1)

TOSFOS DH Rava Amar Kivan she'Hischil Shuv Eino Posek

תוספות ד"ה רבא אמר כיון שהתחיל שוב אינו פוסק

(SUMMARY: Tosfos explains how we rule.)

כלומר כיון שהתחיל ביום ראשון של אחרונים שוב אינו פוסק וכן הפסק.

(a)

Explanation: Once he began on the first day of the last days [of Yom Tov], he does not cease. We rule like this.

2)

TOSFOS DH Yoreh b'Marcheshvan Hu

תוספות ד"ה יורה במרחשון הוא

(SUMMARY: Tosfos explains that the question was against the verse.)

פי' אקרא דכתיב ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון פריך

(a)

Explanation: [Rav Nachman] questions the verse, which says "v'Yored Lachem Geshem Moreh u'Malkosh b'Rishon";

דמתני' אפשר לתרץ דאמלקוש קסמיך אבל ביורה מודה דבמרחשון.

1.

We could answer that the Mishnah relies on Malkosh, but it agrees that Moreh is in Cheshvan.

3)

TOSFOS DH uv'Chaziraso Ochel Chaziz Min ha'Telem v'Chulei

תוספות ד"ה ובחזירתו אוכל חזיז מן התלם וכו'

(SUMMARY: Tosfos questions why we say that it grew in 11 days.)

- וקשיא הא דקאמר לעיל נמצא הגדילה בששה חדשים גדילה באחד עשר יום הוה ליה למימר גדילה בתליסר ובי"ד יומי שהרי מיד מתחלת ליגדל

(a)

Question: Above, we said that what grows in six months grew in 11 days. We should have said that it grew in 13 and 14 days, for it immediately began growing!

ושמא י"ל דלכל המאוחרת שנזרעה בשלישית קאמר נמצא גדילה בי"א יום וצ"ע.

(b)

Answer: Perhaps we can say that we discuss the last ones planted, on the third [day, i.e. Nisan 4]. Those grew in 11 days. This requires investigation.

4)

TOSFOS DH Lo Avo b'Ir

תוספות ד"ה לא אבוא בעיר

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of this.)

- פירוש בעיר ר"ל בעיר ממש

(a)

Explanation #1: "In the city" literally means in the city.

וי"מ פשטיה דקרא בעיר בשנאה כלומר לא אבוא בשנאה

(b)

Explanation #2: Some say that the simple meaning of the word "b'Ir" is "with hatred", i.e. I will not come in hatred";

ועיר הוי ל' שנאה כמו ומלאו פני תבל ערים (ישעיה יד).

1.

"B'Ir" is an expression of hatred ", like it says "u'Mal'u Fenei Sevel Arim."

5b----------------------------------------5b

5)

TOSFOS DH u'Mi Siv Shmuel v'Ha Bar Nun Beis Shanin Hava v'Chulei

תוספות ד"ה ומי סיב שמואל והא בר נ"ב שנין הוה וכו'

(SUMMARY: Tosfos shows how we know that Shmuel lived 52 years.)

ועתה אפרש (הגהה בגליון) חיי שמואל נ"ב שנה

(a)

Explanation: Now I will explain [how we know that] Shmuel's life was 52 years.

שהרי בשנה ראשונה שהיה עלי ממונה לכ"ג נולד שמואל כדכתיב (שמואל א א) ועלי יושב כלומר אותו יום נתיישב ונתמנה

1.

In the first year that Eli was appointed Kohen Gadol, Shmuel was born, like it says "v'Eli Yoshev", i.e. that day he was settled and appointed;

ועלי היה נביא ושופט ארבעים שנה כדמפרש בקרא

2.

Eli was a Navi and judge for 40 years, like a verse says explicitly;

ושמואל היה נביא ושופט י' שנים קודם מלכות שאול כדאיתא בסדר עולם

3.

Shmuel was a Navi and judge for 10 years before Sha'ul's kingship, like it says in Seder Olam;

נמצא שהיה שמואל בן מ"ט שנה כשפסק מלהיות שופט וחצי שנה שבשנה ראשונה שהיה עלי נביא נולד ותרתין שנין ופלגא דשאול המלך הרי נ"ב שנין

(b)

Summary: Shmuel was 49 when he ceased to be judge, and half a year, for in the first year that Eli was Navi, he was born, and he lived during two and a half years of Sha'ul's reign. This is 52 years [in all].

ולהכי קא פריך ומי סיב

1.

This is why we asked "was he old?"

ומורי ש"י חשיב הני ארבעים שנה דעלי קודם שנשבה הארון ובאותו יום שנשבה מת כדכתיב ויהי כהזכירו ארון האלהים ויפול אחורנית ותשבר מפרקתו וגו'

(c)

Alternative calculation: My Rebbi counts the 40 years of Eli before the Aron was captured. The day it was captured he died, like it says "va'Yhi k'Hazkiro [Es] Aron ha'Elokim va'Yipol... Acharonis va'Tishaber Mafrakto...";

והארון היה בבית אבינדב בגבעה עשרים שנה כדכתיב (שמואל א ז) וירבו הימים ויהיו עשרים שנה וינהו כל בית ישראל אחרי ה'

1.

The Aron was in Avinadav's house in Giv'ah 20 years, like it says "va'Yirbu ha'Yamim va'Yihyu Esrim Shanah va'Yinhu Kol Beis Yisrael Acharei Hash-m."

ומיד כשמלך דוד בירושלים דהיינו לאחר כשמלך בחברון שבע שנים ומחצה הביאו לשם

2.

Immediately from when David became king in Yerushalayim, i.e. after he reigned in Chevron seven and a half years, he brought it (the Aron) there.

צא וחשוב ארבעים שחיה עלי עם עשרים שנה שהיה הארון בבית אבינדב היינו ששים נמצא שהיה ששים שנה משנולד שמואל עד שבא הארון בירושלים

3.

Go calculate 40 years that Eli lived, with 20 years that the Aron was in Avinadav's house. This is 60 years from Shmuel's birth until the Aron came to Yerushalayim;

אע"ג דנולד בשנה הראשונה א"כ נכי לפחות חצי שנה דהריון

(d)

Implied question: He was born in the first year [of Eli's reign]. If so we must deduct at least half a year or pregnancy!

אותן שבעה חדשים היה הארון בשדה פלשתים דלא קא חשיב

(e)

Answer: Those seven months, the Aron was in the field of the Plishtim. We did not count them (with the 60 years from Shmuel's birth until the Aron came to Yerushalayim);

ומלי' להנהו דשעת הריון

1.

They complete (compensate for) the six months of pregnancy.

נמצא שהיה שמונה שנים ממיתת שמואל עד שבא הארון לירושלים שהרי היה ששה חדשים ממיתת שמואל קודם שמשחו דוד למלך בחברון ומלך שם שבע שנים ומחצה

(f)

Summary: It turns out that there were eight years from Shmuel's death until the Aron came to Yerushalayim, for there were six months from Shmuel's death before [people of Yehudah] anointed David to be king in Chevron, and he reigned there seven and a half years.

ומיד מלך בירושלים והביא הארון

1.

Immediately, he reigned in Yerushalayim and brought the Aron.

ועתה הסר שמונה שנים מן ששים שנים שהיה משנולד שמואל עד הבאת הארון וישאר נ"ב שנים.

(g)

Conclusion: Eight of the 60 years are lacking from Shmuel's birth until the Aron was brought [to Yerushalayim, i.e. eight years were after his death]. He is left with 52 years.

6)

TOSFOS DH Yakov Avinu Lo Mes

תוספות ד"ה יעקב אבינו לא מת

(SUMMARY: Tosfos brings a support to show that Yakov did not die.)

וכן משמע דכתיב ויגוע ולא כתיב וימת כדמפרש בסוטה (דף יג.) גבי מעשה דחושים.

(a)

Observation: A support [that he did not die] is that it says "va'Yigva", and it does not say 'va'Yamos.'

7)

TOSFOS DH b'Yod'ah u'Makirah ka'Amina

תוספות ד"ה ביודעה ומכירה קאמינא

(SUMMARY: Tosfos explains that "Yedi'ah" refers to Bi'ah.)

- פי' ביודעה שבא עליה ומכירה שראה אותה.

(a)

Explanation: He discusses one who knew her, i.e. had relations with her, or recognizes her, i.e. he saw her.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF