יבמות דף נא: א

האם יש מאמר אחר מאמר?

בשני יבמין ויבמה אחת בשתייבמות ויבם אחד
לרבן גמליאל אין אין
לבן
עזאי
ללישנא קמא ברש"י יש [1] אין [2]
ללישנא בתרא ברש"י אין [3] יש [4]
לחכמים יש יש
-------------------------------------------------

[1] דלכל אחד מהיבמים תיקנו לו כח לעשות מאמר, ולכן בין הראשון שעשה מאמר ובין השני חלים.

[2] דכיון שכבר קנה היבם יבמה אחת, שוב אין לו כח לעשות מאמר באחרת.

[3] דומיא דקידושין שאחר שנתקדשה לאחד אין השני יכול לקדשה, כך במאמר אין מאמר השני כלום.

[4] כיון ששתי היבמות לפניו, ובכל אחת יש לו בה כח לעשות בה מאמר, לכן שני המאמרים חלים.

-------------------------------------------------