יבמות דף קב. א

האם חולצים במנעל או בסנדל לכתחילה או בדיעבד?

במנעל בסנדל
לר' יוסי בשם ר"מ, לרבה בשם וכו' רב [1] חולצין רק בדיעבד חולצין לכתחילה
לר' יעקב בשם ר"מ, לרב יוסף בשם וכו' רב [2] חולצין לכתחילה חולצין לכתחילה
לר' יהודה בן בתירא לא חולצין אפי' בדיעבד חולצין לכתחילה
-------------------------------------------------

[1] דכך אמר בשם רב "אם יבוא אליהו ויאמר חולצין במנעל שומעין לו", ומבואר שרק אם יבוא אליהו ויאמר "חולצין במנעל" אז נשמע לו, אבל כל עוד שלא יבוא ויאמר לא חולצין לכתחילה.

[2] דכך משמע שאמר "אם יבוא אליהו ויאמר אין חולצין במנעל שומעין לו", ש"מ שכל עוד שלא יאמר כן - חולצין אפי' לכתחילה.

-------------------------------------------------