תמיד דף לג. א

מה הוא השינוי בסדר ד' עבודות דלהלן?

1 2 3 4
לאבא שאול מטיב ה' נרות זורק דם התמיד מטיב ב' נרות מקטיר קטורת
לחכמים זורק דם התמיד מטיב ה' נרות מקטיר קטורת מטיב ב' נרות

תמיד דף לג: א

כיצד הכהנים נושאים כפיהם במקדש ובמדינה?

במדינה במקדש
לתנא קמא כנגד כתפיהם כהן הדיוט: על גבי ראשיהם
כהן גדול: כנגד כתפיו
לר' יהודה כנגד כתפיהם כולם על גבי ראשיהם

איזה שיר אומר בכל יום, ומדוע?

איזה מזמור אומר? ומדוע?
באשון "לה' הארץ ומלואה" (תהלים כ"ד) לפי שהוא תחלת מעשה בראשית
בשני "גדול ה' ומהולל מאד" (תהלים ס"ח) לפי שבו נחלקו המים
בשלישי "אלהים נצב בעדת אל (תהלים פ"ב) שנראית בו הארץ שבה הדין והדיין
ברביעי "אל נקמות ה' אל נקמות" (תהלים צ"ד) שנבראו בו המאורות ונוקם מעובדיהם
בחמישי "הרנינו לאלהים עוזנו" (תהלים פ"א) מפני הפלאים שיש בחילוק מיני הבע"ח
בששי "ה' מלך גאות לבש" (תהלים צ"ב) שבו נברא האדם שמבין גדולת הבורא
בשבת "מזמור שיר ליום השבת" (תהלים צ"ג) שבו שבת מכל מלאכתו

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף