1)

TOSFOS DH Rav Yehudah Amar v'Izen v'Chiker

תוספות ד"ה רב יהודה אמר ואזן וחקר

(SUMMARY: Tosfos explains why the bi'Shlama did not mention Sheniyos.)

והא דאמר פרק שני דעירובין (דף כא:) בשעה שתיקן שלמה נטילת ידים ועירובין יצאת בת קול ואמרה כו' ולא חשיב שניות

(a)

Implied question: In Eruvin (21b), it says that when Shlomo enacted Netilas Yadayim and Eruvin, a Bas Kol said... Why doesn't it mention Sheniyos?

שמא אחר בת קול תקנה.

(b)

Answer: Perhaps he enacted them after the Bas Kol.

2)

TOSFOS DH u'Mutar b'Eshes Chamav

תוספות ד"ה ומותר באשת חמיו

(SUMMARY: Tosfos discusses whether we forbid due to Mar'is ha'Ayin.)

ירושלמי אשת חמיו אסורה משום מראית העין

(a)

Citation (Yerushalmi): His father-in-law's wife is forbidden due to Mar'is ha'Ayin.

וא"ת תורה היא לאסור'

(b)

Citation (cont.) Suggestion: The Torah forbids her!

הא דוד נשא רצפה בת איה

(c)

Citation (cont.) Rejection: David married Ritzpah Bas Ayah (Sha'ul's Pilegesh. The Gra (EH 26:7) derives that the Yerushalmi holds that Pilegesh is with Kidushin, so she is considered a wife. Some disagree; see Otzar ha'Poskim EH 26, Sa'if Katan 3.)

וקאמר נמי שני חורגין שגדלו בבית אסורה מפני מראית העין

(d)

Citation (cont.): Two step-children who grew up together in one house are forbidden [to marry each other], due to Mar'is ha'Ayin;

רבי חנינא אומר יסבון באתרא דלא חכימי להו

(e)

Citation (cont.): R. Chanina says, they may marry in a place where people do not know [that they grew up together].

ומעשה בפרובינציא באחד שהיה טבחו טבוח ויינו מזוג לישא אשת חמיו ואפסדיה ר"ת לסעודתיה

(f)

Episode: A case occurred in Province, in which the meat was slaughtered and the wine was mixed for a wedding feast for a man about to marry his father-in-law's [former] wife, and R. Tam [forbade the marriage and] spoiled his feast.

ואע"ג דשמעתין שרי להו אשת חמיו וחורגו

(g)

Implied question: Our Sugya permits the wife of one's father-in-law and step-son!

שמא אחר כך אסרום

(h)

Answer: Perhaps afterwards, they forbade.

ומיהו בסוף משוח מלחמה מוכיח סוגיא דלא חיישינן למראית העין גבי חורגה הגדילה בין האחין.

(i)

Observation: However, it is clear from Sotah 43b that we are not concerned for Mar'is ha'Ayin regarding a stepsister who grew up in the same house as her stepbrothers. (They may marry, for people know that they are only step-siblings.)

3)

TOSFOS DH Iy Hachi Eshes Chamav Nami

תוספות ד"ה אי הכי אשת חמיו נמי

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not ask about another case.)

מאם אם חמיו לא מצי למיפרך דתימא ליה אני מותרת לך כו'

(a)

Implied question: Why don't we ask from the mother of the mother of his father-in-law? (Also she can say "I am permitted to you, but my daughter is not!")

דבעיא היא לקמן אם שניות דרבי חייא יש להן הפסק או לא.

(b)

Answer: This is a question below, whether there is a limit [to how many generations we forbid] regarding the Sheniyos of R. Chiya.

21b----------------------------------------21b

4)

TOSFOS DH Lo Asru Kalas Bito Ela Mishum Kalas Beno

תוספות ד"ה לא אסרו כלת בתו אלא משום כלת בנו

(SUMMARY: Tosfos explains why she was not forbidden due to the general rule.)

ותימה דאמאי לא אסרינן לה משום כל שבנקבה ערוה בזכר גזרו על אשתו משום שנייה כדלקמן

(a)

Question: Why don't we forbid her due to "any female who is Ervah, regarding a male, they decreed to forbid his wife like a Sheniyah", like we say below?

דטעם גמור הוא ולא סימנא בעלמא מדפריך עלה מ"ש הני ומ"ש הני הא בחד קדושי מקרב לה כו'

1.

This is a real reason to forbid. It is not a mere Siman [when we forbade], for the Gemara asks "why are these [in which we forbid the wife of the corresponding male] different than these" [in which we do not forbid? We answer] "here he is related through [only] one Kidushin..."

ועוד מדפשיט מינה אשת אחי האם מן האם ולא מוקי לה בכלת בתו

2.

Also, we resolve from it the wife of his mother's paternal brother. We do not establish it to allude to his daughter's daughter-in-law. (This shows that it is not a mere Siman.)

ואור"י דתנא דברייתא לית ליה ההוא טעמא אבל בדורות האחרונים גזרו

(b)

Answer (Ri): The Tana of the Beraisa does not hold like this (whenever a female is Ervah, we forbid the wife of the corresponding male), but later generations decreed it.

ולהכי כי פריך מאי שייר דהאי שייר לא בעי למימר דשייר אשת אחי האם מן האם דפשטנא לאיסור'

(c)

Support: This is why when we asked "what else did the Tana omit?", we did not want to answer that he omitted the wife of his mother's paternal brother, which we concluded is forbidden [since the Tana permits her. She was forbidden afterwards.]

ואם תאמר מאי פריך וכללא הוא חמותו ערוה כו'

(d)

Question: What was the question "is this a Klal (general rule, that whenever a female...)?! His mother-in-law is Ervah..."

דלמא בהני נמי גזרו בתר הכי מהאי טעמא

1.

Perhaps also these were forbidden afterwards, for this reason (the Klal)!

וי"ל דקים ליה בהנהו דשרו

(e)

Answer: Rava knew that these are permitted [even nowadays].

והא דפריך לקמן וליטעמיך שבסרי הויין אע"ג דבתר הכי גזרו כדפי'

(f)

Implied question: Below, we ask "according to you, there are 17"! (This is not difficult.) They decreed [to forbid the wife of his mother's paternal brother] afterwards, like I explained!

יודע הוא דשניות דמר בריה דרבנא בדורות אחרונים הוה.

(g)

Answer: He knew that the Sheniyos of Mar brei d'Ravina were in the later generations [when they already decreed].

5)

TOSFOS DH Rav Ashi Amar Kegon Kalah d'Vei Rav Mari bar Isak

תוספות ד"ה רב אשי אמר כגון כלה דבי רב מרי בר איסק

(SUMMARY: Tosfos proves that there were two with the name Mari bar Isak.)

כל חד נקיט אותו שהיה בימיו

(a)

Explanation: Each one discussed one that was in his days.

וצ"ל דתרי מרי בר איסק הוו אחד בימי רב אשי כדמשמע הכא ובפרק אלו מציאות (ב"מ דף כב.)

(b)

Assertion: We must say that there were two with the name Mari bar Isak. One of them was in the days of Rav Ashi, like it connotes here and in Bava Metzi'a (22a);

אמימר ורב אשי ומר זוטרא איקלעו לבוסתני' דבי מרי בר איסק

1.

Citation (22a): Ameimar, Rav Ashi and Mar Zutra visited the orchard of Rav Mari bar Isak.

ואחד היה בימי רב חסדא דאמר בהמפקיד (שם דף לט: ושם) מרי בר איסק ואיכא דאמרי חנה בר איסק אתא ליה אחוה מבי חוזאי אתא לקמיה דרב חסדא

2.

There was another Mari bar Isak in the days of Rav Chisda, for it says (Bava Metzi'a 39a) "Mari bar Isak, and some say Chanah bar Isak, a brother came to him from Bei Chuzai. He came in front of Rav Chisda."

ורב חסדא נפטר בימי רבא כדאמר בפ' בתרא דיומא (ד' עה: ושם) וביום שמת רבא נולד רב אשי כדאיתא בפרק עשרה יוחסין (קדושין דף עב:).

i.

Rav Chisda died in the days of Rava, like it says in Yoma (75b), and on the day Rava died, Rav Ashi was born, like it says in Kidushin (72b).

6)

TOSFOS DH Eshes Achi Avi ha'Av v'Achos Avi ha'Av Mahu

תוספות ד"ה אשת אחי אבי האב ואחות אבי האב מהו

(SUMMARY: Tosfos points out another question that we could have asked.)

הוה מצי למיבעי אחות אם האם והיא בכלל אחות אבי האב דלמטה דידה ערוה

(a)

Observation: We could have asked about the sister of the mother's mother, who is included in the sister of the father's father, for below her is Ervah.

ואית ספרים דגרסינן לה בהדיא.

(b)

Alternate text: In some texts, the Gemara explicitly asks this.

7)

TOSFOS DH Mai Shiyer d'Hai Shiyer

תוספות ד"ה מאי שייר דהאי שייר

(SUMMARY: Tosfos explains why we need a third omission.)

אף על גב דתרתי נינהו חדא חשיב להו כדקאמר בסמוך הנהו תרתי דדמיין להדדי חדא חשיב להו

(a)

Explanation: Even though these are two, they are counted like one, like we say below "these two resemble each other, so they are counted like one";

ופירש בקונטרס דהנך תרתי היינו אשת אחי אבי האב ואחות אבי האב

1.

Explanation #1 (Rashi): [There,] the two are the paternal grandfather's sister and the paternal grandfather's brother's wife.

ולא כמו שפירש רבינו יצחק בן רבינו מאיר דקאי אאשת אחי האם מן האם ואשת אחי האם מן האב דכולהו אחי אמו קרו להו.

2.

Explanation #2 (Rivam): They are the wives of the mother's maternal and paternal brothers, for all of them are called the mother's brother.

8)

TOSFOS DH Ameimar Achshar v'Chulei

תוספות ד"ה אמימר אכשר כו'

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether the Halachah follows Ameimar.)

פסק רבינו חננאל דהלכה כאמימר וכן בשאלתות דרב אחאי

(a)

Opinion #1: R. Chananel rules like Ameimar, and so does the She'altos of Rav Achai.

וכן משמע דסבר רב אשי דקאמר השתא נמי דכתיבי לאיסורא לאו מר בריה דרבנא חתים עלייהו

(b)

Support: Rav Ashi holds like this, for he said "even though you saw it written that they are forbidden, [do not rely on it, since] Mar brei d'Ravna didn't sign on it!"

ולר"י נראה דאין הלכה כאמימר דסוגיא דגמרא בהחולץ (לקמן דף מ: ושם) דלא כוותיה

(c)

Opinion #2 (Ri): The Halachah does not follow Ameimar, for the Sugya below (40b) is unlike him. (It asked whether Chachamim decreed Sheniyos regarding a Chalutzah);

וקאמר נמי אמימר מוקי לה משום חולץ וקסבר גזרו שניות בחלוצה ואין התלמוד רוצה לפשוט בעיא שלו מדברי אמימר.

1.

The Gemara says that Ameimar must say that the Isur (of a Chalutzah to the grandson of the Choletz) is due to the Choletz (but not because she was once married to his grandfather's brother). He holds that we decreed Sheniyos regarding a Chalutzah. The Gemara did not want to settle the question from him.