1)

TOSFOS DH Sheniyos d'R. Chiya Yesh Lahen Hefsek Oh Lo

תוספות ד"ה שניות דרבי חייא יש להן הפסק או לא

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn one of these from the daughter-in-law of his son's son.)

תימה דלעיל תנא דכלת בן בנו אסורה עד סוף כל הדורות

(a)

Question: Above, we taught that the daughter-in-law of his son's son is forbidden for all generations;

ודומה דכ"ש בת בן בנו עד סוף כל הדורות שהן קורבי עצמו ולא מחמת קדושין

1.

It seems that all the more so, the daughter of his son's son is forbidden for all generations, for they are his own relatives not due to Kidushin! (Why do we ask about this?)

וי"ל דכלת בן בנו יש לאוסרו שהן בני ירושה ושכיחא גביה

(b)

Answer: There is reason to forbid the daughter-in-law of his son's son [and future generations], for they inherit, and they are frequent by him;

אבל בת בני בנים לאו בת ירושה היא ולא שכיחא גביה.

1.

The daughter of his son's son [and future generations], do not inherit, and they are not frequent by him.

2)

TOSFOS DH Ervah l'Chol Mesurah

תוספות ד"ה ערוה לכל מסורה

(SUMMARY: Tosfos explains why sometimes we forbid converts.)

תימה דלעיל קאמר דטעמא דגרים שלא יאמרו באנו מקדושה כו'

(a)

Question: Above, we say that we forbid converts [to their relatives], lest they say "we came from a higher Kedushah [to a lower Kedushah]";

והכא משמע טעמא משום דאתיא לאיחלופי בישראל כדפי' בקונטרס

1.

Here, it connotes that the reason is lest they be confused with Yisrael [and Yisre'elim will permit Ervah], like Rashi explained!

וכן בפ' נושאין (לקמן דף צז: ושם) משמע דטעמא משום איחלופי גבי בני יודן אמתא אישתחרור שרא להו רב אחא בר יעקב למינסב נשי דהדדי

2.

Also below (97b), it connotes that the reason is lest they be confused, regarding the sons of the Shifchah Yudan. They were freed, and Rav Acha bar Yakov permitted them to marry each other's wives.

וקאמר מן האם ולא מן האב כולי עלמא לא פליגי דאסור [מן האב ולא מן האם כולי עלמא לא פליגי דמותר

3.

Citation (97b): If they are maternal but not paternal brothers, all agree that they are forbidden. If they are paternal but not maternal brothers, all agree that they are permitted;

כי פליגי מן האב ומן האם] ואי משום שמא יאמרו אמאי שרי התם מן האב ומן האם

4.

Citation (cont.): They argue about brothers from the mother and father, about why people will say that full brothers were permitted. [Do people call them the sons of Ploni, and view them as paternal brothers, or also call them the sons of Plonis, and view them also as maternal brothers?]

אבל אי משום איחלופי ניחא דכיון דאיכא נמי צד אב לא אתי לאיחלופי דבתר אב שדי להו

i.

We are not concerned for confusion [with Yisrael], since they are also paternal brothers, so they will not be confused, for they are attributed to the father;

וגויים (כן הוא בדפוס ישן) אין להם קורבת אב דכתיב וזרמת סוסים זרמתם ולא שייך למיגזר אטו ישראל

ii.

Nochrim have no kinship from the father, for it says v'Zirmas Susim Zirmasam, and there is no reason to decree due to [confusion with] Yisrael.

ויש לומר דהני תרי טעמי צריכין

(b)

Answer: We need both of these reasons;

דבקורבת אב שהיו אסורין קודם לא שייך טעמא לאיחלופי שהכל יודעים דרחמנא אפקריה לזרעיה

1.

Regarding kinship from the father that was forbidden to them before conversion, confusion does not apply, for all know that the Torah uprooted a Nochri's seed (after he converts, he is not considered related to his children);

כגון אשת אביו לרבי עקיבא ואחות אביו לרבי אליעזר

i.

An example of this is his father's wife according to R. Akiva, and his father's sister according to R. Eliezer;

דאמר בפ' ד' מיתות (סנהדרין דף נח.) על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ר' אליעזר אומר אחות אביו ור"ע אומר אשת אביו

ii.

Citation (Sanhedrin 58a - Beraisa - R. Eliezer): "Al Ken Ya'azov Ish Es Aviv v'Es Imo" refers to his father's sister. R. Akiva says, it is his father's wife.

הוי טעמא שלא יאמרו כו'

2.

The reason [we forbid this to converts] is lest they say "[we came from a higher Kedushah...]";

אבל אשת אביו לרבי אליעזר ואחות אביו לרבי עקיבא שרי דלא משום שמא יאמרו איכא ולא משום איחלופי איכא

i.

However, we permit his father's wife according to R. Eliezer, and his father's sister according to R. Akiva. "Lest they say" does not apply, and not confusion.

אבל עריות שמצד אם שלא היו אסורות קודם יש לאסור משום איחלופי דמשום שמא יאמרו ליכא

3.

However, Arayos from the mother, who were not forbidden before, we forbid due to confusion, but "lest they say" does not apply.

והא דאמר בפרק ד' מיתות (ג"ז שם) נשא אחותו מן האם יוציא היינו משום איחלופי דשמא יאמרו ליכא שלא היו נאסרות בגיותם

(c)

Explanation: There (58a), we say that if one married his maternal sister, he must divorce her. This is due to confusion. "Lest they say" does not apply, since they were not forbidden when they were Nochrim.

ומן האב יקיים דמשום איחלופי ליכא בצד אב כדפרישית

1.

[If one married his] paternal sister, he may keep her. Confusion does not apply to paternal kin.

והיינו טעמא נמי דאמר אחין מן האם לא יעידו לכתחלה דלמא אתי לאיחלופי אבל מן האב יעידו לכתחלה.

(d)

Support: This is the reason why maternal brothers may not testify [together] l'Chatchilah, due to confusion. Paternal brothers may testify [together] l'Chatchilah.

3)

TOSFOS DH Mi she'Yesh Lo Ach mi'Kol Makom Zokek Eshes Achiv

תוספות ד"ה מי שיש לו אח מ"מ זוקק אשת אחיו

(SUMMARY: Tosfos explains why this is needed.)

בגמרא מפרש לאתויי ממזר

(a)

Explanation: The Gemara explains that this includes a Mamzer.

וא"ת מרישא שמעינן לה בת ישראל לנתין וממזר דחולצת ולא מתייבמת

(b)

Implied question: We know this from the Reisha! A Bas Yisrael who fell to a Nasin or Mamzer does Chalitzah, but not Yibum.

ויש לומר דאי מהתם הוי אמינא כששניהם ממזרים אבל כשאחיו המת כשר אין אחיו ממזר זוקק אשתו.

(c)

Answer: If from there, one might have thought that this is when both of them are Mamzerim, but when the Mes was Kosher, his Mamzer brother does not cause the widow to fall to Yibum.

4)

TOSFOS DH Peshitah Achi Hu

תוספות ד"ה פשיטא אחיו הוא

(SUMMARY: Tosfos questions why this was obvious, and answers.)

תימה אמאי פשיטא ליה הא איצטריך שפיר לאשמועינן דמחייבי כריתות הוי אחיו ולא ממעטינן ליה למי שיש אישות לאביך בה

(a)

Question: Why is this obvious? We need it to teach that [even if he was conceived] from Chayavei Kerisos, he is his brother, and we do not exclude him due to "someone [born from a woman] who could be married to your father"!

כדפריך לקמן (דף כג.) לרבי יוסי בר יהודה ואימא למי שיש אישות לאביך בה למעוטי חייבי כריתות

1.

We ask this below (23a) that according to R. Yosi bar Yehudah, we should say "someone whom could be married to your father", to exclude Chayavei Kerisos!

וי"ל דה"מ לשנויי הכי אלא דניחא ליה לשנויי דאיצטריך משום דהוה ילפינן אחוה אחוה מבני יעקב

(b)

Answer #1: We could have answered this. We preferred to answer that we need it, for otherwise we would have learned [a Gezeirah Shavah] Achvah-Achvah from Bnei Yakov;

דמשום האי טעמא איצטריך בן אין לו עיין עליו דממזר פוטר מן היבום

1.

This is why we need "Ben Ein Lo" - investigate him (for all possible children) to teach that [even] a Mamzer exempts from Yibum;

דלא נימא דנילף אחוה אחוה מבני יעקב דלא זקיק ומדלא זקיק מיפטר נמי לא פטר

i.

[The verse teaches that] we do not say that we learn Achvah-Achvah from Bnei Yakov that a Mamzer is not Zokek l'Yibum, and since he is not Zokek, he does not exempt from Yibum.

ועוד אור"י דהכי פריך פשיטא כיון דתני אחיו הוא לכל דבר פשיטא דזוקק נמי ליבום

(c)

Answer #2 (Ri): We ask that obviously, since we taught that he is his brother in every way, obviously he is Zokek l'Yibum;

ומשני דס"ד אע"ג דאחיו הוא לכל דבר ה"א [ליבום] לא זוקק משום דילפינן אחוה אחוה מבני יעקב

1.

We answer that even though he is his brother in every way, one might have thought that he is not Zokek, for we learn Achvah-Achvah from Bnei Yakov;

ובתר הכי פריך ואחיו הוא לכל דבר דהיינו ליורשו וליטמא לו פשיטא

2.

Afterwards, he asks [why do we need] "he is his brother in every way", i.e. for inheritance and to become Tamei for him [to bury him]? This is obvious!

כיון דזוקק ליבום אף על גב דהוה ס"ד למילף מבני יעקב כ"ש לשאר דברים.

3.

Explanation: Since he is Zokek l'Yibum, even though one might have thought to learn from Bnei Yakov, all the more so [he is his brother] for other matters.

22b----------------------------------------22b

5)

TOSFOS DH Mai Taima

תוספות ד"ה מאי טעמא

(SUMMARY: Tosfos explains why we thought that a Mamzer child would not exempt.)

הכא לא פריך פשיטא דבנו הוא כדפריך לעיל פשיטא אחיו הוא

(a)

Implied question: Here we do not ask "this is obvious. He is his son!" like we asked above (22a) "this is obvious. He is his brother!";

אלא אדרבה בעי מאי טעמא

1.

Just the contrary! [Here] we ask "what is the reason [why he is considered his son]?"!

והיינו משום דשני לעיל נילף אחוה אחוה מבני יעקב כו'

(b)

Answer: This is because above, we answered that we would have learned Achvah-Achvah from Bnei Yakov...

ולהכי בעי מאי טעמא לא ילפינן מבני יעקב דלא זקיק ואם כן מיפטר נמי לא ליפטר.

1.

Therefore, here we ask why we do not learn from Bnei Yakov that he is not Zokek. If so, also he would not exempt.

6)

TOSFOS DH Ben Ein Lo Ayen Alav

תוספות ד"ה בן אין לו עיין עליו

(SUMMARY: Tosfos discusses what we include from Ayen Alav here and regarding inheritance.)

אע"ג דסתם אח ובן הוי אפילו ממזר כדפריך לעיל פשיטא אחיו הוא

(a)

Implied question: A Stam brother or son can even be a Mamzer, like we asked above "this is obvious. He is his brother!";

והכא נמי לא איצטריך ובן אין לו עיין עליו אלא משום דלא נילף מבני יעקב

(b)

Answer: Also here, we need "u'Ven Ein Lo Ayen Alav" only so we will not learn from Bnei Yakov.

[והא דאיצטריך וזרע אין לה עיין עלה

(c)

Implied question: Why do we need "v'Zera Ein Lah Ayen Alah" (regarding a Bas Kohen widowed from a Yisrael? She returns to eat Terumah only if she has no descendants from him.)

היינו משום] דסתם זרע לא הוי אלא זרע כשר כדאמר בריש קדושין (דף ד.) אין לי אלא זרע כשר זרע פסול מנין

(d)

Answer: This is because Stam "Zera" refers to only to Kosher descendants, like it says (Kidushin 4a) "I would know only Kosher Zera. What is the source to include Pasul Zera?"

1.

Note: The Maharshal added the bracketed words. The Rashash says that we need not add them, just we delete the "Dalet" before "Stam".

ולענין בני בנים הוי איפכא דזרע משמע אפי' בני בנים כדמשמע נמי התם דקאמר זרע זרעה לא צריך קרא דבני בנים הרי הן כבנים

(e)

Distinction: Regarding grandchildren, the connotations are opposite. Zera connotes even grandchildren like it connotes there "we do need a verse for Zera of her Zera. Grandchildren are like children;

ובן לא משמע אלא בן לבדו כדאמר ביש נוחלין (ב"ב דף קטו. ושם) אין לי אלא בן בן הבן ובת הבן ובן בת הבן (הגהת הב"ח) מנין

1.

Ben connotes only a child, like it says in Bava Basra (115a) "I would know only a son [that he inherits before a daughter]. What is the source for the son of the son, daughter of the son, and son of the daughter of the son?

ונראה לר"י דמעיין עליו דהכא גבי יבום אין לדרוש בן הבת ובת הבן שיפטור מן היבום כיון דאפקינן לאתויי ממזר

(f)

Explanation (Ri): From "Ayen Alav" here regarding Yibum, we cannot expound that the son of the daughter or the daughter of the son exempts from Yibum, since we use it to include a Mamzer;

ולהכי איצטריך לאתויי בן הבן ובת הבן לענין נחלה

1.

This is why we need to bring the son of the son or the daughter of the son regarding inheritance,

ולא בעי למילף מדלענין יבום בן ובן הבן כי הדדי נינהו לענין נחלה נמי כי הדדי נינהו כדאמר התם (שם דף קט. ושם) גבי בת

i.

We cannot learn "just like the son and son's son are the same regarding Yibum, also regarding inheritance", the way we do learn there (109a) from Yibum [that] a daughter [is like a son].

וא"ת ונדרוש איפכא גבי נחלה לאתויי ממזר ומאין לו דגבי יבום נדרוש בן הבן

(g)

Question: We should expound oppositely regarding inheritance to include a Mamzer, and from "Ein Lo" regarding Yibum, expound the son's son!

וי"ל דגבי נחלה א"צ לאתויי ממזר דלכל מילי בנו הוא

(h)

Answer: Regarding inheritance, we need not include a Mamzer, for he is his son in every way;

אלא דלענין יבום הוה ס"ד למילף מבני יעקב ולהכי ע"כ ההוא דנחלה אתא לרבות בן הבן

1.

However, regarding Yibum one might have thought that to learn from Bnei Yakov. Therefore the verse of inheritance comes to include the son's son.

והא דפשיט ליה ביש נוחלין דלענין יבום בן ובת כי הדדי נינהו

(i)

Implied question: In Bava Basra, why is it obvious that regarding Yibum, sons and daughter are the same?

נראה לר"י דנפקא לן מלא ימחה פרט לזה שאין שמו מחוי

(j)

Answer #1 (Ri): We learn from "Lo Yimacheh", to exclude one whose name is not obliterated [even if he has only a daughter].

א"נ דבת וממזר שקולים ובת נמי נפקא מעיין עליו דהכא

(k)

Answer #2: A daughter and Mamzer are equally reasonable to include. We include also a daughter from Ayen Alav here.

ומיהו קשה לר"י דהיכי נוכל לומר דשקולים הם בת וממזר

(l)

Question (Ri): How can we say that a daughter and Mamzer are equal?

הא כיון דמצינו לאוקומי עיין עליו בבת מהיכי תיתי לאוקומי אף בממזר כיון דמאחוה אחוה משמע למעוטי ממזר

1.

Since we can establish Ayen Alav to include a daughter, what is the source to establish it even for a Mamzer, since Achvah-Achvah implies that we exclude a Mamzer?

וי"ל כיון דאחוה אחוה איצטריך לדרשא אחריתי לית לן למעוטי מיניה ממזר לענין יבום כיון דלכל מילי חשיב בן ואח ולגבי יבום נמי מצי לרבויי בהדי (הגהת הב"ח) בת מעיין עליו

(m)

Answer: Since we need Achvah-Achvah for another Drashah, we do not use it to exclude a Mamzer regarding Yibum, since he is considered a son and brother in every way, and also regarding Yibum we can include him along with a daughter from Ayen Alav;

הלכך אע"ג דאיצטריך לרבויי בת לא נניח בשביל כך מלרבויי ממזר

1.

Therefore, even though we need it to include a daughter, we do not refrain due to this from including a Mamzer.

תדע דהא ריש לקיש דריש לה בריש החולץ (לקמן לה: ושם) למילתא אחריתי ואפ"ה מרבינן מיניה ממזר.

(n)

Proof: Below (35), Reish Lakish expounds it for a different matter, and even so he includes a Mamzer from it.

7)

TOSFOS DH keshe'Asah Teshuvah

תוספות ד"ה כשעשה תשובה

(SUMMARY: Tosfos discusses when Teshuvah exempts from a curse.)

והא דאמר בפ' הנחנקין (סנהדרין דף פה: ושם) לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו חוץ ממסית כו'

(a)

Implied question: In Sanhedrin (85), we say that a son cannot be a Shali'ach [of Beis Din] to lash or curse his father, except for Mesis (an enticer. Here we say that one may curse a Rasha!)

התם כשעשה תשובה

(b)

Answer: The case is, he repented.

וא"ת בשלמא מלקות משכחת דמחייב אע"פ שעשה תשובה אלא לקללו מי שעשה תשובה אין רשאי לקללו אפילו אחר

(c)

Question: Granted, we find that one receives lashes even though he repented. However, one may not curse one who repented, even another [not his father]!

ויש לומר דאם הזכיר שם שמים לבטלה או עשה דבר שנתחייב בו נדוי אף על פי שעשה תשובה חייב ולא מיפטר.

(d)

Answer: If he mentioned Hash-m's name in vain, or did something for which one is excommunicated, even though he did Teshuvah, he is not exempted.