1)

TOSFOS DH ACHVI LEIH NIR'EH MI'BA'CHUTZ V'SHAVEH MI'BI'FENIM

תוס' ד"ה אחוי ליה נראה מבחוץ ושוה מבפנים

(Summary: Tosfos queries this concession.)

תימה, היאך הוא מועיל בסוכה -כיון דלא מינכר מבפנים שלישית של טפח?

(a)

Question: How can this be effective with regard to Sukah - seing as a third of a Tefach is not visible from inside the Sukah

דאי משום 'מיגו' ...

(b)

Refuted Answer: If it is on account of a 'Migu' (See above, 7a) ...

חדא דאטו מי לא עבד רב כהנא סוכה אלא לשבת?

(c)

Refutation #1: Firstly, did Rav Kahana build a Sukah only for Shabbos?

ועוד, דלשלישית דאורייתא לא מהני מיגו, כדפי' לעיל.

(d)

Refutation #2: And secondly, that we do not apply 'Migu' min ha'Torah to make up the third wall, as Tosfos explained earlier (7b DH 'Sikach').

2)

TOSFOS DH LI'BERA'I LO AVIDI

תוס' ד"ה לבראי לא עבידי

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation.)

פי' בקונטרס -דופן אמצעי זה לא נעשה לכך.

(a)

Explanation: Rashi explains that this is because the middle wall was n ot made for that purpose.

וקשה, דממתניתין שמעינן ליה דכשר, דקתני 'וכן חצר המוקפת אכסדרה, דאם אין מן הכותל לסיכוך ד' אמות, כשרה' ...

(b)

Question: We learn from our Mishnah that it is Kasher, since it states there 'And similarly a Chatzer that is surrounded by an Achsadrah is Kasher provided there is not four Amos between the wall and the S'chach.

אע"ג דמחיצות בית לאו לבראי עבידי ,כדאמרינן לעיל (דף יז.).

1.

Question (cont.): In spite of the fact that the walls of the house are not made to serve the outside, as the Gemara explained above (Daf 17a).

ונראה דא'קנים היוצאים לאחורי סוכה קאי.

(c)

Explanation #2: It therefore seems that it refers to the canes that protrude behind the Sukah.

ואית ספרים דגרסי בהדיא 'מהו דתימא הני קנים לגוואי עבידי, לבראי לא עבידי...

(d)

Proof: In fact, there are Sefarim that specifically have the text 'One may have thought that these canes were made for the inside and not for the outside' ...

ס"ד לפוסלה, לפי שאינה עשויה לצל, קמ"ל דכשרה.

1.

Proof (cont.): And therefore, it ought to be Pasul, seeing as it is not made in order to provide shade; It therefore teaches us that it is Kasher'.

3)

TOSFOS DH LO YEHEI ELA AVIR

תוס' ד"ה לא יהא אלא אויר

(Summary: Tosfos explains the Kashya in three different ways.)

ופשיטא דכשר- דאפילו האויר החמור ממנו אינו נפסל בשיעור זה?

(a)

Explanation #1: It is obviously Kasher, seeing as even air, which is more stringent than it (S'chach Pasul) is not Pasul with this Shi'ur?

אמר ליה רבי אבא, להכי אהני 'נידון כסוכה' ,דאשמעינן לומר שישנים תחתיו...

1.

Explanation #1 (cont.): Rebbi Aba said to him that that is why it adds that 'It has the Din of a Sukah', to teach us that one may sleep underneath it

דאילו אויר פחות משלשה, מצטרף להשלים שיעור הסוכה, אבל אין ישנים תחתיו. כך פירש בקונטרס.

2.

Explanation (concl.): Because, as far as air less than three Tefachim is concerned, granted it combines to complete the Shi'ur Sukah, one may not sleep underneath it (Rashi).

וקשיא, אמאי נקט ר' אושעיא 'סוכה קטנה' ,הא בסוכה גדולה נמי איצטריך לאשמועינן דישנים תחתיו?

(b)

Question #1: Why did Rebbi Oshaya then mention 'a small Sukah', Seeing as it is equally necessary to teach us that one may sleep under it in a large Sukah?

ודוחק הוא לומר דנקט 'סוכה קטנה' משום דאשמעינן בה תרתי -דמצטרף וישנים תחתיו.

(c)

Refuted Answer: And it is a Dochek to say that he mentions a small 'Sukah' to teach in order to teach us two things - that it combines and that one may sleep underneath it.

ועוד קשה, דכל מקום חשבינן אויר פחות משלשה כסתום על ידי 'לבוד' ...

(d)

Question #2: Furthermore, we always consider less than three Tefachim (of space) as if it was closed - via 'L'vud'?

ולא דמי לסכך פסול פחות מג' ...

1.

Refuted Answer: And it cannot be compared to less than three Tefachim of Pasul S'chach ...

דאין שייך לעשותו כסתום בסכך כשר, מאחר דיש בו סכך פסול?

2.

Refutation: Since it is not feasible to consider it closed with Kasher S'chach, since it is filled with Pasul S'chach.

ועוד, מי יוכל להזהר בסוכה מלאה נקבים שאין צלתה מרובה מחמתה אלא משהו, שלא ישן כנגד הנקבים?

(e)

Question #3: Moreove, what can one possibly do in a Sukah that is full of holes, whose shade is only fraction more than its sun, to avoid sleeping under the holes?

ונרא' כספרים דגרסי' התם 'אויר מצטרף וישנים תחתיו, וזה מצטרף ואין ישנים תחתיו' ...

(f)

Explanation #2: It therefore seems like the Sefarim that have the text 'Air combines and one may sleep underneath it, whereas this (Pasul S'chach) combines and one may not sleep underneath it' ...

כלומר -הא דקשיא לך פשיטא דכשר, דאפילו אויר החמור ממנו, אינו נפסל כשיעור זה- אדרבה סכך פסול חמור ממנו, דאין ישנים תחתיו, והוה אמינא מטעם זה דאין מצטרף... ?

1.

Explanation #2 (cont.): In other words - When the Gemara asks that 'It is obviously Kasher, since even air that is more stringent that it is not Pasul with this Shi'ur' - to the contrary, S'chach Pasul is the more stringent of the two, since one may not sleep underneath it, and we would have therefore thought that it does not combine either? ...

כדמתמה בתר הכי 'מי איכא מידי'? ...

2.

Precedent: As the Gemara will ask shortly 'Is there anything ... ?'

ומיהו קשיא מ'סיככה בשפודין' ,דמכשירין בשיש ריוח ביניהן כמותן, ואי אפשר שלא יישן כנגד השפודין?

(g)

Question: This is difficult however, from the case where one made the S'chach with spitrods, which the Gemara (above on 15a) declares Kasher if there is a space between them equivalent to them, and where it is impossible to avoid sleeping under the spitrods?

לכך צריך לפרש בשיש הכשר סוכה בלא האויר ובלא הפסול, ישנים תחתיו בין בזה בין בזה.

(h)

Explanation #3: One therefore explain that when there is (the Shi'ur of) a Hechsher Sukah not counting the air or the Pasuk S'chach, one is permitted to sleep underneath either of them.

ולהכי נקט 'סוכה קטנה' .

1.

Explanation #3 (cont.): And that explains why it mentions 'A small Sukah'.

ובירושלמי דברכות פרק שלשה שאכלו משמע דאויר מצטרף ואין ישנים תחתיו, כפירוש הקונטרס ...

(i)

Proof for Explanation #1: The Yerushalmi in B'rachos (Perek Sheloshah she'Achlu', Halachah 1) however, implies that the air combines but that one may not sleep underneath it - like Rashi's explanation ...

וז"ל 'אנן קיימין בסוכה, וילפינן מטיט הנרוק: דתנינן תמן 'הרחיק הסיכוך מן הדפנות ג' טפחים, פסולה; פחות מכאן, כשרה. מהו לישן תחתיו?

1.

The Yerushalmi: The Yerushalmi writes - 'We are discussing Sukah and we learn from 'Mud that can be poured out': Because we learned there ' If one distanced the S'chach three Tefachim from the walls, it is Pasul; less than that is Kasher. Is one permitted to sleep underneath it?

התיב ר' יצחק בן אלישב "הרי טיט הנרוק שמשלים במקוה ואין מטבילין בו; אף הכא, משלים בסוכה ואין ישנים תחתיו.

2.

The Yerushalmi (cont.): Rebbi Yitzchak ben Elyashiv replied from (soft) mud that can be poured out, which completes the Mikvah, but in which one is nevertheless not permitted to Tovel in it; Here too, it completes the Sukah, but one is not permitted to sleep underneath it.

19b----------------------------------------19b

4)

TOSFOS DH TIT HA'NARUK YOCHI'ACH

תוס' ד"ה טיט הנרוק יוכיח

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation.)

פירש בקונטרס 'כדתנן במסכת מקואות (פ"ז מ"א) "ואלו מעלין ולא פוסלין -השלג והברד והכפור והגליד והמלח וטיט הנרוק...

(a)

Explanation #1: Rashi explains - 'As we learned in the Mishnah in Maseches Mikva'os (Perek 7, Mishnah 1) "And these are Ma'alin a Mikvah but do not disqualify it, snow, hail, frost, ice salt and soft mud" ...

ו'מעלין' היינו משלימין, אבל בפני עצמו לא" .

1.

Explanation #1 (cont.): And 'Ma'alin' means 'complete (the Shi'ur)', but not on their own'.

וקשה, דמה יוכיח הוא זה? דאויר נמי בפני עצמו לא, ואין זה יוכיח ...

(b)

Question: What does this prove? Also air is not Kasher on its own, so what does it prove ...

דטיט הנרוק בשעה שהוא משלים חזי לטבילה, ולא דמי לאויר דאין ישנים תחתיו אפילו בשעה שהוא מצטרף?

1.

Reason: Seeing as soft mud is fit to Tovel in when it completes the Mikvah, and it cannot be compared to air, underneath which one is not permitted to sleep even when it combines (with the S'chach)?

ונראה דטיט הנרוק נמי אפילו בשעה שמצטרף אין מטבילין בו...

(c)

Explanation #2: One therefore needs to explain that one may not Tovel in soft mud even when it combines.

והכי תנן במסכת מקואות פרק שני (מ"י) 'מקוה שיש בו ארבעים סאה מים וטיט -ר' אליעזר אומר מטבילין במים ואין מטבילין בטיט; ר' יהושע אומר במים ובטיט...

(d)

Proof: And so we learned in the Mishnah (Ibid. Perek 2, Mishnah 10) 'If a Mikvah contains forty Sa'ah of water and mud - Rebbi Eliezer permits Toveling in the water but not in the mud, whereas Rebbi Yehoshua permits it ...

באיזה טיט אמרו? בטיט שהמים צפין על גביו, ואם היו המים מצד אחד, מודה רבי יהושע שמטבילין במים ואין מטבילין בטיט.

1.

Proof (cont.): To what sort of mud is it referring? To mud on top of which the water is floating; But if the water is on one side, then Rebbi Yehoshua concedes that one may Tovel in the water but not in the mud.

ואיזה טיט אמרו? בטיט שהקנה יורד מאליו, דברי ר' מאיר; ר' יהודה אומר, מקום שאין קנה המדה עומד...

2.

Proof (cont.): And what sort of mud are they talking about? According to Rebbi Meir, it is mud into which a cane descends automatically; according to Rebbi Yehudah - it is a location where the measuring reed cannot remain erect ...

אבא אליעזר בן דלעאי אומר, מקום שהמשקולות יורדות; ר"א אומר, היורד בפי החביות; ר' שמעון אומר, הנכנס בשפופרת הנוד; רבי אלעזר בר צדוק אומר, הנמדד בלוג.

3.

Proof (concl.): Aba Eliezer ben D'lai defines it as a location into which the weights sink, Rebbi Eliezer, as mud that will fall into the narrow mouth of a jar, Rebbi Shimon, as mud that will fall into an opening that is two finger-breadths wide and Rebbi Eliezer b'Rebbi Tzadok, mud that one measures in a K'li that holds a Log (which is used to measure liquids.

ומיהו קשה, דאמר ר"ל פרק ב' דזבחים (דף כב.) 'כל המשלים למי מקוה משלים למי כיור, ולרביעית אינו משלים' .

(e)

Introduction to Question: This poses a Kashya on the Gemara in the second Perek of Zevachim (Daf 22a), where Resh Lakish states that 'Whatever completes a Mikvah, completes the water in the Kiyor. but not a Revi'is'.

ופריך 'למעוטי מאי? אילימא למעוטי טיט הנרוק, היכי דמי, אי דאין פרה שוחה ושותה ממנו, אפילו למקוה נמי אינו משלים? '

1.

Introduction to Question (cont.): And the Gemara asks what he is coming to preclude? If it is to preclude soft mud, how does that speak? If a cow will not bend down and drink from it, it will not even complete the Shi'ur of a Mikvah?'

והשתא אי איתא דטיט דפליגי ר' אליעזר ור' יהושע הוא טיט הנרוק, היכי שביק כל הני שיעורי דר' מאיר ור' יהודה ואבא אליעזר וכולהו תנאי דמקואות, ונקט שיעורא ד'פרה שוחה ושותה ממנו' דלא תנן?

(f)

Question: Now if the mud over which Rebbi Eliezer and Rebbi Yehoshua are arguing is soft mud, on what grounds does the Gemara ignore all the Shi'urim of Rebbi Meir, Rebbi Yehudah, Aba Eliezer and all the other Tana'im in Mikva'os and mention the Shi'ur of 'If a cow will bend down and drink', which is not listed there?

ושמא כל הנך שיעורי דהני תנאי בהכי תלי טעמייהו- דמר סבר דבהאי שותה ובהאי אינה שותה.

(g)

Answer: Perhaps all those Shi'urim hinge upon that one - that one Tana holds that with his Shi'ur a cow will drink and the other Tana, with his Shi'ur.

ואין שייך לומר 'ניחזי אנן'? ...

(h)

Refuted Question: Nor can one ask 'Let us see what a cow does?'

דאין כל הפרות שוות.

(i)

Refutation: Since not all cows are the same.

והא דמשמע בפרק כל הבשר (חולין דף קו. ושם) דמים שנפסלו משתיית בהמה, טובל בהן כל גופו ...

(j)

Implied Question: And when the Gemara in Kol ha'Basar (Chulin, Daf 106a & 106b) implies that one may Tovel in water from which an animal can no longer drink' ...

לא נפסלו מחמת טיט איירי, אלא ממאיס ומסריח ולא חזו לשתיית בהמה...

(k)

Answer: It is speaking, not where the animals cannot drink it on account of the mud, but because it became too disgusting and smelly for them

אבל אין טיט מעורב בהן, ולכך כשרים לטבילה.

1.

Answer (cont.): But there is no mud mixed in itm which explains why it is eligible to Tovel in.

5)

TOSFOS DH HA'OSEH SUKASO K'MIN TZ'RIF

תוס' ד"ה העושה סוכתו כמין צריף

(Summary: Tosfos clarifies the Halachah.)

בכי האי גוונא איירי דלאחר שמשך השיפוע בגובה עשרה, איכא עדיין במשך סוכה רוחב ז'...

(a)

Clarification: It speaks in a case where, after the slope has risen to the height of ten Tefachim, the Sukah is still seven Tefachim wide ...

דבענין אחר לא מכשרי רבנן, דהא בעינן גבוה עשרה במשך ז' )בגובה י'( .

1.

Reason: Because otherwise, the Rabanan would not declare it Kasher, since a Sukah needs to be ten Tefachim tall and seven Tefachim wide.

ואפשר כשיש שם משך ז' בגובה י' ,שאף תחת השיפוע שאין גבוה י' כשרה, כיון שיש בה ז' ברוחב ...

(b)

Chidush: It may well be that there if, after the slope has risen to the height of ten Tefachim, the Sukah is still seven Tefachim wide, then even underneath the part of the slope that is not ten Tefachim tall is Kasher, seeing that it is seven Tefachim wide ...

מידי דהוה א'פסל שיוצא מן הסוכה, לרבה ורב יוסף דלעיל, דמכשרי בקנים היוצאים מלפני הסוכה.

1.

Precedent: Similar to 'Pesel' that protrudes from the Sukah, according to Rabah and Rav Yosef above (on Amud Alef), who declare Kasher canes that protrude from the front of the Sukah.

6)

TOSFOS DH SHE'IM HIGBI'AH MIN HA'KARKA TEFACH

תוס' ד"ה שאם הגביה מן הקרקע טפח

(Summary: Tosfos clarifies the statement, based on Rashi's explanation.)

ועשה בנין זקוף טפח, והושיב עליו ראשו של שיפוע למטה; וכן 'הרחיק מן הכותל טפח' -שעשה בסמוך לכותל סכך רחב טפח וסמך עליו ראש השיפוע העליון.

(a)

Explanation #1: And he made a vertical building of one Tefach, on which he placed the bottom end of the slope; Similarly, when it says 'He distanced one Tefach from the wall', it speaks where he placed S'chach one Tefach wide beside the wall, on which he placed the end of the upper slope.

ומתוך לשון הקונטרס משמע דאותו טפח שהגביה או הרחיק אפילו הוא אויר, כשרה ...

(b)

Explanation #2: From Rashi's explanation it implies that even if the Tefach that he raised from the ground or distanced from the wall is air, it is Kasher ...

דנחשבו כסתום מטעם לבוד ...

1.

Reason: Because, due to 'L'vud', it is considered as if it is stopped up.

דפירש הקונטרס 'אם הרחיק ראש הסמוך לכותל מן הכותל טפח והיתה סמוכה על יתידות' .

2.

Rashi: Since Rashi says that 'If one distanced the edge that is next to the wall one Tefach from the wall, and it was supported by pegs'.

וקצת משמע כן בירושלמי דגרסינן 'מודה רבי אליעזר לחכמים שאם היתה נתונה על ארבעה אבנים והיתה גבוהה מן הארץ פותח טפח, כשרה.

(c)

Support: And this is somewhat implied in the Yerushalmi, which reads 'Rebbi Eliezer concedes to the Chachamim that if it is placed on four stones and is raised from the ground one Tefach, it is Kasher'.

7)

TOSFOS DH L'SIKUCH ME'SAKCHIN BAH V'EINAH MEKABELES TUM'AH

תוס' ד"ה לסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה

(Summary: Tosfos clarifies the statement, based on the Sugya in Shabbos.)

דכל היוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אהלים אלא פשתן...

(a)

Reason: Because 'Whatever comes out from a tree is not subject to Tum'as Ohalim, except for flax' (See Tosfos Yom-Tov) ...

דילפינן ממשכן פרק במה מדליקין (שבת דף כח. ושם).

(b)

Source: Since we learn this from the Mishkan, in Perek Bameh Madlikin (Shabbos, Daf 28a & 28b)

8)

TOSFOS DH KA'AN BI'GEDOLAH KA'AN BI'KETANAH

תוס' ד"ה כאן בגדולה כאן בקטנה

(Summary: Tosfos clarifies the answer.)

לא משום דתהוי רישא בחדא וסיפא בחדא...

(a)

Refuted Explanation: This does not mean that the Reisha speaks about one case and the Seifa about the other ...

אלא נקט ברישא 'עשאה לשכיבה' בכל מחצלות -משום דאיכא מחצלת דסתמא לסיכוך.

(b)

Authentic Explanation: But the Reisha mentions where he made it for lying on regarding all mats - seeing as there are some mats that are made S'tam for S'chach.

ובסיפא נקט 'עשאה לסיכוך' בכל מחצלות -משום דאיכא מחצלת דסתמא לשכיבה.

1.

Authentic Explanation cont.): And the Seifa too, mentions where he made it for S'chach by all mats - since there are some mats that are made S'tam for lying on.

9)

TOSFOS DH AMAR RAVA BI'GEDOLAH KULI ALMA LO P'LIGI DI'SETAMA L'SIKUCH

תוס' ד"ה אמר רבא בגדולה כולי עלמא לא פליגי דסתמא לסיכוך

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation.)

ולסיכוך דקתני מתני' -בין בסוף מילתיה דתנא קמא בין בר"א א'סתמא קאי ...

(a)

Explanation #1: And when the Mishnah mentions 'for S'chach' it refers both to the end of the Tana Kama's statement and to the 'S'tam' in the words of Rebbi Eliezer.

והכי קאמר 'עשאה לשכיבה' בהדיא, מקבלת טומאה ואין מסככין בה...

1.

Explanation #1 (cont.): And this is what he means 'If he made it specifically for lying on' , it is subject to Tum'ah and one may not use it for S'chach ...

ואם אנו יכולין לומר בה שהוא לסיכוך -והיכי דמי? כגון דלא פריש, מסככין בה ואינה מקבלת טומאה. כך פירש בקונטרס.

2.

Explanation #1 (cont.): But if it is possible to say that it was made for S'chach - such as where he did specify (otherwise), one may use it for S'chach and it is not subjet to Tum'ah. So Rashi explains.

ודוחק לפרש דלהכי שיירה תנא קמא לקטנה ולא תנייה...

(b)

Implied Question: And the reason that he pushed to explain that this is why the Tana Kama omitted mention of a small mat is ..

משום דסבר גדולה דווקא הוא דאמרינן בה סתמא לסיכוך, הא קטנה, סתמא לשכיבה.

1.

Answer: Because he holds that it is specifically in connection with a large mat that we say that S'tam it is for S'chach, whereas a small one is S'tam for lying on.

ואתא ר"א למימר קטנה כגדולה.

(c)

Explanation #1 (concl.): And Rebbi Eliezer comes to say that a small mat is equivalent to a large one.

וקשיא, דהשתא לא פליג ר"א א'עיקר מילתיה דתנא קמא, אלא א'דיוקא?

(d)

Question: In that case, Rebbi Eliezer is not arguing on the main point of the Tana Kama, only on the inference?

ונראה לפרש דלא אתא רבא לשנויי אלא מילתיה דר"א, אבל מילתיה דתנא קמא לעולם כדשנינן.

(e)

Explanation #2: The explanation would therefore seems to be that Rava is only coming to explain the statement of Rebbi Eliezer, whereas that of the Tana Kama remains as before.

ו'לסיכוך' דקאמר ר"א ,היינו כדפירש בקונטרס -אם יכול לומר שהיא לסיכוך ,כגון בסתם, טהורה ומסככין בה.

1.

Explanation #2 (cont.): However, 'le'Sikuch' that Rebbi Eliezer mentions, is as Rashi explains it - 'If one is able to say that it is for S'chach, such as by S'tam, it is Tahor and may be used for S'chach'.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF