יבמות דף מה. א

עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, האם הולד ממזר?

מה הדין?
לר' עקיבא, לרב דימי בדעת רבי, לר' יוחנן, לר' אלעזר, לר' חנינא, לר' אמי הולד ממזר
לר"ש בן יהודה, לשמעון התימני, לרבין בדעת רבי, לריב"ל, לרב, לשמואל, לבר קפרא או זקני דרום, לרב מתנה, לרב יהודה, לרבה, לאמימר, לרבא הולד כשר,
אבל פגום לכהונה [1]

יבמות דף מה: א

חצי עבד וחצי בן חורין שבא על בת ישראל, מה הדין הולד?

כשלא קידש אותה כשקידש אותה
למ"ד לעיל דהולד ממזר הולד ממזר הולד ממזר
למ"ד לעיל דהולד כשר הולד כשר הולד ממזר [2]

עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, מה הדין בדלהלן?

היתה פנויה היתה אשת איש
למ"ד לעיל דהולד ממזר הולד ממזר הולד ממזר
למ"ד לעיל דהולד כשר הולד כשר לנהרדעי בשם ר' יעקב, לרב ששת: הולד כשר
לרבינא וכו': הולד ממזר
-------------------------------------------------

[1] כן מבואר בגמ' דלכולהו אמוראי דאמרי דהולד כשר, מ"מ מודו שהולד פגום לכהונה מק"ו דאלמנה, ומה אלמנה לכה"ג שאין איסורה שוה בכל (דאסורה רק על כהנים) פנה פגום - זו שאיסורה שוה בכל (דכל ישראל אסורים בעכו"ם ועבד) אינו דין שיהיה בנה פגום, ואין לפרוך מה לאלמנה שהיא עצמה מתחללת כי גם אשה זו שבא עליה עכו"ם ועבד עשאה זונה ומתחללת מהכהונה.

[2] ואפי' לאלו דס"ל דגם בבא עכו"ם ועבד גמור על אשת איש הולד כשר, מ"מ כאן בחציו עבד וחציו בן חורין, כיון שאם קידש אותה הרי שצד חירות שלו מועיל לעשותה אשת איש והצד עבדות שלו משתמש באשת איש, והולד ממזר משום צד חירות דהוי כשאר ישראל הבא על אשת איש שהולד ממזר.

-------------------------------------------------