1)

TOSFOS DH Achosah Mishum Lasa Didah

תוספות ד"ה אחותה משום לתא דידה

(SUMMARY: Tosfos explains why we decree about Isur Mitzvah, but not regarding Ervah.)

דאי נפקא בלא חליצה משום דנעשו צרות זו לזו אתי לאפוקי מהאי טעמא נמי ההיא דאיסור מצוה ואתי למישרי נמי איסור מצוה דעלמא

(a)

Explanation: If she would go out (l'Shuk, i.e. be permitted to marry a stranger) without Chalitzah, because she [and her sister] became Tzaros to each other, for this reason people will come to send out [without Chalitzah] also Isur Mitzvah, and permit in general Isur Mitzvah l'Shuk.

ופרכינן והא גבי ערוה לא גזרו שתחלץ אלא יוצאה בלא חליצה ולא חיישינן שמא יסברו דמטעם אחותה יוצאה ואתי לאפוקי אידך בלא חליצה.

1.

We ask that we did not decree that Ervah do Chalitzah. She goes out without Chalitzah, and we are not concerned lest people think that it is due to her sister, and come to send out the other (her sister) without Chalitzah.

2)

TOSFOS DH Beis Shamai Omrim Ishto Imo v'Chulei

תוספות ד"ה ב"ש אומרים אשתו עמו כו'

(SUMMARY: Tosfos proves that Ma'amar is mid'Oraisa according to Beis Shamai, unlike Rashi.)

בגמ' גבי השתא ארוסה דעלמא כו' עשה בה מאמר מיבעיא פירש בקונטרס דמאמר יבמין מדרבנן אפילו לבית שמאי

(a)

Rashi's opinion: In the Gemara (29b), regarding "a regular Arusah [is not considered his wife regarding Aninus, Tum'ah and inheritance]. Need we teach about when he gave [to his Yevamah] a Ma'amar?!", Rashi explained that Ma'amar Yevamin is mid'Rabanan, even according to Beis Shamai;

דמדאורייתא יבמה יבא עליה כתיב

1.

The Torah says "Yevamah Yavo Aleha." (Only Bi'ah acquires.)

ואין נראה לריב"ם דא"כ אמאי תצא הלזו משום אחות אשה במאמר זה

(b)

Objection #1 (Rivam): If so, why does the other leave due to Achos Ishah through this Ma'amar?!

ומיהו י"ל דתצא משום אחות אשה היינו אחר שיבעול [בעלת המאמר]

(c)

Answer: We could say that she leaves due to Achos Ishah, i.e. after the Yavam has Bi'ah with Ba'alas ha'Ma'amar.

אבל קשה דלעיל פ"ב (דף יח. ושם) דקאמר הא דקתני מאמר לאפוקי מב"ש

(d)

Objection #2 - Citation (18a): It taught Ma'amar (in the Mishnah of Eshes Achiv she'Lo Hayah b'Olamo) to teach unlike Beis Shamai.

משמע דלב"ש יוצאה שניה משום צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו

1.

Inference: According to Beis Shamai, the second (i.e. other wife of the Yavam who gave a Ma'amar) goes out due to Tzaras Eshes Achiv she'Lo Hayah b'Olamo."

וכן נמי קאמרינן לקמן בפירקין (דף ל.) גבי אחות אשה אלמא מאמר קני דאורייתא לב"ש וכולה סוגיא דגמרא מוכח הכי

(e)

Question #3: We say below (30a) regarding Achos Ishah "this shows that Beis Shamai hold that Ma'amar acquires mid'Oraisa." The entire Sugya proves like this.

והא דקאמר השתא ארוסה דעלמא כו' עבד בה מאמר מיבעיא אע"ג דמאמר נמי מדאורייתא

(f)

Implied question: Why does the Gemara say "a regular Arusah... need we teach about a Ma'amar?!" If also Ma'amar is mid'Oraisa [why is this obvious]?

מ"מ קאמר מאמר מיבעיא משום דהא דמאמר קני מדאורייתא היינו משום דגמרינן מקידושין דעלמא

(g)

Answer: In any case, there was no need to teach it, for we learn from regular Kidushin that it acquires mid'Oraisa;

הלכך לא עדיף מקידושין ודיו לבא מן הדין להיות כנדון.

1.

Therefore, it is no greater than Kidushin. Dayo (it suffices) to learn from a Kal va'Chomer to make the matter learned like the source!

3)

TOSFOS DH Oy Lo Al Ishto v'Chulei

תוספות ד"ה אוי לו על אשתו כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that we say so when he was blameless, and loses.)

אר"י דבכל הני דפ' חרש (לקמן קיב: קיד:) דתנן מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה לא קתני אוי לו כי הכא

(a)

Explanation (Ri): In all the cases in Perek 12 (112b, 114b) when the Mishnah says "he sends out his wife with a Get, and Eshes Achiv with Chalitzah", it does not say "woe to him", like here;

משום דאוי לו משמע לשון צער כלומר ראוי לו להצטער שהפסיד אשתו בלא פשיעתו

1.

This is because "woe to him" connotes pain. I.e. it is proper that he be pained that he lost his wife without his fault;

והכא והא דאייתי בגמ' פלוגתא דר"א ור' יהושע דקטנה וגדולה לא פשע להכי קתני אוי לו

2.

Here, and the argument the Gemara brings of R. Eliezer and R. Yehoshua regarding a minor and an adult (sisters), he did nothing wrong. Therefore, it says "woe to him";

אבל התם פשע שהכניס עצמו בספק חרשות שלא היה לו לישא חרשת

i.

However, there he was negligent, for he entered himself into a Safek of [marriage to] deaf women. He should not have married a Chereshes.

וכן ההיא דהחולץ (לקמן דף מא. ושם) דשומרת יבם שקידש אחיו את אחותה כו'

ii.

Similarly, below (41a), when a Yavam was Mekadesh the sister of his Yevamah (he did improperly).

להכי נמי קאמר בגמרא למעוטי דר' יהושע דשייך התם לשון אוי לו כי הכא ולא קאמר למעוטי כל הני.

(b)

Support: This is why the Gemara says that this excludes the case of R. Yehoshua, in which it is proper to say "woe to him", and it did not say to exclude all these [other] cases.

4)

TOSFOS DH Iy k'R. Gamliel

תוספות ד"ה אי כר"ג

(SUMMARY: Tosfos explains why he is more lenient about a minor than about Ba'alas Ma'amar.)

דאמר תמתין עד שתגדיל ויבעול ותצא הלזו משום אחות אשה

(a)

Explanation: He says that she waits until she matures and he does Bi'ah, and the other leaves due to Achos Ishah.

אע"ג דקדושי קטנה דרבנן

(b)

Implied question: Kidushin of an [orphaned] minor is only mid'Rabanan! (We should force him to divorce her, just like he must divorce Ba'alas Ma'amar when her sister falls to him to Yibum.)

מ"מ הקילו בה מבעלת מאמר משום דכנוסה היא אצלו קודם זמן גדולה

(c)

Answer: Even so, we are more lenient about her [he keeps her] than about Ba'alas Ma'amar, for she entered [his house, i.e. did Nisu'in] before the time of the older [sister, i.e. before she fell. It seems that Maharshal deletes the word "Gedolah" from the text, and explains like this. The text in the Venice edition of the Gemara says "Zman Gadol." I do not understand this. Why do we assume that Nisu'in was long before she fell? What is considered a long time?]

והא דפריך מינה לעיל בריש פ"ב (דף יח.) אהא דר"מ אוסר לבטל מצות יבמין ור"ג שרי לבטל מצות יבמין

(d)

Implied question: Above (18a), we ask why R. Meir forbids to be Mevatel Mitzvas Yevamin (when two sisters fall to two brothers), and R. Gamliel permits (Bi'ah after maturity, which is) Mevatel Mitzvas Yevamin;

אע"ג דהכא כנוסה אצלו מעיקרא

1.

Why is this difficult? Here (R. Gamliel's case), she entered beforehand!

מ"מ פריך אהא דר"מ חייש לספיקא ור"ג אפילו לודאי לא חייש.

(e)

Answer: In any case we ask that R. Meir is concerned for a Safek of Bitul Mitzvas Yevamin, and R. Gamliel is not concerned even for Vadai Bitul.

5)

TOSFOS DH Iy k'R. Eliezer

תוספות ד"ה אי כרבי אלעזר

(SUMMARY: Tosfos explains why elsewhere, Mi'un after Nefilah does not help.)

דאמר מלמדין הקטנה שתמאן ומותר בגדולה לייבם

(a)

Explanation: He says that we train the minor to do Mi'un, and then he may do Yibum with the adult.

וא"ת ואמאי שרי והא בשעת נפילה נראית כאחות אשה

(b)

Question: Why is this permitted? At the time of Nefilah, she looks like Achos Ishah!

כדאמרינן לעיל בפ"ק (דף יב.) גבי צרת בתו הממאנת דבשעת נפילה נראית כצרת בתו ובשעת נפילה נראית ככלתו

1.

We say so above (12a) regarding the Tzarah of Bito Mema'enes. At the time she falls, she looks like Tzaras Bito, [and similarly we say] At the time she falls, she looks like Tzaras Bito, [and similarly regarding] Tzaras Kalaso!

וי"ל דלא דמי דהתם כשהבעל מת אין דומה כ"כ עוקרת נישואין קמאי כי הכא שהבעל קיים.

(c)

Answer: These are different. There, when the husband died, it does not look so much that she uproots the previous marriage like here, when her husband is alive.

6)

TOSFOS DH Lo Teima Ma'amar l'Beis Shamai Koneh Kinyan Gamur

תוספות ד"ה לא תימא מאמר לב"ש קונה קנין גמור כו'

(SUMMARY: Tosfos shows that even Beis Shamai hold that it does not totally acquire.)

אע"ג דאין קונה קנין גמור מ"מ אמרי' לעיל ולקמן (דף ל.) גבי אחות אשה דפוטרת [צרתה] לב"ש ע"י מאמר

(a)

Observation: Even though it totally acquires, still, we say above and below (30a) regarding Achos Ishah that according to Beis Shamai, she exempts her Tzarah through a Ma'amar.

תימה מאי קאמר ר"ש לעיל בפ"ב (דף יט.) אם מאמרו של שני מאמר אשת שני הוא בועל

(b)

Question: Above, how can R. Shimon say "if the second brother's Ma'amar is a Ma'amar (if it acquires, after he dies, the surviving brother may do Yibum, for) he has Bi'ah with the second brother's wife?

כי הוי נמי מאמר אשת שניהם בועל דהא אפילו לב"ש דמאמר קונה אינו קונה לגמרי אלא קונה ומשייר

1.

Even if it is a Ma'amar, he has Bi'ah with both brothers' wives, for even according to Beis Shamai, who say that Ma'amar acquires, it does not totally acquire. It acquires and leaves over (Zikah)!

וכ"ת דלר"ש אי קני קני לגמרי טפי מלב"ש

2.

Suggestion: R. Shimon holds that if a Ma'amar acquires, it acquires totally, more than according to Beis Shamai.

א"כ מנא ליה לר' אלעזר דלא קני לגמרי לב"ש כמו לר"ש.

3.

Rejection: If so, what is R. Elazar's source that according to Beis Shamai it does not acquire totally, like it does according to R. Shimon?!

7)

TOSFOS DH Ela Lidchos b'Tzarah Bilvad

תוספות ד"ה אלא לדחות בצרה בלבד

(SUMMARY: Tosfos explains that "Tzarah" refers to one who fell from the same husband.)

פי' בקונטרס צרה דכולהו שמעתין אחותה שנופלת עמה

(a)

Explanation #1 (Rashi): In our entire Sugya, "Tzarah" refers to her sister who falls with her.

וקשה לרב אשי דאמר דוחה ומשייר היא וצרתה בעיא חליצה

(b)

Question #1: According to Rav Ashi, who says that [Ma'amar] dispels and leaves over, she and her Tzarah require Chalitzah.

הא קתני במתני' תצא משום אחות אשה משמע דיוצאה בלא חליצה

1.

The Mishnah says that she leaves due to Achos Ishah. This connotes that she goes out without Chalitzah!

ועוד אי בעיא חליצה היאך מקיים את זו

(c)

Question #2: If she needs Chalitzah, how can he keep this one (Ba'alas Ma'amar)?

וי"ל דסבר רב אשי דמהני מאמר להסיר הזיקה ודחי לצרה לענין שלא תאסור את זו משום אחות זקוקתו

(d)

Answer: Rav Ashi holds that Ma'amar helps to remove Zikah and dispel the Tzarah so that she will not forbid this one due to Achos Zekukaso;

ואחר שיבעול בעלת המאמר קאמר דתצא אחותה משום אחות אשה

1.

[Only] after Bi'ah with Ba'alas ha'Ma'amar, he says that her sister goes out due to Achos Ishah.

וא"ת והיכי מייתי לה סייעתא ממתניתין יקיימו אין לכתחלה לא

(e)

Question: How can he bring a support from our Mishnah "Yekaimu (they keep them)" [b'Di'eved], but not l'Chatchilah?

הא מהני מאמר לרב אשי לכל הפחות דדחי לצרה ושריא בעלת מאמר לכתחלה

1.

According to Rav Ashi, Ma'amar helps at least to dispel the Tzarah and permit Ba'alas Ma'amar l'Chatchilah!

וי"ל דהכי מייתי דאי ס"ד דבמאמר דהיתירא דוחה דחייה גמורה לפטור צרתה בלא חליצה

(f)

Answer: The support is as follows. If you think that Ma'amar of Heter is totally Docheh, he should totally be Docheh to exempt the Tzarah without Chalitzah;

א"כ מאמר דאיסור דחי נמי לצרה לענין שלא תאסור את זו משום אחות זקוקה וזה יעשה מאמר וידחה כו'

1.

If so, also Ma'amar of Isur is Docheh the Tzarah, so she does not forbid this one due to Achos Zekukaso! This should give a Ma'amar and dispel...

ופריך ואלא הא קתני בש"א אשתו עמו כו' משמע דדוחה דחייה גמורה אלא יבמה דחזיא לכולהו כו'

2.

We ask from what Beis Shamai taught [in our Mishnah] "he keeps his wife." This implies that it totally dispels! [We answer] rather, a Yevamah who is proper for everything...

פי' דמאמר דהיתירא דחי דחייה גמורה יבמה דלא חזיא לכולהו דהיינו מאמר דאיסור לא דחי למקצתה ולא דחי ההוא מאמר כלל

3.

Explanation: A Ma'amar of Heter is totally Docheh. A Yevamah who is not proper for everything, i.e. Ma'amar of Isur, is not Docheh [even] part. The Ma'amar is not Docheh at all.

כן צריך לפרש לפי' הקונטרס

(g)

Conclusion: We must explain like this according to Rashi.

אבל קשה דצרה דבכל דוכתי היינו שנופלת עמה מבית אחד

(h)

Objection #1: Everywhere, "Tzarah" is one who falls with her from one house (husband)!

ועוד שמגיה הספרים אלא יבמה דחזיא לכולהו כו' שלא היה כתוב בספרים אלא

(i)

Objection #2: Rashi changes the text of all Seforim [to say] "rather, a Yevamah not proper for everything..." "Rather" was not in the text.

ועוד דלמה שינה הלשון יבמה דחזיא כו' ולא נקט לישנא דנקט מעיקרא מאמר דהיתירא קני דאיסורא לא קני

(j)

Objection #3: Why did it change [to] the wording "a Yevamah proper...", and did not say like initially "a Ma'amar of Heter acquires. A Ma'amar of Isur does not acquire"?

ונראה לר"י דצרה היינו שעמה בבית אחד וה"פ

(k)

Explanation #2 (Ri): "Tzarah" means the one who was with her in one house. The Sugya is as follows;

לא תימא מאמר לב"ש כו' אלא לדחות בצרה בלבד

1.

Do not say that according to Beis Shamai, Ma'amar... Rather, it only dispels the Tzarah;

שאם נתן מאמר לא' מב' יבמות שנפלו מבית אחד אע"ג דבעלת מאמר לא סגי לה בגט צרתה מיהו פטורה לגמרי בלא חליצה

2.

If he gave a Ma'amar to one of two sisters who fell from one house, even though Get is not enough for Ba'alas Ma'amar [to permit her l'Shuk], her Tzarah is totally exempt without Chalitzah;

דכיון שהתחיל הקנין לעשות בזו אע"פ שלא נגמר קרינן ביה בית אחד הוא בונה ואינו בונה ב' בתים

i.

Since he began to make the Kinyan with this one, even though it is not finished, we apply "he builds one house, and not two houses."

וטעמא דב"ש דסברי דאהני קרא דדרשינן ביאה גומרת בה ואין כסף ושטר גומרין בה לענין דאי בעי לאפוקי דלא סגי לה בגט

3.

Beis Shamai expound "Bi'ah finishes, but money and a document do not finish" regarding if he wants to expel her, a Get does not suffice;

ורב אשי סבר דלא מהני מאמר לפטור צרתה בלא חליצה אלא דוחה הצרה ממנו שאסור לייבמה ומשייר קצת זיקה לאוסרה לשוק עד שתחלוץ

4.

Rav Ashi holds that Ma'amar does not help to expel her Tzarah without Chalitzah, but it rejects her Tzarah, that she may not do Yibum, and leaves a little Zikah to forbid her l'Shuk until she does Chalitzah;

ואע"ג דלענין אחותה דחי מאמר לגמרי לפוטרה לשוק כדקתני מתני' והלזו תצא משום אחות אשה

(l)

Implied question: Regarding her sister, Ma'amar totally expels her Tzarah to exempt her l'Shuk, like our Mishnah says "this one goes out due to Achos Ishah"!

התם אחותה נפלה אחר המאמר כמו שאפרש (הגהת הרש"ש) בסמוך

(m)

Answer: There, her sister fell after the Ma'amar, like I will explain below.

וקאמר אף אנן נמי תנינא שכשקדמה זיקה למאמר שאין המאמר מפקיע לגמרי

1.

[R. Avin] supports this from our Mishnah, that when Zikah preceded the Ma'amar, the Ma'amar does not totally uproot [Zikah];

דאי מפקיע לגמרי זה יעשה מאמר וידחה כו'

i.

If it totally uprooted, each brother could give a Ma'amar to dispel [her sister]!

ופריך אלא הך דקתני בש"א אשתו עמו כו' אלמא ע"י המאמר מידחי אחותה לגמרי ה"נ תדחה צרתה לגמרי

2.

We ask from Beis Shamai's words "he keeps his wife." This implies that it totally dispels. Also here, he should totally dispel her Tzarah!

ומשני יבמה דחזיא לכולהו ול"ג אלא וה"פ

3.

We answer "a Yevamah who is proper for everything..." The text does not say "rather." It means as follows;

יבמה דחזיא לכולהו מילי דיבום כגון ב' יבמות שנפלו מבית אחד שכל אחת ראויה לחלוץ ולייבם בשעת נפילה

4.

A Yevamah who is proper for all matters of Yibum, e.g. two Yevamos who fell from one house, that each is proper to do Chalitzah or Yibum at the time she fell...

וכן הא דבש"א יקיימו דבשעת נפילה חזיא כל אחת לכל מילי דיבום מן התורה דהא חזיא [אף] ליבום מן התורה

5.

Also this that Beis Shamai say "Yekaimu", for at the time they fell, mid'Oraisa each was proper for all matters of Yibum. Mid'Oraisa, she may do even Yibum.

חזיא נמי למקצתו פי' למקצת מילי דיבמה דהיינו חליצה דכיון דבהך זיקה איחזיא ליבום לא מפיק מאמר לההיא זיקה לגמרי ובעי חליצה

i.

[Such a Yevamah] is proper also for part, i.e. for some matters of Yibum, i.e. Chalitzah. Since this Zikah is proper for Yibum, Ma'amar does not totally dispel the Zikah, and she needs Chalitzah;

אבל יבמה דלא איחזיא לכולהו מילי דיבום כגון ההיא דבש"א אשתו עמו שלא נראית ליבום בשעת נפילה שכבר עשה המאמר באחותה לא חזיא למקצתו פי' חליצה

6.

However, a Yevamah who is not proper for all matters of Yibum, e.g. the case in which Beis Shamai say "he keeps his wife", for she could not do Yibum at the time they fell, for he already gave a Ma'amar to her sister, is not proper for some matters of Yibum, i.e. Chalitzah.

ואידחיא ע"י מאמר חברתה לגמרי

i.

She is totally dispelled through her colleague's (sister's) Ma'amar.

והשתא לא מצי לשנויי כדשני לעיל מאמר דהיתירא דחי כו' שאפי' במאמר דהיתירא קאמר דלא מפקע הזיקה לגמרי להתיר צרה לשוק

7.

Now we cannot answer like we answered above that "a Ma'amar of Heter dispels...", for even a Ma'amar of Heter does not totally uproot Zikah to permit the Tzarah l'Shuk.

הקשה ה"ר יעקב דאורלינ"ש מנא לן דטעמא דב"ש משום דמאמר קונה

(n)

Question (Ri of Orlins): What is the source that Beis Shamai's reason is because a Ma'amar acquires?

דלמא קסברי אין זיקה ומותר לבטל מצות יבמין ונקט מאמר משום ב"ה

1.

Perhaps they hold that Ein Zikah, and it is permitted to be Mevatel Mitzvas Yevamin! They mentioned a Ma'amar due to Beis Hillel.

וי"ל דלא מסתבר שיהא שום תנא מיקל לבטל בהדיא מצות יבמין

(o)

Answer #1: It is unreasonable that any Tana would be lenient to permit overt Bitul of Mitzvas Yevamin.

1.

Note: R. Gamliel (109a) permits overt Bitul Mitzvas Yevamin. However, that is only when he already was Mekadesh her minor sister; Bitul Mitzvas Yevamin is better than divorce. He does not permit without a pressing need. Why can't we say that the Tana holds (like the Stam Mishnah 39a) that Yibum is the primary Mitzvah? Chalitzah is b'Di'eved. It is better to do one Yibum than two Chalitzos! I answer that Chalitzah is a Tikun for the Mes. (Some learn from the Zohar that it is a better Tikun than Yibum; see Beis Shmuel 165:9.) We do not allow [even] a better Tikun for one Mes if this leaves the other without any Tikun.

ועוד דהא אמר לעיל בש"א יקיימו לכתחלה לא

(p)

Answer #2: Above, we said that Beis Shamai say Yekaimu, but not l'Chatchilah.

ועוד הקשה דלמא טעמא דב"ש משום דזיקה ככנוסה

(q)

Question (Ri of Orlins): Perhaps Beis Shamai's reason is that Zikah is like Kenusah (Nesu'ah)!

וי"ל דלא מסתבר ליה למימר דלא נקט מאמר אלא משום ב"ה כיון שיכול לומר דלב"ש נמי איצטריך.

(r)

Answer: He holds that it is unreasonable to say that Ma'amar was taught only for Beis Hillel, since we can say that it is needed also for Beis Shamai.

29b----------------------------------------29b

8)

TOSFOS DH Ya'aseh Ma'amar v'Yikneh v'Chulei

תוספות ד"ה יעשה מאמר ויקנה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that there is no concern for Bitul Mitzvas Yevamin.)

ומשום ביטול מצות יבמין ליכא למיחש כדפרישית בפ' שני (לעיל דף יח:).

(a)

Explanation: There is no concern for Bitul Mitzvas Yevamin, like I explained above (18b).

9)

TOSFOS DH Lo Mitame'ah Lo

תוספות ד"ה לא מיטמאה לו

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of this.)

פירוש ברגל שהוזהרו על הטומאה כדאמרינן בר"ה (דף טז:)

(a)

Explanation #1: This refers to during the Regel, when they are commanded about Tum'ah, like it says in Rosh Hashanah (16b).

ועוד י"ל דאין מטמאה לו היינו דאינה חייבת ליטמא לו למאן דאמר בסוטה (דף ג.) לה יטמא חובה.

(b)

Explanation #2: She does not become Tamei for him, i.e. she is not obligated to become Tamei for him, according to the opinion that "Lah Yitamei" is an obligation [for Kohanim to become Tamei for relatives, and all the more so for Yisre'elim].

10)

TOSFOS DH Avad Bah Ma'amar Miba'i

תוספות ד"ה עבד בה מאמר מיבעיא

(SUMMARY: Tosfos resolves this with an opposing teaching.)

וא"ת דמשמע דלא עדיפא בעלת מאמר מארוסה

(a)

Question: This connotes that Ba'alas Ma'amar is not Adif (stronger) than an Arusah;

ובהחולץ (לקמן דף לט. ושם) קאמר רבא גופיה מאמר לב"ש עושה ודאי ארוסה לדחות בצרה וספק נשואה לחלוק בנכסים

1.

Below (39a), Rava himself says that according to Beis Shamai, Ma'amar makes a Vadai Arusah to be Docheh the Tzarah, and a Safek Nesu'ah to inherit a share of [her] property.

אלמא מהני ליורשה

i.

Inference: It helps to inherit her!

וי"ל דהכא גרס רבה רבו של אביי דמסיק עלה אמר ליה אביי

(b)

Answer: Here, the text says "Rabah", Abaye's Rebbi. It says afterwards "Abaye said to him..."

ולקמן גרס רבא שהוא אחר אביי.

1.

Below, the text says "Rava", who was after Abaye.

i.

(Note: they were colleagues, but Abaye was Rosh Yeshiva before Rava, and his opinion is usually taught before Rava's.)

11)

TOSFOS DH Ela l'Inyan Mesirah l'Chupah

תוספות ד"ה אלא לענין מסירה לחופה

(SUMMARY: Tosfos explains that we ask whether Bi'ah works without Mesirah l'Chupah.)

וא"ת מאי משני דהשתא נמי תקשי השתא ארוסה בעלמא בעיא מסירה לחופה עבד בה מאמר מיבעיא

(a)

Question: What was the answer? Also now we can ask that a regular Arusah requires Mesirah l'Chupah. All the more so, if he gave a Ma'amar [it is needed]!

וי"ל דעבד בה מאמר ובא עליה והביאה עושה אותה ככנוסה.

(b)

Answer: He gave a Ma'amar and had Bi'ah with her. The Bi'ah makes her like a Nesu'ah. (Maharsha - we know that without a Ma'amar, due to Zikah, Bi'ah even without Mesirah l'Chupah makes her a Nesu'ah. The question was whether Ma'amar makes her like an Arusah and removes some of the Zikah, so now she needs Mesirah Chupah.)

12)

TOSFOS DH Aviha u'Ba'lah Mefirim Nedareha

תוספות ד"ה אביה ובעלה מפירים נדריה

(SUMMARY: Tosfos explains that an Arus can never annul by himself.)

ואם אין לה אב או שאינה ברשות אב לא מצי מיפר כדאמרינן בנדרים (דף עא.).

(a)

Explanation: If she has no father, or she is not in her father's Reshus (she previously had Nisu'in), he (her Arus) cannot annul her vows, like it says in Nedarim 71a.

13)

TOSFOS DH Kegon she'Amdah b'Din v'Chulei

תוספות ד"ה כגון שעמדה בדין כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that we conclude that this is when he gave a Ma'amar.)

לפי מסקנא איירי (הגהת בית פנחס) דעבד בה מאמר כדמוכח בנדרים בפ' נערה המאורסה (שם עד.)

(a)

Explanation: According to the conclusion, we discuss when he gave a Ma'amar, like it is clear from Nedarim (74a);

דלר' אליעזר כיון דעביד בה מאמר ופסקו לה מזונות משלו נודרת על דעתו

1.

R. Eliezer holds that since he gave a Ma'amar and they ruled that he must supply food for her, she vows Al Daito (on condition that he approves);

ולר' יהושע דוקא בחד יבם אבל בתרי כיון דאי בעי אחוה פסיל לה עליה בביאה או בגיטא אינה נודרת על דעתו

2.

According to R. Yehoshua, this is only when there is only one Yavam. If there are two, since the brother can disqualify her to him (the one who gave the Ma'amar) through Bi'ah or a Get, she does not vow Al Daito.

ולר"ע אפילו ביבם אחד קאמר דלא יפר אפילו עבד בה מאמר משום דאין חייבים עליה סקילה כנערה המאורסה

3.

According to R. Akiva, even when there is only one Yavam, he cannot annul, even if he gave a Ma'amar, because [other men] are not Chayav Skilah for her like they are for a Na'arah Me'orasah.

ולא יתכן לפי זה מה שפי' בקונטרס בריש פ"ב (לעיל יז: ד"ה ולימא) דמאן דאמר אין זיקה אפי' בחד היינו ר"ע

(b)

Observation: This is unlike Rashi explained above (17b), that the one who says Ein Zikah even when there is only one Yavam is R. Akiva;

דמצי סבר דיש זיקה ואפי' הכי לא יפר משום דאין חייבין עליה סקילה.

1.

He could hold that Yesh Zikah, but even so he cannot annul, because others are not Chayav Skilah for her.