12th CYCLE DEDICATIONS
 
YEVAMOS 37-40 - Dedicated by Andy & Nancy Neff in memory of Leah Miriam bat Yisroel -- Lucy Rabin. Beloved mother of Nancy Neff, Valerie, Doug and Andy Rabin, and wife of Sidney Rabin, Lucy Rabin was Nifteres last Thursday (14 Sivan).

יבמות דף לט. א

כיצד כח הבעל או היבם בנכסי מלוג?

בעל יבם
לאביי לבית שמאי ידו עדיפא מידה ידו כידה - ויחלוקו
לבית הלל ידו כידה ולא יותר ידו גריעא מידה - ונכסים בחזקתה
לרבא לכו"ע ידו עדיפא מידה ידו כידה

במצות יבום וחליצה בגדול ובקטן מה עדיף ממה, אליבא דר' יהושע בן לוי ור' יוחנן?

חליצת גדול או ביאת קטן חליצת גדול או חליצת קטן
ללישנא קמא חד אמר: ביאת קטן עדיפא
וחד אמר: חליצת גדול עדיפא
לכו"ע חליצת גדול עדיפא
לאית דאמרי לכו"ע ביאת קטן עדיפא חד אמר: חליצת גדול עדיפא
וחד אמר: כי הדדי נינהו

יבמות דף לט: א

האם מצות יבום קודמת למצות חליצה או להיפך בזמן הזה?

מה קודם למה?
למתניתין דבכורות ואבא שאול. (תוס') לרב ולרב יהודה מצות חליצה קודמת
לחכמים, לרמי בר חמא אמר ר' יצחק מצות יבום קודמת

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף