1)

TOSFOS DH Sheloshah Achin

תוספות ד"ה שלשה אחין

(SUMMARY: Tosfos gives the correct text, and explains it.)

בהך רישא גרסינן הראשונה יוצאה משום אחות אשה

(a)

The text: In this Reisha, the text says "the first goes out due to Achos Ishah";

וראשונה לנפילה קאמר דומיא דההיא דפרק ב' (לעיל יז.) ובבבא השניה (הגהה בגליון) ה"ג השניה יוצאה כו'.

1.

It refers to the first woman to fall, similar to above (17a). In the second clause (the coming Mishnah), the text says "the second goes out..."

2)

TOSFOS DH Amar Rav Nachman Zos Omeres Ein Zikah

תוספות ד"ה אמר רב נחמן זאת אומרת אין זיקה

(SUMMARY: Tosfos asks why Rav Nachman did not derive this from a previous Mishnah.)

תימה שלא דקדק רב נחמן על מתני' דריש כיצד (לעיל יז.).

(a)

Question: Why didn't Rav Nachman deduce from the Mishnah above (17a)? (There, if Shimon gave a Ma'amar, his other wife does Chalitzah, for she is like Tzaras Eshes Achiv she'Lo Hayah b'Olamo. He should infer that if not for the Ma'amar, she could do Yibum, for Ein Zikah! Zera Yitzchak answers based on Tosfos 18a DH v'Hai. From reasoning, we would say that Yesh Zikah. If only one Mishnah taught that after a Ma'amar, the Tzarah does Chalitzah, we would say that even without a Ma'amar, she does Chalitzah. It mentioned a Ma'amar to teach unlike Beis Shamai. Rav Nachman waited for the second such Mishnah. We do not need two Mishnayos to teach unlike Beis Shamai! Rather, if not for the Ma'amar, she could do Yibum, for Ein Zikah.)

3)

TOSFOS DH d'Chavivah Lei Akdemah

תוספות ד"ה דחביבה ליה אקדמה

(SUMMARY: Tosfos explains why normally we answer differently.)

בשאר מקומות אין דוחק לומר כן אלא אמר זו ואין צריך לומר זו קתני

(a)

Implied question: In other places we do not give this weak answer. Rather, we say that the Tana taught this, and there is no need to teach this (law in the Seifa, which follows from the Reisha)!

וכאן דחק לומר כן לפי שבבא שלימה דלא צריכה היא.

(b)

Answer: Here, we give this weak answer, because the entire clause is not needed.

4)

TOSFOS DH v'Ne'esarah Alav Sha'ah Achas

תוספות ד"ה ונאסרה עליו שעה אחת

(SUMMARY: 1. Tosfos discusses why we discuss when the third brother had a wife. 2. Tosfos discusses in what ways Nisu'in causes the fall to Yibum.)

בהך בבא הו"מ למינקט ואחד מופנה

(a)

Implied question: In this clause, we could have discussed when one brother is single!

אלא נקט הכי משום דנכרית נמי מתסרא לפי שהיתה צרת אחות אשה שעה אחת

(b)

Answer: We mentioned [that he is married to a stranger] to teach that also the stranger is forbidden, for she was once Tzaras Achos Ishah.

וקצת קשה שאינו מזכיר הצרה כלל

(c)

Slight question: The Mishnah does not mention the Tzarah at all!

וא"ת לרבי ירמיה דאמר (לעיל דף יג.) דהאי תנא דפירקין סבר נישואין מפילין אמאי לא נקט דמתה אחת מן האחיות תחלה ואח"כ מת בעלה של שניה וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת

(d)

Question #1: According to R. Yirmeyah, who says that the Tana of our Perek holds that Nisu'in causes the fall to Yibum, why didn't it say that one of the sisters died first, and afterwards the husband of her sister died, and the stranger's husband did Yibum, and died?

אסורה שנאסרה עליו שעה אחת כיון דנישואין מפילין

1.

She (the live sister) is forbidden to him (the remaining brother), since she was once forbidden to him (the first time she fell), since Nisu'in causes the fall! (Before her sister died, she was Achos Ishto.)

וכן בבבא דלקמן ב' אחין ה"ל למתני שמתה אחת מהן תחלה ואח"כ מת בעלה של שניה

(e)

Question #2: In the clause below (32a) of two brothers, we could have taught that one of the sisters died, and afterwards her sister's husband died!

וי"ל דלא מהני למימר נישואין מפילין אלא לענין שאם היתה צרת ערוה שעה אחת שוב אין לה היתר אע"פ שבשעת נפילה כבר אינה צרת ערוה

(f)

Answer: "Nisu'in causes the fall" helps only so that if she was once Tzaras Ervah, she has no Heter afterwards, even though at the time she fell she is no longer Tzaras Ervah;

אבל כאן משום נישואין מפילין לא נחשבנה כאילו נפלה בחיי אשתו ויצאה ממנו באותה שעה משום אחות אשה.

1.

However, here, we do not say that because Nisu'in causes the fall, it is considered as if she fell in the lifetime of his wife, and she went out at the time due to Achos Ishah.

5)

TOSFOS DH Giresh Echad mi'Ba'alei Achayos Es Ishto

תוספות ד"ה גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו

(SUMMARY: Tosfos discusses why it needed to discuss three brothers, according to the different opinions.)

תימה אמאי נקט ג' אחין ה"ל למימר ב' אחין נשואין ב' אחיות וגירש האחד את אשתו ונשא אשה אחרת ומת

(a)

Question: Why does it mention three brothers? It should have mentioned two brothers married to two sisters, and one of them divorced his wife and married another woman and he died!

ולרבי ירמיה ניחא כיון דאיצטריך לאשמועינן דיש זיקה כדדייק רב אשי בגמרא

1.

According to R. Yirmeyah, this is fine, since it needs to teach that Yesh Zikah, like Rav Ashi deduces in the Gemara.

ולרבא נמי נקט הכי למעוטי מת ולא גירש

2.

Also according to Rava, it needed to exclude when he died and did not divorce her.

אבל לרב נחמן דקסבר אין זיקה קשיא אמאי נקט ג' אחין

3.

However, according to Rav Nachman, who holds that Ein Zikah, this is difficult. Why did it mention three brothers?

וי"ל דלרב נחמן נקט הכי אגב אורחיה לאשמועינן דאין זיקה

(b)

Answer: According to Rav Nachman, it mentioned three brothers by the way, to teach that Ein Zikah;

דכר' ירמיה ס"ל דנישואין מפילין ואם יש זיקה תיתסר אע"ג דגירש ואח"כ מת

1.

He holds like R. Yirmeyah, who holds that Nisu'in causes the fall. If there were Zikah, she would be forbidden, even though he divorced and afterwards died;

דמקודם שגירשה חשובה נכרית כזקוקה לו משעה שנשאת לאחיו דנישואין הראשונים מפילין

i.

This is because before he divorced her, the Nochris was considered Zekukah to him from when she married him, for the initial Nisu'in causes the fall.

ורב אשי דדייק מינה דיש זיקה סבר דלא אסרינן לה משום דא"א לה ליאסר אא"כ תרי נישואין מפילין.

2.

Rav Ashi derived from it that Yesh Zikah. He holds that we do not forbid her, because the only way to forbid her is if two marriages cause the fall.

6)

TOSFOS DH Zos Omeres Yesh Zikah

תוספות ד"ה זאת אומרת יש זיקה

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not forbid due to Tzaras Achos Ishto through Zikah.)

וא"ת והיאך נסבה המגרש והא הויא לה צרת אחות אשתו בזיקה

(a)

Question: Why was the one who divorced able to marry her? She is Tzaras Achos Ishto through Zikah! (It is as if she is married to the husband of the divorcee's sister.)

וי"ל דלא חשיב צרת אחות אשתו בזיקה אלא כשמת אחיו ונפלו שתיהן לפניו אבל כשהוא חי לא

(b)

Answer: She is considered Tzaras Achos Ishto through Zikah only when his brother died, and both of them fell to Yibum to him, but not when he is alive.

ומה שכתב בעל ה"ג דאם מת ולא גירש אסירא לתרוייהו

(c)

Implied question: Bahag wrote that if he died and did not divorce, she is forbidden to both of them! (I.e. she is considered Tzaras Achos Ishto through Zikah even when his brother is alive.)

לא בעוד ששניהם חיים אלא לכל אחד כשימות אחיו תהיה אסורה.

(d)

Answer: This is not when both are alive. Rather, to each she will be forbidden when his brother dies.

30b----------------------------------------30b

7)

TOSFOS DH Kasav bi'Chsav Yado

תוספות ד"ה כתב בכתב ידו

(SUMMARY: 1. Tosfos explains that this means only that he signed it. 2. Tosfos explains why Chachamim disqualified it.)

מפרש ר"י בר' מאיר אפי' אין כאן אלא חתימת ידו

(a)

Explanation (Rivam): This is even if he merely signed it [but the Get itself is not in his handwriting].

והא דתנן (ב"ב דף קעה:) הוציא עליו כתב ידו כו'

(b)

Implied question (Bava Basra 175b - Mishnah): If one brought against someone a document in his handwriting... (i.e. the document itself is in his handwriting)!

היינו חתימת ידו

(c)

Answer: (No.) It means that he signed it.

וכן מוכח בפרק שני דכתובות (דף כא. ושם) דאמר אביי לא ליחוי איניש חתימת ידיה אלא אחספא או ארישא דמגילתא

(d)

Proof - Citation (Kesuvos 21a - Abaye): If one wants to show his signature, he should sign only on earthenware (the writing can be erased, so the signature does not prove that he agreed to what is written above) or at the top of a parchment;

דלמא משכח איניש דלא מעלי ותנן הוציא כתב ידו כו'

1.

Citation (cont.): [He should not sign in the middle or bottom of a parchment,] lest a lowly person find it [and write a document above it], and a Mishnah says "if one brought against someone a document in his handwriting... (Beis Din will honor the document, even though only the signature is in his handwriting!)

אר"י דכתב בכתב ידו ואין עליו עדים פסול משום זמן דיכול להקדים זמן כמו שירצה

(e)

Explanation (Ri): A Get in his handwriting without witnesses is Pasul due to the date. He can write a [false] early date if he wants.

וא"ת [מאחר שדעתו לגרשה למה חיישינן לקנוניא

(f)

Question #1: Since he wants to divorce her, why are we are concerned for scheming?

ועוד] אם הוא חשוד להקדים זמן ולעשות עם האשה קנוניא על הלקוחות בפירות שמכר מזמן הכתוב עד עכשיו

(g)

Question #2: If he is suspected to write an early date, and scheme with his wife to swindle buyers who bought Peros [of his wife's property] that he sold from the date on the Get until now...

1.

Note: It is clear from below that Tosfos rules like the opinion (Gitin 17) that the husband owns the Peros until he wrote the Get. The Get 'proves' that she owns the Peros from the date, so the sale is void, and she takes them from the buyers.)

א"כ אנן לא נסמוך על הזמן הכתוב ואמאי פסול

2.

If so (this is the concern), we should not rely on the date written! Why is the Get Pasul?

וי"ל דאע"פ שבא לגרשה חיישינן לקנוניא

(h)

Answer: Even though he comes to divorce her, we are concerned for scheming;

כדחיישינן בסוף פרק שנים אוחזין (ב"מ דף יט: ושם) גבי שובר

1.

This is like we are concerned in Bava Metzi'a (19b) regarding a receipt [for payment of a Kesuvah. The Gemara asks that perhaps it was predated, and she sold her Kesuvah after the date, but before she was paid. The receipt 'proves' that he paid it before she sold it!]

ולא סמכינן אזמן הכתוב בו ופעמים תפסיד האשה שלא כדין בשלא הקדים הזמן

(i)

Answer (cont.): If we would [be Machshir the Get, but] not rely on the date written in it, sometimes she would lose improperly, when it was not predated;

ואנו חושדין אותו שביום הנתינה כתב והקדים הזמן ומפסדת האשה שלא כדין פירות שמשעת הזמן עד הנתינה

1.

We suspect that on the day it was given he wrote and predated it (so we do not let her take from buyers), and she improperly loses Peros from the date until the giving;

אבל כשנפסלנו לא תפסיד שלא כדין דבדין הוא שלא תטרוף דהא דאין לבעל פירות משעת כתיבה וחתימה היינו דווקא בגט כשר.

2.

However, now that we disqualify it, she does not lose improperly. It is proper that she not take from buyers, for the husband forfeits Peros from the writing and signing, i.e. of a Kosher Get.

8)

TOSFOS DH Yesh Bo Zman v'Ein Bo Ela Ed Echad v'Chulei

תוספות ד"ה יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד וכו'

(SUMMARY: Tosfos discusses the Chidush that a Get with one witness is Pasul.)

הנך ג' גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר כדתנן בפ' בתרא דגיטין (דף פו. ושם)

(a)

Explanation: These three Gitin are Pesulim, and if she married [based on such a Get] the child is Kosher, like the Mishnah (Gitin 86a) says.

ולמאן דמפרש התם דכתב ידו ועד אחד שנינו איצטריך רישא כתב ידו ואין עליו עדים לאשמועינן דאפילו הכי הולד כשר

1.

According to the opinion that the text of the Mishnah says "Kesav Yado and one witness" (is one of the three), the Reisha needed to teach Kesav Yado without witnesses to teach that even so, the child is Kosher;

וסיפא דאין בו אלא עד אחד אצטריך לאשמועינן דאפ"ה לא תנשא לכתחלה

2.

The Seifa needed to teach [Kesav Yado, but] there is only one witness to teach that even so, she may not marry l'Chatchilah with it.

וא"ת ולמ"ד דכתב סופר ועד שנינו ניחוש שמא הסופר כתבו להתלמד וזרקו לאשפה והחתימה עליו האשה עד אחד

(b)

Question: According to the opinion that the text says "Kesav Sofer (a scribe wrote it) and one witness", we should be concerned lest the scribe wrote it to practice, threw it to the wasteheap, and the wife found it and signed one witness on it! (Perhaps Tosfos asks why one opinion (Gitin 86a) says that if she married, she need not leave.)

וי"ל שהסופרים חוששים שיבא לידי מכשול ונזהרים בכך

(c)

Answer: Scribes are concerned lest a pitfall result, and are careful [not to throw Gitin to the wasteheap];

ומ"מ לא חשיב סופר ועד כשני עדים לגרש בו לכתחלה.

1.

Even so, a scribe and one witness are not considered like two witnesses to divorce l'Chatchilah with it.

9)

TOSFOS DH Ishah Zu b'Chezkas Heter l'Shuk Omedes

תוספות ד"ה אשה זו בחזקת היתר לשוק עומדת

(SUMMARY: 1. Tosfos explains why she has Chezkas Heter. 2. Tosfos compares this to Chezkas Heter of animals.)

וא"ת תינח כנס ואח"כ גירש שכבר הויא צרת ערוה

(a)

Question: Granted, if he did Yibum and afterwards divorced, she was already Tzaras Ervah;

אבל גירש ואח"כ כנס הא לא הויא בחזקת היתר לשוק

1.

However, if he divorced and afterwards did Yibum, she was not b'Chezkas Heter l'Shuk!

ועוד לר"י דוקא בגירש ולבסוף כנס איירי

(b)

Strengthening of question: R. Yirmeyah holds that we discuss only when he divorced and afterwards did Yibum!

וי"ל דמ"מ היא בחזקת היתר לשוק דמוקמינן הערוה בחזקה שלא נתגרשה

(c)

Answer: In any case, she had Chezkas Heter l'Shuk, for we establish the Ervah in her Chazakah that she was not divorced.

וא"ת דהכא מוקמינן אשה בחזקת היתר לשוק אע"פ שבשעה שנולד הספק היתה עומדת בחזקת איסור שבעלה עדיין חי

(d)

Question: Here we establish a woman in Chezkas Heter l'Shuk, even though when the Safek arose, she had Chezkas Isur, for her husband was still alive;

ובפ"ק דחולין (דף ט. ושם) אמרינן בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה

1.

In Chulin (9a), we say that an animal in its lifetime has Chezkas Isur, until you know that it had a proper Shechitah;

נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיודע לך במה נטרפה

2.

After it was slaughtered, it has Chezkas Heter, until you know what made it Terefah.

ומשמע דוקא לענין ריעותא דאתיליד אחר שחיטה הויא בחזקת היתר כגון בא זאב ונטל בני מעים והחזירם כשהם נקובים דלא חיישינן שמא במקום נקב נקבו

i.

Inference: This is only regarding a Re'usa that occurred after Shechitah, it has Chezkas Heter, e.g. a wolf came and took the intestines and returned them punctured. We are not concerned lest there already was a hole where they were punctured [by the wolf's teeth].

אבל אם נולד הספק מחיים כגון ספק דרוסה לא משום דבשעה שנולד הספק היתה עדיין בחזקת איסור

3.

However, we do not say so if the Safek arose in its lifetime, e.g. perhaps it was Drusah (clawed by a venomous animal), since when the Safek arose there was still Chezkas Isur.

ואר"י דהתם חיישי' לספק דרוסה משום דשכיחא ומוכחא מילתא לאיסורא טפי מדלהיתרא

(e)

Answer (Ri): There, we are concerned for Safek Drusah because it is more common and indicative for Isur than Heter;

וכן ההיא דישב לה קוץ בושט דחיישינן שמא הבריא (מכאן מדף הבא) למאן דחייש לספק דרוסה כדאמר בריש אלו טרפות (חולין דף מג: ושם)

1.

The same applies when a thorn settled in the Veshet (esophagus). We are concerned lest [it made a hole, and] it became healthy (covered over, so we do not see the hole now) according to the opinion that is concerned for Safek Drusah, like it says in Chulin (43b).