1)

TOSFOS DH Iy l'Man d'Amar Yesh Zikah

תוספות ד"ה אי למ"ד יש זיקה

(SUMMARY: Tosfos explains why there, all forbid Yibum.)

אר"י אע"ג דלמ"ד יש זיקה ליכא למיגזר לייבם אחר חליצה משום דלמא אתי לייבם ברישא

(a)

Implied question (Ri): According to the opinion that Yesh Zikah, there is no need to decree [against] Yibum after Chalitzah, lest they come to do Yibum first. (All know that Achos Zekukaso is forbidden.)

כדמשמע בפרק ד' אחין (לקמן דף כז: ושם) גבי רבי יוחנן דאמר אחיות איני יודע מי שנאן

1.

It connotes like this below (27b. This is why R. Yochanan said "I do not know who taught the Mishnah of sisters [married to two of four brothers. I.e. he could not explain it like any Tana.]

מ"מ ליכא למימר דליחלץ חד ולייבם חד

2.

If so, we should permit one [Yavam] to do Chalitzah [to one sister], and one [Yavam will do] Yibum [with her sister]!

כיון דכל אחת נאסרה שעה אחת אסורה עולמית אפילו ראשונה

(b)

Answer (Ri): Since each Yevamah was once forbidden, she is permanently forbidden, even the first [who fell to Yibum];

דלית ליה יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להתירה אלא לר' יוחנן לכך הוצרך לומר אחיות איני יודע מי שנאן

1.

R. Yochanan is the only one who holds that a Yevamah who was permitted, forbidden, and permitted again returns to her initial Heter. This forced him to say "I do not know who taught the Mishnah of sisters!"

ולמ"ד אין זיקה

(c)

Implied question: According to the opinion that Ein Zikah [we should permit one Chalitzah and one Yibum]!

אף על גב דלרב דאמר אין זיקה לית ליה לקמן כיון שנאסרה שעה וכו'

1.

Rav, who says that Ein Zikah, below he does not hold that since she was once forbidden [she is permanently forbidden]!

מ"מ גזרינן דלא ליחלץ חד ולייבם חד אטו דלמא מייבם ברישא

(d)

Answer: In any case we decree not to do Chalitzah to one and Yibum to one, lest he do Yibum first;

דכיון דאין זיקה אתי למטעי ולייבם ברישא דהא לא מסקי אינשי אדעתייהו דלמא מית אידך

1.

Since Ein Zikah, people will err and think that he may do Yibum first, for people do not consider that perhaps the other [brother] will die [and Mitzvas Yevamin will be Batel for her sister];

אבל הכא כל חד וחד אמרינן אימא דידיה מתרמיא ליה

2.

However, here each can say that he did Yibum with his Yevamah.

[וליכא למגזר דלמא מייבם ברישא

(e)

Implied question: We should decree lest he do Yibum first!

דאפילו מייבם ברישא אימא דידיה אתרמי ליה וכי מייבם] שפיר עבד

(f)

Answer: Even if he does Yibum first, we can say that he properly did Yibum with his Yevamah;

ומשום מ"ד אין זיקה צריך לומר כן (הגהת מהדורה בתרא) .

1.

We must say so according to the opinion that Ein Zikah.

2)

TOSFOS DH v'Safek Chalutzah Lo Gazru Bei Rabanan

תוספות ד"ה וספק חלוצה לא גזרו בהו רבנן

(SUMMARY: Tosfos explains why elsewhere we do not permit a Safek Chalutzah.)

הקשה הר"ר משה ברבי יעקב מביה"ם דאמר בהחולץ (לקמן דף לו:) מת בתוך ל' יום אם אשת ישראל היא חולצת

(a)

Question (R. Moshe b'Ribi Yakov of Biham): We say below (36b) that if [a man died and left a baby, and] he died within 30 days [of his birth, so it is a Safek Nefel], if she married a Yisrael, she does Chalitzah;

ואם אשת כהן היא אינה חולצת

1.

If she married a Kohen, she does not do Chalitzah.

ולמה לא תחלוץ כיון דספק חלוצה מותרת לכהן

2.

Why doesn't she do Chalitzah [due to Safek]? A Safek Chalutzah is permitted to a Kohen!

וי"ל דהתם שחולצת לאחר נשואין יאמרו קמו רבנן במילתא דנפל הוה ולכך הוצרכו חליצה ואתי למישרי חלוצה לכהן

(b)

Answer: There, she does Chalitzah after she married, so people will say that Chachamim determined that the baby was a Nefel, and therefore they obligated Chalitzah. They will come to permit a [Vadai] Chalitzah to a Kohen;

אבל הכא כל אחד כשכונס אמרי' קים ליה להאי דלאו חלוצה היא ולכך כנסה.

1.

Here, each one who marries her says that he knows that she is not a Chalutzah. This is why he married her!

3)

TOSFOS DH Oh Eino Ela l'Shem

תוספות ד"ה או אינו אלא לשם

(SUMMARY: Tosfos explains the Hava Amina, and its rejection.)

ויהא כוליה קרא כפשטיה ולא נדרוש מבכור דמצוה בגדול לייבם

(a)

Explanation: The entire verse would be like the simple meaning. We would not expound from "Bechor" that the Mitzvah is for the oldest to do Yibum;

אלא ה"ק והיה הבכור פי' הראשון שתלד היבמה יקרא שמו בשם המת

1.

Rather, it means that the Bechor, i.e. the first child that the Yevamah will bear, will be called like the name of the Mes;

ויליף בג"ש דלאו שם ממש קאמר אלא לנחלה וכיון דלנחלה קאמר ליכא לאוקומי קרא אלא ביבם

2.

We learn from a Gezeirah Shavah that it does not really refer to the name, rather, to inheritance. Since it refers to inheritance, we can establish the verse only to discuss the Yavam;

דאי על הבכור שתלד היבמה קאמר קרא שיקום על שם המת לנחלה שאותו בכור יירש את המת דאם כן יקום על שם אחי אביו מיבעי ליה

i.

If it discussed the Bechor that the Yevamah will bear, and the verse says that he will stand in place of the Mes for inheritance, i.e. the Bechor will inherit the Mes, it should have said "Yakum Al Shem Achi Aviv";

דהשתא לא שייך למימר דה"ק אמרו ליה ליבם כדקאמ' בסמוך.

ii.

Now we cannot say that [Beis Din] should say to the Yavam, like we say below (for now he stands in place of his father, and not in place of his brother).

4)

TOSFOS DH Hachi Garsinan v'Im Lo Ratzah Holchin Etzel Achiv ha'Katan

תוספות ד"ה ה"ג ואם לא רצה הולכין אצל אחיו הקטן

(SUMMARY: Tosfos explains to which brothers we go.)

פי' אצל קטן ממנו לא רצה הולכים אצל אחיו פירוש שאר פשוטין קטנים ממנו

(a)

Explanation: We go to the brother younger than him. If he does not want, we go to his brother, i.e. other regular brothers (not the Bechor) younger than him;

לא רצו חוזרין אצל גדול

1.

If they do not want, we return to the oldest.

ויש ספרים דלא גרסי אלא הולכין אצל קטן ותו לא וצריך לומר דמשמע דקטן ממנו קאמר מדלא נקט לישנא דמתני' דהחולץ (לקמן דף לט.) מהלכין על כל האחין.

(b)

Alternate text: Some Seforim say only "we go to the Katan." We must say that this means the brother below him, since it did not say like the Mishnah (39a) "we go to all the brothers."

24b----------------------------------------24b

5)

TOSFOS DH l'Mai Hilchesa l'Grei'usa

תוספות ד"ה למאי הלכתא לגריעותא

(SUMMARY: Tosfos shows that we could have answered oppositely.)

אר"י דהוי מצי למימר לחשיבותא שאין ירושתו חוזרת ביובל.

(a)

Observation (Ri): We could have said that it is for importance, to teach that his inheritance does not return in Yovel.

6)

TOSFOS DH Giyores Miha Havi

תוספות ד"ה גיורת מיהא הויא

(SUMMARY: Tosfos explains the inference.)

דמשמע לא יכנוס הוא אבל אחר שרי לכנוס לכתחלה.

(a)

Explanation: The Mishnah connotes that he may not marry her, but others may marry her l'Chatchilah.

7)

TOSFOS DH Halachah k'Divrei ha'Omer Kulam Gerim Hem

תוספות ד"ה הלכה כדברי האומר כולם גרים הם

(SUMMARY: Tosfos points out that this does not apply to the Kusim.)

הך גירי אריות לא דמי להא דאיכא מ"ד כותים גירי אריות הן

(a)

Observation: Geirei Arayos (converts due to lions, which is mentioned here) does not mean the same as according to the opinion that the Kusim (Nochrim who were settled in place of the exiled 10 tribes) were Geirei Arayos;

דהתם היו עובדים אלהיהם כדכתיב בספר מלכים

1.

There, the Kusim served their gods, like it says in Sefer Melachim;

ולמ"ד גירי אמת הן קסבר דשוב נתגיירו לגמרי.

2.

The opinion that they were proper converts holds that afterwards, they totally converted.

8)

TOSFOS DH Iy Hachi l'Chatchilah Nami

תוספות ד"ה אי הכי לכתחלה נמי

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult only if we say that she is a real convert.)

אי אמרת בשלמא דאינה גיורת גמורה ניחא דלכתחלה לא יכנוס משום דספק גיורת היא דשמא נתגיירה לשם איש

(a)

Explanation: Granted, if you will say that she is not a full convert, l'Chatchilah he may not marry her, for she is a Safek convert. Perhaps she converted just to marry a particular man;

ודיעבד אין להוציא דאין להחמיר משום חששא זו.

1.

B'Di'eved, he need not divorce her. We are not stringent due to this concern.

9)

TOSFOS DH Mishum d'Rav Asi Haser Mimcha Akshus Peh v'Chulei

תוספות ד"ה משום דרב אסי הסר ממך עקשות פה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that this does not apply to one suspected of a single woman.)

אר"י דבנטען על הפנויה אין להחמיר מלכנוס משום לזות שפתים

(a)

Explanation (Ri): If one was suspected about [Bi'ah with] a single woman, one need not be stringent not to marry her due to slander;

דאדרבה מצוה לכונסה דבאנוסה כתיב ולו תהיה לאשה (דברים כב).

1.

Just the contrary! (If he truly raped her,) it is a Mitzvah to marry the woman he raped. It says "Lo Sihyeh l'Ishah"!

10)

TOSFOS DH Lo bi'Ymei David v'Lo bi'Ymei Shlomo

תוספות ד"ה לא בימי דוד ולא בימי שלמה

(SUMMARY: Tosfos discusses people who did convert then.)

מאיתי הגיתי ובת פרעה דבימי שלמה לא קשה

(a)

Implied question: How did Iti ha'Giti convert (in the days of David) and Bas Paro convert in the days of Shlomo?

דמידי הוא טעמא אלא משום שולחן מלכים והני לא צריכי

(b)

Answer: We did not accept converts in the days of David and Shlomo due to concern lest they [are insincere, and] merely seek royal wealth. They (Iti and Bas Paro) did not need [to convert to get] this!

אבל קשה דאמרינן בהערל (לקמן דף עט. ושם) גבי מעשה דגבעונים דבימי דוד נתוספו גרים על ישראל ק"ן אלף

(c)

Question: We say below (79a) regarding the episode with the Giv'onim that 150,000 converts were added to Yisrael in the days of David!

וי"ל דמעצמן נתגיירו כדאשכחן גבי מרדכי ואסתר ורבים מעמי הארץ מתיהדים

(d)

Answer: They converted by themselves, like we find [in the days of] Mordechai and Esther "Rabim me'Amei ha'Aretz Misyahadim."

ויש ספרים שכתב בהן לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה אלא שנעשו גרים גרורים

(e)

Support: Some texts say "they did not accept converts in the days of David and not in the days of Shlomo. Rather, they became Gerim Gerurim (they converted by themselves).

וההיא דפ"ב דשבת (דף לא.) ההוא דאתא לקמיה דהלל ואמר גיירני ע"מ לעשות כ"ג

(f)

Implied question: A Nochri came to Hillel and said "convert me on condition that I become Kohen Gadol" (Shabbos 31a)!

בטוח היה הלל דסופו לעשות לשם שמים

(g)

Answer: Hillel was sure that in the end, he would convert l'Shem Shamayim.

וכן ההיא דהתכלת (מנחות מד.) דאתיא לקמיה דרבי חייא (הגהה בגליון) גיירני ע"מ שאנשא לאותו תלמיד.

1.

The same applies to the one who came to R. Chiya and said "convert me on condition that I marry that Talmid."

11)

TOSFOS DH Amar Rebbi Ho'il u'Mechu'ar ha'Davar Tetzei

תוספות ד"ה אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא

(SUMMARY: Tosfos explains that Rebbi teaches that she must leave the peddler, if she married him.)

אר"ת דתצא מן הרוכל אם נשאת לו דכל הסוגיא איירי בנטען

(a)

Explanation (R. Tam): She must leave the peddler if she married him. The entire Sugya discusses one who was suspected [of Bi'ah].

דאין לומר תצא מן הבעל

(b)

Suggestion: She must leave her husband!

דאין האשה נאסרת על בעלה אלא על ידי קנוי וסתירה או שיראו דרך מנאפין

(c)

Rejection #1: A woman is forbidden to her husband only through Kinuy (warning not to be secluded with a man) and Stirah (seclusion), or if they are seen acting like adulterers.

ועוד דלגבי בעל הוי קלא דבתר נשואין דאמר בהאשה רבה (לקמן דף צב. ושם) דלקלא דלבתר נשואין לא חיישינן

(d)

Rejection #2: Regarding her husband, these are rumors after Nisu'in. We say below (92a) that we are not concerned for rumors after Nisu'in;

ורוק למעלה בגג הכילה לא עדיף מקלא דלא פסיק

1.

Spit on top of the canopy is no better [reason to force her to leave] than rumors that do not cease.

דהא בסמוך אמר דלרבי מפקינן אפי' בקלא דפסיק מכח הך ברייתא

2.

Proof: Below, we say that according to Rebbi, we force her to leave even due to rumors that cease, based on this Beraisa! (I.e. Davar Mechu'ar is like rumors that cease.)

אלא ודאי תצא מן הרוכל אם נשאה דרוק למעלה בגג הכילה הוי קלא דקמי נישואי רוכל וכן פר"ח

(e)

Conclusion: Rather, surely she must leave the peddler if he married her. Spit on top of the canopy is a rumor before her marriage to the peddler [so we force her to leave due to it]. Also R. Chananel explained like this.

וכן נראה לר"י דמתוך ההלכה משמע דאין מוציאין ע"י קול מבעלה

(f)

Support (Ri): Amidst the Halachah, it seems that we do not force a woman to leave her husband due to rumors;

דקאמר ובית דין בעדים הוא דמפקי משמע דדבר פשוט הוא דמבעל לא מפקי' אלא בעדים

1.

"Beis Din forces to leave through witnesses" connotes that it is clear that we force her to leave her husband only through witnesses.

אע"ג דמנטען קתני בברייתא דמפקי בקול באין בנים מן הראשון (הכל לפי הגהת מהדורה בתרא)

(g)

Implied question: From one who was suspected, the Beraisa says that we remove due to rumors if she has no children from her first husband;

ועוד בסמוך ברבה בר רב נחמן הוציאה תני וא"ה נטען אם כנס מוציאה

1.

Strengthening of question: Further, below, Rabah bar Rav Nachman says that the text says "he divorced her". If so, if someone suspected married her, he must divorce her;

אלא מקלא לא מפקינן מבעלה אלא מנטען

(h)

Answer: Due to rumors, we do not force her to leave her husband, only [she must leave] the suspected adulterer.

והא דאיצטרי' בהנהו עובדי דסוף נדרים (דף צא:) להנהו (מכאן מדף הבא) טעמי דאיתתא שריא

(i)

Implied question: In the episodes at the end of Nedarim, why do we need reasons to permit the wife?