1)

TOSFOS DH Kachah Ya'aseh Davar she'Hu Ma'aseh Me'akev

תוספות ד"ה ככה יעשה דבר שהוא מעשה מעכב

(SUMMARY: Tosfos explains why all can agree that it is not considered an action.)

וא"ת ולמ"ד (סנהדרין דף סה:) דעקימת פיו הוי מעשה היכי ממעטינן קריאה

(a)

Question: According to the opinion that contorting one's mouth is an action, how can we exclude reciting [the verses]?

וי"ל דמ"מ מעשה גרוע הוא יותר מרקיקה

(b)

Answer #1: In any case, it is a weaker action than spitting.

אי נמי לא דמי למנהיג בקול שהוא מעשה גדול.

(c)

Answer #2: It is unlike leading an animal through one's voice, which is a great action.

2)

TOSFOS DH le'Achin Pesulah

תוספות ד"ה לאחין פסולה

(SUMMARY: Tosfos explains that all explain the Beraisa this way.)

משמע שפוסלה לאחין מדקתני פסולה

(a)

Explanation #1: It disqualifies her to the brothers, since it teaches "Pesulah".

ואפי' למ"ד בכל הגט (גיטין דף כד:) כל מקום ששנו חכמים חליצה פסולה אינה פוסלת על האחין

(b)

Implied question: One opinion (Gitin 24b) says that whenever Chachamim taught "Chalitzah Pesulah", it does not disqualify her to the brothers!

הכא דייק מדלא קתני אין כאן בית מיחוש

(c)

Answer: Here, we infer because it did not teach "there is nothing to be concerned for" [like it taught in the Seifa].

ודלא כפי' הקונטרס דפירש דאתיא כמ"ד כל מקום ששנו חכמים חליצה פסולה פוסלת

(d)

Explanation #2 (Rashi): [We say that she is Pesulah to the brothers] according to the opinion that whenever Chachamim taught "Chalitzah Pesulah", it disqualifies her.

דא"כ בלא שום דיוק הוה מצי לאוקומי כוותיה.

(e)

Rejection: If so, without any inference we could have established it like this opinion!

3)

TOSFOS DH Mi Kesiv v'Chaltzah b'Yad

תוספות ד"ה מי כתיב וחלצה ביד

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Yerushalmi.)

והא דקאמר בירושלמי שחולצתו בימין

(a)

Implied question: The Yerushalmi says that Chalitzah is with the right hand!

למצוה בעלמא אבל עיכובא ליכא.

(b)

Answer: That is merely a Mitzvah [l'Chatchilah]. It is not Me'akev.

4)

TOSFOS DH Rava v'Abaye mid'Beis Eli ka'Asu

תוספות ד"ה רבא ואביי מדבית עלי קאתו

(SUMMARY: Tosfos proves that the text says "Rabah".)

רבה גרס דרבא לא הוה כהן כדאמר בפ' הזרוע (חולין קלג. ושם) דאמר ליה לשמעיה זכי לי מתנתא

(a)

The text: The text says "Rabah", for Rava was not a Kohen, like it says in Chulin (133a) that Rava said to his servant (a Kohen) "acquire Matanos (a Yisrael who slaughters a Behemah gives the foreleg, jaw and stomach to a Kohen) for me."

אבל רבה היה כהן דאמר בפרק עד כמה (בכורות כז.) רבה בטיל לה ברוב

1.

However, Rabah was a Kohen, for it says in Bechoros (27a) that Rabah would be Mevatel [Terumah of Chutz la'Aretz] in a majority [of Chulin, and eat it when he was Tamei].

ואמרינן במס' מועד קטן (דף כח. ושם) אמר רבא חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא כו' עד רבה חיה ארבעין שנין ורב חסדא תשעים שנין

(b)

Support - Citation (Mo'ed Katan 28a - Rava): Life[span], children and income do not depend on merit, rather, on Mazel (dispositions determined at birth)... Rabah lived 40 years, and Rav Chisda lived 90 years.

כדאמר נמי הכא רבה חיה ארבעין שנין

1.

This is like we said here, that Rabah lived 40 years.

הקשה הר"ר אלחנן דבגמילות חסדים נמי עסיק דאמר בחלק (סנהדרין דף צח:) אמר רבה ייתי ולא אחמיניה

(c)

Question (R. Elchanan): Also Rabah engaged in Chesed! It says in Sanhedrin (98b) "may [Mashi'ach] come, and I will not see him" (for there will be great afflictions at the time);

אמר ליה אביי מאי טעמא אמר מר הכי כו' מר תורה איכא גמילות חסדים איכא

1.

Citation (98b - Abaye): Why do you say so?... You have Torah and Chesed [to protect you]!

ואמר ר"י דלא עסיק כל כך בגמילות חסדים שינצל מגזירת בית עלי אבל כדי שינצל מחבלו של משיח היה בידו שגם שאר זכיות עומדות לו

(d)

Answer (Ri): He did not engaged in Chesed so much to be saved from the decree of Beis Eli, but he had enough to be saved from the afflictions at the time of Mashi'ach, for also other merits help for this.

וא"ת ומאי הא דקאמר במס' מועד קטן (דף כח.) דלא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא מדרבה לא חיה אלא ארבעין שנין

(e)

Question: How did [Rava] derive in Mo'ed Katan (28a) [that they] do not depend on merit, rather, on Mazel, from that Rabah lived only 40 years?

ודלמא היינו טעם לפי שהיה מבני עלי

1.

Perhaps this is because he was from Beis Eli!

וי"ל דסבירא ליה לרבא דבתורה בלבד הוא מתכפר כמו לרבה

(f)

Answer #1: Rava holds that Torah alone atones [and annuls the decree against Beis Eli], like Rabah held.

ועוד שגם רבה עסק בגמילות חסדים כדאמר בחלק (סנהדרין דף צח:).

(g)

Answer #2: Also Rabah engaged in Chesed, like it says in Sanhedrin (98b. All agree that Torah and Chesed annul the decree.)

5)

TOSFOS DH Yevamah she'Rakekah Dam Tachlotz

תוספות ד"ה יבמה שרקקה דם תחלוץ

(SUMMARY: Tosfos explains why they sent two teachings to Shmuel's father.)

מעיקרא שלחו ליה ההוא דלעיל היבמה שרקקה

(a)

Explanation: Initially, they sent to him the above teaching (if a Yevamah spat, she takes off the shoe, and she need not spit again);

ואח"כ שלחו ליה דאפילו רקקה דם תחלוץ.

1.

Afterwards, they sent to him that even if she spat blood, she must do Chalitzah. (She may not do Yibum.)

105b----------------------------------------105b

6)

TOSFOS DH Ketanah she'Chaltzah Tachlotz mishe'Tagdil v'Im Lo Chaltzah Chalitzah Pesulah (pertains to Mishnah 104b)

תוספות ד"ה קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצה פסולה (שייך למשנה קד:)

(SUMMARY: Tosfos discusses the Chalitzah of a Ketanah.)

וא"ת אמאי לא עריב ותני להו קטנה בהדי חרש וחרשת וקטן

(a)

Question: Why wasn't a Ketanah taught together with a Cheresh, Chereshes and Katan?

וי"ל (כדמוכח) משום דבקטנה פליג רבי יוסי בגמ'

(b)

Answer: It is because R. Yosi argues about a Ketanah in the Gemara.

ואם תאמר מ"מ כיון דתנא פסולה אמאי תני שתחלוץ משתגדיל

(c)

Question #1: Even so, since he taught that it is Pesulah, why did he [need to] teach that she does Chalitzah [again] when she matures?

ועוד דלא תני ליה גבי קטן

(d)

Question #2: He did not teach about a Katan [that he does Chalitzah again when he matures]!

וי"ל דאי לא הוה תני גבי קטנה ה"א דחליצתה פסולה מדרבנן דהא דמקשינן אשה לאיש אינו מן התורה

(e)

Answer: Had he not taught so about a Ketanah, one might have thought that her Chalitzah is Pesulah mid'Rabanan, for this that we equate the woman (Yevamah) to the man (Yavam) is only mid'Rabanan;

להכי תני תחלוץ משתגדיל יתור לשון לאשמועינן דחליצת קטנה אינה כלום כמו חליצת קטן

1.

Therefore, it taught that she does Chalitzah when she matures. This is extra, to teach that Chalitzah of a Ketanah is nothing, just like Chalitzah of a Katan.

ומיהו בירושלמי גרסי' בסדר המשנה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה כשירה

(f)

Alternate text: However, the Yerushalmi's text of our Mishnah is "she does Chalitzah when she matures. If she did not, her Chalitzah is Kosher."

משמע שסובר דהא דמקיש רבי מאיר אשה לאיש היינו מדרבנן אבל לרבי יוסי חולצת לכתחלה כדאשכחן בעובדא דלקמן

1.

Inference: It holds that R. Meir equates the woman to the man mid'Rabanan, but R. Yosi holds that she can do Chalitzah l'Chatchilah, like in the episode below.

ובירושלמי נמי מוקי לה כר"מ.

2.

Also the Yerushalmi establishes it (our Mishnah) like R. Meir.

7)

TOSFOS DH Aba Yudan

תוספות ד"ה אבא יודן

(SUMMARY: Tosfos explains that this is Avdan's real name.)

בירושלמי ואבדן לישנא קלילא.

(a)

Explanation: This (Aba Yudan) is the text in the Yerushalmi. "Avdan" is a contraction.

8)

TOSFOS DH Mi she'Tzarich Lo Am Kadosh Yifsa Al Roshei Am Kadosh

תוספות ד"ה מי שצריך לו עם קדוש יפסע על ראשי עם קדוש

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only if he left for a need of the people.)

והא דאמר בפ' קמא דסנהדרין (דף ז:) אזהרה לדיין שלא יפסע על ראשי עם קדוש

(a)

Implied question: It says in Sanhedrin (7b) that a judge is warned not to [appear] to step on the heads of Bnei Yisrael!

היינו היכא שלא יצא לצורך עם קדוש

(b)

Answer #1: That is when he did not leave for a need of Bnei Yisrael.

אי נמי אפילו יצא לצורך יש לו לקצר דרכו כל מה שיכול כדאמרינן (קידושין דף לב:) אזהרה לזקן שלא יטריח מויראת

(c)

Answer #2: Even if he left for a need, he should shorten his path as much as he can, like it says in Kidushin (32b), that a Chacham is warned not to burden others [to stand for him] from "v'Yareisa".

ובהוריות (דף יג:) תניא בני חכמים ות"ח בזמן שהצבור צריכין להם מפסיעין על ראשי העם כו'

(d)

Citation (Horiyos 13b - Beraisa): Bnei Chachamim and Talmidei Chachamim, when the Tzibur needs them, they may [appear] to step on the heads of people;

יצא לצורך נכנס ויושב במקומו פירוש לצורך העם

1.

If he left for a need, he enters and sits in his place. This refers to a need of the people.

ובתוספתא גרסינן בהדיא יצא לצורך העם.

2.

Support: The Tosefta explicitly says "if he left for a need of the people."

9)

TOSFOS DH Rava Amar mishe'Tagi'a l'Onas ha'Nedarim

תוספות ד"ה רבא אמר משתגיע לעונת נדרים

(SUMMARY: Tosfos explains that Rava explains R. Yosi, but he rules unlike this.)

ואם תאמר דבפרק יוצא דופן (נדה מו. ושם) קאמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין

(a)

Question: In Nidah (46a), Rava says that when a Ketanah reaches her years [of adulthood], we need not check her [for two hairs]. The Chazakah is that she brought Simanim!

ומסיק כי קאמר רבא למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה

1.

[The Gemara] concludes that Rava discusses [to forbid] Mi'un, but for Chalitzah, she must be checked.

אלמא קטנה לא חלצה

2.

Inference: A Ketanah may not do Chalitzah!

ואר"ת דרבא איירי הכא אליבא דרבי יוסי אבל איהו גופיה סבר עד שתביא שתי שערות

(b)

Answer (R. Tam): Here, Rava teaches according to R. Yosi. He himself holds that she must bring two hairs.

והא דמסיק הכא והלכתא עד שתביא שתי שערות סיומא דמילתא הוא

(c)

Implied question: The conclusion here "the Halachah is [she may not do Chalitzah] until she brings two hairs" is the conclusion of his (Rava's) words;

ובפרק התקבל (גיטין סה. ושם) דקאמר רבא גבי שלש מדות בקטן הגיע לעונת נדרים נדרו נדר והקדשו הקדש וכנגדן בקטנה חולצת

1.

In Gitin (65a), Rava says that there are three stages of a minor. Once he reaches Onas ha'Nedarim, his vow is a vow and his Hekdesh is Hekdesh. Correspondingly, a girl [at the age of vows] can do Chalitzah!

מדה זו עושה אליבא דרבי יוסי

(d)

Answer #1: There, he teaches according to R. Yosi.

ועוד דר"י הוכיח שם מכח ההיא דמי שמת (ב"ב קנה.) דרבה גרס ולא רבא.

(e)

Answer #2: The Ri proved there (in Gitin), based on Bava Basra (155a), that the text says Rabah, and not Rava.

10)

TOSFOS DH l'Chatchilah Ba'i Chamishah

תוספות ד"ה לכתחלה בעי חמשה

(SUMMARY: Tosfos proves that it is l'Chatchilah even without five.)

מכאן יש ללמוד דאין צריך חמשה אפי' לכתחלה

(a)

Inference: This (Rav Nachman's teaching) shows that we do not need five even l'Chatchilah;

ומיהו לפרסומי מילתא עבדינן בחמשה.

1.

However, to publicize the matter, we [have a custom to] do it with five.

11)

TOSFOS DH R. Shimon v'R. Yochanan ha'Sandlar Machshirim b'Shenayim (pertains to Mishnah 104b)

תוספות ד"ה רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירים בשנים (שייך למשנה קד:)

(SUMMARY: Tosfos explains that really, we do not require two.)

ולאו דוקא שנים אלא לשום (הגהת גנזי יוסף) עדות בעלמא נקט שנים

(a)

Explanation: We do not actually require [that the Chalitzah be] in front of two. It mentions two only so there will be testimony about it.

ובקונטרס ל"ג שנים.

1.

Rashi (on the Mishnah) says that the text does not say "Shenayim" (for they address the first Tana, who discussed in front of two).

12)

TOSFOS DH u'Va Ma'aser Lifnei R. Akiva b'Beis ha'Asurin

תוספות ד"ה ובא מעשה לפני ר' עקיבא בבית האסורין

(SUMMARY: Tosfos explains the Gemara's Safek, and resolves it.)

וא"ת והא במתני' משמע בהדיא שחלצה בבית האסורין דקתני מעשה שחלצה בינו לבינה בבית האסורין ובא מעשה לפני רבי עקיבא

(a)

Question: The Mishnah explicitly says that she did Chalitzah in jail! It says "a case occurred in which she did Chalitzah alone with him in jail, and it came in front of R. Akiva"!

ויש לומר דבהרבה ספרים גרסי' בא מעשה לפני ר' עקיבא בלא וי"ו וקאי נמי בבית האסורין ארבי עקיבא

(b)

Answer: In many Seforim, the text says "the episode came in front of R. Akiva" without a Vov. [Not only the phrase "the episode came...", rather,] also [the previous words] "in jail" refers to R. Akiva.

ואם תאמר והיכי פשיט שהמעשה בא לפני רבי עקיבא בבית האסורין ולא בא אבראי

(c)

Question: How did we resolve that the episode came in front of R. Akiva in jail, and not outside?

ויש לומר דיודע הגמרא שבא לפניו בבית האסורין כדאמר בירושלמי רבי יוחנן הסנדלר עבר קומי חבושין דרבי עקיבא

(d)

Answer: The Gemara knows that it came in front of him in jail, like it says in the Yerushalmi that R. Yochanan ha'Sandlar passed in front of the jail in which R. Akiva was incarcerated.

היה מכריז ואמר מאן בעי מחטין ומאן בעי צנורין חלצה בינו לבינה מהו

1.

Citation (Yerushalmi): (R. Yochanan pretended to be a peddler, so they would not notice that he asks a Halachah.) He announced "who wants needles? Who wants spindles? If she did Chalitzah alone with him, what is the law?"

אדיק ליה רישיה מן כוותיה אמר ליה אית לך כושין אית לך כשר.

2.

Citation (cont.): He (R. Akiva) stuck his head out of the window [of his cell], and said to him "do you have Kushin (spindles)"? [I.e. he hinted that] you have a Kosher Chalitzah.