יבמות דף מ. א

מי יורש את נכסי האח המת?

החולץ המייבם
אין שם אב חולקין כל האחים בכל הנכסים [1] זכה היבם בכל הנכסים לבדו
יש שם אב האב יורש כל הנכסים לתנא קמא: זכה היבם בכל הנכסים לבדו
לר' יהודה: האב יורש כל הנכסים

יבמות דף מ: א

החולץ ליבמתו, מה דינו ודין אחיו בקרבותיה ובצרותיה?

החולץ אחי החולץ
בחלוצה עצמה אסור מה"ת אסורים מה"ת
בקרובותיה אסור מדרבנן [2] מותרים
בשניות למסקנא גזרו שניות בחלוצה מותרים
בצרת חלוצתו [3] רב טובי בשם שמואל: אסור מה"ת
לר' יוחנן: אסור מדרבנן
מותרים
בקרובת צרת חלוצתו [4] מותרים מותרים
בצרת קרובת חלוצתו [5] אסור מדרבנן מותרים
-------------------------------------------------

[1] וביארה הגמ' שהחידוש הוא, דהו"א שהחולץ שהפסידה מייבום נקנוס אותו שיפסיד מלחלוק מהנכסים קמ"ל שהוא כאחד מן האחים ולא מפסיד.

[2] גזרו חכמים על אחות חלוצה ועל שאר קרובות כאילו היא גרושתו. וה"ה שמטעם זה גם היא אסורה בכל קרובי החולץ.

[3] כלומר, הצרה שנפלה לייבום עם החלוצה מאחיו.

[4] כגון ראובן שחלץ לרבקה ולה צרה רחל (שגם היא אשת אחיו) ומותר אדם בלאה אחות רחל - שהיא אחות צרת חלוצתו, ואשמועינן שאין דנים לצרה כחלוצה - לאסור את קרובות הצרה.

[5] כגון ראובן שחלץ ללאה ולה אחות רחל הנשואה לנכרי, ולאותו נכרי יש עוד אשה ושמה רבקה - שהיא צרת קרובת חלוצתו, ואשמועינן שאסור אדם בצרת קרובת חלוצתו. וטעמא מפרש בגמ', שכשלאה חולצת מוליכה את אחותה רחל עמה לב"ד, וכו"ע לא ידעי מי מהם היבמה שנחלצה האם רחל או לאה, ואם ישא את צרת רחל - רבקה, יחשבו שנשא את צרת חלוצתו ואסור, (כן הוא לפירש"י, והתוס' בד"ה הך פירשו בענין אחר). אבל באחות צרת חלוצתו מותר, כיון שאין הצרה הולכת עם החולצת לב"ד ולא יחשבו שחלצו לה, ולכן מותר באחותה.

-------------------------------------------------