יבמות דף כט. א

שלשה אחים נשואים שתי אחיות ואחד מופנה, ומתו הנשואים את האחיות בזמנים דלהלן,
ועשה המופנה מאמר ביבמה הראשונה, מה הדין?

במאמר דהיתרא -
מת אחד ועשה מאמר ושוב מת השני
מאמר דאיסורא -
מתו שניהם ואח"כ עשה מאמר
לבית שמאי יכנוס את בעלת המאמר והשניה תצא [1] אסור בשתיהן [2]
לבית הלל אסור בשתיהן [3] אסור בשתיהן

יבמות דף כט: א

שומרת יבם מי מיפר לה נדריה?

כשיש רק יבם אחד כשיש שני יבמים
לר' אליעזר היבם לרב נחמן בר יצחק זה שעשה בה מאמר מיפר עם אביה [4]
לר' אלעזר (איבע"א) בעמדה בדין ופסקו לה מזונות [5]
לר' יהושע היבם אף אחד מהם אינו מיפר
לר' עקיבא אין מיפר אף אחד מהם אינו מיפר
-------------------------------------------------

[1] סוברים בית שמאי שמאמר מועיל לקנות, ופירשו התוס' (בד"ה ב"ש) בדעת רש"י שאין הכוונה שהוא מועיל מה"ת - דדין מאמר הוא רק מדרבנן, ואיה"נ מה שפוטר את השניה הוא רק אחרי שיבעול את הראשונה - שאז תצא השניה משום אחות אשה. אולם התוס' עצמם חולקים וסוברים שלב"ש מאמר מועיל מה"ת - וחשובה אשתו והיבמה השניה שנופלת נפטרת מדין אחות אשה מיד.

[2] כאן מודים ב"ש, דכל מה שאמרו שמאמר מועיל לקנות או לדחות - הוא דוקא מאמר דהיתרא, אבל אם עשה מאמר באיסור שפגע באחות זקוקתו, מודים ב"ש שצריך להוציא את הראשונה בגט וחליצה ואת השניה בחליצה.

[3] ואמרו ב"ה שיוציא את אשתו - דהיינו את זו שעשה בה מאמר - ע"י גט וחליצה, ואת אשת אחיו - דהיינו השניה שנפלה עתה - רק בחליצה, ועל זה אמרו "אוי לו על אשתו (שנאסר בה), ואוי לו על עשת אחיו (שאסור לו לייבם אותה)".

[4] העמידה הגמ' את דברי ר' אליעזר כשעשה מאמר - ואליבא דב"ש דאמרי מאמר קונה קנין גמור. ותחילה סברה שמאמר עושה נישואין ולכן הוא יכול להפר, ודחה רב נחמן שאין הכי נמי שעושה אירוסין ויפר עם אביה.

[5] ואליבא דר' פנחס דאמר כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת, דכיון שחייב לפרנסה - כבעלה הוא ונודרת על דעתו, ולכן יכול להפר. ופירש"י שבאופן זה אפי' בלא עשה בה מאמר יכול להפר. ואליבא דרב אמי שאמר שמיירי בעשה מאמר וכב"ש, מיירי שעשה מאמר ולא רצה לכנוס ולא לפטור. אכן ע' בתוס' (בד"ה כגון).

-------------------------------------------------