יבמות דף ס. א

האם כהן מטמא לאחותו שנפטרה?

לר"מ ור' יהודה [1] לר' יוסי לר' שמעון
אחותו הבתולה שלא נתארסה מטמא לה - כמפורש בקרא
אחותו הבתולה שנתארסה מטמא לה בעוד שהיא ארוסה: אין מטמא לה [2]
נתגרשה מהאירוסין: מטמא לה
אחותו אנוסה או מפותה אין מטמא לה -
אחותו מוכת עץ מטמא לה [3] אין מטמא לה [4]
אחותו בוגרת מטמא לה

יבמות דף ס: א

מה דין גיורת לכהונה?

פחותה מבת שלש שנים יתירה מבת שלש אפי' ודאי לא נבעלה
לר' שמעון בר יוחאי מותרת לכהונה אסורה לכהונה
לרבנן אסורה לכהונה אסורה לכהונה
-------------------------------------------------

[1] ודרשי הכי: "ולאחותו הבתולה" פרט לאנוסה ומפותה - שאינה בתולה, יכול שאני מוציא אף מוכת עץ, ת"ל "אשר לא היתה לאיש" - שהשרת בתוליה ע"י איש ולא ע"י עץ. "הקרובה" לרבות הארוסה - שמטמא לה. "אליו" - לרבות בוגרת שמטמא לה.

[2] ודרשי הכי: "ולאחותו הבתולה" פרט לאנוסה ומפותה ומוכת עץ - שכל אלו אינם בתולות. "אשר לא היתה" - פרט לארוסה שג"כ לא מטמא לה הגם שהיא בתולה. "הקרובה" לרבות הארוסה שנתגרשה - שמטמא לה. "אליו" - לרבות בוגרת שמטמא לה.

[3] אכן נחלקו ר"מ ור' יוסי מאיפה מרבים אותה, ר"מ דורש מ"אשר לא היתה לאיש" - שהשרת בתוליה ע"י איש ולא ע"י עץ. ור' יוסי דורש מ"לאיש".

[4] ס"ל שהראויה לכהן גדול מטמא לה ושאין ראויה לכה"ג לא מטמא לה.

-------------------------------------------------