1)

TOSFOS DH d'Mesafka Lei Get Iy Dachi Oh Lo Dachi

תוספות ד"ה דמספקא ליה גט אי דחי אי לא דחי

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not say that both of them work.)

לא מצי למימר דפשיטא ליה דגט ודאי דחי ומאמר ודאי קונה

(a)

Implied question: Why didn't he (Rava) say that it is obvious to him that a Get Vadai dispels and a Ma'amar Vadai acquires? (I.e. therefore Ein Get Acher Get and Ein Ma'amar Acher Ma'amar.)

דא"כ אמאי מהני מאמר אחר הגט וגט אחר מאמר

(b)

Answer: If so, Ma'amar after Get would not help, and Get after Ma'amar would not help.

ואע"ג דאכתי לא ידע ברייתא דבסמוך דמודה ר"ג דיש גט אחר מאמר כו'

(c)

Implied question: He still did not know the Beraisa brought below, that R. Gamliel agrees that there is Get after Ma'amar [and Ma'amar after Get]!

מתניתין משתמע ליה דיש גט אחר מאמר לר"ג

(d)

Answer: The Mishnah connotes to him (Rava) that there is Get after Ma'amar according to R. Gamliel;

דדוקא נקט גט אחר גט ומאמר אחר מאמר דלא מהני אבל מאמר אחר הגט או איפכא מהני.

1.

Only Get after Get and Ma'amar after Ma'amar do not help, but Ma'amar after Get or vice-versa helps.

2)

TOSFOS DH Adifa mi'Ma'amar d'Ilu Ma'amar v'Chulei

תוספות ד"ה עדיפא ממאמר דאילו מאמר כו'

(SUMMARY: Tosfos explains the difference strengths of Ma'amar and Bi'ah Pesulah.)

דמאמר האחרון אין יכול לתפוס במקום שתפס הראשון וביאה פסולה תופסת אחר מאמר אותו צד עצמו שתפס המאמר

(a)

Explanation #1: The latter Ma'amar cannot take effect where the first Ma'amar took effect. Bi'ah Pesulah takes effect after Ma'amar, [on] the very side itself that the Ma'amar acquired.

דסברא הוא שאין תופס אלא אותו צד שתופס המאמר דתרוייהו לקנות

1.

It is reasonable that it takes effect only on the same side that the Ma'amar acquires, for both of them are to acquire;

והיינו משום דעדיף ממאמר לפי שהיא דאורייתא

2.

This is because it is better than Ma'amar, because it is mid'Oraisa.

וגריעא ממאמר דאילו מאמר אחר הגט קני לכוליה שיורא דגט שהרי אין מאמר מועיל אחריו

3.

It is weaker than Ma'amar, because Ma'amar after Get acquires everything that Get left over, for a [second] Ma'amar does not help after it;

אבל ביאה לא קני לכוליה שיורא דגט שהרי מאמר מועיל אחריה

4.

Bi'ah does not acquire everything that Get left over, for a Ma'amar helps after it.

ואם היתה קונה כל השיור לא היה מאמר מועיל אחריה לתפוש מה שתפשה הביאה דביאה עדיפא ואלימא לפי שהיא דאורייתא כדפרישית

i.

If Bi'ah acquired everything that Get left over, Ma'amar would not help after it to take effect on what Bi'ah was Tofes, because Bi'ah is preferable and stronger, since it is mid'Oraisa, like I explained.

ואתי לפרושי טעמא דלא תקשה הא דביאה עדיפא ממאמר אע"ג דגריעא נמי ממאמר

(b)

Explanation #1 (cont.): He comes to explain the reason, so you will not ask that Bi'ah is preferable to Ma'amar, even though it is also weaker than Ma'amar.

ובקונטרס פירש דאילו ביאה אחר גט לא קניא לכוליה שיורא דגט דיש ביאה אחר ביאה פסולה

(c)

Explanation #2 (Rashi): 1. Bi'ah does not acquire everything that Get left over, for there is Bi'ah after Bi'ah Pesulah (i.e. it takes effect to obligate a Get. Our text of Rashi does not say so - Maharam.)

ותימה דלא אשכחן בהדיא להאי מילתא שתהא לר"ג ביאה אחר ביאה פסולה

(d)

Question: We do not explicitly find this, that R. Gamliel holds that there is Bi'ah after Bi'ah Pesulah!

מיהו יש לדקדק דיש ביאה אחר ביאה פסולה לר"ג

(e)

Answer: We can infer this, that R. Gamliel holds that there is Bi'ah after Bi'ah Pesulah;

דאי אין ביאה אחר ביאה פסולה משום שכל קנין הראוי לביאה עשתה ביאה הראשונה ואין האחרונה יכולה לתפוש אחריה אע"ג דראשונה לא קניא כוליה שיורא דגט

1.

If there were not Bi'ah after Bi'ah Pesulah, because the entire Kinyan proper for Bi'ah, the first Bi'ah did it, and the latter cannot be Tofes after it, even though the first did not acquire everything that Get left over...

א"כ מנא ליה שמאמר קונה כוליה שיורא דגט

2.

If so, what would be his source that Ma'amar acquires everything that Get left over?

שמא גט ומאמר משייר אלא שאין במאמר אחר כח לחול אחריו במה ששייר כמו שאין ביאה אחר ביאה פסולה אף על פי ששייר לקנות (הגהת ר"ש מדעסוי) מאמר אחריה.

3.

Perhaps Get and Ma'amar leave over, but a Ma'amar afterwards has no power to take effect on what remains, just like there is no Bi'ah after Bi'ah Pesulah, even though it left over in order that a Ma'amar acquires after it!

51b----------------------------------------51b

3)

TOSFOS DH Kulhu Sevira Lehu

תוספות ד"ה כולהו סבירא להו

(SUMMARY: Tosfos points out that they argue with each other.)

אין התנאים כולן שוין

(a)

Observation: The Tana'im do not all agree;

דלבית שמאי קונה מדאורייתא כדמשמע בפ' ד' אחין (לעיל דף כט. ושם) ולכולהו תנאי לא קני אלא מדרבנן

1.

Beis Shamai holds that it acquires mid'Oraisa, like it connotes above (29a). All the other Tana'im hold that it acquires only mid'Rabanan;

ולר"ג לא קני אלא בהא דלא מהני מאמר בתריה

2.

R. Gamliel holds that it acquires only in this respect, that a Ma'amar after it does not acquire;

ובן עזאי מפליג בין שני יבמין ויבמה אחת ובין יבם אחד ושתי יבמות

3.

Ben Azai distinguishes between two Yevamim and one Yevamah, and between one Yavam and two Yevamos;

ולר"ש מספקא ליה אי קני אי לא קני

4.

R. Shimon is unsure whether or not it acquires.

וכה"ג איכא בפ"ק דסוכה (הגהת הב"ח) (דף ז: ושם).

(b)

Support: We find like this in Sukah 7b. (It says that several Tana'im hold that Sukah is Diras Keva, but they argue with each other.)

4)

TOSFOS DH Iy Bi'as Rishon Bi'ah v'Chulei

תוספות ד"ה אי ביאת ראשון ביאה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the latter Bi'ah does not forbid her due to Zenus.)

משנה היא לקמן בהאשה רבה (דף צו:) וקאמר תנא קמא דשני פוסל על ידו לראשון

(a)

Explanation: This is a Mishnah below (96b). The first Tana says that the latter disqualifies her to the first.

ואם תאמר לרבי שמעון נמי תיאסר לראשון משום דזינתה תחתיו

(b)

Question #1: R. Shimon should agree that she is forbidden to the first, because she was Mezanah while married to him!

ובקונטרס פירש דאין נאסרת על בעלה אלא על ידי קינוי וסתירה

(c)

Answer #1 (Rashi): A woman is forbidden to her husband only through Kinuy and Stirah (warning not to be secluded, and seclusion).

ואר"י שהוא טעות סופר ולא פירשו רש"י מעולם דבעד אחד ודאי אינה נאסרת אלא בקינוי וסתירה אבל בעדי טומאה נאסרת בלא קינוי

(d)

Rebuttal (Ri): This is a printing mistake. Rashi never said so. Through one witness, she is forbidden only through Kinuy and Stirah, but through witnesses of Tum'ah (Zenus), she is forbidden without Kinuy!

ואין לומר משום דהני נשואין דרבנן נינהו לא חשו לאוסרה

(e)

Suggestion: Because this Nisu'in is only mid'Rabanan, Chachamim were not concerned to forbid [due to Zenus].

דכל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון

(f)

Rejection: Everything Chachamim enacted, they enacted like Torah law!

ועוד דתיתסר משום דרב המנונא דאמר שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה

(g)

Question #2: [Also according to R. Shimon,] she should be forbidden to the first due to Rav Hamnuna's law, that a Shomeres Yavam who was Mezanah is forbidden to the Yavam!

ואר"י דמיירי בבא עליה בשוגג שאינה נאסרת

(h)

Answer #2 (Ri): The case is, the latter had Bi'ah with her b'Shogeg, so she is not forbidden.

אי נמי בקטנה דפיתוי קטנה אונס הוא

(i)

Answer #3: The case is, she is a minor. Enticement of a minor is like Ones.

אי נמי בבא עליה בעל כרחה

(j)

Answer #4: The case is, he forced her;

ונאמר אע"ג דביאת בן תשע כמאמר ומאמר בעל כרחה לא מהני כדאמר בפ"ב (לעיל יט:)

1.

Implied question: Chachamim made Bi'ah of a nine year-old boy like a Ma'amar, and a Ma'amar b'Al Korchah does not help, like it says above (19b)!

עשו חכמים ביאת בן תשע בעל כרחה כמאמר מדעת דלא שני לן בביאה דיבמה בין מדעת לבע"כ.

2.

Chachamim made Bi'ah of a nine year-old b'Al Korchah like a Ma'amar with her consent, for we do not distinguish Bi'ah of a Yevamah between with [her] consent and b'Al Korchah.

5)

TOSFOS DH Ben Azai Omer v'Chulei

תוספות ד"ה בן עזאי אומר כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whether we can determine the correct text.)

בקונט' נראה לו עיקר דגרסינן אין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד

(a)

Rashi's opinion: Rashi says that the primary text says "Ein Ma'amar Acher Ma'amar when there are two Yevamos and one Yavam";

משום דלקמן (דף נג.) אמתני' בעשה מאמר בזו ומאמר בזו כו' קאמר מתני' דלא כבן עזאי

1.

Source: Below (53a), on [the clause of] the Mishnah of one who gave a Ma'amar to this and to this... (Ma'amar after Ma'amar takes effect from one Yavam to two Yevamos), we say that the Mishnah is unlike Ben Azai.

ור"י אומר דשפיר גריס איפכא ולקמן סמיך אסיפא דקתני בין שני יבמין ויבמה אחת

(b)

Rebuttal (Ri): The opposite text is fine! Below, the Gemara relies on the Seifa, which says "whether there are two Yevamim and one Yevamah." (It equates this to one Yavam to two Yevamos.)

ולהכי נקטיה אמתניתין דעשה מאמר בזו ומאמר בזו לפרושי דעלה קאי מתניתין דלא כבן עזאי

1.

The Gemara said so regarding this clause of a Ma'amar to each, to explain that regarding this we say that the Mishnah is unlike Ben Azai. (Had it said so regarding "whether there are two Yevamim...", we would not know in what way this is unlike Ben Azai, for many other cases were taught in between.)

וכה"ג איכא לקמן דקתני גט לזו וגט לזו צריכות הימנו חליצה

(c)

Support: Similarly, below (53a) it teaches that if he gave a Get to each, they need from him Chalitzah;

ומסיק לימא מסייע ליה לרבה בר רב הונא דאמר חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין

1.

We conclude that this supports Rabah bar Rav Huna, who says that Chalitzah Pesulah must be repeated with all of the brothers.

ומההיא ליכא סייעתא שיש לחלק בין מיפטר נפשה למיפטר צרה כדאמר בריש פ' ד' אחין (לעיל דף כז.)

2.

Implied question: There is no support from there to distinguish exempting herself from exempting the Tzarah, like it says above (27a)!

אלא אסיפא סמיך דקתני בין שני יבמין ויבמה אחת

3.

Answer: Rather, it relies on the Seifa, which says "whether there are two Yevamim and one Yevamah."

ויש ספרים שכתוב בהם כיצד עשה מאמר ביבמתו כו' עד בין שני יבמין ליבמה אחת ועלה מסיק מתניתין דלא כבן עזאי.

(d)

Alternate text: Some texts say [below] "what is the case? He gave a Ma'amar to his Yevamah... until "whether there are two Yevamim and one Yevamah", and regarding this we conclude that the Mishnah is unlike Ben Azai.

6)

TOSFOS DH Bi'ah Pesulah k'Ma'amar Shavyuha Rabanan uk'Tani d'Ein Achareha Klum

תוספות ד"ה ביאה פסולה כמאמר שויוה רבנן וקתני דאין אחריה כלום

(SUMMARY: Tosfos explains R. Nechemyah's reasoning.)

פי' וה"ה אחר מאמר

(a)

Explanation: The same applies after a Ma'amar.

תימה דבסוף פירקין מפרש טעמא דרבי נחמיה דליכא למיגזר ביאה שאחר הגט ומאמר אטו ביאה שאחר חליצה וביאה כיון דחליצה וביאה מדאורייתא מידע ידיע

(b)

Question: Below (53b), it explains that R. Nechemyah's reason is that we need not decree Bi'ah after a Get or Ma'amar due to Bi'ah after Chalitzah or Bi'ah. Since Chalitzah and Bi'ah are mid'Oraisa, people know [that nothing follows them];

ואם כן מנלן דלא יהא כלום אחר מאמר

1.

If so, what is the source that there is nothing after Ma'amar?

ואומר ה"ר יצחק ב"ר ברוך דע"כ לרבי נחמיה גט ומאמר דאורייתא דילפינן מק"ו משאר נשים

(c)

Answer #1 (R. Yitzchak b'Ribi Baruch): You are forced to say that R. Nechemyah holds that Get and Ma'amar are mid'Oraisa. We learn from a Kal va'Chomer from other women. (Chalitzah does not work for them, but Get does. Chalitzah works for a Yevamah, all the more so Get does! - Kidushin 14a. One might have thought that "v'Lakchah Lo l'Ishah" teaches that a Yevamah is acquired just like a woman, i.e. even through money or a document.)

ולית ליה הני מיעוטי דבפ"ק דקידושין (דף יד.)

1.

He does not hold like the exclusions (Kidushin 14a, which show that they do not work for a Yevamah).

דאי אפשר לומר שיהא מדרבנן לרבי נחמיה דכיון דאית ליה דביאה וחליצה דאורייתא מידע ידיע

(d)

Source: You cannot say that R. Nechemyah holds that they are only mid'Rabanan, for he holds that since Bi'ah and Chalitzah are mid'Oraisa, people know [that nothing follows them];

דאם כן לא שייך למיגזר הני גזירות דאמר לעיל גט להוציא וחליצה להוציא וביאה לקנות ומאמר לקנות

1.

If this were so, there would be no reason for these decrees! Above (50b), we said "Get sends away, and Chalitzah sends away. Bi'ah acquires, and Ma'amar acquires... (if we will say that Get and Ma'amar do nothing, people will say that also Chalitzah and Bi'ah do nothing).

ותימה גדולה הוא לומר כן ולא מישתמיט שום תנא ולימא דגט פוטר ביבמה

(e)

Rejection #1: It is astounding to say so! We never found a Tana say that Get exempts a Yevamah!

ועוד דא"כ הוה ליה למימר נמי דאין אחר הגט כלום

(f)

Rejection #2: If so, we should have said also that nothing takes effect after Get!

ועוד דלישנא דהש"ס לא משמע שבא לדקדק מכח זה

(g)

Rejection #3: The wording of the Gemara does not connote that we deduce from this.

ונראה לר"י דה"פ והא ביאה כמאמר שויוה רבנן שיהא אחריה כלום משום גזירות דלעיל וחל אחריה מאמר

(h)

Answer #2 (Ri): Chachamim made Bi'ah [of a nine year-old] like a Ma'amar, that things take effect after them, due to the decrees above. A Ma'amar takes effect after them.

[ומשום הכי תקינו נמי] רבנן שיהא מאמר אחר מאמר אע"ג דמסברא הוה לן למימר כר"ג דאין מאמר אחר מאמר לפי שקנה המאמר הראשון כל מה שיש למאמר לקנות

1.

Therefore, Chachamim also decreed that there is Ma'amar after Ma'amar, even though logically, we should have said like R. Gamliel, that Ein Ma'amar Acher Ma'amar, for the first Ma'amar acquired all that Ma'amar can acquire;

אלא טעמא דרבנן דאי אמרינן דאין מאמר אחר מאמר אתי למימר נמי דאין מאמר אחר ביאה פסולה דלא גרעא ביאה ממאמר

2.

Rabanan hold that if we would say that there is no Ma'amar after Ma'amar, people will come to say also that there is no Ma'amar after Bi'ah Pesulah, for Bi'ah Pesulah is no less than Ma'amar;

לכך תיקנו שיהא מאמר אחר מאמר וגט אחר גט דגט ומאמר ענין אחד דשניהן דרבנן

3.

Therefore, they decreed that there is Ma'amar after Ma'amar and Get after Get, for Get and Ma'amar have equal status, for both of them are mid'Rabanan.

ואי אמרת דאין גט אחר גט אתי למימר נמי דאין מאמר אחר מאמר ולא מאמר אחר ביאה פסולה

i.

If you would say that there is no Get after Get, people will come to say also that there is no Ma'amar after Ma'amar and not Ma'amar after Bi'ah Pesulah.

אם כן לרבי נחמיה אין מאמר אחר מאמר דלדידיה ליכא למגזר מידי דהא לית ליה נמי מאמר אחר ביאה פסולה דקתני בביאה פסולה (הגהת באר המים) אין אחריה כלום

4.

If so, according to R. Nechemyah, there is no Ma'amar after Ma'amar, for he holds that there is no need to decree, for he holds that there is also no Ma'amar after Bi'ah Pesulah, for he taught regarding Bi'ah Pesulah "nothing follows it."

ואם תאמר אמאי תקינו רבנן לר' נחמיה גט ומאמר כלל ביבמה כיון דביאה וחליצה מידע ידיע ליכא למיגזר דגט להוציא וחליצה להוציא כו'

(i)

Question: According to R. Nechemyah, why did Chachamim enact Get and Ma'amar at all regarding a Yevamah? Since people know that Bi'ah and Chalitzah work, there is no need to decree lest they say "Get sends away, and Chalitzah sends away..."!

ויש לומר דהעולם סוברים דגט ומאמר מהנו מן התורה מקל וחומר דבפרק קמא דקידושין (ג"ז שם)

(j)

Answer: People think that Get and Ma'amar work mid'Oraisa, from a Kal va'Chomer in Kidushin (14a);

ואע"ג דאימעוט מכל מקום אהנו קצת כמו מאמר לבית שמאי ולהכי אי שרית למיבעל אחר גט ומאמר אתי למיבעל אחר חליצה וביאה

1.

[They think that] even though they are excluded, they still help a little, like Ma'amar according to Beis Shamai. Therefore, if we permit to do Bi'ah after Get or Ma'amar, they will come to do Bi'ah after Chalitzah or Bi'ah.

אבל בהא לא טעו שיאמרו בשביל שתקנה ביאה אחר הגט ומאמר (הגהת גנזי יוסף) קנין גמור תקנה כמו כן קנין גמור אחר ביאה וחליצה ויבא לבעול אחריה

(k)

Suggestion: Perhaps they will not err to say because Bi'ah makes a total Kinyan after a Get or Ma'amar, it (Bi'ah) should likewise make a total Kinyan after Bi'ah or Chalitzah, and they will come to have Bi'ah after [Bi'ah or Chalitzah]!

דהא ודאי ידעי דחליצה וביאה עדיפא מגט ומאמר שכתובין בהדיא וגט ומאמר נתמעטו, ר"י.

(l)

Rejection (Ri): Surely they know that Chalitzah and Bi'ah are stronger than Get and Ma'amar, for they are written explicitly, and Get and Ma'amar were excluded.