תענית דף י. א

מה הם החילוקים למעליותא בין א"י לחו"ל שנמנו בסוגיא?

ארץ ישראל חוץ לארץ
א. נבראת תחילה נברא לבסוף
ב. משקה אותה הקב"ה בעצמו משקה אותה ע"י שליח
ג. שותה לעיקר מי גשמים שותה מהתמצית - שיריים
ד. שותה מי גשמים תחלה שותה מי גשמים לבסוף
ה. כדוגמת מגבל גבינה שנוטל האוכל כדוגמת מגבל גבינה המניח את הפסולת

מתי שואל את הגשמים בא"י ובחו"ל?

בארץ ישראל בחוץ לארץ
לתנא קמא בג' חשון לרב ורב פפא ביום ששים לתקופה - ושואל ביום ששים
לרבן גמליאל בז' חשון לשמואל ביום ששים לתקופה - ואינו שואל ביום ששים

תענית דף י: א

האם יכול אדם לעשות עצמו כתלמיד להתלבש במלבוש ת"ח, וכיחיד להתענות תענית יחיד?

לעשות עצמו תלמיד לעשות עצמו יחיד ולהתענות
לר' מאיר/ לר' שמעון בן אלעזר אינו עושה אינו עושה [1]
לר' יוסי/ לרבן שמעוןן בן גמליאל אינו עשוה עושה [2]
-------------------------------------------------

[1] והטעם משום יוהרא. וכך הוא לפי גירסתנו ולפי הלישנא בתרא ברש"י, אולם לפי הלישנא קמא ברש"י הברייתא אומרת בשיטת ר"מ דאף שכל אדם אינו עושה עצמו יחיד להתענות, מ"מ תלמיד כן עושה את עצמו כיחיד לענין להתענות.

[2] וזכור הוא לטוב, דאין זה שבח לו אלא צער.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף