabbeinu Yehudah): A Tosefta teaches that we do Chalitzah even if we do not recognize her. This is difficult for what Rava himself holds!

ותירץ דתוספתא מיירי דאורייתא ואמוראי דהכא איירי דרבנן.

(g)

Answer (Rabbeinu Yehudah): The Tosefta teaches Torah law. The Amora'im here discuss the law mid'Rabanan.

106b----------------------------------------106b

6)

TOSFOS DH Rava Amar Afsukei Milsa Leis Lan Bah

תוספות ד"ה רבא אמר אפסוקי מילתא לית לן בה

(SUMMARY: Tosfos addresses a contradiction in Rava.)

וא"ת דאמר רבא בפרק לולב הגזול (סוכה לח: ושם) לא לימא איניש ברוך הבא והדר בשם ה' רב ספרא אמר אפסוקי מילתא היא ולית לן בה

(a)

Question: Rava taught in Sukah (38b) that [in Hallel] one should not say "Baruch ha'Ba" and afterwards "b'Shem Hash-m", and Rav Safra said that this is a mere pause, and we are not concerned for this!

ויש לומר דקבלה מרב ספרא

(b)

Answer #1: Rava accepted Rav Safra's opinion [and retracted to say that we are not concerned for a mere pause].

או שמא יש לחלק.

(c)

Answer #2: Perhaps we can distinguish [why there we are concerned for a pause, but here we are not].

7)

TOSFOS DH Modeh Rava b'Lo Avah Yabmi

תוספות ד"ה מודה רבא בלא אבה יבמי

(SUMMARY: Tosfos explains this based on the Mesores.)

לא אבה כתיב בספרים מדויקים וכן מוכח במסורה לא אבה ג' דסמיכי לא אבה ה' השחיתך (דברים י) לא אבה יבמי (שם כה) ישראל לא אבה לי (תהלים פא)

(a)

The text: It is written in precise Seforim "Lo Avah." The Mesores (tradition) proves like this. It says that in three places, Lo Avah is Samuch (connected) - "Lo Avah Hash-m Hashchisecha", "Lo Avah Yabmi", "Yisrael Lo Avah Li." (Maharshal - the Mesoreh says that in all these places, there is a Makaf. I.e. there is no Trup (cantillation) for the word Lo. It is read together with Avah without any pause. However, one need not say "Yabmi" in the same breath. In "precise Seforim", i.e. Gemaros, it says "Rava admits about "Lo Avah." It does not say "Yabmi".

1.

Note: Sefer ha'Terumah explains that the Mesoreh teaches that there is no Vav, i.e. it is not "v'Lo Avah". "Precise Seforim" refers to accurate Sifrei Torah. If the text were v'Lo, there would be no concern, for even if she pauses, she cannot mean "no, he wants me" - Maharsha.)

ויש שנים ריש פסוק במשנה תורה ולא אבה סיחון (דברים ב) ולא אבה ה' לשמוע אל בלעם (שם כג ו)

2.

In two places in Sefer Devarim, it is at the beginning of the verse - "v'Lo Avah Sichon", "v'Lo Avah Hash-m Lishmo'a El Bilam." (Maharsha - the Mesores lists 17 places where a verse begins with v'Lo Avah with a Vav. Tosfos brought only those in Devarim.)

ויש עוד פסוקים דלא שייכי לאותו מסורת ולא אבה נושא כליו דשאול (שמואל א לא) וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה דיפתח (שופטים יא).

3.

There are other verses to which that Mesores does not apply [for they are not at the beginning of a verse] - "v'Lo Avah Nosei Kelav" regarding Sha'ul, and "v'Gam El Melech Mo'av Shalach v'Lo Avah" regarding Yiftach.

8)

TOSFOS DH Ad d'Mati l'Hadi Apei v'Hadar Azil

תוספות ד"ה עד דמטי להדי אפיה והדר אזיל

(SUMMARY: Tosfos explains that it is merely Hidur Mitzvah that the spit be seen on the ground.)

והא דאמר בהחולץ (לעיל לט: ושם) ורקת קדמנא רוקא בבי דינא דמיתחזי על ארעא ובכל ספרים איתיה וכן בסנהדרין בירושלמי

(a)

Implied question: It says above (39b) "she spat in front of us in Beis Din. It was seen on the ground." This is in all the Seforim, and in the Yerushalmi in Sanhedrin!

שמא למצוה מן המובחר הוא דבעינן הכי [ועי' לעיל לט: תוס' ד"ה דמתחזיא].

(b)

Answer: Perhaps we require this for the ideal Mitzvah. (See above Tosfos 39b, who said that the text does not say "on the ground", based on our Gemara of a tall Yavam and short Yevamah, and the wind took the spit.)