יבמות דף קה: א

מה דין חליצת קטן או קטנה?

חליצת קטן חליצת קטנה
לר' מאיר פוסלת על האחים [1] פסולה ותחלוץ שוב משתגדיל [2]
לחכמים אינה כלום - ויכולה להתייבם חליצתה כשרה [3]
-------------------------------------------------

[1] דהגם שלא מועילה החליצה מקטן להתיר אותה לעלמא, סובר ר"מ שמדרבנן מועילה החליצה לפסול אותה על שאר האחים שלא תוכל להתייבם.

[2] גם כאן ס"ל לר"מ כנ"ל שהגם שלא מועילה החליצה בקטנותה להתיר אותה לעלמא, מ"מ היא מועילה לענין לפסול אותה לייבום, כלומר, שאינה יכולה להתייבם אחר חליצה זו אכן אינה מותרת לעלמא, וכשתגדיל תצטרך לחלוץ שוב. ומשום שר"מ דורש "איש" דבעינן לחליצה דוקא איש גדול - ומקשינן אשה לאיש, לכן צריך לשיטתו שתהיה היבמה גדולה בשעת חליצה.

[3] דורשים חכמים שדוקא "איש" - זכר צריך שיהיה גדול בשעת חליצה, אבל גבי אשה בין גדולה ובין קטנה כשרה בה חליצה. ולמדה הגמ' מעדותו של ר' ישמעאל בר' יוסי על אביו, שחכמים דהכא הם ר' יוסי.

-------------------------------------------------