תמיד דף לב. א

מה הם העשרה דברים ששאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב?

מה שאל? מה ענו לו? איזה תשובה אחרת יש?
1. מה רחוק יותר מהשמים לארץ או ממזרח למערב ממזרח למערב זה וזה כאחד
2. מה נברא תחלה שמים או ארץ שמים נבראו תחלה
3. מה נברא תחלה אור או חשך אין על זה תשובה חושך נברא תחלה
4. מי הוא שנקרא חכם הרואה את הנולד
5. מי הוא שנקרא גבור הכובש את יצרו
6. מי הוא שנקרא עשיר השמח בחלקו
7. מה יעשה אדם ויחיה ישפיל את עצמו
8. מה יעשה אדם וימות יתגאה ויתנו בו עין הרע
9. מה יעשה אדם ויתקבל על הבריות ישנא מלכות ושלטון ולא יקנאו בו יאהב מלכות ושלטון ויעזור לאנשים
10. היכן טוב לגור בים או ביבשה ביבשה טוב לגור

תמיד דף לב: א

כיצד סדר התפלה של הכהנים בלשכת הגזית?

מה אומר להם הממונה? מה הן פרטי הברכות שהיו אומרים?
א. ברכו ברכה אחת ברכת אהבה רבה [1]
ב. קראו עשרת הדברות
ג. קראו קריאת שמע שמע, והיה אם שמוע, ויאמר
ד. ברכו שלש ברכות אמת ויציב, עבודה (מודים), שים שלום [2]
ה. - בשבת ברכה למשמר היוצא משמר היוצא מברך לנכנס

איזה עוד פייסות היו שם?

פיס אחד פיס שני
לתנא קמא לקטורת, ודוקא חדשים שלא זכו בה עדיין מי מעלה אברים מהכבש למזבח
לר' אליעזר בן יעקב לא היה פיס, דהמעלה לכבש מעלה למזבח

-------------------------------------------------

[1] ברכת יוצר אור לא ברכו, דעדיין לא זרחה החמה ולא נתפשט האור. ומברכים אותה אח"כ - דסדר ברכות אינו מעכב.

[2] וזה מה שהזכיר במשנה ברכת כהנים, ואינה ברכת כהנים ממש, דזה היו אומרים על מדרגות האולם כלפי העם.

עוד חומר לימוד על הדף