1)

TOSFOS DH Sandal Shel Avodas Kochavim Lo Tachlotz (cont.)

תוספות ד"ה סנדל של עבודת כוכבים לא תחלוץ (המשך)

וכן פי' בפ' ראוהו ב"ד (ר"ה כח.) גבי שופר של עבודת כוכבים לא יתקע ואם תקע יצא

(a)

Explanation #1 (cont.): He (Rashi) explained similarly in Rosh Hashanah (28a) regarding "one may not blow a Shofar of idolatry. If he blew it, he was Yotzei."

ותימה דאמרי' בסוף פרק כסוי הדם (חולין פט. ושם) שופר של עבודת כוכבים לא יתקע בו ואם תקע לא יצא

(b)

Question: It says in Chulin (89a) "one may not blow a Shofar of idolatry. If he blew it, he was not Yotzei";

ומפרש התם משום דעבודת כוכבים כתותי מכתת שיעוריה

1.

It explains there that [he was not Yotzei] because idolatry is Kesusei Michtas Shi'urei!

וי"ל דהתם בעבודת כוכבים של ישראל דלא סגי לה בבטול

(c)

Answer: There, it discusses idolatry of a Yisrael. Bitul does not help for it.

דכי האי גוונא משני בפרק לולב הגזול (סוכה לא: ושם) אהא דאמר רבא לולב של עבודת כוכבים לא יטול ואם נטל יצא

(d)

Support: We answer like this in Sukah (31b) regarding Rava's teaching "one may not take a Lulav of idolatry. If he took it, he was Yotzei";

ופריך ממתני' דלולב של אשרה פסול ומשני באשרה של משה

1.

The Gemara asks from the Mishnah, which says that a Lulav of an Asherah (a tree planted to be worshipped) is Pasul, and answers that [the Mishnah] discusses an Asherah of Moshe (i.e. of a Yisrael).

וא"ת אי בעבודת כוכבים של ישראל מאי קאמר דמכתת שיעוריה והא טעונה גניזה

(e)

Question: If it is a Yisrael's idolatry, why do we say Kesusei Michtas Shi'urei? It must be buried!

דמפיק לה בפ' רבי ישמעאל (ע"ז דף נב:) מושם בסתר

1.

We derive this in Avodah Zarah (52b) from "v'Sam ba'Seser."

וי"ל כיון דטעונה גניזה אין כתותי שיעור גדול מזה

(f)

Answer #1: Since it must be buried, this is the ultimate Kesusei Michtas Shi'urei!

א"נ בעבודת כוכבים של עובד כוכבים שעבדה לדעת ישראל שטעונה שריפה

(g)

Answer #2: It refers to a Nochri's idolatry that he served based on a Yisrael's desire. It must be burned.

וא"ת ובעבודת כוכבים דעובד כוכבים מכי אגבה הויא דישראל כדאמר בפרק כל הצלמים (שם דף מב.)

(h)

Question: Avodah Zarah of a Nochri, once the Yisrael picked it up, it is a Yisrael's, like it says in Avodah Zarah (42a)!

גזירה דלמא מגבה לה והדר מבטל לה

1.

This is a decree, lest he pick it up and afterwards be Mevatel it.

וי"ל כגון שהגביה השופר והסנדל על מנת שלא לקנותו

(i)

Answer: The case is, he picked up the Shofar or sandal with intent not to acquire it;

דהא תנן (לעיל דף קא.) במנעל שאינו שלו חליצתה כשירה

1.

The Mishnah (101a) says that [even] if the shoe was not his, the Chalitzah was Kosher;

ולולב איירי ביום טוב שני

2.

We can say that Lulav discusses on Yom Tov Sheni (i.e. after the first day, when he need not own it).

ובסוכה הוה מצי לשנויי דאיירי ביום טוב ראשון ולא הוה צריך לאוקומי באשרה דמשה

(j)

Implied question: In Sukah, we could have said that it discusses Yom Tov Rishon! What forced us to say that it discusses a Yisrael's Asherah?

אלא משום דקתני אשרה דומיא דעיר הנדחת דאפילו ביום טוב שני

(k)

Answer: Presumably, Asherah is like [a Lulav of] Ir ha'Nidachas, which is Pasul even on Yom Tov Sheni.

והא דנקט בסנדל של תקרובת עבודת כוכבים חליצתה פסולה הוה מצי למנקט סנדל עבודת כוכבים של ישראל

(l)

Implied question: Why did it teach that with a sandal offered to idolatry, the Chalitzah is Pasul? It could have mentioned a sandal of idolatry of a Yisrael!

אלא ניחא ליה למנקט כוליה מילתא בעבודת כוכבים של עובד כוכבים

(m)

Answer: He preferred to teach the entire matter regarding a Nochri's idolatry.

ור"ת מפרש דכולהו בעבודת כוכבים דעובד כוכבים והכא לאחר ביטול והתם קודם ביטול

(n)

Explanation #2 (R. Tam): All of them refer to idolatry of a Nochri. Here we discuss after Bitul, and there (in Chulin) we discuss before Bitul.

ולאחר ביטול נמי לכתחלה לא יתקע ולא יחלוץ דמאיס לענין מצוה לפי שהיה עליו שם עבודת כוכבים

1.

Even after Bitul, l'Chatchilah he may not blow it or do Chalitzah with it, for it is repulsive regarding a Mitzvah, for it once had the name of idolatry.

אפילו אם תמצא לומר דשרי לכסות בעפר של עבודת כוכבים לכתחילה כמו בשל עיר הנדחת לא דמיא כסוי לחליצה

2.

Even if you will say that l'Chatchilah one may cover the blood [of a slaughtered bird or Chayah] with earth of idolatry, e.g. of Ir ha'Nidachas, covering is unlike Chalitzah;

דלענין כסוי לא חיישי' למיאוס

i.

Regarding covering, we are not concerned if it is repulsive.

והא דמשני בסוכה מתני' באשרה דמשה ולא משני בדעובד כוכבים וקודם בטול

(o)

Implied question: In Sukah, why did we answer that we discuss idolatry of a Yisrael? We could have said that it is of a Nochri, before Bitul!

משום דאפילו נקצץ לולב מן הדקל נתבטל

(p)

Answer: Even if the Lulav was detached from the date tree [without intent for Bitul], it is Batel.

והא דקתני בסוף פ' כסוי הדם (חולין דף פט. ושם) דלולב של עבודת כוכבים אם נטל לא יצא

(q)

Implied question: It says in Chulin (89a) "if one blew a Shofar of idolatry, he was not Yotzei"! (We should say that when it was detached, it was Batel!)

איירי שהלולב בעצמו (של) עבודת כוכבים אבל לולב של אשרה משמע שנלקט מן האשרה

(r)

Answer: That is when the Lulav itself is idolatry. "Lulav of an Asherah" connotes that it was taken from an Asherah.

והכי הוי מצי למנקט בסמוך דאם חלצה קודם בטול פסול וליפלוגי בשל עבודת כוכבים עצמה

(s)

Implied question: We could have discussed below that if he did Chalitzah before Bitul, it is Pasul, and distinguish within [idolatry] of a Nochri itself!

אלא אגב אורחיה אתא לאשמועינן דתקרובת עבודת כוכבים אינה בטילה עולמית

(t)

Answer: By the way, [the Beraisa] teaches that what is offered to idolatry can never be Batel.

ואם תאמר כיון דבבטלה איירי רבא מאי קמבעיא ליה לר"ל בפרק כל הצלמים (ע"ז מז.) דקל של עבודת כוכבים שבטלו לולבו מהו למצוה

(u)

Question: Since Rava discusses when it was Batel, what was Reish Lakish's question (Avodah Zarah 47a) whether one may use for the Mitzvah a Lulav from a date tree of idolatry that was Mevutal?

תפשוט מדרבא דסוכה דלכתחלה (הגהת הב"ח) לא יטול ואם נטל יצא

1.

He should settle it from Rava, that l'Chatchilah one may not take it, but if he took it, he was Yotzei!

וי"ל דלרבא פשיטא ליה ולריש לקיש מיבעיא ליה

(v)

Answer: It was clear to Rava. Reish Lakish was unsure about it;

אף על גב דפשיט ליה התם מר' יוחנן רביה מכל מקום מדרבא לא בעי למפשט.

1.

Even though he settled his question from R. Yochanan his Rebbi, he did not want to settle it from Rava. (The Ya'avetz points out that Rava was long after Reish Lakish. This is why Reish Lakish did not resolve his question from Rava!)

2)

TOSFOS DH Mar Savar Chalitzah k'Techilas Din Damya

תוספות ד"ה מר סבר חליצה כתחלת דין דמיא

(SUMMARY: Tosfos switches the text in the Yerushalmi to be like our Gemara.)

לכך פסולה

(a)

Explanation: Therefore, it is Pasul.

ובירושלמי בפרק אחד דיני ממונות גרסינן מנין שדנין ביום וגומרים בלילה שנאמר ושפטו את העם בכל עת

(b)

Citation: The text in the Yerushalmi says 'what is the source that we judge during the day and finish at night? It says "v'Shaftu Es ha'Am b'Chol Es"';

ופריך אית קרא לשעבר

1.

Citation (cont.) Question: Does the verse teach about transgression?! (Tosfos will discuss this below.)

אלא מנין שאם טעו ודנו בלילה שדינם דין ת"ל ושפטו את העם בכל עת וגו'

2.

Citation (cont.): Rather, what is the source that if they erred and judged at night, it is valid? It says "v'Shaftu Es ha'Am b'Chol Es"...

דומה שהוא טעות ועוד דלא פריך שפיר אגומרין בלילה ואית קרא לשעבר

3.

Assertion: It seems that this is a mistake. Also, it does not ask properly against finishing at night "does the verse teach about transgression?!"

אלא גרסינן איפכא מנין שטעו ודנו בלילה שדינן דין שנאמר ושפטו את העם בכל עת

(c)

Correction: Rather, the text says oppositely. What is the source that if they erred and judged at night, it is valid? It says "v'Shaftu Es ha'Am b'Chol Es"...

ואית קרא לשעבר אלא מנין שגומרין בלילה וכו'

1.

Citation (cont.): Does the verse teach about transgression?! Rather, what is the source that we finish at night?...

וגמרא שלנו (סנהדרין דף לד:) מוקי נמי האי קרא לגומרין בלילה

(d)

Support: Also the Bavli establishes this verse to teach about finishing at night.

והרבה דברים יש בירושלמי שצריך להפכם.

1.

There are many matters in the Yerushalmi that must be reversed.

3)

TOSFOS DH Iy Muk Stama Tanya

תוספות ד"ה אי מוק סתמא תניא

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask differently.)

הוה מצי למיפרך אימור דאמרי רבנן בדיעבד לכתחלה מי אמור

(a)

Implied question: We could have asked "Rabanan said only b'Di'eved. Did they say l'Chatchilah?!"

אלא פריך אדשמואל שלא הקפיד אלא על מה שעשה כיחידאה

1.

Rather, we asked against Shmuel, who was particular only because he acted based on an individual's opinion;

ומסיק כרבי ישמעאל בן אלישע והוא עשה כן לכתחלה.

2.

We conclude that he acted like R. Yishmael ben Elisha, l'Chatchilah.

4)

TOSFOS DH Amar R. Yishmael ben R. Yosi Ani Ra'isi Es R. Yishmael ben Elisha

תוספות ד"ה אמר רבי ישמעאל בן רבי יוסי אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע

(SUMMARY: Tosfos defends our text.)

כך כתוב בספרים

(a)

The text: This is the text in Seforim.

וקשיא לר"י איך יתכן שראה רבי ישמעאל בן רבי יוסי את רבי ישמעאל בן אלישע שנהרג קודם רבי עקיבא

(b)

Question (Ri): How is it possible that R. Yishmael ben R. Yosi saw R. Yishmael ben Elisha, who was killed before R. Akiva?

ורבי ישמעאל כפוף ויושב לפני רבי ויום שמת ר"ע נולד רבי

1.

R. Yishmael [ben R. Yosi] sat submissively [like a Talmid] in front of Rebbi, and the day that R. Akiva died, Rebbi was born! (This shows that R. Yishmael b'Rebbi Yosi was younger than Rebbi, and never saw R. Akiva or R. Yishmael ben Elisha.)

ומיהו אין למחוק הספרים בשביל כך כי מה בכך שרבי ישמעאל ברבי יוסי היה כפוף ויושב לפני רבי

(c)

Answer #1: We need not erase the text due to this. It is not difficult that R. Yishmael [b'Ribi Yosi] sat submissively in front of Rebbi [even if he is older than Rebbi];

כי גם רבי יוסי אביו אילו היה קיים היה כפוף ויושב לפני רבי

1.

Also R. Yosi his father, had he been alive, would have sat submissively in front of Rebbi!

ולמאי דפירש ר"י דתרי רבי ישמעאל בן אלישע הוו אתי שפיר

(d)

Answer #2: According to the Ri, who explains that there were two Chachamim named R. Yishmael ben Elisha, this is fine;

דאותו שנהרג היה זקנו של אותו רבי ישמעאל בן אלישע שראוהו רבי ישמעאל בן רבי יוסי דאפשר שחיה הרבה אחר רבי עקיבא.

1.

The one who was killed was the grandfather of the one whom R. Yishmael ben R. Yosi saw. It is possible that he lived much after R. Akiva.

104b----------------------------------------104b

5)

TOSFOS DH v'Ha Amrei d'Vei R. Yanai Lefi she'Eino b'Amar v'Amrah

תוספות ד"ה והא אמרי דבי רבי ינאי לפי שאינו באמר ואמרה

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not disqualify due to lack of intelligence.)

וא"ת מנא ליה לרבי ינאי האי טעמא דלמא משום דלאו בני דעה נינהו

(a)

Question #1: What is R. Yanai's source that this is the reason? Perhaps it is because they have no Da'as!

ותניא (לקמן דף קו.) דבעינן שיתכוונו שניהם

1.

Citation (106a - Beraisa): We require that both of them intend.

ואמאי נמי אמרינן לקמן (דף קה:) דקטנה חולצת בפעוטות וקטן נמי הוה חליץ אי לאו דאיש כתיב בפרשה

(b)

Question #2: Why do we say below (105b) that a minor [Yevamah] who reached the age of Pa'utos (somewhat mature children) can do Chalitzah, and a minor Yavam would have been able to do Chalitzah, if not because it says "Ish" in the Parshah?

כיון דלאו בני דעה נינהו

1.

They do not have Da'as!

וי"ל שב"ד עומדים על גבם ומורים להם לעשות חליצה כתיקנה

(c)

Answer: Beis Din supervises them and instructs them to do a proper Chalitzah.

דהכי נמי אמרינן בפרק ב' דגיטין (דף כב: ושם) דחש"ו שכתבו גט וגדול עומד על גבם דכשר

(d)

Support: We say so in Gitin (22b) that if a Cheresh, lunatic or child wrote a Get and an adult supervised, it is Kosher.

ומיהו לענין חליצה שוטה לא חליץ אף על גב דב"ד עומדים ע"ג כדאמר בתוספתא לפי שיש בחליצה רבויי דברים ואין בו דעת כלל לעשות לדעת ב"ד

(e)

Distinction: However, regarding Chalitzah, a lunatic cannot do Chalitzah, even if Beis Din supervises, like it says in the Tosefta, for there are many matters in Chalitzah, and he does not have Da'as at all to do according to Beis Din.

אבל גבי גט שנוח לעשות כי גדול עומד ע"ג כשר

1.

However, regarding Get, which is easy to do with an adult supervising, it is Kosher;

ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו שכותב הגט לשמה שכותב שם האיש והאשה והזמן ושם עירו ושם עירה

2.

His intent is recognized in his action that he writes the Get Lishmah, for he writes the names of the husband and wife, the date, and the names of his and her cities.

והא דאמר בפ"ק דחולין (דף יב: ושם) גבי וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשירה ומוקי לה כר' נתן דלא בעי כוונה לשחיטה

(f)

Implied question: It says in Chulin (12b), regarding "all of them, if they slaughtered and others supervised, the Shechitah is Kosher", and we establish it like R. Noson, who does not require Kavanah for Shechitah;

משמע דלרבנן דבעו כוונה לשחיטה לא מהני גדול עומד ע"ג

1.

Inference: According to Rabanan, who require Kavanah for Shechitah, adult supervision does not help!

דהתם אחרים אין מלמדים אותו אך שראוהו שלא קלקל

(g)

Answer: There, the supervisors do not teach him. They merely see that he does not mess up (pause or press);

וגם אין מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו כמו חליצה דאין מתכוין אלא לחיתוך בשר בעלמא כדאמר בפ"ק דחולין (דף יג.) דבעינן מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו.

1.

Also, his intent is not recognized from his action like it is [recognized] in Chalitzah. Here he merely intends to cut meat, like it says in Chulin (13a), that we require intent recognized through his action.

6)

TOSFOS DH d'Amar R. Zeira Kol ha'Ra'uy l'Bilah v'Chulei

תוספות ד"ה דאמר רבי זירא כל הראוי לבילה כו'

(SUMMARY: 1. Tosfos explains the source for this. 2. Tosfos discusses places where we do not apply it.)

מילתיה דר' זירא בפ' המנחות והנסכים (מנחות קג: ושם) גבי ששים ואחד אין נבללים

(a)

Explanation: R. Zeira's teaching is in Menachos (103b) regarding [one who vowed to bring a Minchah of 61 Esronim. He must bring it in two Kelim, because] 61 cannot be mixed [in one Kli];

ופריך וכי לא בלל מאי הוי והתנן (שם דף יח.) אם לא בלל כשר

1.

The Gemara asked that even if he did not mix, it should be Kosher. A Mishnah says that if he did not mix, it is Kosher!

וא"ת מאי קשה והא לכתחלה בעינן בילה

(b)

Question: What was the question? [He must bring it in two Kelim, because] l'Chatchilah, it must be mixed!

ואומר ר"י דשאני התם כיון דאמר הרי עלי מנחה ס"א עשרון לקרבן גדול קמכוין

(c)

Answer (Ri): There is different. Since he said "Alai (it is incumbent on me to bring) a Minchah of 61 Esronim", he intended for a big Korban;

ולכך היה לו לעשות הכל בכלי אחד אם בדיעבד כשר בלא בלילה

1.

Therefore, he should bring it all in one Kli if b'Di'eved it is Kosher without mixing.

ודוקא כי אמר הרי עלי מנחה אמרינן דלקרבן גדול קמיכוין אבל סתם בלא מנחה לא משמע קביעות בחד מנא

(d)

Distinction: Only when he said "Alai Minchah", we say that he intended for a big Korban. If he said Stam, without "Minchah", it does not connote that he fixed to bring it in one Kli;

כדתנן התם (דף קב:) הרי עלי שני עשרונים להביא בכלי אחד והביא בשני כלים פסול

1.

Citation (Menachos 102b - Mishnah): If one said "Alai two Esronim, to bring them in one Kli", if he brought them in two Kelim, it is Pasul.

משמע דאם אמר סתם ולא אמר בכלי אחד יכול להביא בשני כלים

2.

Inference: Had he said Stam, and did not say "in one Kli", he could bring them in two Kelim.

וא"ת מנא ליה דאם לא בלל דכשר

(e)

Question: What is his source that if it was not mixed, it is Kosher?

אימא לא בלל כהן אלא זר אבל לא בלל כלל פסולה

1.

Perhaps we are Machshir only if a Kohen did not mix it, rather, a Zar did, but if it was not mixed at all, it is Pasul!

דהכי נמי אמרינן בהקומץ רבה (מנחות דף יח. ושם) לא יצק כשר

2.

Strengthening of question: We say so in Menachos (18a), that if Yetzikah (pouring the oil) was not done, it is Kosher;

ומפרש דהיינו לא יצק כהן אלא זר

i.

The Gemara explains that this means that a Kohen did not pour, rather, a Zar did!

וי"ל דקבלה היה לו דאפילו לא בלל כלל דליכא עיכובא

(f)

Answer: He had a tradition that even if it was not mixed at all, this is not Me'akev.

וא"ת ואמאי לא מעכבת והלא בכמה מקומות כתיב (ויקרא ב) בלולה

(g)

Question: Why is it not Me'akev? In several places it says "Belulah"!

במנחת מאפה תנור ושל מחבת ובמנחת נסכים (במדבר טו) כתיב טובא בלולה וכן בקרבן נשיאים תריסר זימני

1.

[It says so] regarding Minchas Ma'afe Tanur (baked in an oven) and Machavas (a shallow pan), regarding Minchas Nesachim many times, and 12 times in the Korbanos of the Nesi'im!

וי"ל דלא משמע ליה עיכובא כיון דלא כתיב ויבלול לשון צווי

(h)

Answer #1: He holds that this does not connote that it is Me'akev, since it does not say a command "Yivlol".

וצ"ע אם יש עיכובא בעלמא בכה"

(i)

Question: This requires investigation, whether in general it is Me'akev in such a case.

א"נ כולהו צריכי לשום דרשה

(j)

Answer #2: All of them are needed for some Drashah.

וא"ת מנא ליה דמעכבא בשאין ראוי לבילה

(k)

Question: What is the source that it is Me'akev when it is not proper to be mixed?

וי"ל דסברא הוא דכתיב בלולה ואמר רחמנא דלא מעכבא

(l)

Answer: This is logical, for it says "Belulah", and the Torah said that it is not Me'akev;

מסתמא להכי אהני הא דכתביה דבעינן ראוי לבילה

1.

Presumably, all these times it is written helps that we require that it could be mixed.

והא דמספקא בפ' נערה בנדרים (דף עג.) אי חרש מיפר אי לא מיפר משום דלאו בר שמיעה הוא וכדרבי זירא

(m)

Implied question: Why was the Gemara (Nedarim 73) unsure whether a Cheresh can annul [vows of his wife], or not, because he cannot hear [them], like R. Zeira's teaching?

היינו משום דשמא לא כתיב קרא ושמע אלא אורחא דמילתא דהכי הוי דכי שמע מיפר

(n)

Answer: It was unsure whether the Torah wrote "and he heard" merely because this is the usual way, that after he hears, he annuls.

וקשה לר"י ערל וטמא אמאי משלחין קרבנותיהן

(o)

Question (Ri): Why may an Arel and Tamei send Korbanos [through a Shali'ach]?

נהי דסמיכה לא מעכבא נימא כל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו

1.

Granted, Semichah is not Me'akev, but we should say that whatever is not proper for mixing, mixing is Me'akev [and likewise here, since he cannot do Semichah, it is Me'akev]!

וי"ל מדדרשינן בת"כ מזובו ולא מנגעו ש"מ דטמא משלח קרבנות דבהבאת קרבנות איירי

(p)

Answer #1: Since we expound in Toras Kohanim [regarding one who became Tahor from Zivah, but he is still a Metzora] "from his Zov, and not from his Nega", this teaches that a Tamei may send Korbanos, for the verse discusses bringing Korbanos.

ועוד מדמעטינן בפ"ק דחגיגה (דף ד: ושם) טמא מובאת שמה והבאתם שמה כל שישנו בביאה ישנו בהבאה

(q)

Answer #2: In Chagigah (4b) we exclude a Tamei [from Re'iyah] from "u'Vasa Shamah va'Haveisem Shamah" - whoever has a Mitzvah to come (into the Mikdash) has a Mitzvah to bring [Olas Re'iyah];

ש"מ דשאר קרבנות משלחין ולא חיישינן שיהא ראוי לסמיכה

1.

Inference: [A Tamei] can send other Korbanos. We are not concerned that he be proper to do Semichah.

וה"ר שמעון הקשה מדאמר בפ' נגמר הדין (סנהדרין דף מה:) דאיכא מ"ד נקטעה יד העדים חייב דלא בעי קרא כדכתיב

(r)

Question (R. Shimshon): Since it says in Sanhedrin (45b) that there is an opinion that [even] if the witnesses' hands were cut off, [the one they condemned to death] is Chayav [Misah]. He does not require the verse like it says [that the witnesses' hands will kill him]!

ואמאי לא אמרי' כיון דכתיב יד העדים דבעינן ראוי ליד העדים

1.

Why don't we say that since it says "Yad ha'Edim", we require that it is possible for the witnesses' hands to kill him?

ושמא יש שום ייתור דמחייב אף על פי שנקטעה ידם

(s)

Answer #1: Perhaps there is something extra [in the verse] to obligate even if their hands were cut off.

אי נמי אין סברא לומר שיפטר משום שאין לעדים יד.

(t)

Answer #2: It is unreasonable to exempt because the witnesses have no hands.