יבמות דף עג. א

דינים דלהלן אם נוהגים בתרומה בכורים ומעשר?

תרומה בכורים מעשר שני
חיוב מיתה לטמא האוכלן חייב חייב פטור
חומש לזר האוכלן שוגג חייב חייב פטור
אסורין לזרים אסור אסור מותר
נכסי כהן לקדש בהן אשה נכסיו נכסיו אינן נכסיו [1]
צריכים לבטלן אחד ומאה צריך צריך לא צריך
טעונים פירותיהן רחיצת ידים טעון טעון לא טעון
בעו ערב שמש וטבול יום אסור צריך צריך לא צריך
ערל אסור אסור ספק
באיזה שנים נוהגות [2] בכל השנים בכל השנים בשנות א' ב' ד' ה'
הבאת מקום לא צריך צריך צריך
טעון וידוי לא טעון טעון טעון
לאונן מותר אסור לת"ק: אסור
לר"ש: מותר
ביעור בשנה השלישית אינו חייב חייב לת"ק: חייב
לר"ש: פטור
לבער מהם בטומאה מותר אסור אסור [3]
טהור האוכלן כשהם טמאים אינו לוקה לוקה לוקה
-------------------------------------------------

[1] אליבא דר"מ. וכתבו התוס' (בד"ה נכסי) דאפי' אליבא דר' יהודה אסור לקחת בהמה טמאה ועבדים וקרקעות.

[2] והגם דלא תני ליה בברייתא - תנא ושייר, וכמו שביאר על מקרה זה רב אשי לקמן (ריש דף עד.).

[3] פירש"י לת"ק דר"ש דמקיש בכורים למעשר לכל מילי, גם לענין ביעור אסור לבער מהם בטומאה.

-------------------------------------------------