12th CYCLE DEDICATIONS
 
YEVAMOS 103 (30 Av) - Today's study material has been dedicated by Al and Sophie Ziegler of Har Nof, Yerushalayim, in honor of the Yahrzeit of Al's father, Bernard B. Ziegler - Binyamin Baruch ben Avraham (and Miryam), which occurs on 30 Menachem Av.

יבמות דף קג. א

האם אפשר לחלוץ בדברים דלהלן?

בקב הקיטע באנפיליא של בגד
לר' מאיר אפשר לאביי: אפשר [1]
לרבא: אי אפשר [2]
לר' יוסי / רבנן במחופה עור: אפשר
בלא מחופה עור: אי אפשר
אי אפשר

יבמות דף קג: א

סנדל דלהלן האם כשר לחלוץ בו אליבא דרבא?

סנדל המוסגר סנדל המוחלט
לרב פפי לכתחילה לא בדיעבד כשר פסול אפי' בדיעבד [3]
לרב פפא לכתחילה לא בדיעבד כשר לכתחילה לא בדיעבד כשר [4]

-------------------------------------------------

[1] והמשנה שאסרה על כרחך היא כרבנן , ודייקינן מדסיפא גבי אנפיליא של בגד היא כרבנן רישא נמי רבנן, ומה שהתירה הרישא לחלוץ בקב הקיטע הוא משום דמיירי במחופה עור שגם רבנן מודים.

[2] דאף שבקב הקיטע ס"ל לר"מ שאפשר לחלוץ אפי' שאינו מחופה עור, מ"מ כאן גבי אנפיליא של בגד מודה ר"מ שלא מועיל כיון שאינה מגינה על הרגל, ודוקא קב הקיטע שעכ"פ מגן על הבגד מועיל לחלוץ בו אפי' אינו מחופה עור לר"מ.

[3] דכיון דלשריפה קאי ובעינן שיעור בסנדל שיהיה חופה את רוב רגלו, וזה שעומד לשריפה "כתותי מכתת שיעוריה".

[4] דאמרינן לגבי "בגד" (וגם סנדל בכלל בגד שהרי יש בו צרעת בגדים) שאפילו בשעת שריפה הוא בגד, וזה גילוי מילתא שנחשב בגד גם במצב כזה שעומד לשריפה ולא אמרינן כתותי.

עוד חומר לימוד על הדף