1)

TOSFOS DH Limed Al Tevul Yom she'Kosher b'Parah

תוספות ד"ה לימד על טבול יום שכשר בפרה

(SUMMARY: Tosfos explains why we would think that he is Pasul.)

וא"ת מהיכא תיסק אדעתיה לפסול

(a)

Question: Why would I think that he is Pasul?

דאי משום דחטאת קרייה רחמנא

1.

Suggestion: It is because the Torah called it "Chatas" [and Tevul Yom is Pasul for Kodshim].

הא לא דמי הזאה לשאר עבודה שהרי הזר כשר בה

2.

Rejection: Haza'ah is unlike other Avodah. A Zar is Kosher for Haza'ah!

וי"ל מדקפיד קרא אהנחה במקום טהור

(b)

Answer: It is because the Torah was particular to place [the ashes] in a Tahor place.

וא"ת והיכי ילפינן מהזאה להכשיר טבול יום בשאר עבודות דפרכינן מה להזאה שכן זר כשר בה

(c)

Question: How can we learn from Haza'ah to be Machshir a Tevul Yom for other Avodos? We can ask that [Haza'ah is more lenient, for] a Zar is Kosher for Haza'ah!

וי"ל דאפ"ה כיון דעיקר טהרה בהזאה אתיא ואכשר בה רחמנא טבול יום כל שכן בשאר עבודות

(d)

Answer: Even so, since the primary Taharah comes through Haza'ah, and the Torah was Machshir a Tevul Yom, all the more so this applies to other Avodos.

וא"ת ואימא לרבות מחוסר כפורים שהעריב שמשו דלא מחסר אלא כפרה לחודה אבל טבול יום לא

(e)

Suggestion: We should include [to be Kosher] a Mechusar Kipurim who had ha'Arev Shemesh (night came after he immersed. He is no longer a Tevul Yom;) he lacks only Kaparah (a Korban), but not include a Tevul Yom!

ואמר ר"י דמוקמא קרא בטומאה דכתיבא בהאי פרשה כגון טומאת מת דלא שייך כפרה

(f)

Answer (Ri): We establish the verse to discuss a Tum'ah in this Parshah, e.g. Tum'as Mes, to which Kaparah does not apply.

והכי אמרינן בזבחים בפ"ב (דף יז: ושם) דמאן דמכשיר מחוסר כפרה קסבר טומאה דכל התורה כולה דבכל טבול יום מכשיר אפילו הוא מחוסר כפרה

(g)

Support: We say in Zevachim (17b) that the one who is Machshir Mechusar Kipurim holds that we are Machshir [from "v'Hizah ha'Tahor" even one who is partially Tamei, i.e.] Tevul Yom of any Tum'ah in the entire Torah, even if he is [also] Mechusar Kipurim;

ומאן דפסל קסבר טומאה דאותה פרשה היינו טבול יום דמת [דלא בעי כפרה]

1.

The one who disqualifies [Mechusar Kipurim] holds that [we are Machshir] Tevul Yom only of Tum'ah in that Parshah, i.e. Tum'as Mes, which does not require Kaparah;

אבל דזב ומצורע ויולדת אפי' העריב שמשו לא.

2.

We are not Machshir [one who was] a Zav, Metzora or Yoledes, even after ha'Arev Shemesh.

2)

TOSFOS DH Kal va'Chomer Lo Yalif

תוספות ד"ה קל מחמור לא יליף

(SUMMARY: Tosfos explains why this was not obvious.)

וא"ת מאי מיבעיא ליה פשיטא דהיכי נילף קל מחמור

(a)

Question: What was the question? Obviously, he cannot learn lenient from stringent!

וי"ל דמספקא להו הא דיליף פסח ממעשר אי בג"ש דממנו יליף ילפינן נמי מעשר מפסח אף על גב דהוי קל מחמור

(b)

Answer #1: He was unsure how he learns Pesach from Ma'aser. If he learns from the Gezeirah Shavah from Mimenu, he learns also Ma'aser from Pesach, even though it is lenient from stringent;

או בק"ו יליף ולא בג"ש

1.

Or, perhaps he learns from a Kal va'Chomer, and not from the Gezeirah Shavah;

א"נ מספקא ליה אי ג"ש מופנה או אינו מופנה.

(c)

Answer #2: [He knew that he learns from the Gezeirah Shavah, but] he was unsure whether or not the Gezeirah Shavah is Mufneh.

3)

TOSFOS DH v'Asurim l'Zarim

תוספות ד"ה ואסורים לזרים

(SUMMARY: Tosfos discusses the Chidush of this.)

וא"ת כיון דתנא דחייבין חומש אמאי איצטריך תו למתני ואסורים לזרים

(a)

Question: Since the Tana taught that one (a Zar who ate them b'Shogeg) is liable a Chomesh, there is no need to teach that they are forbidden to Zarim!

ואין לומר משום דבעי למתני משא"כ במעשר דשרי לזרים

1.

Suggestion: He taught this because he wanted to teach "these do not apply to Ma'aser", i.e. that it is permitted to Zarim.

דהא במסכת חלה (פ"א מ"ט) קתני החלה והתרומה (הגהה בגליון) חייבין עליהן מיתה וחומש ואסור לזרים אף על גב דלא מסיים התם משא"כ במעשר

2.

Rejection: In Chalah (1:9), it says that for Chalah and Terumah, one is liable Misah and Chomesh, and they are forbidden to Zarim, even though it does not conclude there "these do not apply to Ma'aser"!

ותירץ בערוך ערך טען דאסור לזרים איצטריך לחצי שיעור דאסור למאן דאמר מדרבנן ולמ"ד מדאורייתא

(b)

Answer #1 (Aruch, Erech Ta'an): It needs to teach that [even] Chetzi Shi'ur is forbidden to Zarim, [both] according to the opinion that Chetzi Shi'ur [of all Isurim] is forbidden mid'Rabanan, and according to the opinion that it is forbidden mid'Oraisa.

עוד פי' לשון אחר ואסור לזרים אפי' ע"י פדיון

(c)

Answer #2 (Aruch): It is forbidden to Zarim even though through redemption.

ואין נראה פירוש זה דאין להם פדיון אמרינן לקמן דשייר.

(d)

Rebuttal: The Gemara says below that "they cannot be redeemed" is one of the matters that the Tana omitted! (According to the Aruch, "it is forbidden to Zarim" teaches this!)

4)

TOSFOS DH Nichsei Kohen

תוספות ד"ה נכסי כהן

(SUMMARY: Tosfos discusses what one may buy with coins of Ma'aser.)

בפרק הזרוע והלחיים (חולין קלא.) מפרש למה אמרו בכורים נכסי כהן ליקח בהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה

(a)

Explanation: In Chulin (131a), it explains that Bikurim are called Nichsei Kohen to teach that he may buy with them slaves, land and Tamei animals;

משא"כ במעשר שני כדתנן במסכת מעשר שני (פ"א מ"ז) ומייתי לה בקידושין בפ"ב (דף נו.) אין לוקחין בהמה טמאה עבדים וקרקעות ממעות מעשר שני

1.

These are forbidden with Ma'aser Sheni. A Mishnah (Ma'aser Sheni 1:7), brought in Kidushin 56a, says that one may not buy Tamei animals, slaves and land with coins of Ma'aser Sheni.

ולכאורה משמע דדוקא הני הוא דאסירי אבל ליקח מהן מלבושין שרי

(b)

Inference: Only these are forbidden, but one may buy clothes [with Ma'aser coins].

וכן תנן במסכת מעשר שני (פ"ה משנה יב) ומייתינן לקמן (דף עד.) לא נתתי ממנו למת ליקח לו ארון ותכריכין

(c)

Support (Ma'aser Sheni 5:12, brought below 74a): "Lo Nasatiu Mimenu l'Mes" - (I did not buy with Ma'aser coins) a coffin or shrouds for a Mes.

משמע הא לחי דומיא דמת נתתי דהיינו מלבושים דהכי דייק לקמן גבי סיכה

1.

Inference: The corresponding matters for a living person I bought [with Ma'aser coins], i.e. clothes. The Gemara infers like this below regarding anointing.

וקשה דבירושלמי אמר בהדיא לא נתתי ממנו למת מה אנן קיימינן

(d)

Question #1 - Citation (Yerushalmi) Question: What does "Lo Nasati Mimenu l'Mes" discuss?

אם להביא ארון ותכריכין דבר זה אסור לחי ולמת

1.

Citation (cont.): It cannot include [an Isur to buy] a coffin or shrouds. This is forbidden both for the living and for a Mes!

משמע דאסור לקנות מלבושים לחי

2.

Inference: One may not buy clothes for a living person.

ובכמה מקומות תנן במסכת מעשר שני (פ"א מ"ז) דאסור לעשות שום סחורה במעשר ולא ניתן אלא לאכילה ושתיה וסיכה

(e)

Question #2: Several Mishnayos in Maseches Ma'aser Sheni (1:7) forbid all business with Ma'aser. It is given only for eating and drinking and anointing!

ואר"י דמ"ל דהנהו משניות דאסרי אתו כר"מ דאמר (בקידושין דף נב:) ממון גבוה הוא

(f)

Answer #1 (Ri): We can say that the Mishnayos that forbid are like R. Meir, who holds (Kidushin 52b) that [Ma'aser] is considered Hash-m's money. (He permits us only to eat, drink and anoint with it.)

והנך כר"י דשרי דאמר (שם) ממון הדיוט הוא

1.

The other [Mishnayos] are like R. Yehudah, who holds that it is the person's money. (One may use it for other needs of the living, e.g. clothes.)

והא דמשמע בפ"ב דקידושין (דף נד: ושם) דליכא אלא חד סתמא כרבי יהודה אף על גב דההיא דשרי מלבושים אתיא כוותיה

2.

Implied question: Kidushin 54b connotes that there is only one Stam Mishnah like R. Yehudah. [Also] the Mishnah that permits clothing is like him!

מ"מ יש יותר סתמות כר"מ

3.

Answer: In any case, there are more Stam Mishnayos like R. Meir.

עוד נראה לר"י דהמשניות אינן חולקין זו על זו ומן התורה לא אסירי אלא עבדים וקרקע ובהמה טמאה אבל מלבושים שרו ומדרבנן אסרו אפילו מלבושים

(g)

Answer #2 (Ri): The Mishnayos do not argue with each other. Mid'Oraisa, only slaves, land and Tamei animals are forbidden, but clothing is permitted. Mid'Rabanan, we forbid even clothing.

והא דדריש בירושלמי לא נתתי למת [אי] ליקח לו ארון ותכריכין לחי נמי אסור

(h)

Implied question: The Yerushalmi expounded that "Lo Nasati Mimenu l'Mes" cannot discuss a coffin or shrouds, for this is forbidden also for the living! (I.e. the Torah forbids clothing even for the living.)

אסמכתא בעלמא היא

(i)

Answer: It is a mere Asmachta.

ואכילת בהמה דשריא במעשר שני בשעת דישה למ"ד ממון הדיוט הוא נראה דבשלא בשעת דישה אסור מיהא מדרבנן

(j)

Assertion: We permit an animal to eat Ma'aser Sheni while it is threshing, according to the opinion that it is a person's money. It seems that while it is not threshing, it is forbidden mid'Rabanan;

ולמ"ד ממון גבוה נראה דאסור מן התורה להאכיל לבהמה.

1.

According to the opinion that it is Hash-m's money, the Torah forbids feeding it to an animal.

5)

TOSFOS DH Mah she'Ein Ken b'Ma'aser

תוספות ד"ה מה שאין כן במעשר

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not equate Ma'aser and Bikurim in various ways.)

תימה כיון דלקמן (ע"ב) ילפינן בכורים ממעשר דאסורין לאונן מדאיתקוש למעשר שני

(a)

Question: Below (Amud B), we learn Bikurim from Ma'aser, that they are forbidden to an Onen, since the Torah equated them to Ma'aser Sheni;

נילף נמי מעשר מביכורים שיתחייב מיתה האוכלו בטומאת הגוף

1.

We should learn also Ma'aser from Bikurim, to obligate Misah for a Tamei who eats it!

ולענין איסור זרות ניחא דבהדיא שריא רחמנא לזרים

2.

We understand why we do not learn to forbid to Zarim, for the Torah explicitly permitted it to Zarim.

וי"ל דדרשינן ומתו בו כי יחללוהו (ויקרא כב) בו ולא במעשר

(b)

Answer: We expound "u'Mesu Bo Ki Yechaleluhu" - Bo (for Terumah, there is Misah), but not for Ma'aser.

כדדרשינן ביש מותרות (לקמן פו. ושם) בו ולא במעשר ראשון דאפילו לר"מ דאסר לזרים לא מחייב מיתה

(c)

Support #1: We expound like this below (86a) "Bo" (for Terumah, there is Misah), but not for Ma'aser Rishon. Even R. Meir, who forbids Zarim (he permits only Leviyim and Kohanim to eat it), does not obligate Misah.

ודרשינן נמי בהנשרפין (סנהדרין פד. ושם) בו ולא במעילה

(d)

Support #2: We expound also in Sanhedrin (84a) "Bo" (for Terumah, there is Misah), but not for Me'ilah.

והא דמעשר שני בטל ברוב היכא דאין לו מתירין ולא ילפינן מבכורים דעולים באחד ומאה

(e)

Implied question: Why is Ma'aser Sheni Batel in a majority, when it is Ein Lo Matirim? We should learn from Bikurim, which are Batel only in 101 (i.e. a mixture with at least 100 times as much Chulin!

1.

Note: Tahor Ma'aser is Yesh Lo Matirim, i.e. it is permitted in another situation, i.e. in Yerushalayim. Such matters are never Batel. Tamei Ma'aser is Ein Lo Matirim.

משום דבכורים גופייהו בטלים ברוב מדאורייתא

(f)

Answer: This is because mid'Oraisa, Bikurim themselves are Batel in a majority [of Chulin].

והא דדרשינן בספרי מאת מקדשו ממנו

(g)

Implied question: The Sifri expounds from "Es Mikdesho Mimenu" (that Terumah, from which we learn Bikurim, is Batel only in 100, just like Terumas Ma'aser is one part in 100 of the Tevel)!

אסמכתא בעלמא היא

(h)

Answer: That is a mere Asmachta.

כדאמר בהניזקין (גיטין דף נד: ושם) נפלו ונתפצעו והא הכא דמדאורייתא בטלי ברובא כו'

(i)

Support #1: It says in Gitin (54b) about (important nuts of Orlah or Kil'ai ha'Kerem, which are never Batel,) if they fell and broke, "mid'Oraisa, they are Batel in the majority."

אלמא ערלה וכלאי הכרם בטלים ברוב מדאורייתא

1.

Inference: Orlah and Kil'ai ha'Kerem are Batel in a majority [of Heter] mid'Oraisa.

i.

Note: Mid'Rabanan, they are Batel in 200 parts of Heter. Presumably, if mid'Oraisa Terumah is Batel in 100, the Gemara should have said that Chachamim saw a need to be more stringent about their decrees (Orlah and Kil'ai ha'Kerem) than Torah law (Terumah)!

ועוד בשילהי פירקין (לקמן פב.) גבי שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו דתלינן להקל כשרבו חולין על התרומה

(j)

Support #2: Below (82a) regarding "I say, Chulin fell into Chulin", we are lenient to say so when there is a majority of Chulin over Terumah.

משמע דבטל ברוב מדאורייתא

1.

Inference: Mid'Oraisa it is Batel in the majority. (Even if the Terumah fell in, it is forbidden only mid'Rabanan, therefore we are lenient about a Safek.)

ומיהו קשה דנילף בכורים ממעשר לענין דלא ליהוי נכסי כהן דהיינו לחומרא ולא מתרומה לקולא

(k)

Question: We should learn Bikurim from Ma'aser, to teach that it is not the Kohen's property, to be stringent, and not from Terumah, to be lenient!

ואם מעשר גופיה הוי מדרבנן הא דאין לוקחין בהמה טמאה ועבדים וקרקעות הוה ניחא

1.

Suggestion: It is only mid'Rabanan that one may not buy Tamei animals, slaves and land [with coins of Ma'aser Sheni. Therefore, we learn from Terumah].

אבל אי אפשר לומר כן למאי דפרישית לעיל דמדרבנן אפי' כל מילי נמי אסור

2.

Rejection: This cannot be, based on what I explained above that mid'Rabanan, everything is forbidden [except for eating and drinking and anointing].

(אבל לענין ערל כי קאמר תנא ושייר ק"ק אמאי לא יליף מעשר מבכורים

(l)

Question: Regarding an Arel, when we say that the Tana omitted cases, why don't we learn Ma'aser from Bikurim?

ולמאי דפי' לעיל דאיכא למעוטי א"ש)

(m)

Answer: Based on what I explained above (71a DH Bo), that we can exclude it from "Bo", this is fine.

וא"ת והיכי קתני לענין רחיצת ידים משא"כ במעשר

(n)

Question: Why does it say regarding Netilas Yadayim "this does not apply to Ma'aser"?

והתניא בפ"ב דחולין (ד' לג:) כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים אסור בתרומה ומותר בחולין ובמעשר דברי ר"מ

1.

Citation (Chulin 33b - Beraisa - R. Meir): Anyone who must immerse mid'Rabanan is forbidden to Terumah and is permitted Chulin and Ma'aser;

וחכמים אוסרים במעשר

2.

Citation (cont.): Chachamim forbid Ma'aser.

ואר"י דהתם לאכילה והכא לנגיעה

(o)

Answer (Ri): That refers to eating. Here we discuss touching (one may touch Ma'aser with Stam hands. The Maharsha points out that the question was not difficult. We could say that our Mishnah is like R. Meir, like it says in Chagigah 18b! Tosfos answered like the conclusion, that even Chachamim can agree.)

וא"ת וליתני חלה דבכורים ותרומה פטור מן החלה ומעשר חייב

(p)

Question: It should teach [exemption from] Chalah! Bikurim and Terumah are exempt from Chalah, and Ma'aser is obligated!

וי"ל דהא תנן במסכת חלה (פ"א מ"ג) מעשר שני והקדש שנפדו חייבים בחלה

(q)

Answer: A Mishnah (Chalah 1:3) teaches that if Ma'aser Sheni or Hekdesh was redeemed, it is obligated in Chalah;

נפדו אין לא נפדו לא.

1.

Inference: This is only if it was redeemed (and then, it is Chulin, and not Ma'aser). If it was not redeemed, no (it is exempt like Bikurim and Terumah).

6)

TOSFOS DH Te'unin Hava'as Makom

תוספות ד"ה טעונין הבאת מקום

(SUMMARY: Tosfos answers why we do not learn that also Terumah must be brought to Yerushalayim.)

אף על גב דתרומה נמי ילפא מבכורים כדמוכח בהעור והרוטב (חולין קכ:)

(a)

Implied question: Also Terumah we learn from Bikurim. This is clear from Chulin 120b!

שמא לענין שתהא טעונה הבאת מקום אין ללמוד.

(b)

Answer: Perhaps it is not proper to learn that it must be brought to Yerushalayim.

7)

TOSFOS DH u'Te'unin Viduy

תוספות ד"ה וטעונין וידוי

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a Drashah that Viduy applies to Terumah.)

אף על גב דדרשינן בפ' בתרא דמ"ש (מ"י) וגם נתתיו ללוי זו תרומה

(a)

Implied question: We expound in Ma'aser Sheni (5:10) that "v'Gam Nesativ l'Levi" refers to Terumah!

אר"י דלא היה מתודה על התרומה אלא אגב מעשר אבל אם אבד המעשר לא היה מתודה עליה בפני עצמה.

(b)

Answer (Ri): Viduy about Terumah is only along with Ma'aser. However, if the Ma'aser was lost, he does not confess about Terumah by itself.

8)

TOSFOS DH v'Chayavin b'Bi'ur

תוספות ד"ה וחייבין בביעור

(SUMMARY: Tosfos discusses what is Bi'ur of Bikurim.)

פי' ריב"ן דביעור מעשר לאו כביעור בכורים דביעור מעשר בשנה ד'

(a)

Explanation #1 (Rivan): Bi'ur of Ma'aser is not like Bi'ur of Bikurim. Bi'ur of Ma'aser is in the fourth year [of the Shemitah cycle];

וביעור דבכורים לאחר החג כדאמר במכות (ד' יח: ושם) הפריש בכורים קודם החג ועבר עליהן החג ירקבו

1.

Bi'ur of Bikurim is after Sukos, like it says (Makos 18b) if one separated Bikurim before Sukos, and Sukos passed, they must rot.

ואין נראה לר"י דאין זה ביעור והתם טעמא דירקבו לפי שנראו לקריאה ונדחו

(b)

Rebuttal (Ri): This (leaving them to rot) is not Bi'ur! There, they must rot because they were proper for Keri'ah (to recite Viduy Bikurim over them), and they were pushed off.

וביעור דבכורים הוי כשל מעשר דכי נתנן לכהן קודם החג או הפרישן לאחר החג יכול לשומרן עד שנה ד'

(c)

Explanation #2 (Ri): Bi'ur of Bikurim is like of Ma'aser. If he gave them to the Kohen before Sukos or separated them after Sukos, he may keep them until the fourth year.

וא"ת תרומה נמי טעונה ביעור כדתנן במסכת מעשר שני (פ"ה משנה ו) כיצד היה הביעור תרומה ותרומת מעשר לבעלים

(d)

Question: Also Terumah requires Bi'ur, like a Mishnah says (Ma'aser Sheni 5:6) "how is Bi'ur done? He gives Terumah and Terumas Ma'aser to its owners (Kohanim)..."!

וי"ל דתרומה א"צ ליה רק ליתנה לכהן והכהן יכול לשומרה כל זמן שירצה אבל מעשר שני ובכורים צריך לבערם מן העולם בכל מקום שהן

(e)

Answer: Terumah requires only that he gives it to the Kohen, and the Kohen can keep it as long as he wants. Ma'aser Sheni and Bikurim must be eradicated from the world, wherever they are.

ור"ש דפטר בבכורים היינו שאין הכהן צריך לבערם אבל ישראל צריך ליתנם לכהן כתרומה

1.

R. Shimon exempts Bikurim [from Bi'ur], i.e. the Kohen need not destroy them, but the Yisrael must give them to the Kohen, like Terumah.

והכי תנן בפרק בתרא דמעשר שני עי"ט של שנה רביעית ושל שביעית היה הביעור

(f)

Support (Ma'aser Sheni 5:6 - Mishnah): Erev Yom Tov (Pesach) of the fourth and seventh years [of the Shemitah cycle] was Bi'ur;

כיצד היה ביעור נותן תרומה ותרומת מעשר לבעליו ומעשר ראשון לבעליו אבל מעשר שני ובכורים מתבערים בכל מקום שהן

1.

Citation (cont.): How is Bi'ur done? He gives Terumah and Terumas Ma'aser to its owners, Ma'aser Rishon to its owners (Leviyim), but Ma'aser Sheni and Bikurim are eradicated wherever they are;

ור"ש אומר בכורים ניתנין לכהן כתרומה.

2.

Citation (cont.): R. Shimon says, he gives Bikurim to the Kohen, like Terumah.

73b----------------------------------------73b

9)

TOSFOS DH v'Ochlan b'Tum'as Atzman

תוספות ד"ה ואוכלן בטומאת עצמן

(SUMMARY: Tosfos asks why there are no lashes for Terumah.)

תימה לר"י דאמאי לא לקי נמי בתרומה דנילף מבכורים

(a)

Question (Ri): Why isn't he lashed also for Terumah? We should learn from Bikurim!

ולעיל (דף ע. ד"ה מה) כתבתי.

(b)

Answer: Above (70a) I wrote [and left this difficult. There, we brought from Tosfos Menachos 15a that Bikurim are called Terumah, but Terumah is not called Bikurim.]

10)

TOSFOS DH Terumas Yadecha Elu ha'Bikurim

תוספות ד"ה תרומת ידך אלו הבכורים

(SUMMARY: Tosfos explains why we say that these are Bikurim.)

שנאמר בהן יד ולקח הכהן הטנא מידך.

(a)

Explanation: It says regarding them "Yad" - "v'Lakach ha'Kohen ha'Tene mi'Yadecha."

11)

TOSFOS DH v'R. Shimon Terumah Karinhu Rachmana

תוספות ד"ה ור"ש תרומה קרינהו רחמנא

(SUMMARY: Tosfos asks why elsewhere we compare Bikurim to Ma'aser more than to Terumah.)

תימה לר"י דבפ' אלו הן הלוקין (מכות דף יז:) אמרינן גבי הא דאר"ש וכי מה בא זה ללמדנו אם לאוכל בכורים חוץ לחומה ק"ו ממעשר הקל

(a)

Question (Ri) Citation (Makos 17b - R. Shimon): What does this (Terumas Yadecha) come to teach us? If it forbids eating [Bikurim] outside the wall [of Yerushalayim], we learn from a Kal va'Chomer from Ma'aser, which is more lenient!"

אמר רבא מאי חומרא דבכורים ממעשר שכן אסורים לזרים אדרבה מעשר חמור שכן אסור לאונן

1.

Citation (cont. - Rava): Is Bikurim more stringent than Ma'aser because it is forbidden to Zarim? Just the contrary, Ma'aser is more stringent, for it is forbidden to an Onen!

והשתא איסור אונן גופה מ"ט לא ילפינן בכורים ק"ו ממעשר דמותר לזרים

2.

Question: Why don't we learn to forbid Bikurim to an Onen from a Kal va'Chomer from Ma'aser, which is permitted to Zarim?

משום דתרומה קרינהו רחמנא כדאמר הכא

3.

Answer: It is because the Torah called [Bikurim] Terumah (which is permitted to an Onen), like it says here.

א"כ מהאי טעמא גופה דתרומה קרינהו רחמנא לא נילף ממעשר לענין חוץ לחומה

4.

Summation of the Ris' question: If so, for this very reason that the Torah called them Terumah, we should not learn from Ma'aser [a Lav to eat them] outside the wall!

וי"ל כיון דמעשר ובכורים טעונים הבאת מקום ותרומה אינה טעונה הבאת מקום שייך לדמות טפי בכורים למעשר לענין חוץ לחומה מלתרומה.

(b)

Answer: Since Ma'aser and Bikurim must be brought to Yerushalayim, and Terumah need not be brought to Yerushalayim, regarding outside the wall we can compare Bikurim to Ma'aser more than to Terumah. (However, for other matters, e.g. Aninus, we compare Bikurim to Terumah more than to Ma'aser, because the Torah called them Terumah.)

12)

TOSFOS DH u'Mar Lo Makish

תוספות ד"ה ומר לא מקיש

(SUMMARY: Tosfos explains why he does not make the Hekesh.)

מטעם דתרומה קרינהו רחמנא.

(a)

Explanation: This is because the Torah called them Terumah.

13)

TOSFOS DH v'Heichan Muzhar Al Achilaso v'Chulei

תוספות ד"ה והיכן מוזהר על אכילתו כו'

(SUMMARY: Tosfos asks that elsewhere, it connotes that Lo Vi'arti forbids this!)

תימא לר"י דהכא משמע דמלא בערתי לא נפקא לן אזהרה לאכילה

(a)

Question (Ri): Here it connotes that we do not learn a Lav for eating [Tamei Ma'aser] from "Lo Vi'arti";

ובפ' כל שעה (פסחים דף כד.) אמרינן והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל אם אינו ענין לגופו דנפקא לן ממעשר הקל דכתיב לא בערתי ממנו בטמא

1.

Citation (Pesachim 24a): We do not need "veha'Basar Asher Yiga b'Chol Tamei Lo Ye'achel" for itself (eating Tamei Kodshim), for we learn this from a Kal va'Chomer from Ma'aser, which is lenient, and it says about Ma'aser Lo Vi'arti Mimenu b'Tamei;

וכ"ת אין מזהירין מן הדין

2.

Citation (cont.) Suggestion: Perhaps we need "veha'Basar...", because Ein Mazhirin Min ha'Din! (We cannot learn a Lav to give lashes based on a Kal va'Chomer.)

היקישא הוא דכתב לא תוכל לאכול בשעריך וגו'

3.

Citation (cont.) Rejection: This is a Hekesh. It says "Lo Suchal Le'chol bi'Sh'arecha [Masar... v'Chol Nedarecha...]"

משמע דאי מזהירין מן הדין ידעינן שפיר לאו מלא בערתי.

4.

Inference: If Mazhirin Min ha'Din, we would properly know a Lav from Lo Vi'arti!

14)

TOSFOS DH Tum'as Atzman Minayin Talmud Lomar Lo Suchal v'Gomer

תוספות ד"ה טומאת עצמן מנין ת"ל לא תוכל וגו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we need a Lav for Tum'as ha'Guf, but asks why we do not learn from elsewhere.)

אין להקשות כיון שיש אזהרה לטומאת עצמן למה לן אזהרה לאוכל בטומאת הגוף

(a)

Question: Since there is a Lav when it itself is Tamei, why do we need a Lav to forbid when the person is Tamei? (He is Metamei all food that he touches!)

דנפקא מינה דהיכא שתחב לו חבירו בבית הבליעה אי נמי בשלא הוכשר

(b)

Answer: This is relevant if someone [Tahor] inserted the food in his throat, or if it was not Huchshar to receive Tum'ah. (Until one of the seven liquids is put on a food after it was detached, it is not Mekabel Tum'ah.)

אבל קשה דמהאי קרא גופיה דנפקא לן טומאת עצמן תיפוק ליה טומאת הגוף

(c)

Question: From this verse itself, from which we learn Tum'ah of the food, we should learn Tum'ah of the person!

דההוא דאמר לך בשעריך תאכלנו בין טומאת הגוף בין טומאת עצמן הכא לא תוכל לאכול.

1.

The case in which I (the Torah) told you "you will eat it in your gates" (blemished Korbanos after redemption), whether the person or food is Tamei, here (Ma'aser) you may not eat.

15)

TOSFOS DH Asur Leva'er Mehen b'Tum'ah Mah she'Ein Ken bi'Terumah Minalan

תוספות ד"ה אסור לבער מהן בטומאה מה שאין כן בתרומה מנלן

(SUMMARY: Tosfos explains the source to think that one may not burn Tamei Terumah for benefit.)

וא"ת מהיכי תיתי דתיתסר תרומה לבער ממנה בטומאה

(a)

Question: Why would we think one may not burn Tamei Terumah?

ואין לומר משום דתרומה איקרי קדש והוה ילפינן לה מקדש

1.

Suggestion #1: Since Terumah is called Kodesh, we would have learned it from Kodesh.

או משום שהיא בשרפה כמוקדשין שנטמאו ואף על גב דקדשים חמירי הוה ילפינן תרומה מינייהו דאסור ליהנות ממנה בשעת שרפה דגילוי מילתא הוא

2.

Suggestion #2: Even though Kodshim are more stringent [than Terumah], since Terumah is burned, like Tamei Kodshim, we would have learned it from Kodesh, that one may not benefit from it while burning it. It is a Giluy Milsa (reveals, that this Isur of Kodesh applies also to Terumah).

דא"כ מאי פריך ומה ראית ואימא ממנו למעוטי קדש אבל תרומה יהא אסור

3.

Rejection (of both suggestions): If so, what was the question "why do you learn this way? Perhaps Mimenu excludes Kodesh (you may burn Tamei Kodesh for benefit), but Terumah is forbidden [to burn for benefit]!

והשתא מהיכא תיתי כיון דקדש שרי

i.

Now, since Kodesh is permitted, what is the source to forbid Terumah?!

וי"ל דהוה ילפינן תרומה מבכורים

(b)

Answer #1: We would have learned Terumah from Bikurim.

ומיהו בכולה שמעתין לא ילפינן תרומה מבכורים

(c)

Objection: However, in our entire Sugya, we do not learn Terumah from Bikurim!

ואר"י דמשום הכי קבעי תרומה מנלן דהוה לן למילף מק"ו דמעשר כדקאמר בסמוך

(d)

Answer #2 (Ri): We ask what is the source for Terumah, because we should have learned a Kal va'Chomer from Ma'aser, like it says below (74b);

ולא שייך למיפרך מה למעשר שכן הדסט"ב

1.

Question: How can we learn from Ma'aser? It has [five stringencies over Terumah. An acronym for them is] HaDaSTaV (it must be brought to Yerushalayim, one must recite Viduy over it, it is forbidden to an Onen, one may not burn Tamei Ma'aser, and one who eats it is lashed, and Bi'ur applies to it.)

דלגבי טומאה מיהא מצינו שתרומה חמורה ממעשר

2.

Answer: Regarding Tum'ah, we find that Terumah is more stringent than Ma'aser. (A Sheni l'Tum'ah is Metamei Terumah, but not Ma'aser.)

וליכא למפרך נמי מה למעשר שכן אוכלן בטומאת עצמן לוקה

3.

Question: We cannot learn from Ma'aser, for one who eats Tamei Ma'aser is lashed!

דהיא גופה נילף בק"ו

4.

Answer: We would learn from the Kal va'Chomer that also one who eats Tamei Terumah is lashed!

ולפי המסקנא דשריא לבער תרומה בטומאתה תו ליכא למילף לאוכל בטומאת עצמה.

(e)

Conclusion: According to the conclusion, one may burn Tamei Terumah [for benefit], so we cannot learn [lashes for] one who eats Tamei Terumah.

16)

TOSFOS DH she'Chen Pankachs

תוספות ד"ה שכן פנקעכ"ס

(SUMMARY: Tosfos asks why the Gemara omitted other stringencies of Kodshim over Terumah.)

מחוסר כפורים לא חשיב

(a)

Implied question: Why doesn't it mention Mechusar Kipurim?

משום דמהאי טעמא גופיה נפקא לן לקמן (דף עד:)

(b)

Answer: [We know that Mechusar Kipurim is forbidden to Kodshim and permitted to Terumah only] from this reason itself (that Kodshim has more stringencies than Terumah), like we learn below (74b).

אבל תימה דליחשוב

(c)

Question: Why doesn't it mention the following [stringencies of Kodesh over Terumah]?

רביעי בקדש וחיבת הקדש דמכשרת וחוזרת לתרומה ואינה חוזרת לחזה ושוק

1.

It makes a Revi'i l'Tum'ah, and Chibas ha'Kodesh is Machshir [Kodesh to be Mekabel Tum'ah], and [a Bas Kohen widowed or divorced from a Yisrael] returns to eat Terumah, but not to eat [Kodesh special to Kohanim, e.g.] Chazah v'Shok;

וכלי מצרף לקדש ולא לתרומה ומומרת דפוסלת בקדש וכו' וטומאה עושה כיוצא בה לקדש ולא לתרומה למ"ד בפרק קמא דפסחים (דף יד.)

2.

A Kli joins it contents [to be like one regarding Tum'ah] regarding Kodesh, but not for Terumah. A Mumeres disqualifies Kodesh..., and Tum'ah is Metamei its own kind (a food is Metamei a food) for Kodesh, but not for Terumah, according to one opinion in Pesachim (14a);

וישנו לפני הדבור כגון פסח ותמיד למ"ד (חגיגה דף ו.) עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הואי.

3.

It applied before Matan Torah, e.g. Pesach and Tamid, according to the opinion (Chagigah 6a) that the Olah that Bnei Yisrael offered in the Midbar was Olas Tamid.

17)

TOSFOS DH she'Chen Machpaz

תוספות ד"ה שכן מחפ"ז

(SUMMARY: Tosfos explains how Misah is a stringency of Terumah over Kodesh.)

וא"ת דמעיקרא אלימא ליה כרת ולבסוף אלימא ליה מיתה

(a)

Question: Initially, he held that Kares is more stringent [than Misah b'Yedei Shamayim], and at the end, he holds that Misah is more stringent!

וי"ל דהשתא לאו מאוכל בטומאת הגוף פריך

(b)

Answer: Now, we do not ask from eating when the person is Tamei [and say that Terumah, which has Misah, is more stringent than Kodesh, which has Kares];

אלא מזר האוכלה מה שאין כן בקדש דבקדש יש שמותר לזרים כגון שלמים

1.

Rather, we discuss a Zar who eats. This does not apply to Kodesh, for some Kodshim are permitted to Zarim, e.g. Shelamim (but a Zar who eats any Terumah is Chayav Misah);

ואפילו קדשים שאין נאכלים אלא לכהונה ליכא מיתה בזר אלא אזהרה

2.

Even Kodshim permitted only to Kohanim, there is no Misah for a Zar who eats them. There is only a Lav.

ואפילו קדש דבר מעילה ליכא מיתה לרבנן דאמרי הזיד במעילה באזהרה.

3.

Even Kodshim to which Me'ilah applies, there is no Misah according to Rabanan [of Rebbi], who hold that who transgressed Me'ilah b'Mezid transgresses [just] a Lav.