יבמות דף לא. א

מה הדין בשתי כיתי עדים או כת אחת המכחישים זה את זה?

בשתי כיתי עדים בכת אחת
לרבה ורב יוסף הוי ספק דאורייתא - וחולצת [1] הוי ספק דרבנן - ומוקמינן אחזקה [2]
לדחיית הגמ' הוי ספק דרבנן - ומוקמינן אחזקה

יבמות דף לא: א

באיזה ספק קידושין וגירושין צריכה צרת ערוה חליצה ובאיזה לא?

בקידושין בגירושין
ספק קרוב לו ספק קרוב לה הוי ספק דאורייתא - וחולצת
כתוב בכתב ידו ואין עליו עדים, יש עליו עדים ואין בו זמן,
יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד
לאביי: הוי ספק דאורייתא - וחולצת [3]
לרבא: מותרת [4]
הוי ספק דאורייתא
- וחולצת
-------------------------------------------------

[1] פי', רבה ורב יוסף מעמידים את המשנה בגיטין (דף עח.) גבי היתה עומדת ברה"ר וזרק לה בעלה גט וספק נפל קרוב לה (ומגורשת) וספק נפל קרוב לו (ואינה מגורשת) - חולצת ולא מתייבמת, בכה"ג שיש שני כיתי עדים המכחישים זה את זה, שכת אחת אומרת קרוב לו וכת אחת אומרת קרוב לה, ולכן אי אפשר לפוטרה בלא חליצה, ולא חוששים "שאם אתה אומר חולצת תבוא להתייבם" כיון שיש לנו ספק דאורייתא, וה"ה צרתה (אם היתה הספק צרת ערוה) אי אפשר לפטור אותה לשוק משום החזקה שהיה לה היתר לשוק עד עכשיו כיון שיש שני עדים שאומרים שהיא מגורשת.

[2] ובהכי מוקמינן לה למשנתנו שאמרה שספק גירושין הוא באופן של ג' גיטין פסולין וכו', אבל לא בכה"ג שהיה ספק אם הגט קרוב לו או קרוב לה, כי בכה"ג שיש כת אחת כזו הוי ספק דרבנן וצרתה של זו הערוה מותרת בלא חליצה דמוקמינן לה על החזקת היתר לשוק, ולא אומרים להחמיר ולהצריכה חלילה, דיש לנו לחוש שאם אתה אומר חולצת יבואו לייבמה.

[3] ס"ל ד"יגיד עליו רעו" והספקות שיש בגירושין ישנם בקידושין וה"ה להיפך, ובכל הספיקות חולצת ולא מתייבמת.

[4] ס"ל שלא תיקנו זמן בשטרי קידושין.

-------------------------------------------------