יבמות דף נט. א

מה דין כה"ג בנשים דלהלן?

אלמנה (מאירוסין, או נשואין) בוגרת - מעל י"ב שנה וחצי מוכת עץ [1]
לת"ק - ר"מ אסור אסור אסור
לר' אלעזר ור"ש אסור מותר אסור

כיצד דורשים את תיבת "בבתוליה"?

בתולה בתוליה בבתוליה
לת"ק - ר"מ אפי' מקצת בתולים
- ובוגרת כשרה
עד דאיכא כל הבתולים
- ובוגרת פסולה
נבעלה שלא כדרכה
- לא נפסלה
לר' אלעזר ור"ש שלמה משמע
- ובוגרת פסולה
אפי' מקצת בתולים
- ובוגרת כשרה
שיהיו כל בתוליה
- ושלא כדרכה פסולה

יבמות דף נט: א

מה דין כה"ג באנוסה ומפותה שלו או של חברו?

אנוסת עצמו ומפותת עצמו אנוסת חברו ומפותת חברו
לתנא קמא לא ישא - ובדיעבד אם נשא נשוי [2]
אלא שצריך להוציא בגט [3]
אסור לישא, ואם נשא הולד כשר
לר' אליעזר בן יעקב אסור לישא, ואם נשא הולד חלל [4]
-------------------------------------------------

[1] ודוקא מוכת עץ כדרכה, אבל מוכת עץ שלא כדרכה לכו"ע מותרת, דאין לך אשה שלא נעשית מוכת עץ מחמת צרור של בית הכסא.

[2] והנפ"מ בנשואין אף שצריך להוציא בגט, הוא לענין שאינו צריך לשלם קנס למפותה כיון שכנס ומה"ת היא אשתו, ורק מדרבנן צריכה גט כמו שכתבו התוס' (לקמן ס. בד"ה שאינו).

[3] והגם שרב אשי הקשה למה צריך להוציאה בגט, הרי לכאורה היא כמו בוגרת ומוכת עץ שרשאי לקיים, ומחמת דאמרינן ש"סופה להיות בוגרת תחתיו" או "סופה להיות מוכת עץ תחתיו" (דהיינו להבעל לו ולאבד בתוליה כמו מוכת עץ), וה"ה נמי כאן "סופה להיות בעולה תחתיו" ולמה צריך להוציאה, והסקנו בקשיא. מ"מ דברי רב נפסקו להלכה.

[4] ולמסקנא (לקמן דף ס.) ביאר רב אשי שנחלקו האם יש חלל מחייבי עשה, דהרי האיסור כאן הוא איסור עשה דבעולה לכה"ג.

-------------------------------------------------