תענית דף ט. א

האם מטר ופרנסה [1] ניתנים אפי' לאדם יחיד או רק בשביל רבים?

בשביל מי ניתן? ומנין?
מטר אפי' בשביל יחיד לר' יוחנן: "לתת מטר ארצך" - בלשון יחיד
לריש לקיש: "ומטר גשם יתן להם לאיש" - אפי' יחיד
פרנסה דוקא בשביל רבים "הנני ממטיר לכם לחם" - בלשון רבים

תענית דף ט: א

כיצד מתבארים הפסוקים דלהלן, בענין מהיכן באים מי הגשמים?

לר' אליעזר -
מים אוקיינוס הם באים [2]
לר' יהושע -
ממים העליונים הם באים
ואד יעלה
מן הארץ
כפשוטו שמי אוקיינוס משקים שמן הארץ עולים העננים
ללמעלה ושם מקבלים מימהם
למטר השמים
תשתה מים
----- כפשוטו שממים העליונים
הם באים
משקה הרים
מעליותיו
כיון שעולים הגשמים ללמעלה
נקראים מעליות הקב"ה
כפשוטו שבאים הגשמים
מעליות הקב"ה
כונס כנד מי הים
נותן באוצרות תהומות
מי גרם לאוצרות שיתמלאו בר
מי התהומות
בבריאת העולם כנס הקב"ה
המים באוקיינוס ככונס אוצרות
-------------------------------------------------

[1] כגון מן שהוא מזון - נקרא פרנסה, וכן כל שפע פרנסה שהקב"ה נותן בדור.

[2] ואף שמי אוקיינוס מלוחים הם, מ"מ מתמתקים הם בעבים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף