יבמות דף עז. א

תלמיד חכם שהורה הוראה באופנים דלהלן האם שומעים לו? [תוד"ה אם].

כשהורה אחר שבא מעשה לידו -
אכן אין ההוראה נוגעת לו
כשהורה אחר שבא מעשה לידו -
וההוראה נוגעת גם לו
לרש"י אין שומעים לו
לרבינו תם שומעים לו [1] אין שומעים לו

יבמות דף עז: א

האם בתו של עמוני מותרת לכהונה?

עמוני שנשא עמונית [2] עמוני שנשא בת ישראל
לר' יוחנן בתו כשרה לכהונה בתו כשרה לכהונה
לריש לקיש ולתני ר' זכאי בתו כשרה לכהונה אינה כשרה לכהונה

ביאות דלהלן האם פוסלות את הולד להיות חלל?

באיסור חייבי לאוים באיסור חייב עשה
לר' אליעזר בן יעקב, ורבנן דר"ש יש חלל יש חלל
לרבנן דראב"י ולר"ש יש חלל אין חלל
-------------------------------------------------

[1] ודוקא כאן בגלל שיתרא הישראלי נשא את אביגיל בת נחש - דהיינו בת ישי שהוא מצאצאי רות המואביה לכן לא שמעו לו.

[2] הבת נקראת בשם "גיורת מכנה", ופירש"י, וז"ל: ממכונה כלומר שאביה ואמה מעם אחד ונולדה בקדושה.

-------------------------------------------------