1)

TOSFOS DH v'Leima Lei Dilma Kadim v'Chalitz l'Rishonah (cont.)

תוספות ד"ה ולימא ליה דלמא קדים וחליץ לראשונה (המשך)

(SUMMARY: Tosfos discusses what was the suggested decree.)

והא לא חיישינן שאם נתיר כאן לייבם הראשונה כשכבר חלץ לשניה אתי בעלמא למיעבד איפכא

(a)

Implied question: We should be concerned lest if here we permit Yibum to the first after the second did Chalitzah, in general people will come to do oppositely!

שאינה חששא גדולה כ"כ שלא יטעו להתיר השניה שלא הותרה מתחלה בשביל שנתיר הראשונה שהותרה

(b)

Answer: This is not a big concern, lest people permit the second, who was not permitted initially, just because we permitted the first, who was [initially] permitted.

אבל באו לימלך בפנינו מתחלה יש לגזור כיון שבאלו היבמות (הגהת מהרש"ל) עצמן יכול לבא לידי קלקול

1.

However, if they come to ask from the beginning, we decree, since these Yevamos themselves can come to ruin.

ומשני ולא מתייבמות קתני דליכא דין ייבום כלל אפי' קדם וחלץ כבר לשניה

(c)

Explanation: We answered that "the Mishnah says they do not do Yibum", i.e. there is no case of doing Yibum at all, even if he already did Chalitzah to the second.

ופריך ולימא ליה שמא ימות וכו' ויעמיד המשנה כמ"ד אין זיקה

(d)

Explanation (cont.): We asked "he should have said [that we forbid Yibum] lest he (the other brother) die [and there is Bitul Mitzvas Yevamin], and establish the Mishnah like the opinion that Ein Zikah!

דלדידיה ודאי אפילו קדם וחלץ לשניה דליכא למיחש טפי באלו יבמות מ"מ אסור לייבם ראשונה שאם נתיר כאן לייבם אחר חליצה יבוא בעלמא לייבם ברישא

1.

According to him, surely even if he already did Chalitzah to the second, and for these Yevamos there is no concern [of switching the order], he (the other Yavam) may not do Yibum to the first, for if we permit Yibum here after Chalitzah, in general people will come to do Yibum first;

דלא מסקי אדעתייהו טעמא דלמא אדמייבם חד מיית אידך שאין זה טעם ידוע

2.

It does not cross their mind the reason lest by the time one does Yibum, the other will die, for this is not a [commonly] known reason.

ועוד אר"י דיש לפרש בענין אחר ולימא ליה דלמא קדים וחליץ לראשונה ברישא

(e)

Explanation #2 (Ri): We can explain differently. We should say to him "perhaps he will do Chalitzah to the first one first;

ואפי' חלץ כבר מעצמו לשניה אסרינן ראשונה ליבם דלמא אתי למישרי בעלמא שניה נמי כשקדם וחלץ לראשונה

1.

And even if he already did Chalitzah by himself to the second, we forbid the first to do Yibum, lest they come to permit the second in general when they already did Chalitzah to the first;

אבל במיתת שניה לא שייך למיגזר כי האי גוונא

i.

However, when the second died, such a decree does not apply.

ומשני ולא מתייבמות קתני דליכא דין ייבום כלל אפילו מתה שניה

2.

He answers that the Mishnah says "they do not do Yibum", i.e. there is no case of doing Yibum at all, even if the second died.

ופריך ולימא ליה גזירה שמא ימות ולהכי אסרה מתני' אפילו מתה שניה

(f)

Explanation (cont.): He asks that it is a decree lest [the other Yavam] die. Therefore the Mishnah forbids, even if the second Yevamah died!

דאי שריא לייבם בשני יבמים אחר מיתת שניה יבא להתיר בלא מיתה

1.

If we would permit Yibum when there are two Yevamim after the second Yevamah died, people will come to permit without death.

אבל ר' יוחנן לא איירי אלא ביבם אחד דביבם אחד לא אתי להתיר בלא מיתה דאם כן היה מבטל מיד מצות יבמין

2.

However, R. Yochanan discusses when there is only one Yavam. When there is only one Yavam, they will not permit without death, for that would immediately be Mevatel Mitzvas Yevamin;

אבל בשני יבמין דאין מבטל מיד אלא דגזירה שמא ימות אידך ויבוא לטעות ולייבם

3.

However, when there are two Yevamim, he is not immediately Mevatel Mitzvas Yevamin [through doing Yibum]. It is only a decree lest the other die. People will come to err and do Yibum.

וחזר בו ר"י מפירוש זה דביבם א' נמי קתני במתני' ולא מתייבמות

(g)

Retraction: The Ri retracted from this Perush, because also when there is one Yavam the Mishnah says that they do not do Yibum;

דמשמע דליכא דין ייבום כלל ואפי' מתה שניה

1.

This connotes that there is no case of doing Yibum at all, even if the second died;

דקתני לקמן ג' אחין ב' מהן נשואין ב' אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות.

i.

It says below that if two of three brothers married sisters, and those two died, they do Chalitzah, but not Yibum.

2)

TOSFOS DH v'Leima Lei R. Eliezer Hi

תוספות ד"ה ולימא ליה ר"א היא

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about which teaching of R. Eliezer this refers to.)

היינו ר' אלעזר דהחולץ (לקמן דף מא. ושם) דתני גבי שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה מתה יבמתו מותר באשתו מתה אשתו אותה יבמה חולצת ולא מתייבמת

(a)

Explanation #1: This refers to R. Eliezer below (41a). If a Yavam was Mekadesh the sister of his Shomeres Yavam, if the Yevamah dies, he is permitted to his wife. If his wife dies, the Yevamah does Chalitzah, but not Yibum.

ובקונטרס פי' דהיינו ר"א בפרק ב"ש (לקמן דף קט. ושם) דתנן המגרש את אשתו והחזירה מותרת לייבם ור' אלעזר אוסר.

(b)

Explanation #2 (Rashi): This refers to R. Eliezer below (109a). If a man divorced his wife and remarried her, she may do Yibum. R. Eliezer forbids.

3)

TOSFOS DH Lo Stam Lan Tana k'R. Yosi ha'Glili

תוספות ד"ה לא סתם לן כר' יוסי הגלילי

(SUMMARY: Tosfos rules that Efshar Letzamtzem, especially b'Yedei Adam.)

לר' יוחנן הוא דמסקינן הכי אבל רב חסדא מוקי מתניתין דשבועת העדות (שבועות לב. ושם) דכפרו שניהם בבת אחת כר' יוסי הגלילי

(a)

Observation: We conclude like this according to R. Yochanan, but Rav Chisda establishes the Mishnah (Shevu'os 32a), about two witnesses who denied [knowing testimony] at once, like R. Yosi ha'Glili;

ור' יוחנן מסיק התם אפי' תימא רבנן והיינו לטעמיה דהכא

1.

R. Yochanan concludes there that it is even like Rabanan. This is like he taught here.

ובפ"ק דעירובין (דף ה: ד"ה וספק) פירשתי דקיימא לן דבידי אדם אפשר לצמצם

(b)

Pesak: In Eruvin (5b), I explained that we hold that b'Yedei Adam, Efshar Letzamtzem;

ובידי שמים נמי משמע לרבא דאית ליה פרק בתרא דבכורות (דף ס: ושם) דאפשר לצמצם גבי יצאו שנים בעשירי

1.

Also b'Yedei Shamayim, it seems that Rava (Bechoros 60b) holds that Efshar Letzamtzem regarding two animals that left the pen simultaneously as the 10th [and both become Ma'aser Behemah];

ובפרק בהמה המקשה (חולין ע. ושם) גבי בעיא אם הלכו באברים אחר הרוב דמוקי לה שיצא חציו ברוב אבר

2.

In Chulin (70a), regarding whether we follow the majority of a limb, he (Rava) establishes that exactly half of the child (a stillborn Bechor Behemah) left the womb, including the majority of a limb. (If we view it as if the entire limb came out, a majority was born.)

ואי אמרת דא"א לצמצם מאי קמיבעיא ליה דממה נפשך טעון קבורה דשמא יצא רובו

i.

If you would say that Iy Efshar Letzamtzem, what was the question? In any case it must be buried, for perhaps the majority came out!

ואין להאריך כי שם הארכתי.

(c)

This is not the place to elaborate, for there, I elaborated.

4)

TOSFOS DH Hach d'Ein Chamoso b'Reisha

תוספות ד"ה הך דאין חמותו ברישא

(SUMMARY: Tosfos explains how Rav can explain.)

וא"ת מ"מ תקשה לרב דשרי אפילו שניה

(a)

Question: In any case this is difficult for Rav, who permits even the second [to fall]!

וי"ל דרב אית ליה אין זיקה ולא מיתסר אלא משום ביטול מצות יבמין וגזרינן דלמא מייבם אידך ברישא.

(b)

Answer: Rav holds that Ein Zikah. She is forbidden only due to Bitul Mitzvas Yevamin. We decree lest he do Yibum with the other (who is not Ervah to either Yavam) first.

5)

TOSFOS DH R. Eliezer Omer Beis Shamai Omrim Yekaimu

תוספות ד"ה רבי אליעזר אומר ב"ש אומרים יקיימו

(SUMMARY: Tosfos explains why he needs to teach Beis Shamai's opinion.)

וא"ת וכי טעמא דב"ש אתא לאשמועינן דהכי פריך בפרק רבי אליעזר דמילה (שבת דף קלה.)

(a)

Question: Does he come to teach the opinion of Beis Shamai?! The Gemara asks like this in Shabbos (135a).

וי"ל דאיצטריך הכא לאפוקי מברייתא דאבא שאול דאמר קל היה להם לב"ה בדבר זה.

(b)

Answer: Here, he needs to teach unlike the Beraisa of Aba Sha'ul, who says that Beis Hillel were lenient about this. (If not for R. Eliezer, one might have thought that our Mishnah is like Beis Shamai.)

28b----------------------------------------28b

6)

TOSFOS DH Aval Hacha d'Leika Sheni d'Muchach

תוספות ד"ה אבל הכא דליכא שני דמוכח

(SUMMARY: Tosfos shows why we would not know this from above.)

ואם תאמר הא נמי ידעינן מההיא דפ"ב כדאמרינן לעיל (דף כ.)

(a)

Question: We know also this from that Mishnah, like we said above (20a)!

ויש לומר דהתם איכא ערוה דקמוכח שאינה לא חולצת ולא מתייבמת

(b)

Answer: There, it is clear [that she is not Achos Zekukaso], because there is an Ervah who does not do Chalitzah or Yibum;

אבל הכא שתיהן מתייבמות וליכא הוכחה.

1.

Here, both of them do Yibum, so nothing proves [that she is not Achos Zekukaso].

7)

TOSFOS DH she'Na'asu Tzaros Zu l'Zu v'Chulei

תוספות ד"ה שנעשו צרות זו לזו כו'

(SUMMARY: Tosfos proves that this is only when there is only one Yavam.)

היינו דוקא כשנפלו לפני יבם אחד

(a)

Explanation: This is only when they fell to one Yavam;

אבל כשנפלו לפני שני יבמין מודה רבי שמעון כדתניא לעיל רבי שמעון אומר יקיימו.

1.

However, if they fell to two Yevamim, R. Shimon agrees, like the Beraisa says above, "R. Shimon says, [if they did Yibum,], they remain married."